Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: GH HOLDING d.d.
Sedež ali naslov: Tivolska cesta 30
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 2274469000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA PREJEMKOV DRUGIH FIZIČNIH OSEB, KI NISO ZAPOSLENE

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Evidenca posameznikov, na katere se nanaša evidenca o drugih prejemkih fizičnih oseb, zajema fizične osebe, ki niso zaposlene v GH Holding d.d. in se jim odobri kakršnokoli vrste izplačilo v denarju, bonih ali naravi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izdelavo avtorskih pogodb, podjemnih pogodb, najemnih pogodb in izplačila po teh pogodbah, druga izplačila, za statistična raziskovanja (identiteta ne sme biti razvidna), druge uradne namene, Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št.59/06).
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - priimek in ime, naslov prebivališča, - davčno številko, - davčno izpostavo, - številko partije ŽR, HV in TR pri bankah za nakazila prejemnikov, - bruto in neto prejemki po vrstah izplačil po mesecih, - podatki o letni prijavi dohodnine za fizične osebe.
 • Uporabniki zbirke: predsednik uprave, - pooblaščene osebe v GH Holding d.d., - pooblaščene osebe v Errata poslovno svetovanje d.o.o., - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, v osebni privolitvi posameznika ali v pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidence se vodijo na računalniku v varovanem prostoru pri pogodbenem obdelovalcu in so zaščitene z geslom. En izvod se hrani pri upravljavcu osebnih podatkov v blagajni. Varovanje se izvaja v skladu z izdelanim pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): podatki iz evidence se ne povezuejjo z uradni evidencami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Blaž Miklavčič, predsednik uprave
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA PREVENTIVNIH ZDRAVSTVENIH PREGLEDOV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Evidenca se nanaša na zaposlene delavce, kandidate za zaposlitev in delavce po pogodbi o delu v GH Holding d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za urejanje pravic in obveznosti delavcev s področja varstva in zdravja pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - priimek in ime, - datum in kraj rojstva, - emšo, - državljanstvo, - naslov prebivališča, - številka delovnega dovoljenja in datum veljavnosti (za tujce), - invalidnost (v primeru invalidnosti tudi vrsta in stopnja invalidnosti), - poklic, - šolska izobrazba, - strokovna usposobljenost, - stroškovno mesto, - datum zaposlitve, delovno mesto in opis dela izpostavljenosti tveganjem, - ukrepi na področju tehničnega varstva,osebna varovalna oprema, - posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, - neustreznost delovnega mesta in pripombe delodajalca, - napotnica oz. zdravniško spričevalo o oceni delovne zmožnosti delavca, - izpolnjevanje posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto, - rezultati psihološkega testiranja v obliki mnenj o primernosti kandidatov za zaposlitev (v primeru zdravniškega pregleda pred zaposlitvijo) in mnenje o primernosti kandidata za zasedbo drugega delovnega mesta, - morebitne omejitve in predlagano drugo delo, - razlogi za morebitno nepodanost ocene, - predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu - roki napotitve delavcev na zdravstvene preglede
 • Uporabniki zbirke: - predsednik uprave, - pooblaščene osebe v GH Holding d.d., - pooblaščeni zdravnik medicine dela, - Zavod za zdravstveno zavarovanje, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, v osebni privolitvi posameznika ali v pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidence se hranijo v registratorjih, ki so shranjeni v blagajni. Varovanje se izvaja v skladu z izdelanim pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): podatki iz evidence se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Blaž Miklavčič, predsednik uprave
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. VII. EVIDENCA VIDEO NADZORA

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZTP
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Na obiskovalce poslovnih prosotorov GH Holding d.d. na Letališki cesti 27, 1000 Ljubljana.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se uporabljajo za interno uporabo in sicer za zagotavljanje varnosti po predpisih Zakona o tajnih podatkov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Številka kamere in mesto namestitve le te, - datum in ura posnetka gibanja oseb v
 • Uporabniki zbirke: - Predsednik uprave, - Pooblaščene osebe v GH Holding d.d., - Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu in osebni privolitvi posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca se hrani v skladu s posebej izdelanim načrtom varovanja po določilih ZTP.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): podatki iz evidence se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Blaž Miklavčič, predsednik uprave
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam