Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Plan invest d.o.o. Portorož
Sedež ali naslov: Božidarja Jakca 9
Poštna številka: 6320
Kraj: Portorož
Matična številka: 5420903000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so v delovnem razmerju na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi, ali na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo za delodajalca in osebe, ki pri delodajalcu opravljajo delo zaradi usposabljanja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o zaposlitvi, izvajanje pogodb za opravljanje dela
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o delavcu – osebno ime – datum rojstva – kraj rojstva – enotna matična številka občana – davčna številka – naslov stalnega prebivališča – izobrazba – ali je delavec invalid – kategorija invalidnosti – ali je delavec delno upokojen b) podatki o delovnem dovoljenju delavca: – vrsta delovnega dovoljenja – datum izdaje delovnega dovoljenja – datum izteka delovnega dovoljenja – številka delovnega dovoljenja – organ, ki je izdal delovno dovoljenje c) podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: – datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi – datum nastopa dela – vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi – poklic, ki ga opravlja delavec – strokovna usposobljenost – naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela – število ur tedenskega rednega delovnega časa – razporeditev delovnega časa – kraj, kjer delavec opravlja delo č) podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: – datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi – način prenehanja pogodbe o zaposlitvi
 • Uporabniki zbirke: Upravni organi oziroma druge organizacije, ki so za uporabo osebnih podatkov pooblaščene z zakonom
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka je zavarovana v skladu z internim pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov – nosilci podatkov v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih pa je zaščiten s sistemom gesel, podatki v papirnati obliki so v varovanih prostorih
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: delavci, ki so v delovnem razmerju na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi, ali na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo za delodajalca in osebe, ki pri delodajalcu opra
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o zaposlitvi, izvajanje pogodb za opravljanje dela
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o delavcu: – osebno ime – datum rojstva – kraj rojstva – enotna matična številka – davčna številka – naslov stalnega prebivališča – izobrazba – ali je delavec invalid – kategorija invalidnosti – ali je delavec delno upokojen – številka transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plače in ostali prejemki b) podatke o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: plača za tekoči mesec c) podatke o drugih stroških dela: – povračila stroškov v zvezi z delom – regres za letni dopust – dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev – odpravnina – stroški izobraževanja delavcev – davki na izplačane plače
 • Uporabniki zbirke: Upravni organi oziroma druge organizacije, ki so za uporabo osebnih podatkov pooblaščene z zakonom
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka je zavarovana v skladu z internim pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov – nosilci podatkov v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih pa je zaščiten s sistemom gesel, podatki v papirnati obliki so v varovanih prostorih
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Upravni organi oziroma druge organizacije, ki so za uporabo osebnih podatkov pooblaščene z zakonom
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o zaposlitvi, izvajanje pogodb za opravljanje dela
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o delavcu: – osebno ime – datum rojstva – kraj rojstva – enotna matična številka – davčna številka – naslov stalnega prebivališča – izobrazba – ali je delavec invalid – kategorija invalidnosti – ali je delavec delno upokojen – ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu – ime drugega delodajalca (in matična številka) b) podatki o številu ur: – skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom – opravljene ure v času nadurnega dela DODATNI PODATKI: c) dopust: - število dni dopusta, - število izkoriščenih dni, - število dni dopusta iz preteklega leta
 • Uporabniki zbirke: Upravni organi oziroma druge organizacije, ki so za uporabo osebnih podatkov pooblaščene z zakonom
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka je zavarovana v skladu z internim pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov – nosilci podatkov v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih pa je zaščiten s sistemom gesel, podatki v papirnati obliki so v varovanih prostorih
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o potnih nalogih in obračunu potnih stroškov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o prevozih v cestnem prometu
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obračun potnih stroškov
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: nalog za službeno potovanje: - številka naloga - datum naloga - ime in priimek delavca - delovno mesto - naslov stalnega prebivališča - datum odhoda - ura odhoda - cilj odhoda - naloga - datum prihoda - trajanje potovanja - uporabljena prevozna sredstva - plačnik potnih stroškov - višina dnevnice - posebni dodatki - predujem - datum prejema predujma - kraj izdaje - datum izdaje predlog obračuna potnih stroškov: - ime in priimek predlagatelja - naslov stalnega prebivališča predlagatelja - čas odhoda - čas prihoda - čas odsotnosti - število dnevnic - znesek dnevnic - specifikacija prevoznih stroškov - specifikacija drugih stroškov - znesek predujma - datum predujma - spisek prilog - priloge - kraj obračuna - datum obračuna
 • Uporabniki zbirke: Se ne posredujejo uporabnikom
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka je zavarovana v skladu z internim pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov – nosilci podatkov v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih pa je zaščiten s sistemom gesel, podatki v papirnati obliki so v varovanih prostorih
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca objektov, vhodov in prostorov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Stanovanjski zakon
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Lastniki in najemniki stanovanj
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obračun obveznosti, prijava reg. podatkov o stavbi in njenih delih geodetski upravi
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ulica - hišna številka - pošta - kraj - številka stanovanja - šifra stanovanja - bruto površina - neto površina - število oseb - imena in priimki lastnikov - imena in priimki uporabnikov - imena in priimki najemnikov - tip plačnika stroškov (lastnik, uporabnik, najemnik) - transakcijski račun plačnika za potrebe morebitnih vračil denarja - delež na bruto površini - stroški - telefon - naslov elektronske pošte
 • Uporabniki zbirke: Se ne posredujejo uporabnikom
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka je zavarovana v skladu z internim pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov – nosilci podatkov v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih pa je zaščiten s sistemom gesel, podatki v papirnati obliki so v varovanih prostorih
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca posnetkov videonadzora

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci in ostali uporabniki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zavarovanje premoženja, zaposlenih delavcev in obiskovalcev
 • Rok hrambe (neobvezno): 60 dni
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetek posameznika, datum in čas vstopa in izstopa iz prostora
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni in odgovorni delavci, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo podlago za pridobivanje osebnih podatkov v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: V času obstoja posnetkov se posnetki hranijo v elektronski obliki, dostop do osebnih podatkov imajo samo pooblaščeni delavci. Dostopi do arhiva se evidentirajo. Hranijo se po Pravilniku o varovanju osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca o vplačilih v rezervni sklad

 • Pravna podlaga (neobvezno): Stanovanjski zakon, stvarno pravni zakonik
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Lastniki stanovanj
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obračun obveznosti
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek - šifra stanovanja - ulica - hišna številka - pošta - kraj - številka stanovanja - datum vplačila - znesek vplačila
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne posredujejo uporabnikom
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka je zavarovana v skladu z internim pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov – nosilci podatkov v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih pa je zaščiten s sistemom gesel, podatki v papirnati obliki so v varovanih prostorih
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca o dodatnih vplačilih za investicijska vzdrževanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): Sklep zbora lastnikov
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Najemniki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obračun obveznosti
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek - šifra stanovanja - ulica - hišna številka - pošta - kraj - številka stanovanja - datum plačila - znesek plačila - vzrok
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne posredujejo uporabnikom
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka je zavarovana v skladu z internim pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov – nosilci podatkov v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih pa je zaščiten s sistemom gesel, podatki v papirnati obliki so v varovanih prostorih
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca o podnajemnih pogodbah

 • Pravna podlaga (neobvezno): Obligacijski zakonik
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Najemniki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje podnajemnih pogodb
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek - naslov stalnega prebivališča - davčna številka - številka transakcijskega računa - naročnik - predmet pogodbe - delo - obseg dela - čas trajanja pogodbe - pogodbena vrednost - datum podpisa pogodbe - izplačila po pogodbi
 • Uporabniki zbirke: Upravni organi oziroma druge organizacije, ki so za uporabo osebnih podatkov pooblaščene z zakonom
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka je zavarovana v skladu z internim pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov – nosilci podatkov v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih pa je zaščiten s sistemom gesel, podatki v papirnati obliki so v varovanih prostorih
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca o izdanih računih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o davku na dodano vrednost
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Podnajemniki, kupci storitev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izdaja računov, računovodsko knjiženje računov
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek - ulica in hišna številka - poštna številka in pošta - številka računa - datum izdaje računa - kraj izdaje računa - datum opravljene dobave blaga oz. opravljene storitve - rok plačila - datum valute - davčna številka - postavke računa s količino, cenami in zneski - specifikacija obračunanega DDV z osnovami - skupni znesek računa
 • Uporabniki zbirke: Se ne posreduje uporabnikom
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka je zavarovana v skladu z internim pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov – nosilci podatkov v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih pa je zaščiten s sistemom gesel, podatki v papirnati obliki so v varovanih prostorih
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam