Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ŠOLSKI CENTER RAVNE NA KOROŠKEM
Sedež ali naslov: NA GRADU 4
Poštna številka: 2390
Kraj: RAVNE NA KOROŠKEM
Matična številka: 2345188000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca kandidatov prijavljenih za vpis GIMNAZIJA

 • Pravna podlaga (neobvezno): 9. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS št. 94/2007), 42. člen Zakona o gimnazijah (Ur.l. RS št. 1/2007), 7. člen Pravilnika o šolski dokumentaciji v sredješolskem izobraževanju (Ur.l. RS št. 96/99 in 108/99).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kandidati za vpis v šolo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje postopka vpisa v šolo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, spol, datum, kraj, občina in država rojstva, prebivališče (stalno in začasno) in pridobljena izobrazba kandidata, ki se prijavi za vpis v šolo.
 • Uporabniki zbirke: Pristojno ministrstvo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke elektronsko obdeluje pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjenih omarah, v pisarni, v okviru tekočega arhiva dokumentov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Je povezava z drugimi evidencami iz istega sklopa, če se kandidat vpiše v šolo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca vpisanih v šolo po letnikih, oddelkih in skupinah v redovalnicah GIMNAZIJA

 • Pravna podlaga (neobvezno): 9. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS št. 94/2007), 42. člen Zakona o gimanzijah (Ur.l. RS št. 1/2007), 7. člen Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (Ur. l. RS št. 96/99 in 108/99).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje izobraževalnega procesa.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, spol, datum, kraj, občina in država rojstva, prebivališče (stalno in začasno) in predhodna izobrazba dijaka.
 • Uporabniki zbirke: Pristojno ministrstvo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke obdelujejo učitelji, ki dijaka poučujejo; redovalnice v elektronski obliki varuje skrbnik elektronske obdelave in učitelji, ki jo trenutno uporabljajo za namen izvedbe pouka v skladu z urnikom in v tem času zanje tudi odgovarjajo. Tiskana verzija se shrani v zaklenjene omare v zbornici.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Je povezava (evidenca je povezana z drugimi evidencami o dijakih).
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Osebni list dijaka GIMNAZIJA

 • Pravna podlaga (neobvezno): 9. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS št. 94/2007), 42. člen Zakona o gimnazijah (Ur.l. RS št. 1/2007), 7. člen Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (Ur. l. RS št. 96/99 in 108/99).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki in odrasli udeleženci izobraževanja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje poteka izobraževanja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, spol, datum, kraj, občina in država rojstva, prebivališče (stalno in začasno) in pridobljena izobrazba kandidata.
 • Uporabniki zbirke: Pristojno ministrstvo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke obdeluje elektronsko (ali ročno) učitelj razrednik, ki je pooblaščena oseba. Dostop je zavarovan z geslom. Izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjenih omarah, v pisarni, v okviru tekočega arhiva dokumentov. Pri ročni obdelavi velja enak postopek kot pri evidenci št. 3.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Je povezava (evidenca je sestavni del evidence št. 4 - matična knjiga).
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Matična knjiga GIMNAZIJA

 • Pravna podlaga (neobvezno): 9. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS št. 94/2007), 42. člen Zakona o gimnazijah (Ur.l. RS št. 1/2007), 7. člen Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (Ur.l. RS št. 96/99 in 108/99).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki, drugi udeleženci izobraževanja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Potek izobraževanja dijakov in drugih udeležencev.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek dijaka, spol, datum, kraj, občina in država rojstva, prebivališče, pridobljena izobrazba.
 • Uporabniki zbirke: Pristojno ministrstvo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke obdeluje ročno pomočnik ravnatelja, ki je pooblaščena oseba. Izpisi dokumentov se hranijo v zakljenjenih omarah, v pisarni, v okviru tekočega arhiva dokumentov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Je povezava (evidenca je povezana z evidenco št. 3, ki je njen sestavni del).
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih kandidata GIMNAZIJA

 • Pravna podlaga (neobvezno): 9. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS št. 94/2007), Zakon o Gimnazijah (Ur.l. RS št. 1/2007), 7. člen Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (Ur.l.RS št. 96/99 in 108/99)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki, za katere je šola pridobila soglasje za obdelavo podatkov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje telesnega razvoja dijakov.
 • Rok hrambe (neobvezno): Od pridobitve do preklica soglasja oziroma do konca izobraževanja.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, spol, datum, kraj, občina in država rojstva, prebivališče (stalno in začasno) in pridobljena izobrazba dijaka ter podatki o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih dijaka in sicer telesna višina, vuluminoznost telesa, hitrost alternativnih gibov, eksplozivna moč, koordinacija gibanja telesa, fizična vzdržljivost trupa, gibljivost, mišična vzdržljivost ramenskega obroča in rok, sprinterska hitrost in vzdržljivost v submaksimalnem kontinuiranem naprezanju.
 • Uporabniki zbirke: Pristojno ministrstvo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke obdeluje elektronsko pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjenih omarah, v pisarni, v okviru tekočega arhiva dokumentov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni/je povezave /- a (evidenca je povezana z evidencami iz istega sklopa).
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o maturi (zapisniki sej šolske maturitetne komisije, zapisniki o maturi, poročila o maturi) GIMNAZIJA

 • Pravna podlaga (neobvezno): 9. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS št. 94/2007), Zakon o Gimnazijah (Ur.l. RS št. 1/2007), 7. člen Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (Ur.l.RS št. 96/99 in 108/99).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijak in drugi udeleženci, ki opravljajo maturo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje mature, zaključka izobraževanja in nadaljevanja izobraževanja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, spol, datum, kraj, občina in država rojstva, prebivališče (stalno in začasno) in pridobljena izobrazba kandidata ter podatki o izvedbi mature, poteku izpitov in uspehu posameznega dijaka ter skupnem uspehu vseh dijakov na maturi.
 • Uporabniki zbirke: Pristojno ministrstvo, RIC, vpisne službe visokošolskih zavodov in višješolska vpisna služba.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se obdelujejo elektronsko in ročno. Oblikujejo jih pooblaščene osebe za obdelavo podatkov. Dostop imajo zavarovan z geslom. Za ročno obdelavo so posamezne osebe posebej imenovane. Izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjenih omarah, v posebnem prostoru (arhivu) oziroma v okviru tekočega arhiva dokumentov. Posredovanje podatkov, ki poteka po elektronsko - komunikacijskih poteh, je zavarovano s kiptografsko zaščito.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Je povezava (evidenca je povezana z drugimi evidencami iz istega sklopa).
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca o izpitih kandidatov (prijav k izpitu, potek izpita, dosežena ocena) GIMNAZIJA

 • Pravna podlaga (neobvezno): 9. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS št. 94/2007), Zakon o Gimnazijah (Ur.l. RS št. 1/2007), 7. člen Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (Ur.l.RS št. 96/99 in 108/99).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki, vajenci in drugi udeleženci izobraževanja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje izobraževanja posameznika.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Prijava k izpitu, zapisniki o izpitu s podatki o kandidatih, in sicer: ime in priimek, spol, datum, kraj, občina in država rojstva, prebivališče in že pridobljena izobrazba ter podatki o izpitnih nalogah oziroma vprašanjih, poteku izpita in ocenah.
 • Uporabniki zbirke: Pristojno ministrstvo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke obdeluje elektronsko ali ročno pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Izpisi dokumentov skupaj s pisnimi in ročno obdelanimi dokumenti se hranijo v zaklenjenih omarah, v pisarni, v okviru tekočega arhiva dokumentov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Je povezava (evidenca je povezana z evidencami iz istega sklopa).
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca o dijakih, ki jih obravnava svetovalna služba GIMNAZIJA

 • Pravna podlaga (neobvezno): 9. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS št. 94/2007), Zakon o Gimnazijah (Ur.l. RS št. 1/2007), 7. člen Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (Ur.l.RS št. 96/99 in 108/99).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki, ki potrebujejo pomoč in svetovanje.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Pomoč in svetovanje dijakom, ki to potrebujejo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Od pridobitve soglasja do preklica oziroma do prenehanja potrebe po pomoči ali svetovanju.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, spol, datum, kraj, občina in država rojstva, prebivališče in že pridobljena izobrazba ter družinska in socialna anamneza, razvojna anamneza, diagnostični postopki, postopki strokovne pomoči, strokovna mnenja drugih institucij: centrov za socialno delo, zdravstvenih institucij, svetovalnih centrov oziroma vzgojnih posvetovalnic.
 • Uporabniki zbirke: Pistojno ministrstvo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke obdeluje ročno ali elektronsko pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Dokumenti se hranijo v zaklenjenih omarah, v pisarni, v okviru tekočega arhiva dokumentov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezave (evidenca se hrani ločeno od drugih evidenc in ni neposredno povezana z njimi).
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca o preverjanju in ocenjevanju znanja - redovalnica GIMNAZIJA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vpisani dijaki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje izobraževanja posameznika.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, podatki o ocenah, opravljenih izpitih, napredovanju in dokončanju izobraževanja ter o splošnem uspehu.
 • Uporabniki zbirke: Pristojno ministrstvo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se obdelujejo ročno na obrazcih. Hranijo se v zaklenjeni omari, namenjeni za hranjenje tovrstnih dokumentov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca je povezana z evidencami iz istega sklopa, povzeta po evidenci osebnega lista dijaka.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca izdanih dokumentov o končanem izobraževanju GIMNAZIJA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki in drugi udeleženci, ki so vključeni v izobraževanje.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje izobraževanja posameznika.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, oddelek, podatki o izdanih spričevalih (vrsta spričevala oziroma druga listina), dosežena izobrazba, datum prejema in izdaje spričevala.
 • Uporabniki zbirke: Pristojno ministrstvo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjenih omarah v tekočem arhivu.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki so povzeti po zbirki - osebni list dijaka.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidenca podatkov o starših dijakov GIMNAZIJA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki, starši in zakoniti zastopniki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje poteka izobraževanja in obveščanje staršev.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek dijaka, spol, datum, kraj, občina in država rojstva, prebivališče ter ime in priimek staršev oziroma zakonitega zastopnika dijaka, naslov, prebivališče, oziroma naslov na katerem so dosegljivi.
 • Uporabniki zbirke: Šola
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke obdeluje elektronsko ali ročno pooblaščena oseba. Izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjenih omarah.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Je povezava z evidenco - podatki o dijakih.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Evidenca podatkov o varstvu pti delu in poškodbah GIMNAZIJA

 • Pravna podlaga (neobvezno): 9. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS št. 94/2007), 3. člen Zakona o evidencah na področju dela (Ur.l.RS št.40/2006), 39. člen Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l.RS št. 56/99 in 64/01).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci v delovnem razmerju in pogodbeni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe dejavnosti šole, državnih organov in za uveljavitev pravic delavcev.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, kraj rojstva (kraj, občina, republika oziroma avtonomna pokrajina), stalno prebivališče in naslov (kraj, občina, republika oziroma avtonomna pokrajina, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost za opravljanje določenih del oziroma nalog dela delovnega mesta, ki jih delavec opravlja; delovni čas delavca- v urah (na teden); zavarovalna doba do zaposlitve v organizaciji ali pri delodajalcu; dejavnost organizacije ali delodajalca. Poleg tega vsebujejo evidence tudi naslednje podatke: a.) Podatke o poškodovanem delavcu: - delo, ki ga je opravljal delavec, ko se je zgodila poškodba pri delu, - koliko ur je delal delavec tisti dan, ko se je zgodila poškodba, - ali je delavec že kdaj prej doživel poškodbo pri delu in kolikokrat, - narava poškodbe,- poškodovani del telesa, - ali je bila poškodba smrtna, - podlaga zavarovanja. b.) Podatki o poškodbi pri delu: - kdaj se je zgodila nesreča (datum, dan v tednu, doba dneva), - kje se je zgodila nesreča (na kraju opravljanja del oziroma nalog, na redni poti od stanovanja do stalnega kraja dela, na redni poti od stalnega kraja dela do stanovanja, na službenem potovanju, drugo); koliko oseb se je skupaj poškodovalo ob poškodbi pri delu (s smrtno ponesrečenimi vred), koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče ozroma koliko jih je umrlo na poti do zdravstvene organizacije; ali se je podobna nesreča zgodila že prej na istem delovnem mestu in pri istem delu; vir nesreče; vzrok nesreče; ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen; uporaba osebnih varnostnih sredstev (ali je bila odrejena uporaba osebnih varstvenih sredstev in osebne varstvene opreme, ali so bila uporabljena osebna varstvena sredstva in osebna varstvena oprema, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varstvo pri delu.
 • Uporabniki zbirke: Šola, pristojna ministrstva, v drugih primerih v skladu s posebnimi predpisi in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se nanašajo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke obdeluje ročno ali elektronsko pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjenih omarah, v pisarni, v okviru tekočega arhiva.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki so povezani z evidencami iz istega sklopa.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Evidenca podatkov o varstvu pred požarom GIMNAZIJA

 • Pravna podlaga (neobvezno): 9. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS št. 94/2007), 2. člen Zakona o varstvu pred požarom (Ur.l.RS št.3/2007).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci v delovnem razmerju in pogodbeni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe dejavnosti šole, državnih organov in za uveljavitev pravic delavcev.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, spol, datum, kraj rojstva (kraj, občina, republika oziroma avtonomna pokrajina), stalno in začasno prebivališče (kraj, občina, republika oziroma avtonomna pokrajina), kraj dela (kraj,občina ,republika oziroma avtonomna pokrajina), poklic, izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost za opravljanje določenih del oziroma nalog, ki jih delavec opravlja, delovni čas delavca - v urah (na teden), zavarovalna doba do zaposlitve v organizaciji ali pri delodajalcu, dejavnost organizacije oziroma delodajalca.
 • Uporabniki zbirke: Šola, pristojna ministrstva, v drugih primerih pa v skladu s posebnimi predpisi in za uveljavljanje pravic posameznika, na katere se nanšajo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke obdeluje elektronsko in ročno pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Dokumenti se hranijo v zaklenjenih omarah, v pisarni, v okviru tekočega arhiva dokumentov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki so povezani z evidencami iz istega sklopa.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. Evidenca kandidatov prijavljenih za vpis SREDNJA ŠOLA

 • Pravna podlaga (neobvezno): 9. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS št. 94/2007), 86. člen Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur.l. RS št. 79/2006) in 7. člen Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (Ur.l. RS št. 96/99 in 1
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kandidati za vpis v šolo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje postopka vpisa v šolo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, spol, datum, kraj, občina in država rojstva, prebivališče (stalno in začasno) in pridobljena izobrazba kandidata za vpis v šolo.
 • Uporabniki zbirke: Pristojno ministrstvo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke elektronsko obdeluje pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjenih omarah, v pisarni, v okviru tekočega arhiva dokumentov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni/Je povezava z drugimi evidencami iz istega sklopa, če se kandidat vpiše v šolo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. Evidenca vpisanih po letnikih, oddelkih in skupinah v redovalnici SREDNJA ŠOLA

 • Pravna podlaga (neobvezno): 9. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS št. 94/2007), 86. člen Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur.l. RS št. 79/2006) in 7. člen Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (Ur.l. RS št. 96/99 in 1
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje izobraževalnega procesa.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, spol, datum, kraj, občina in država rojstva, prebivališče (stalno in začasno), predhodna izobrazba dijaka.
 • Uporabniki zbirke: Pristojno ministrstvo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke obdeluje učitelj, ki dijaka poučuje (kot pooblaščena oseba) vsak za svoj predmet; redovalnico varuje učitelj, ki jo trenutno uporablja za namen izvedbe pouka v skladu z urnikom in v tem času zanjo tudi odgovarja. Po koncu pouka shranijo redovalnice v zaklenjene omare v zbornici. Ključ je dostopen le njim.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Je povezava (evidenca je povezana z drugimi evidencami iz istega sklopa).
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. Osebni list dijaka SREDNJA ŠOLA

 • Pravna podlaga (neobvezno): 9. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS št. 94/2007), 86. člen Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur.l. RS št. 79/2006) in 7. člen Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (Ur.l. RS št. 96/99 in 1
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki in odrasli udeleženci izobraževanja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje poteka izobraževanja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, spol, datum, kraj, občina in država rojstva, prebivališče (stalno in začasno) in pridobljena izobrazba kandidatov.
 • Uporabniki zbirke: Pristojno ministrstvo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke obdeluje ročno ali elektronsko učitelj razrednik, ki je pooblaščena oseba. Dostop je zavarovan z geslom. Izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjenih omarah, v pisarni, v okviru tekočega arhiva dokumentov. Pri ročni obdelavi velja enak postopek kot pri evidenci o vpisanih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Je povezava z evidenco - matična knjiga.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

17. Matična knjiga SREDNJA ŠOLA

 • Pravna podlaga (neobvezno): 9. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS št. 94/2007), 86. člen Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur.l. RS št. 79/2006) in 7. člen Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (Ur.l. RS št. 96/99 in 1
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki in drugi udeleženci izobraževanja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje poteka izobraževanja dijakov in drugih udeležencev.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek dijaka, spol, datum, kraj, občina in država rojstva, prebivališče in pridobljena izobrazba.
 • Uporabniki zbirke: Pristojno ministrstvo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke obdeluje ročno pomočnik ravnatelja, ki je pooblaščena oseba. Izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjenih omarah, v pisarni, v okviru tekočega arhiva dokumentov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Je povezava z evidenco osebni - list dijaka, ki je njen sestavni del.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

18. Evidenca podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnosti dijaka SREDNJA ŠOLA

 • Pravna podlaga (neobvezno): 9. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS št. 94/2007), 86. člen Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur.l. RS št. 79/2006) in 7. člen Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (Ur.l. RS št. 96/99 in 1
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki, ki dajo soglasje za obdelavo podatkov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje telesnega razvoja dijaka.
 • Rok hrambe (neobvezno): Od pridobitve soglasja do preklica soglasja oziroma konca izobraževanja.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, spol, datum, kraj, občina in država rojstva, prebivališče (stalno in začasno) in pridobljena izobrazba dijaka ter podatki o gibalnih sposobnostih, morfoloških značilnostih dijaka, in sicer; telesni višini, voluminoznosti telesa, hitrosti alternativnih gibov, eksplozivni moči, koordinaciji gibanja telesa, fizični vzdržljivosti trupa, gibljivosti, mišični vzdržljivosti ramenskega obroča in rok, sprinterski hitrosti in vzdržljivosti v submaksimalnem kontinuiranem naprezanju.
 • Uporabniki zbirke: Pristojno ministrstvo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke obdeluje elektronsko pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjeni omari, v pisarni, v okviru tekočega arhiva.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni/- Je povezava z evidencami iz istega sklopa.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

19. Evidenca o polklicni maturi oziroma zaključnih izpitih (zapisniki sej šolske komisije, zapisniki o poklicni maturi oziroma zaključnih izpitih, poročila o poklicni maturi oziroma zaključnih izpitih) SREDNJA ŠOLA

 • Pravna podlaga (neobvezno): 9. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS št. 94/2007), 86. člen Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur.l. RS št. 79/2006) in 7. člen Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (Ur.l. RS št. 96/99 in 1
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki, vajenci in drugi udeleženci, ki opravljajo poklicno maturo ali zaključni izpit.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje poklicne mature oziroma zaključnega izpita, zaključka izobraževanja in nadaljevanja izobraževanja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, spol, datum, kraj, občina in država rojstva, prebivališče (stalno in začasno) in pridobljena izobrazba kandidata ter podatki o izvedbi poklicne mature ali zaključnega izpita, poteku izpitov in uspehu posameznega dijaka ter skupnem uspehu vseh dijakov pri poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu.
 • Uporabniki zbirke: Pristojno ministrstvo, RIC, vpisne službe visokošolskih zavodov in višješolska prijavna služba.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke obdeluje elektronsko in ročno pooblaščena oseba. Za obdelavo podatkov imajo dostop z zavarovanim geslom, za ročno obdelavo pa so posamezne osebe posebej imenovane. Izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjenih omarah, v posebnem prostoru - arhivu, oziroma v okviru tekočega arhiva dokumentov. Posredovanje podatkov, ki poteka po elektronskih komunikacijskih poteh, je zavarovano s kiptografsko zaščito.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Je povezava z drugimi evidencami iz istega sklopa.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

20. Evidenca o izpitih kandidatov (prijava k izpitu, potek izpita, dosežena ocena) SREDNJA ŠOLA

 • Pravna podlaga (neobvezno): 9. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS št. 94/2007), 86. člen Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur.l. RS št. 79/2006) in 7. člen Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (Ur.l. RS št. 96/99 in 1
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki, vajenci in drugi udeleženci izobraževanja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje izobraževanja posameznika.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Prijava k izpitu, zapisnik o izpitu s podatki o kandidatih, in sicer: ime in priimek dijaka ter njegov spol, datum, kraj, občina in država rojstva, prebivališče in prej pridobljena izobrazba ter podatki o izpitnih nalogah - vprašanjih, poteku izpita in doseženih ocenah.
 • Uporabniki zbirke: Pristojno ministrstvo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke obdeluje elektronsko ali ročno pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Izpisi dokumentov skupaj, s pisnimi ročno obdelanimi dokumenti, se hranijo v zaklenjenih omarah, v pisarni, v okviru tekočega arhiva dokumentov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Je povezava z evidencami iz istega sklopa.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

21. Evidenca o dijakih, ki jih obravnava svetovalna služba SREDNJA ŠOLA

 • Pravna podlaga (neobvezno): 9. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS št. 94/2007), 86. člen Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur.l. RS št. 79/2006) in 7. člen Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (Ur.l. RS št. 96/99 in 1
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki, ki potrebujejo pomoč in svetovanje.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Pomoč in svetovanje dijakom, ki pomoč potrebujejo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Od pridobitve soglasja do preklica oziroma prenehanja potrebe po pomoči ali svetovanju.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, spol, datum, kraj, občina in država rojstva, prebivališče (stalno in začasno), prej pridobljena izobrazba ter družinska in socialna anamneza, razvojna anamneza, diagnostični postopek, postopek strokovne pomoči, strokovna mnenja druugih institucij: centrov za socialno delo, zdravstvenih institucij, svetovalnih centrov oziroma vzgojnih posvetovalnic.
 • Uporabniki zbirke: Pristojno ministrstvo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke obdeluje ročno ali elektronsko pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Dokumenti se hranijo v zaklenjenih omarah, v pisarni, v okviru tekočega arhiva.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezave, saj se evidenca hrani ločeno od drugih evidenc in ni neposredno povezana z njimi.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

22. Evidenca o preverjanju in ocenjevanju znanja SREDNJA ŠOLA

 • Pravna podlaga (neobvezno): 9. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS št. 94/2007), 86. člen Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur.l. RS št. 79/2006) in 7. člen Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (Ur.l. RS št. 96/99 in 1
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki, vajenci in drugi udeleženci izobraževanja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje izobraževanja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek dijaka, spol, datum, kraj, občina in država rojstva, prebivališče in prej pridobljena izobrazba ter podatki o splošnem učnem uspehu, opravljenih izpitih, napredovanju in dokončanju izobraževanja.
 • Uporabniki zbirke: Pristojno ministrstvo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke obdeluje elektronsko pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjenih omarah, v pisarni, v okviru tekočega arhiva dokumentov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Je povezava (evidenca je povezana z evidencami iz istega sklopa).
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

23. Evidenca izdanih dokumentov o končanem izobraževanju SREDNJA ŠOLA

 • Pravna podlaga (neobvezno): 9. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS št. 94/2007), 86. člen Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur.l. RS št. 79/2006) in 7. člen Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (Ur.l. RS št. 96/99 in 1
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki in drugi udeleženci izobraževanja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje izobraževanja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek dijaka, spol, datum, kraj, občina in država rojstva, prebivališče in prej pridobljena izobrazba ter podatki o splošnem učnem uspehu, opravljenih izpitih, napredovanju in dokončanju izobraževanja.
 • Uporabniki zbirke: Pristojno ministrstvo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke obdeluje elektronsko pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjenih omarah, v pisarni, v okviru tekočega arhiva dokumentov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Je povezava z evidencami iz istega sklopa.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

24. Evidenca podatkov o starših dijakov SREDNJA ŠOLA

 • Pravna podlaga (neobvezno): 9. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS št. 94/2007), 86. člen Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur.l. RS št. 79/2006) in 7. člen Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (Ur.l. RS št. 96/99 in 1
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Starši oziroma skrbniki dijakov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obveščanje staršev o poteku izobraževanja dijakov.
 • Rok hrambe (neobvezno): Od pridobitve soglasja do preklica oziroma do zaključka šolanja.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek dijaka, spol, datum, kraj, občina in država rojstva, prebivališče ter ime in priimek staršev oziroma zakonitega zastopnika dijaka ter naslov prebivališča oziroma naslov, na katerem so dosegljivi.
 • Uporabniki zbirke: Pristojno ministrstvo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke obdeluje elektronsko pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjenih omarah, v pisarni, v okviru tekočega arhiva.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca je povezana z evidencami iz istega sklopa.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

25. Evidenca podatkov o udeležencih izrednega izobraževanja SREDNJA ŠOLA

 • Pravna podlaga (neobvezno): 9. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS št. 94/2007), 86. člen Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur.l. RS št. 79/2006) in 7. člen Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (Ur.l. RS št. 96/99 in 1
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Udeleženci izrednega izobraževanja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe izobraževalnega dela.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, spol, datum, kraj, občina in država rojstva, prebivališče (stalno in začasno), državljanstvo, telefonska številka, pridobljena izobrazba kandidata, ki se prijavi za vpis v šolo.
 • Uporabniki zbirke: Šola in pristojno ministrstvo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke obdeluje elektronsko pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjenih omarah, v pisarni, v okviru tekočega arhiva dokumentov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Je povezava z evidencami iz istega sklopa.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

26. Evidenca podatkov o napredovanju udeležencev izrednega izobraževanja, izdanih spričevalih in drugih listinah SREDNJA ŠOLA

 • Pravna podlaga (neobvezno): 9. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS št. 94/2007), 86. člen Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur.l. RS št. 79/2006) in 7. člen Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (Ur.l. RS št. 96/99 in 1
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Udeleženci izrednega izobraževanja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe izobraževalnega dela.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, spol, datum, kraj, občina in država rojstva, prebivališče (stalno in začasno), državljanstvo, telefonska številka, pridobljena izobrazba kandidata, podatki o napredovanju, podatki o izdanih spričevalih in drugih listinah.
 • Uporabniki zbirke: Šola in pristojno ministrstvo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke obdeluje elektronsko pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjenih omarah, v pisarni, v okviru tekočega arhiva.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Je povezava z evidencami iz istega sklopa.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

27. Evidenca o knjižnični dejavnosti na zavodu GIMNAZIJA

 • Pravna podlaga (neobvezno): 15. člen Zakona o knjižničarstvu izobraževanja ZKnj - 1 (Ur.l. RS št. 87/01 in 96/02).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki, študenti, udeleženci izobraževanja odrasilh in zaposleni, ki si izposojajo knjige.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje postopka izposoje in vračila literature.
 • Rok hrambe (neobvezno): Eno leto po izpolnitvi namena - prekinitvi šolanja, vračila izposojenih knjig.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum in kraj rojstva, spol, naslov stalnega in začasnega prebivališča, izobrazba, zaposlitev ali šola, državljanstvo.
 • Uporabniki zbirke: Šola.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke obdeluje elektronsko pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom, izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjenih omarah, v pisarni, v okviru tekočega arhiva.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Je povezava z evidenco prijavljenih za vpis v šolo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

28. Evidenca o knjižnični dejavnosti na zavodu SREDNJA ŠOLA IN VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

 • Pravna podlaga (neobvezno): 15. člen Zakona o kjnižničarstvu izobraževanja ZKnj - 1 (Ur.l. RS št. 87/01 in 96/02).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki, študenti, udeleženci izobraževanja odraslih in zaposleni, ki si izposojajo knjige.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje postopka izposoje in vračila literature.
 • Rok hrambe (neobvezno): Eno leto po izpolnitvi namena - prekinitvi šolanja, vračila izposojenih knjig.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, spol, datum in kraj rojstva, naslov stalnega in začasnega prebivališča, izobrazba, zaposlitev ali šola, državljanstvo.
 • Uporabniki zbirke: Šola.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke obdeluje elektronsko pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjenih omarah, v pisarni, v okviru tekočega arhiva dokumentov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Je povezava z evidenco prijavljenih za vpis v šolo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

29. Evidenca o varstvu pri delu in poškodbah SREDNJA ŠOLA IN VIŠJA STOKOVNA ŠOLA

 • Pravna podlaga (neobvezno): 9. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS št. 94/2007), 3. člen Zakona o evidencah na področju dela (Ur.l. RS št. 40/2006) in 39. člen Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l. RS št. 56/99 in 64/01).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci v delovnem razmerju in pogodbeni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe dejavnosti šole, državnih organov in za uveljavitev pravic delavcev.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime delavca, EMŠO, kraj rojstva (kraj, občina, republika oziroma avtonomna pokrajina), stalno prebivališče in naslov (kraj, občina, republika oziroma avtonomna pokrajina), kraj dela (kraj, občina, republika oziroma avtonomna pokrajina), poklic, šolska izobrazba, strokovna usposobljenost za opravljanje določenih del oziroma nalog, dela delovnega mesta, ki jih delavec opravlja, delovni čas delavca - v urah (na teden), zavarovalna doba do zaposlitve v organizaciji ali pri delodajalcu, dejavnost organizacije oziroma delodajalca. Poleg tega vsebuje evidenca še naslednje podatke: a.) Podatki o poškodovanem delavcu: - delo, ki ga je opravljal delavec, ko se je zgodila poškodba pri delu, - koliko ur je delavec delal tistega dne, ko se je poškodba zgodila, - ali je delavec že kdaj prej doživel poškodbo pri delu in kolikokrat, - narava poškodbe, - poškodovani del telesa, - ali je bila poškodba smrtna in podlaga zavarovanja. b.) Podatki o poškodbah pri delu: - kdaj se je zgodila nesreča (datum, dan v tednu, doba dneva), kje se je zgodila nesreča (na kraju opravljanja del oziroma nalog, na redni poti od stanovanja do službe, na redni poti iz službe do stanovanja, na službenem potovanju, drugo), koliko oseb se je skupaj poškodovalo ob poškodbi pri delu (s smrtno ponesrečenimi vred), koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče oziroma koliko jih je umrlo na poti do zdravstvene organizacije,- ali se je podobna nesreča zgodila že prej na istem delovnem mestu in pri istem delu; vir nesreče; vzrok nesreče; ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen; uporaba osebnih varnostnih sredstev (ali je bila odrejena uporaba osebnih varstvenih sredstev in osebne varstvene opreme, ali so bila uporabljena osebna varstvena sredstva in osebna varstvena oprema, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varstvo pri delu.
 • Uporabniki zbirke: Šola, pristojna ministrstva, v drugih primerih pa v skladu s posebnimi predpisi in za uveljavljanje pravic posameznika na katerega se nanašajo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke obdeluje elektronsko in ročno pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Izpisi dokumentov skupaj z ročno obdelanimi dokumenti, se hranijo v zaklenjenih omarah, v pisarni, v okviru tekočega arhiva.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Je povezava z evidencami iz istega sklopa.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

30. Evidenca o varstvu pred požarom SREDNJA ŠOLA IN VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

 • Pravna podlaga (neobvezno): 9. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS št. 94/2007), 2. člen Zakona o varstvu pred požarom (Ur.l. RS št. 3/2007).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci v delovnem razmerju in pogodbeni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe dejavnosti šole, državne organe in za uveljavitev pravic delavcev.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek delavca, EMŠO, kraj rojstva (kraj, občina, republika oziroma avtonomna pokrajina), stalno prebivališče in naslov (kraj, občina, republika oziroma avtonomna pokrajina), kraj dela (kraj, občina, republika oziroma avtonomna pokrajina), poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost za opravljanje določenih del oziroma nalog, dela delovnega mesta, ki ga delavec opravlja, delovni čas delavca - v urah (na teden), zavarovalna doba do zaposlitve v organizaciji ali pri delodajalcu, dejavnost organizacije oziroma delodajalca.
 • Uporabniki zbirke: Šola, pristojna ministrstva, v drugih primerih v skladu s posebnimi predpisi in za uveljavitev pravic posameznika na katerega se nanašajo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke obdeluje elektronsko in ročno pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjenih omarah, v pisarni, v okviru tekočega arhiva.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Je povezava z evidencami iz istega sklopa.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

31. Evidenca podatkov o videonadzoru SREDNJA ŠOLA IN VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

 • Pravna podlaga (neobvezno): 74. čen Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS št. 94/2007).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci v delovnem razmerju, pogodbeni delavci, dijaki, študenti, starši, udeleženci izobraževanja odraslih in ostali uporabniki prostorov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe povečanja varnosti premoženja in oseb iz kategorije posameznikov na katere se osebni podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): En mesec.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetki posameznikov - slika.
 • Uporabniki zbirke: Šola, v določenih primerih po odobritvi direktorja tudi policija.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke obdeluje ročno ali elektronsko pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki so povezani z evidencami iz istega sklopa.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

32. Evidenca prijavljenih za vpis in vpisanih študentov VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

 • Pravna podlaga (neobvezno): 9. čen Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS št. 94/2007), 57. člen Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Ur.l.RS št. 86/04).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Prijavljeni za vpis in vpisani študentje.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanja postopka za vpis v šolo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek (za študentke tudi dekliški priimek), spol, datum, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, državljanstvo, EMŠO, predhodno pridobljena izobrazba in način študija kandidata.
 • Uporabniki zbirke: Pristojno ministrstvo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke obdeluje elektronsko pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Dokumenti se hranijo v zaklenjenih omarah, v pisarni, v okviru tekočega arhiva dokumentov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki so povezani z evidenco vpisanih.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

33. Osebni list študenta VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

 • Pravna podlaga (neobvezno): 9. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS št. 94/2007), 56. člen Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Ur.l.RS št. 86/04).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študenti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje poteka izobraževanja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek (za študentke tudi dekliški priimek), spol, datum, kraj, občina in država rojstva, prebivališče (stalno in začasno), EMŠO, državljanstvo, predhodno pridobljena izobrazba in način študija kandidata.
 • Uporabniki zbirke: Pristojno ministrstvo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke obdeluje elektronsko pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjenih omarah, v pisarni, v okviru tekočega arhiva dokumentov. Pri ročni obdelavi velja enak postopek, kot pri evidenci prijavljenih za vpis in vpisanih študentov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Je povezava z evidenco izdanih dokumentov o končanem izobraževanju.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

34. Evidenca prijavljenih za vpis v višje strokovne šole VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

 • Pravna podlaga (neobvezno): 9. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS št. 6/04), 56. člen Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Ur.l. RS št. 86/04).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Prijavljeni za vpis in vpisani študentje.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje postopka vpisa.
 • Rok hrambe (neobvezno): Eno leto oziroma do končanega vpisnega postopka.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek (za študentke tudi dekliški priimek), spol, datum, kraj, občina in država rojstva, prebivališče (stalno in začasno), državljanstvo, EMŠO, predhodno pridobljena izobrazba in način študija kandidata.
 • Uporabniki zbirke: Pristojno ministrstvo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke obdeluje elektronsko pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezave.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

35. Evidenca o izpitih kandidatov (prijava k izpitu, potek izpita, dosežena ocena) VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

 • Pravna podlaga (neobvezno): 9. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS št. 94/2007), 56. člen Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Ur.l.RS št. 86/04).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študenti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje izobraževanja posameznika.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Prijava k izpitu, zapisnik o izpitu s podatki o kandidatih, in sicer: ime in priimek, EMŠO, vpisna številka, način študija, letnik študija, študijsko leto prvega vpisa, datum izpita, kraj, podatki o tem ali izpit opravlja prvič ali ga ponavlja ter dosežena ocena na izpitu.
 • Uporabniki zbirke: Pristojno ministrstvo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke obdeluje elektronsko pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjenih omarah, v pisarni, v okviru tekočega arhiva dokumentov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Je povezava z evidenco prijavljenih za vpis in vpisanih študentov.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

36. Evidenca izdanih dokumentov o končanem izobraževanju VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

 • Pravna podlaga (neobvezno): 9. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS št. 94/2007), 56. člen Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Ur.l.RS št. 86/04).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študenti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje izobraževanja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek (za študentke tudi dekliški priimek), spol, datum, kraj, občina in država rojstva, prebivališče (stalno in začasno), EMŠO, državljanstvo, predhodno pridobljena izobrazba, način študija, podatki o opravljenih izpitih, napredovanju in dokončanju študija.
 • Uporabniki zbirke: Pristojno ministrstvo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke obdeluje elektronsko pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjenih omarah, v pisarni, v okviru tekočega arhiva dokumentov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Je povezava z evidenco prijavljenih za vpis in vpisanih študentov.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

37. Evidenca podatkov o plačah zaposlenega delavca ŠOLSKI CENTER

 • Pravna podlaga (neobvezno): 9. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS št. 94/2007), 38. člen Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Ur.l.RS št. 95/2007), 39. člen Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l. RS št. 56/99 in 64/01).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci v delovnem razmerju in pogodbeni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe dejavnosti šole, državnih organov in nosilcev javnih pooblastil povezane z uresničevanjem sistema plač in ugotavljanjem izpolnjevanja kadrovskih pogojev.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, spol, datum, kraj, občina in država rojstva, prebivališče (stalno in začasno), državljanstvo, EMŠO, davčna številka, kraj dela, poklic, izobrazba, strokovni naziv, delovno mesto, opis del in nalog ter odgovornosti, delovni čas, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, polni ali krajši delovni čas, ali je invalid, ime drugega delodajalca, datum sklenitve delovnega razmerja, soglasje delodajalca, datum in razlog prenehanja delovnega razmerja. Za predavatelje višje šole pa tudi vloga za imenovanje v naziv predavatelj, sklep strokovnega sveta oziroma sklep šole in soglasje strokovnega sveta o imenovanju v naziv predavatelj in doba imenovanja. Delavčev delovni čas in njegova izraba, tedenska učna obveznost, opravljene delovne ure po mesecih, letnem dopustu in njegovi izrabi, odstotnosti, ure dela daljšega od polnega delovnega časa, podatki o delovni in zavarovalni dobi, soglasje za dopolnilno delo, soglasje za sklenitev pogodbe o delu, podatki o določitvi plače, o bruto plači, izplačani plači, o izplačanih prejemkih po namenih, o izplačanih nadomestilih plače po namenih, uresničenih v breme drugih organizacij ali organov, datum zadnjega napredovanja in število napredovanj.
 • Uporabniki zbirke: Šola, pristojna ministrstva, v drugih primerih pa v skladu s posebnimi predpisi in za uveljavljanje pravic posameznika na katerega se nanašajo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke obdeluje pooblaščena oseba. Dokumenti se hranijo v pisarni, v zaklenjenih omarah v okviru tekočega arhiva.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki so povezani z evidencami iz istega sklopa (evidenca o zaposlenih delavcih).
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

38. Evidenca o zaposlenih delavcih ŠOLSKI CENTER

 • Pravna podlaga (neobvezno): 9. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS št. 94/07), 3. člen Zakona o evidencah na področju dela (Ur.l.RS št. 40/2006), 39. člen Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l.RS št. 56/99 in 64/01).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci v delovnem razmerju in pogodbeni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe dejavnosti šole, državnih organov in nosilcev javnih pooblastil povezanih z uresničevanjem sistema plač in ugotavljanjem izpolnjevanja kadrovskih pogojev.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, kraj rojstva (kraj, občina, republika oziroma avtonomna pokrajina), stalno prebivališče in naslov (kraj, občina, republika oziroma avtonomna pokrajina), kraj dela (kraj, občina, republika oziroma avtonomna pokrajina), poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost za opravljanje določenih del oziroma nalog, dela delovnega mesta, ki jih delavec opravlja, delovni čas delavca - v urah (na teden); zavarovalna doba do zaposlitve v organizaciji ali delodajalcu; ali je zaposlen za določen ali nedoločen čas, ali je invalid dela ali upokojenec; ime druge organizacije oziroma delodajalca, pri katerem je zaposlen; ali se ukvarja z dopolnilnim delom kot postransko dejavnostjo; datum sklenitve, datum prenehanja in razlog prenehanja delovnega razmerja, dejavnost organizacije oziroma delodajalca. Za predavatelje višje šole pa tudi vloga za imenovanje v naziv predavatelj, sklep strokovnega sveta oziroma sklep šole in soglasje strokovnega sveta o imenovanju v naziv predavatelj in doba imenovanja.
 • Uporabniki zbirke: Šola, pristojna ministrstva, v drugih primerih pa v skladu s posebnimi predpisi in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se nanašajo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke obdeluje elektronsko in ročno pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjenih omarah, v pisarni, v okviru tekočega arhiva dokumentov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki so povezani z evidencami iz istega sklopa (evidenca o plačah).
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

39. 10. evidenca o izvajanju videonadzora

 • Pravna podlaga (neobvezno): 49. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. št. 86/2044 in 133/2055, 51/2007 – ZustS-A, 67/2007, v nadaljevanju ZVOP-1)) ter 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS št. 113/2005 in 51/2007-ZUstS)), 3. člen ZVOP-1, 24.,25. in 26. Člen ZVOP-1, 74. člen ZVOP-1, 77. člen ZVOP-1.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki, vajenci in drugi udeleženci izobraževanja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za potrebe odkrivanja kršiteljev pravilnika šolskega reda.
 • Rok hrambe (neobvezno): 1 teden
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetki učilnic z računalniško opremo, varovanje garderobe udeležencev izobraževanja na hodnikih, skrb za varnost vseh in preventiva pred fizičnim nasiljem ter uničevanjem premoženja.
 • Uporabniki zbirke: šola
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke pregleduje elektronsko pooblaščena oseba, če se zgodi odtujitev ali poškodba, ki ima dostop zavarovan z geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezave
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam