Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Detektivska agencija Vestigium, d.o.o.
Sedež ali naslov: Dunajska cesta 158
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 3991067000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o stroških dela in izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/2006)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci po pogodbah o zaposlitvi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidenca se vodi za namen obračuna in izplačila plače delavcem, izračuna pokojninske osnove, odmero dohodnine
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno ( Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti ( Ur.l. RS, št.: 40/2006 )
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Evidenca o stroških dela vsebuje: •ime in priimek, datum rojstva, spol, EMŠO, davčna številka, davčna izpostava, občina bivanja, naslov, pošta bivanja, državljanstvo, izobrazba, začetek zaposlitve, stroškovno mesto, minulo delo, status in tip pogodbe, delovno razmerje, delovno mesto, število točk, vrednost točke, tarifni razred •naziv banke in enote, številka TRR, način izplačila, olajšave vzdrževanih družinskih članov, osnove za obračun nadomestil, osebna uspešnost, promet za obračun plač, dodatki, odbitki, neto zneski izplačil Evidenca o izrabi delovnega časa vsebuje: •podatke o številu ur, skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, opravljene ure v času nadurnega dela, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače, število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem, oz. na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa.
 • Uporabniki zbirke: Naziv podatka: Delavec, MF DURS, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, revizorji, inšpektorji
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni železni omari oziroma v sefu, za vse delavce/ke, katerim je prenehalo delovno razmerje v podjetju. Kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni dealvci, ki vodijo kadrovske evidence. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/2006)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno ( Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti ( Ur.l. RS, št.: 40/2006 )
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: •priimek in ime, datum rojstva oz. EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče;•kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovne naloge, delovni čas, zavarovalna doba, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, upokojenec, ime drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen, ukvarjanje z dopolnilnim delom, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, dejavnost delodajalca
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe Detektivska agencija Vestigium, d.o.o., Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ), na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v sefu, ter v železni ognjevarni omari v prostoru za arhivo, za vse delavce/ke, katerim je prenehalo delovno razmerje v podjetju. Kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni dealvci, ki vodijo kadrovske evidence. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca poročil o opravljenih detektivskih storitvah

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZDD-1
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Naročniki detektivskih storitev, pravne in fizične osebe o katerih se poizveduje
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izpolnitev naročila pooblastila oziroma pogodbe
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let od vnosa podatka v evidenco
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Podatki o pooblastilu (številka, datum) na podlagi katerega je bilo izdelano poročilo. Podatki o posamezniku (ime in priimek, naslov stalnega oz. začasnega bivališča), podatki o pravni osebi (firma in sedež pravne osebe) o kateri so se zbirale informacije; vrste in način uporabljenih upravičenj (razgovor, osebna zaznava, foto in video snemanje, pridobitve informacij iz evidenc).
 • Uporabniki zbirke: Detektivska agencija
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Skladno s Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov in o načinu varovanja osebnih podatkov pri opravljanju detektivske dejavnosti
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Se ne povezujejo
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Detektivska agencija Vestigium, d.o.o., Dunajska cesta 158, 1000 Ljubljana
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

4. Evidenca pooblastil o opravljenju detektivskih storitev

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZDD-1
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Naročniki detektivskih storitev, pravne in fizične osebe o katerih se poizveduje
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodbe oziroma pooblastila o detektivskih storitvah
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let po izpolnitvi obveznosti iz pooblastila
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Ime in priimek, ime poslovnega subjekta in njegovega zastopnika, naslov fizične osebe, firma in sedež pravne osebe, podatki o pooblastilu opravljanja detektivske storitve (zaporedna številka pooblastila, datum sklenitve in datum izpolnitve oz. preklica pooblastila). Podatke o področju zbiranja informacij (navedba področja zbiranja podatkov iz 26. člena ZZD-1 in opis vsebine detektivske storitve oziroma predmeta.
 • Uporabniki zbirke: Detektivska agencija Vestigium, d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Skladno s Pravilnikom o ravnanju z osebnimi podatki in o načinu varovanja osebnih podatkov pri opravljanju detektivske dejavnosti
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Se ne povezuje
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Detektivska agencija Vestigium, d.o.o., Dunajska cesta 158, 1000 Ljubljana
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

5. Evidenca o videoposnetkih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Ni podatka
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci, poslovni partnerji, stranke, zaposleni
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje zaposlenih ter premoženja družbe
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 dni od nastanka posnetka
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetek posameznika (slika), brez ostalih identifikacij
 • Uporabniki zbirke: Detektivska agencija Vestigium, d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno na tajni lokaciji, v času obstoja se hranijo video posnetki v zaklenjeni omari v prostorih izven podjetja. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni zaposelni: zastopnik družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Se ne povezujejo
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Detektivska agencija Vestigium, d.o.o., Dunajska cesta 158, 1000 Ljubljana
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam