Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Delamaris konzervna industrija d.o.o.
Sedež ali naslov: Tovarniška ul.13
Poštna številka: 6310
Kraj: IZOLA
Matična številka: 3375790000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. ZBIRKA O ZDRAVSTVENEM STANJU ZAPOSLENIH - DOLEZENSKI IZNAKI

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pravilnik o zdravstvenih zahtevah za osebe, ki pri delu v proizvodnji in prometu z živili prihajajo v stik z živili.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za preprečevanje nastanka in širjenja nalezljivih bolezni, ki se lahko prenašajo z živili, za druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katere se podatki nanašajo
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, naslov bivališča, delovno mesto, opis bolezenskih znakov, napotitev na zdravniški pregled, predlagani ukrepi.
 • Uporabniki zbirke: Interno, VURS, Inštitut za varovanje zdravja RS, Zdravstveni inšpektorat, Pooblaščeni izvajalec zdravniškega pregleda – javni zdravstveni zavod, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno – v knigah in personalnih mapah, se hrani v kovinskih ognjevarnih omarah. Podatki, ki se obdelujejo računalniško so zavarovani z ustrezno sistemsko in aplikativno programsko opremo. Dostop do podatkov imajo le pooblaščene osebe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. ZBIRKA O ZDRAVSTVENEM STANJU ZAPOSLENIH - INVALIDI

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1. in 7. člen Zakona o evidencah na področju dela.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pravic zaposlenih, izvajanje prijave podatkov pristojnim organom kot to določajo zakonske zahteve, posredovanje podatkov Skladu RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov, za druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na kate
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, evidenčna številka, delovno mesto, vrsta invalidnosti, opis priznanih omejitev, opis preostale delovne zmožnosti, vzrok nastanka invalidnosti, datum nastanka invalidnosti, % telesne okvare, opis telesne okvare, datum nastanka, datum in številka sklepa.
 • Uporabniki zbirke: Interno, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Sklad RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno – v knjigah in personalnih mapah, se hrani v kovinskih ognjevarnih omarah. Podatki, ki se obdelujejo računalniško so zavarovani z ustrezno sistemsko in aplikativno programsko opremo. Dostop do podatkov imajo le pooblaščene osebe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. ZBIRKA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1. in 7. čl. Zakona o evidencah na področju dela.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za statistična poročila, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Tajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. čl. ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, EMŠO, davčna številka, evidenčna številka, kraj in občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, transakcijski račun, ime in priimek očeta in matere, priimek ob rojstvu, spol, stan, delovna doba, delovno razmerje, delovno mesto, oddelek, tarifni razred, družinski člani( sorodstveno razmerje, ime in priimek, datum rojstva, EMŠO, davčna, spol, državljanstvo), podatek o statusu tujca, izobrazba delavca (poklic, šola, stopnja šolske izobrazbe, stopnja strokovne izobrazbe, pridobljena znanja in usposabljanja), zdravstveno stanje (invalidnost in zdravniški pregeldi).
 • Uporabniki zbirke: Interno, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovernije, Pooblaščena banka zaposlenega, DURS, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno - v knjigah in personalnih mapah, se hrani v kovinskih ognjevarnih omarah. Dostop do podatkov imajo le pooblaščene osebe. Podatki, ki se obdelujejo računalniško so zavarovani z ustrezno sistemsko in aplikativno programsko opremo. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejjo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. ZBIRKA ODSOTNOSTI Z DELA

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1. in 7. čl. Zakona o evidencah na področju dela.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe obračuna plač, za izdelavo letnega plana proizvodnje in preventivne ukrepe – skrb za zaposlene, za statistična poročila, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katere se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, evidenčna številka, št. ur bolniške odsotnosti z dela v breme delodajalca, število ur bolniške odsotnosti z dela v breme ZZZS, št. dni dopusta.
 • Uporabniki zbirke: Interno, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Pooblaščena zavarovalnica, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju (npr. sindikat zaposlenih)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno – v knjigah in personalnih mapah, se hrani v kovinskih ognjevarnih omarah. Podatki, ki se obdelujejo računalniško so zavarovani z ustrezno sistemsko in aplikativno programsko opremo. Dostop do podatkov imajo le pooblaščene osebe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. ZBIRKA POŠKODB PRI DELU

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1. in 7. čl. Zakona o evidencah na področju dela.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje prijave poškodbe pri delu pristojnemu organu, za statistična poročila, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katere se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o poškodovancu (priimek in ime, EMŠO,datum rojstva, stalno prebivališče, zakonski stan, poklic, šolska izobrazba, ustreznost šolske izobrazbe, čas in količina opravljanja dela pred poškodbo, zavarovanost delovnega mesta, uporaba zaščitnih sredstev, bolezensko stanje), podatki o poškodbi, podatki o neposredni vodji (priimek in ime, naslov stalnega prebivališča), podatki o očevidcu (priimek in ime, naslov stalnega prebivališča), poročilo zdravnika (priimek, ime in šifra zdravnika, diagnoza poškodbe).
 • Uporabniki zbirke: Interno, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Inšpektorat RS za delo, Pooblaščena zavarovalnica, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno – v knjigah in personalnih mapah, se hrani v kovinskih ognjevarnih omarah. Podatki, ki se obdelujejo računalniško so zavarovani z ustrezno sistemsko in aplikativno programsko opremo. Dostop do podatkov imajo le pooblaščene osebe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. ZBIRKA IZOBRAŽEVANJA/USPOSABLJANJA

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1. in 7. čl. Zakona o evidencah na področju dela.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje procesov izobraževanja,strokovnega usposabljanja in izpolnjevanje zakonskih zahtev s področja Varstva i n zdravja pri delu, za statistična poročila, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nana
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, naslov prebivališča, naziv izobraževanja/usposabljanja, strošek izobraževanja/usposabljanja.
 • Uporabniki zbirke: Interno, Inšpektorat RS za delo, Statistični urad RS, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno – v knjigah in personalnih mapah, se hrani v kovinskih ognjevarnih omarah. Podatki, ki se obdelujejo računalniško so zavarovani z ustrezno sistemsko in aplikativno programsko opremo. Dostop do podatkov imajo le pooblaščene osebe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. ZBIRKA PREIZKUSOV ZNANJA-VARSTVO IN ZDRAVJE PRI DELU

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o Varstvu in zdravju pri delu.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje usposabljanja zaposlenih v skladu z zakonodajo – Zakon o varstvu in zdravju pri delu, za druge uradne namene in za uveljavljanje pravic in dolžnosti posameznika, na katere se podatki nanašajo
 • Rok hrambe (neobvezno): Glede na določeno periodiko oz. veljavnost usposabljanja.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, datum roj., evidenčna številka, datum usposabljanja/preizkusa, vrsta usposabljanja/preizkusa
 • Uporabniki zbirke: Interno, Inšpektorat RS za delo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno – v knjigah in personalnih mapah, se hrani v kovinskih ognjevarnih omarah. Podatki, ki se obdelujejo računalniško so zavarovani z ustrezno sistemsko in aplikativno programsko opremo. Dostop do podatkov imajo le pooblaščene osebe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. ZBIRKA REKLAMACIJ KONČNIH POTROŠNIKOV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Uredba (ES) št. 852/2004 evropskega parlamenta in sveta o higieni živil, Uredba (ES) št. 853/2004 evropskega parlamenta in sveta o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora, Uredba (ES) št. 854/2004 evropskega parlamenta in sveta o do
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Končni potrošnik.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za reševanje reklamacijskih postopkov, za preventivno ukrepanje v proizvodnem procesu (zagotavljanje varnega živila), za namene uradnega odgovora družbe potencialno oškodovanemu potrošniku, za druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posamezni
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let oz. do preklica osebne privolitve.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, naslov stalnega/začasnega bivališča, telefonska številka, elektronski naslov, opis okoliščin za reklamacijo, lahko tudi opis posledic reklamacije.
 • Uporabniki zbirke: Interno, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno – v knjigah se hrani v zaprtih omarah. Dostop do podatkov imajo le pooblaščene osebe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. ZBIRKA PODATKOV VIDEONADZORNEGA SISTEMA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi, obiskovalni družbe, pogodbeni izvajalci in poslovni partnerji (vsi ki vstopajo na območje družbe)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zagotavljanje varnosti zaposlenih, zagotavljanje varnosti izdelka, preprečevanje požarne ogroženosti in poškodb zaposlenih, preprečevanje vnosa in iznosa nedovoljenih predmetov, blaga. Zagotavljanje boljšega varovanja družbe oz. premoženja družb
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Gibanje zaposlenih, obiskovalcev, poslovnih partnerjev (slika), brez generalij.
 • Uporabniki zbirke: Interno (pooblaščeni delavci), na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pristop do shranjenih podatkov videonadzora je možen preko aplikativne programske opreme, ki se varuje s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov,
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam