Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste Polje
Sedež ali naslov: Proletarska cesta 1, Ljubljana
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5058341000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. ZBIRKA PODATKOV OTROK IN DRUŽIN, KI SO VKLJUČENI V DEJAVNOSTI ZVEZE PRIJATELJEV MLADINE LJUBLJANA MOSTE-POLJE

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Otroci, mladi in družine, ki so vključeni v dejavnosti Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodb-računov organiziranja dejavnosti, za potrebe izvajanja dejavnosti in vodenja evidenc.
 • Rok hrambe (neobvezno): Vsi podatki se hranijo 5 let po prenehanju pravice, po preteku tega rokapa se podatki, ki so v elektronski obliki arhivirajo in blokirajo. Zdravstvena dokumentacija se po vsakem končanem letovanju preda ZZZS, ki je plačnik subvencije.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek osebe, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, datum rojstva, telefonske številke ali številke mobolnih telefonov, številka osebnega dokumenta (v primeru mladoletne osebe Ime in priimek staršev oz. skrbnika, naslov, telefonski podatki in naziv ustanove zaposlitve starša oz. skrbnika). Podatki o značilnostih in posebnostih otroka, ki so potrebni za skrbno vodenje na letovanju (morebitno uživanje zdravil, alergije, dieta,...) Podatki o socialnih razmerah, psihosocialnih težavah otrok, mladostnikov in družin in priporočila ZD, šol in CSD v primeru, ko gre za humanitarno - brezplačno letovanje za starše oz. za subvencionirano letovanje iz donacij. Podatki o zdravstvenem stanju otrok, ki izvirajo od pediatrov, ki predlagajo na posebnem formularju zdravstveno letovanje otroka, ker ga financira zdravstvo.
 • Uporabniki zbirke: Zdravstvene osebne podatke uporablja le pooblaščeno medicinsko osebje, zdravniki in sestre, ki so prostovoljci in niso v pogodbenem razmerju, ki spremljajo otroke na letovanju. Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostore, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, je potrebno izven delovnega časa zaklepati, zaklepajo pa se tudi v delovnem času, ko v njih ni zaposlenih. Stavba, v kateri se nahajajo ti prostori pa je varovana z osebnim 24 urnim varovanjem (varnostniki). Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu Windows, program ZPM je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni in vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil in sicer za obdobje, za katero se podatki shranjujejo. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov, ki ga je dne 29.06.2007 izdala Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. ZBIRKA PODATKOV ČLANOV IN PODPORNIKOV ZVEZE PRIJATELJEV MLADINE LJUBLJANA MOSTE POLJE

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev posameznika in pogodbeno razmerje.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vzgojitelji, spremljevalci, terapevti, medicinsko spremstvo otrok in tehnični kader ter donatorji in botri otrok Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o delu, za potrebe izvajanja dejavnosti in vodenja evidenc.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo 5 let ali do preklica osebne privolitve posameznika oz. podjetja.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Od vtgojiteljev, spremljevalcev, terapevtov in medicinskega spremstva zbiramo: Ime in priimek osebe, EMŠO, davčna številka, številka transakcijskega računa, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, datum rojstva, telefonska številka ali št. mobilnega telefona, št. osebnega dokumenta, e-naslov, kraj dela, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, poklic oz. letnik in smer študija, izobraževanja, delovne naloge, delovni čas, zavarovalna doba, naziv ustanove zaposlitve, datum pričetka in datum prenehanja delovnega razmerja, dejavnost delodajalca. Od donatorjev zbiramo: ime in priimek, naslov in davčno številko zaradi davčnih olajšav. Telefonske številke donatorjev prek telefona ima le Telekom. O botrih se zbirajo ime, priimek in naslov.
 • Uporabniki zbirke: Davčna uprava RS. Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podastkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Nosilci osebnih podatkov se hranijo na sedežu Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje. Postopke in ukrepe za zavarovanje določa Pravilnik o varstvu osebnih podatkov, ki ga je dne 29.06.2007 sprejela Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV O ZAPOSLENIH DELAVCIH ZVEZE PRIJATELJEV MLADINE LJUBLJANA MOSTE-POLJE

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi zaposleni v Zvezi prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za potrebe izvajanja dejavnosti in vodenja evidenc, za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Vsi podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek osebe, EMŠO, davčna številka, številka TRR, kraj in občina rojstva, datum rojstva, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, kraj dela, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, poklic oz. letnik in smer študija, napredovanja, izobraževanja, šolanje, delovne naloge, delovni čas, zavarovalna doba, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, upokojenec, datum sklenitve delovnega razmerja, dejavnost delodajalca.
 • Uporabniki zbirke: Davčna uprava RS. Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Nosilci osebnih podatkov se hranijo na sedežu Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje. Postopke in ukrepe za zavarovanje določa Pravilnik o varstvu osebnih podatkov, ki ga je dne 29.06.2007 sprejela Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam