Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: CENTER ZA STAREJŠE OBČANE LUCIJA, oskrba in varstvo starejših oseb in druge storitve d.o.o.
Sedež ali naslov: Seča 197 B
Poštna številka: 6320
Kraj: Portorož
Matična številka: 2212960000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št. 40/06), 13. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja - uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) Podatki o delavcu: - osebno ime, - datum rojstva, - kraj rojstva, - država rojstva, - enotna matična številka občana, - davčna številka, - državljanstvo, - naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), - naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), - številka transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plača in ostali prejemki - izobrazba, - ali je delavec invalid, - kategorija invalidnosti; b) Podatki o delovnem dovoljenju: - podatki o delovnem dovoljenju delavca (tujci), - vrsta delovnega dovoljenja, - datum izdaje delovnega dovoljenja, - datum izteka delovnega dovoljenja, - številka delovnega dovoljenja, - organ, ki je izdal delovno dovoljenje, c) Podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: - datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, - datum nastopa dela, - vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, - razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, - poklic, ki ga opravlja delavec, - strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, - število ur tedenskega rednega delovnega časa, - razporeditev delovnega časa, - kraj, kjer delavec opravlja delo, - ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo č) Podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: - datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, - način prenehanja pogodbe o zaposlitvi, d) Podatki o družinskih članih - ime in priimek, - datum rojstva, če nima EMŠO, - država rojstva, - enotna matična številka, - davčna številka, - državljanstvo, - naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), - naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država)
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Centra za starejše občane Lucija, d. o. o. - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod RS za zaposlovanje, - Statistični urad RS, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007) oziroma drugimi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni ognjevarni omari v kadrovski službi, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 1. 12. 2008.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O STROŠKIH DELA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št. 40/06), 16. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - urejanje pravic delavcev, ki izhajajo plač, nadomestil plač - uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, - zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) Podatki o delavcu: - osebno ime, - davčna številka, - naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), - številka transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plača in ostali prejemki, b) Podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: - plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oz. pogodbo o zaposlitvi: bruto plača za delo s polnim delovnim časom, bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa /nadurno delo/, bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca; - zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oz. pogodbo o zaposlitvi: bruto zaostala izplačila in nadomestila plač; - izredno izplačilo /izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače/: bruto izplačilo na podlagi osebne delovne uspešnosti, dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja; - neto plača /za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna plačila/: plača, zaostalo izplačilo, nadomestilo plače, izredno izplačilo; c) Podatki o drugih stroških dela: povračila stroškov v zvezi z delom, regres za letni dopust, jubilejna nagrada, dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, solidarnostna pomoč, odpravnina, stroški izobraževanja delavcev, davki na izplačane plače, ostali stroški dela; č) Podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: - prispevki v breme delodajalca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje; - plačani prispevki v breme zavarovanca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje; d) podatki o letnem dopustu
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Centra za starejše občane Lucija, d. o. o. - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod RS za zaposlovanje, - Statistični urad RS, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007) oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni in primerno zaščiteni omari v računovodstvu centra, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 1. 12. 2008.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA O IZRABI DELOVNEGA ČASA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št. 40/06), 18. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, študenti, delavci na usposabljanju.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja - uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, - zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki o delavcu (ime in priimek, matična številka delavca), - registracijska skupina, - podatki o številu ur, - skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega, z oznako vrste opravljenega delovnega časa, - neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila, - neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, - neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače;
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Centra za starejše občane Lucija, d.o.o., - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod RS za zaposlovanje, - Statistični urad RS, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007) oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v prostorih kadrovske službe, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 1. 12. 2008.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA O UPORABNIKIH STORITEV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št. 40/06).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Upravičenci do storitev.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe centra, ki opravlja socialno varstveno dejavnost.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 94/2007).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, - rojstni podatki (datum, kraj, občina), - spol, - EMŠO, - državljanstvo (za tujce: podatke o dovoljenju za bivanje), - prebivališče, - podatke o družinskih razmerjih (število družinskih članov, tip družine in razmerje do uporabnika), - podatki o stanu (ločen, poročen, vdovec…) - podatki o statusu (o šolanju, zaposlitvi, upokojitvi), - izobrazba, - podatki o zavarovanju (reg. številka, zavarovalna podlaga, številka zavarovane osebe, občina zavarovanja, vrsta in tip zavarovanja,) - zdravstveno stanje in invalidnost, - podatki o vrsti oskrbe (kategorija oskrbe) in vrsti zdravstvene nege, - podatki o prejemkih (vrsta prejemka, številka pokojninske zadeve), - podatki o načinu plačila, - podatki o socialnih stiskah in težavah posameznika, družin in skupin prebivalstva, in podatki o pristojnem centru za socialno delo, - podatki o oprostitvi pri plačilu storitve, - davčna številka, - podatki o stanovanjskih in bivalnih pogojih, - podatki o prejemanju in višini dodatka za pomoč in postrežbo, - podatki o sprejemu (datum sprejema, vzrok sprejema, od kod je sprejet), - podatki o prijavi začasnega prebivališča v centru, - podatki o številki dogovora z zagotavljanju pravice do institucionalnega varstva, - podatki o namestitvi v centru (oddelek, vrsta sobe, številka sobe), - podatki o vrsti diete in mestu obrokov, - podatki o osebah za obveščanje (ime in priimek, naslov in telefonska številka), - podatki o tem ali uporabnik dovoljuje javno objavo, - telefonska številka uporabnika, - podatki o datumu in vzroku odhoda iz centra.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci centra, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 94/2007) in Zakonom o socialnem varstvu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se izven delovnega časa zaklepa v ustrezne ognjevarne omare. Zbirka podatkov, ki se nahaja v elektronski obliki je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem omogoča kasnejše ugotavljanje, kdaj so bili določeni podatki vneseni, uporabljeni ali izbrisani.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA O OSEBAH NA ČAKALNI LISTI ZA SPREJEM

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št. 40/06).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Upravičenci do storitev.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe centra, ki opravlja socialno varstveno dejavnost.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - številka prošnje, - ime in priimek prosilca, - dekliški priimek, - rojstni podatki (kraj, datum, občina), - spol, - enotna matična številka občana, - davčna številka, - podatki o državljanstvu, - podatki o dovoljenju za prebivanje tujca, - podatki o prebivališču, - podatki o socialnem stanju, - podatki o pristojnem centru za socialno delo, - podatki o osebni izkaznici (številka dokumenta in občina izdaje) - podatki o prejemkih( vrsta prejemkov, številka pokojninske zadeve), - podatki o načinu plačila, - podatki o osebah za obveščanje, - podatki o vrsti oddelka, - podatki o željeni vrsti sobe, - datum prejema zdravniškega potrdila, - datum prejema izjave o doplačevanju storitve, - datum prejema izpolnjenega vprašalnika, - datum popolnitve prošnje, - podatki o željenem datumu sprejema, - podatki o zastaranju prošnje (vzrok, datum).
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci centra, - Skupnost socialnih zavodov Slovenije, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007) in Zakonom o socialnem varstvu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni ognjevarni omari v pisarni socialne delavke centra, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. EVIDENCA POSNETKOV VIDEO NADZORA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 94/2007).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci centra, stanovalci, obiskovalci, ostali uporabniki centra.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zavarovanje premoženja centra, zaposlenih delavcev, stanovalcev, obiskovalcev in ostalih uporabnikov.
 • Rok hrambe (neobvezno): 30 dni.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 94/2007).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetek posameznika (slika), datum in čas vstopa in izstopa iz prostora.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni in odgovorni delavci centra, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo podlago za pridobivanje osebnih podatkov v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: V času obstoja posnetkov se posnetki hranijo v elektronski obliki, dostop do osebnih podatkov imajo samo pooblaščeni delavci. Dostopi do arhiva se evidentirajo. Hranijo se po Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. EVIDENCA PREVENTIVNIH ZDRAVSTVENIH PREGLEDOV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99 in 64/01), 39. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci centra, kandidati za zaposlitev v centru.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavca s področja varnosti in zdravja pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Ime in priimek, - enotna matična številka občana (EMŠO), - državljanstvo, - datum rojstva, - stalno prebivališče oziroma naslov (kraj in občina), - številka delovnega dovoljenja in datum veljavnosti tega (za tujce), - invalidnost (v primeru invalidnosti tudi vrsta invalidnosti), - poklic, šolska izobrazba, strokovna usposobljenost, - stroškovno mesto, - datum zaposlitve, - delovno mesto in opis dela (pomembni podatki iz ocene tveganja): opis delovnega procesa, delovna oprema in predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, - posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, - neustreznost delovnega mesta oziroma pripombe delodajalca, - napotnica oziroma zdravniško spričevalo o oceni delovne zmožnosti delavca, - izpolnjevanje posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto, - predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu in podatki o rokih, v katerih morajo biti delavci poslani na zdravstvene preglede
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Centra za starejše občane Lucija, - pooblaščeni pogodbeni strokovni sodelavec, - Zavod za zdravstveno zavarovanje, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije v primeru napotitve delavca na invalidsko komisijo, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007);
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zdravniška spričevala pred zaposlitvijo se nahajajo v zaklenjenih vodotesnih in ognjevarnih omarah v prostorih kadrovske službe, zdravniška spričevala o opravljenih obdobnih preventivnih se hranijo v zaklenjenih vodotesnih in ognjevarnih omarah v prostorih kadrovska službe, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 1.12. 2008.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. EVIDENCA O USPOSABLJANJU ZA VARNO DELO IN PREIZKUSIH PRAKTIČNEGA ZNANJA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99 in 64/01), 39. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci centra.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanja pravic in obveznosti delavcev s področja varnosti pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, - datum in kraj rojstva, - datum pričetka dela in morebitnega dela in morebitnega konca dela, - podatki o strokovni izobrazbi delavca, - podatki o morebitnem prerazporejanju delavca na drugo delo oziroma naloge, - opis del oziroma nalog z vidika varstva pri delu, - roki pridobivanja in preizkus znanja delavcev za varno opravljanje dela, - vodenje ali nadzorovanje del oziroma nalog, - podatki o morebitni izvedbi dodatnega izobraževanja in ugotavljanja znanja s področja varstva pri delu, vključno z dokumentacijo programa in časa usposabljanja ter seznama oseb, ki so vodile usposabljanja in preizkuse znanja (navedba imena in priimka, strokovne izobrazbe in funkcije, oziroma dela oziroma naloge, ki jih ta oseba poklicno opravlja), - zapisnik o preizkusih znanja delavcev (navedba osnovnih podatkov iz programa, seznam predavateljev, njihova imena in priimki, strokovna izobrazbe, z navedbo konkretnih del oziroma nalog, podpisi članov komisije in testno ter morebitno drugo gradivo)
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci centra, - pooblaščeni pogodbeni strokovni sodelavec, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Preizkusi praktičnega znanja se hranijo v zaklenjeni primerno zaščiteni omari vodje preventive, potrdila o opravljenem usposabljanju se hranijo v osebnih mapah zaposlenih, ki se nahajajo v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v prostorih kadrovske službe, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 1. 12. 2008.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. EVIDENCA O USPOSOBLJENOSTI DELAVCEV ZA VARSTVO PRED POŽAROM

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu pred požarom (Ur. l. RS, št. 71/93, 87/01, 110/02-ZGO-1 in 105/06), 32. in 33. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje preventivnih in drugih ukrepov varstva pred požarom.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, - datum in kraj rojstva, - stalno in začasno prebivališče, - izobrazba, - zaposlitev, - vrsta, način in periodičnost usposabljanja za varstvo pred požarom, - vrsta in datum opravljanja strokovnega izpita
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni centra, - izvajalci usposabljanja, zunanji strokovni sodelavec, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Potrdila o opravljenem usposabljanju se hranijo v osebnih mapah zaposlenih, ki se nahajajo v zaklenjeni ognjevarni omari v prostorih kadrovske službe, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 01.02.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. EVIDENCA O OSNOVNI MEDICINSKI DOKUMENTACIJI

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zbirkah s področja zdravstvenega varstva (Ur.l. RS, št.65/00).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, vključene v zdravstveno zavarovanje.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidenca osnovne medicinske dokumentacije.
 • Rok hrambe (neobvezno): Zdravstveni karton in popis bolezni 10 let po smrti zavarovanca. Ostala osnovna medicinska dokumentacija 15 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, - EMŠO, - številka zdravstvenega zavarovanja, - izobrazba, - poklic, - naslov stalnega bivališča, - naslov začasnega bivališča, - telefon, - diagnoza, - datum stika - načrtovani stiki, - številka zdravnika, - terapija, - napotitev, - vzrok smrti, - zavarovalniški status, - razlog obravnave,
 • Uporabniki zbirke: Izvajalci zdravstvene dejavnosti in drugi uporabniki v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v ambulanti centra). Elektronski dostop je avtoriziran z geslom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 1. 12. 2008.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. EVIDENCA O DOKUMENTACIJI ZDRAVSTVENE NEGE

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zbirkah s področja zdravstvenega varstva (Ur.l. RS, št.65/00).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, vključene v storitev zdravstvene nege.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidenca osnovne negovalne dokumentacije.
 • Rok hrambe (neobvezno): 15 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, - EMŠO, - številka zdravstvenega zavarovanja, - izobrazba, - poklic, - naslov stalnega bivališča, - naslov začasnega bivališča, - telefon, - diagnoza, - datum stika, - načrtovani stiki, - številka zdravnika, - terapija, - napotitev, - vzrok smrti, - zavarovalniški status, - razlog obravnave, - socialna anamneza družine, - načrt zdravstvene nege (negovalna anamneza, kategorije bolnikov po zahtevnosti stopnjah zdravstvene nege), - postopki in posegi v zdravstveni negi, zdravstveno vzgojna dejavnost.
 • Uporabniki zbirke: Izvajalci zdravstvene dejavnosti.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v prostorih službe zdravstvene nege in oskrbe (v teku izvedbe). Elektronski dostop je avtoriziran z geslom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 1. 12.2008.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam