Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: SCANIA SLOVENIJA d.o.o.
Sedež ali naslov: Cesta v Gorice 28
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 1124773000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): 12. do 21. člen zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (UL RS, št. 40/06)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za statistična raziskovanja, za druge v zakonu določene namene in za uveljavljanje pravic posamezhnika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): vodenje evidenc o zaposlenih delavcih do prenehanja pogodbe o zaposlitvi; dokumenti delavcev trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena zakona o varstvu osebnih podatkov (UL RS, št. 94/07).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki o delavcu: osebno ime, datum rojstva, kraj in država rojstva, EMŠO, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega ali/in začasnega prebivališča, šolska izobrazba, stopnja strokovne izobrazbe, kategorija invalidnosti; - podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi; datum nastopa dela; vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi; razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas; poklic, ki ga opravlja delavec; strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje dela, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi; naziv delovnega mesta; število ur tedenskega rednega delovnega časa; razporeditev delovnega časa; kraj opravljanja dela; konkurenčna klavzula; - podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: datum prenehanja delovnega razmerja in razlog prenehanja delovnega razmerja
 • Uporabniki zbirke: - Zavod za zdravstveno zavarovanje RS - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje RS - Zavod za varstvo pri delu Ljubljana, Maribor, Sežana - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov ter druga dokumentacija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa zaklepa, pa tudi med delovnim časom, kadar zaposleni, ki z zbirko upravlja, ni v prostoru. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi v personalnih mapah, je stalno zaklenjena v omari. Evidence o zaposlenih in evidence v zvezi z delovnim časom so v elektronski obliki; dostop imata delavec, ki evidence vodi ter vodja kadrovske službe. Dostop do osebnih podatkov imajo le s strani direktorja družbe pooblaščeni delavci. Organizacijsko-tehnične postopke in ukrepe v zvezi z varovanjem osebnih podatkov predpisuje Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov delodajalca.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA POTENCIALNIH STRANK PROGRAM VW GOSPODARSKA VOZILA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (UL RS, št. 94-07-UPB1), Kupoprodajna pogodba oziroma pogodba o poslovnem sodelovanju med upravljavcem osebnih podatkov in stranko
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pravne osebe – samostojni podjetniki (s.p.) in družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za namen trženja in kasneje za sklepanje pogodb o poslovnem sodelovanju (kupoprodajne pogodbe).
 • Rok hrambe (neobvezno): 7.1. Osebni podatki se hranijo dokler traja poslovno sodelovanje s stranko ali dokler stranka ne obvesti upravljavca zbirke, da želi izbris svojih osebnih podatkov. 7.2. Osebni podatki se po izpolnitvi namena obdelave blokirajo, pisni dokumenti pa ustrezno arhivirajo.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena zakona o varstvu osebnih podatkov (UL RS, št. 94/07-UPB1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 5.1. Naziv pravne osebe: polni naziv pravne osebe, naslov, kraj in poštna številka 5.2. Številka dejavnosti po SKD 5.3. Davčna številka 5.4. Zakoniti zastopnik 5.5. Elektronski naslov 5.6. Telefonske in telefax številke
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki iz zbirkE se bodo uporabljali le znotraj podjetja Scania Slovenija.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: 11.1. Zbirka se vodi v informatizirani zbirki, to je v Excel dokumentu, ki se nahaja na strežniku podjetja Scania Slovenija d.o.o., ki je lociran na naslovu Cesta v Gorice 28, Ljubljana. Dokument je zavarovan z geslom. 11.2. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter druga dokumentacija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa zaklepajo, pa tudi med delovnim časom, kadar zaposleni niso v prostoru. 11.4. Dostop do osebnih podatkov imajo le s strani direktorja družbe pooblaščeni delavci. 11.5. Organizacijsko-tehnične postopke in ukrepe predpisuje Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov delodajalca
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke so uvoženi iz poslovnega imenika bizi.si,in se ne povezujejo z drugimi uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA O IZRABI DELOVNEGA ČASA

 • Pravna podlaga (neobvezno): 12. do 21. člen zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (UL RS, št. 40/06)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjetju Scania Slovenija d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za statistična raziskovanja, za druge v zakonu določene namene in za uveljavljanje pravic posamezhnika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): do prenehanja pogodbe o zaposlitvi oziroma do konca koledarskega leta
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena zakona o varstvu osebnih podatkov (UL RS, št. 94/07).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek delavca, podatki o številu ur; skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega; opravljene ure v času nadurnega dela; neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca; neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov; neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače; število ur odsotnosti (letni dopust, plačana odsotnost, bolniška, službena pot, starševski dopust, idr.)
 • Uporabniki zbirke: - Zavod za zdravstveno zavarovanje RS - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje RS - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov ter druga dokumentacija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa zaklepa, pa tudi med delovnim časom, kadar zaposleni, ki skrbi za zbirko in dokumentacijo, ni v prostoru. Evidence o zaposlenih in evidence, povezane z delovnim časom so v elektronski obliki. Dostop do osebnih podatkov imajo le s strani direktorja družbe pooblaščeni delavci. Organizacijsko-tehnične postopke in ukrepe predpisuje Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov delodajalca. prostoru.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA O STROŠKIH DELA

 • Pravna podlaga (neobvezno): 12. do 21. člen zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (UL RS, št. 40/06)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI V DRUŽBI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za statistična raziskovanja, za druge v zakonu določene namene in za uveljavljanje pravic posamezhnika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): evidence do prenehanja pogodbe o zaposlitvi; dokumenti trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena zakona o varstvu osebnih podatkov (UL RS, št. 94/07).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek zaposlenega, datum rojstva, EMŠO, davčna številka, naslov stalnega ali/in začasnega prebivališča, številka transakcijsega računa, na katerega se delavcu izplačuje plača in drugi prejemki; podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca; podatki o drugih stroških dela ter podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca.
 • Uporabniki zbirke: - Zavod za zdravstveno zavarovanje RS - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje RS - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov ter druga dokumentacija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa zaklepa, pa tudi med delovnim časom, kadar zaposleni, ki z njimi upravlja, ni v prostoru. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi v personalnih mapah je stalno zaklenjena v omari. Evidence o zaposlenih in evidence o stroških dela so v elektronski obliki. Dostop do osebnih podatkov imajo le s strani direktorja družbe pooblaščeni delavci. Organizacijsko-tehnične postopke in ukrepe predpisuje Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov delodajalca.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA KUPCEV PROGRAM VW GOSPODARSKA VOZILA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (UL RS, št. 94-07-UPB1), Kupoprodajna pogodba oziroma pogodba o poslovnem sodelovanju med upravljavcem osebnih podatkov in stranko
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pravne osebe – samostojni podjetniki (s.p.) in družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za namen trženja in za sklepanje pogodb o poslovnem sodelovanju oziroma kupoprodajnih pogodb.
 • Rok hrambe (neobvezno): 7.1. Osebni podatki se hranijo dokler traja poslovno sodelovanje s kupcem ali dokler kupec ne obvesti upravljavca zbirke, da želi izbris svojih osebnih podatkov. 7.2. Osebni podatki se po izpolnitvi namena obdelave blokirajo, pisni dokumenti pa ustrezno arhivirajo.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena zakona o varstvu osebnih podatkov (UL RS, št. 94/07-UPB1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 5.1. Naziv pravne osebe: polni naziv pravne osebe, naslov, kraj in poštna številka 5.2. Številka dejavnosti po SKD 5.3. Davčna številka 5.4. Zakoniti zastopnik 5.5. Elektronski naslov 5.6. Telefonske in telefax številke
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki iz zbirke se bodo uporabljali le znotraj podjetja Scania Slovenija.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: 11.2. Zbirka se vodi v aplikativni zbirki, to je v aplikaciji CROSS, ki se nahaja na strežniku podjetja Scania Slovenija d.o.o., ki je lociran na naslovu Cesta v Gorice 28, Ljubljana. Aplikacija je zavarovana z uporabniškim imenom in geslom. 11.3. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter druga dokumentacija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa zaklepajo, pa tudi med delovnim časom, kadar zaposleni niso v prostoru. 11.4. Dostop do osebnih podatkov imajo le s strani direktorja družbe pooblaščeni delavci. 11.5. Organizacijsko-tehnične postopke in ukrepe predpisuje Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov delodajalca
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke so v aplikacijo vneseni ročno na podlagi kupoprodajnih pogodb oziroma pogodb o poslovnem sodelovanju in se ne povezujejo z drugimi uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam