Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ADEL, trgovina in storitve, d.o.o.
Sedež ali naslov: Stegne 31
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 3872017000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o udeležencih v nagradnih igrah

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodbeno razmerje in osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Udeleženci nagradne igre.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za namen vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih, dogodkih in ugodnostih, ter za pošiljanje drugega oglasnega g
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega ali začasnega bivališča, letnica rojstva, davčna številka, telefonska številka, elektronska pošta.
 • Uporabniki zbirke: Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v računalniku, dostop je zaščiten z geslom. Računalnik se nahaja v prostoru, ki se ga izven delovnega časa zaklepa. Nepooblaščene osebe do računalnika nimajo dostopa.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Trenutno zaposleni delavci v podjetju.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o zaposlitvi.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek in ime zaposlenega, naslov, EMŠO, davčna št., datum rojstva, stopnja izobrazbe, delovna doba pred vstopom v podjetje, datum vstopa v podjetje, število otrok, TRR in Banka, faktorji plače, način delovnega razmerja.
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki iz te zbirke se posredujejo matični družbi GMT d.o.o., ki obračunava plače.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov v podjetju, ki ga je dne 03.01.2011 izdal direktor družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o plačah zaposlenih delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Trenutni in bivši zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje plačil v skladu s pogodbo o zaposlitvi.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, naziv delovnega mesta, skupna delovna doba, faktorji plače, obračun bruto in neto plače, dodatki na plačo, odtegljaji, vzdrževani družinski člani .
 • Uporabniki zbirke: GMT d.o.o., ki obračunava plače zaposlenih v družbi ADEL d.o.o. ter KRO d.o.o., Spodnje Pirniče 24, 1215 Medvode, ki tiska plačilne liste.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov v podjetju, ki ga je dne 03.01.2011 podpisal direktor družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o preventivnih zdravstvenih pregledih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, potencialni kandidati za zaposlitev, študenti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje rednih zdravniških pregledov v skladu z oceno tveganja v podjetju.
 • Rok hrambe (neobvezno): Samo za čas zaposlitve delavca.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posmeznika.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna št., kopija zdravniškega spričevala, datum spričevala, perioda potrebne obnovitve spričevala.
 • Uporabniki zbirke: ADEL d.o.o., kadrovski oddelek
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov v podjetju, ki ga je dne 03.01.2011 podpisal direktor družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz te zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o preizkusih praktičnega znanja iz varstva pri delu in požarne varnosti

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Periodično izvajanje Izpitov iz varstva pri delu in požarne varnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno): Samo za čas zaposlitve delavca.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naziv delovnega mesta, kraj opravljanja dela, datum izpita iz varstva pri delu
 • Uporabniki zbirke: ADEL d.o.o., kadrovski oddelek ter MAGOS-VARSTVO d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov v podjetju, ki ga je dne 03.01.2011 podpisal direktor družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz te zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca podatkov o iskalcih zaposlitve

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Potencialni kandidati za zaposlitev, zaposleni delavci v podjetju.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaposlovanje iskalcev zaposlitve.
 • Rok hrambe (neobvezno): 6 mesecev po zaključku kadrovanja za določeno delovno mesto za vse NEIZBRANE kandidate oz. trajno za zaposlene delavce.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Dopis v obliki prošnje za zaposlitev oz. ponudbe za delo.
 • Uporabniki zbirke: ADEL d.o.o., kadrovski oddelek.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov v podjetju, ki ga je dne 03.01.2011 podpisal direktor družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz te zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca podatkov o avtorskih, podjemnih, najemnih in drugih pogodbah

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pogodbeni partnerji podjetja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje plačil v skladu s pogodbami.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv in naslov pogodbenega partnerja, davčna št., rok trajanja pogodbe, vrsta pogodbe, pogodbeni znesek, TRR prejemnika plačila.
 • Uporabniki zbirke: ADEL d.o.o. ter GMT d.o.o., ki izvaja plačilni promet oz. nadzor.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, kjer se nahaja arhiv podpisanih pogodb se nahaja v tajništvu podjetja v zaklenjeni omari. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov v podjetju, ki ga je dne 03.01.2011 podpisal direktor družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz te zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca podatkov o vzdrževanih družinskih članih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v podjetju.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obračun olajšave za vzdrževane družinske člane na plačilni listi.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek delavca, delovno mesto, število vzdrževanih družinskih članov, davčne številke vzdrževanih članov, obdobje uveljavljanja pravice.
 • Uporabniki zbirke: ADEL d.o.o. , kadrovski oddelek ter GMT d.o.o., ki obračunava plače zaposlenih v družbi ADEL.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov v podjetju, ki ga je dne 03.01.2011 podpisal direktor družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz te zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca podatkov o izvajanju videonadzora

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Stranke v prostorih maloprodaje, zaposleni v prostorih skladišča
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Ugotavljanje obiskanosti poslovalnic, kontrola izvajanja dela v skladišču
 • Rok hrambe (neobvezno): 21 dni redno snemanje, oz. trajno v kolikor določene posnetke izročimo na poziv Policijske uprave.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetki za obdobje zadnjih 21 dni.
 • Uporabniki zbirke: ADEL d.o.o., ki izvaja redno kontrolo ter Policijska uprava po potrebi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov v podjetju, ki ga je dne 03.01.2011 podpisal direktor družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz te zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca podaktov o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci ter študenti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Prijava poškodbe pri delu na določene inštitucije.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, naziv delovnega mesta, datum poškodbe, Zapisnik nastanka poškodbe
 • Uporabniki zbirke: MAGOS-VARSTOV d.o.o., Inšpektorat za delo, Pogodbeni izvajalec zdravniških pregledov za delavce
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov v podjetju, ki ga je dne 03.01.2011 podpisal direktor družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz te zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidenca uporabnikov službenih telefonov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjetju.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Kontrola stroškov mobitela po posameznikih.
 • Rok hrambe (neobvezno): 3 leta.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, delovno mesto, poslovna enota, mobitel številka, trajanje klicev po različnih vrstah omrežja
 • Uporabniki zbirke: ADEL d.o.o. ter GMT d.o.o., ki izvaja računovodske storitve za ADEL.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o uporabi službenih telefonov, ki ga je dne 01.06.2015 podpisal direktor družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz te zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam