Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Diners Club Italia s.r.l., Via della Moscova 3, Milano, podružnica Izola
Sedež ali naslov: Tomažičeva 4/a, 6310 Izola
Poštna številka: 6310
Kraj: Izola
Matična številka: 3364950000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o opravljenem usposabljanju za varno delo in preizkus praktičnega znanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): 39.člen ZVZD Ur.list RS št. 64/2001
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Nanaša se na zaposlene v Diners Clubu Italia s.r.l., podružnica Izola.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi in uveljavljanje pravic posameznikov, na katerega se podatki nanašajo, za v zakonu določene namene, za statistična raziskovanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): Za posameznega delavca se začne voditi z dnem opravljenega usposabljanja ali opravljenega preizkusa znanja. Dokumenti s podatki o delavcu, za katerega se preneha voditi evidenca in izvirne listine, na podlagi katerih se podatki vpisujejo v evidenco, se hranijo za odbobje 5 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1 (Ur. L. RS št. 86/2004).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: ime in priimek, datum rojstva in datumi opravljenih usposabljanj.
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni v podjetju v skladu z sistemizacijo delovnih mest, zunanja strokovna služba varnosti in zdravja pri delu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v pisni in elektronski obliki skladno s Pravilnikom o organizaciji dela in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov. Osebni podatki v pisni obliki se hranijo v fasciklih, v zaklenjenih omarah, do katerih imajo dostop le pooblaščeni zaposleni. Vhod v pisarno je izven delovnega časa varovan z alarmnim sistemom. Vstop v pisarno je za zaposlene mogoč preko osebnih kartic. Nepooblaščenim osebam vstop v pisarno ni mogoč oziroma vanjo vstopajo po predhodnem naročilu preko uporabe telefona. Kasneje se podatki hranijo v arhivu, v elektronski obliki. Vhod v arhiv je zaklenjen in varovan z alarmnim sistemom. Vhod v prostore je zavarovan z alarmnim sistemom. Vstop za zaposlene je mogoč le z registracijo preko elektronskih kartic. V elektronski obliki se osebni podatki hranijo na serverju, v računalniškem sistemu. Dostop do računalniškega sistema je mogoč le preko posamezne računalniške enote in preko osebnega gesla posameznika.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno): 7/1.člen in 12.člen ZEPDSV
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Nanaša se na zaposlene v Diners Club Italia s.r.l., podružnica Izola.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi in uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva za namen zagotavljanja statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora in druge v zakonu določene namene.
 • Rok hrambe (neobvezno): Za posameznega delavca se začne voditi s sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi, preneha z dnem prenehanja pogodbe o zaposlitvi. Dokumenti s podatki o delavcu, za katerega se preneha voditi evidenca in izvirne listine, na podlagi katerih se podatki vpisujejo v
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1 (Ur. L. RS št. 86/2004).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a.) Identifikacijski osebni podatki:  Ime in priimek  Naslov stalnega in/ali začasnega prebivališča  EMŠO  Kraj rojstva  Davčna številka b.) Številka TRR na katerega se izplačujejo plače in ostali prejemki; c.) podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: • plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s pogodbo o zaposlitvi: – bruto plača za delo s polnim delovnim časom, – bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, – bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo), – bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca; • zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: – bruto zaostala izplačila in nadomestila plač; • izredno izplačilo (izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače): – bruto izplačila na podlagi osebne delovne uspešnosti, – dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja; • neto plača (za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna izplačila): – plača, – zaostalo izplačilo, – nadomestilo plače, – izredno izplačilo; 4. podatki o drugih stroških dela: – povračila stroškov v zvezi z delom, – regres za letni dopust, – jubilejna nagrada, – dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, – plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, – solidarnostna pomoč, – odpravnina, – stroški izobraževanja delavcev, – davki na izplačane plače, – ostali stroški dela; 5. podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: • prispevki v breme delodajalca: – plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, – plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, – plačani prispevki za starševsko varstvo, – plačani prispevki za zaposlovanje; • prispevki v breme zavarovanca: – plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, – plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, – plačani prispevki za starševsko varstvo, – plačani prispevki za zaposlovanje. Za posameznike, ki pri delodajalcu opravljajo prakso ali druge oblike pogodbenega dela: naslov prebivališča, davčna številka, številka transakcijskega računa.
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni v podjetju v skladu z sistemizacijo delovnih mest.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v pisni in elektronski obliki skladno s Pravilnikom o organizaciji dela in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov. Osebni podatki v pisni obliki se hranijo v fasciklih, v zaklenjenih ognjevarnih sefih, omarah, do katerih imajo dostop le pooblaščeni zaposleni. Vhod v arhivski prostor je izven delovnega časa varovan z alarmnim sistemom. Vstop je za zaposlene mogoč preko osebnih kartic. Nepooblaščenim osebam vstop v arhivski prostor ni mogoč oziroma vanjo vstopajo ob spremstvu pooblaščenih oseb. Kasneje se podatki hranijo v arhivu, v elektronski obliki. Vhod v arhiv je zaklenjen in varovan z alarmnim sistemom. Vhod v prostore je zavarovan z alarmnim sistemom. Vstop za zaposlene je mogoč le z registracijo preko elektronskih kartic. V elektronski obliki se osebni podatki hranijo na serverju, v računalniškem sistemu. Dostop do računalniškega sistema je mogoč le preko posamezne računalniške enote in preko osebnega gesla posameznika.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno): 7/1.člen in 12. člen ZEPDSV
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Nanaša se na zaposlene v Diners Clubu Italia s.r.l., podružnica Izola.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi in uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva za namen zagotavljanja statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora in druge v zakonu določene namene.
 • Rok hrambe (neobvezno): Za posameznega delavca se začne voditi s sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi, preneha z dnem prenehanja pogodbe o zaposlitvi.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1 (Ur. L. RS št. 86/2004).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Ime in priimek, datum prihoda in odhoda na delo ter drugi izhodi za posamezni delovni dan, vrsta odsotnosti za posamezne delovne dni: koriščenje dopusta, bolniška odsotnost, službena pot, starševski dopust (dopust na nego in varstvo otroka/porodniški/očetovski dopust).
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni v podjetju v skladu z sistemizacijo delovnih mest.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v pisni in elektronski obliki skladno s Pravilnikom o organizaciji dela in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov. Osebni podatki v pisni obliki se hranijo v fasciklih, v zaklenjenih omarah, do katerih imajo dostop le pooblaščeni zaposleni. Vhod v pisarno je izven delovnega časa varovan z alarmnim sistemom. Vstop v pisarno je za zaposlene mogoč preko osebnih kartic. Nepooblaščenim osebam vstop v pisarno ni mogoč oziroma vanjo vstopajo po predhodnem naročilu preko telefona. Kasneje se podatki hranijo v arhivu, v elektronski obliki. Vhod v arhiv je zaklenjen in varovan z alarmnim sistemom. Vhod v prostore je zavarovan z alarmnim sistemom. Vstop za zaposlene je mogoč le z registracijo preko elektronskih kartic. V elektronski obliki se osebni podatki hranijo na serverju, v računalniškem sistemu. Dostop do računalniškega sistema je mogoč le preko posamezne računalniške enote in preko osebnega gesla posameznika.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): 6. člen Zakona o evidenc
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Nanaša se na zaposlene v Diners Clubu Italia s.r.l., podružnica Izola.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi in uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva za namen zagotavljanja statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora in druge v zakonu določene namene.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1 (Ur. L. RS št. 86/2004).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ldentifikacijski osebni podatki: Priimek in ime, EMŠO, rojstni datum, kraj rojstva, davčna številka, stalno in začasno prebivališče, številka osebnega računa, delovno mesto, podatki o prostovoljnem dodatnem pokojninskem zavarovanju, podatki o vzdrževanih družinskih članih, podatki o zavarovanih družinskih članih, podatki o številu otrok, zaradi pravice do letnega dopusta, podatki o plači in drugih osebnih prejemkih, podatki o doseženi stopnji izobrazbe, podatki o višini letnega dopusta, podatki zaradi odsotnosti zaradi bolezni oz. poškodbe ali nege družinskega člana, podatki o razporeditvi na delovno dolžnost.
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni v podjetju v skladu s sistemizacijo delovnih mest, ZZZS, ZPIZ, DURS, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenemu razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v pisni in elektronski obliki skladno s Pravilnikom o organizaciji dela in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov. Osebni podatki v pisni obliki se hranijo v fasciklih, v sefu uprave družbe, do katerih imajo dostop le pooblaščene osebe. Vhod v prostore družbe je izven delovnega časa varovan z alarmnim sistemom. Vstop v pisarno je za zaposlene mogoč preko osebnih kartic. Nepooblaščenim osebam vstop v pisarno ni mogoč oziroma vanjo vstopajo po predhodnem naročilu preko telefona. Kasneje se podatki hranijo v arhivu, v omarah. Vhod v arhiv je zaklenjen. Vhod v prostore je zavarovan z alarmnim sistemom. Vstop za zaposlene je mogoč le z registracijo preko elektronskih kartic. V elektronski obliki se osebni podatki hranijo na serverju, v računalniškem sistemu. Dostop do računalniškega sistema je mogoč le preko posamezne računalniške enote in preko osebnega gesla posameznika.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca dijakov in študentov na delovni praksi in študentskem delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Neobvezno.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki in študentje, ki opravljajo delovno prakso ali delo preko študentskega servisa v podjetju Diners Clubu Italia s.r.l., podružnica Izola.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo, za evidenco dijakov in študentov na delovni praksi oziroma počitniškem delu ter za druge namene skladno z zakonodajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Neobvezno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Priimek in ime, naslov bivališča, davčna številka, EMŠO, TRR, organizacijska enota zaposlitve.
 • Uporabniki zbirke: Naziv podatka: Zaposleni v podjetju v skladu s sistemizacijo delovnih mest ter drugi uporabniki v skladu z zakonodajo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v pisni in elektronski obliki skladno s Pravilnikom o organizaciji dela in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov. Osebni podatki v pisni obliki se hranijo v fasciklih, v zaklenjenih omarah, do katerih imajo dostop le pooblaščeni zaposleni. Vhod v pisarno je izven delovnega časa varovan z alarmnim sistemom. Vstop v pisarno je za zaposlene mogoč preko osebnih kartic. Nepooblaščenim osebam vstop v pisarno ni mogoč oziroma vanjo vstopajo po predhodnem naročilu preko telefona. Kasneje se podatki hranijo v arhivu, v elektronski obliki. Vhod v arhiv je zaklenjen in varovan z alarmnim sistemom. Vhod v prostore je zavarovan z alarmnim sistemom. Vstop za zaposlene je mogoč le z registracijo preko elektronskih kartic. V elektronski obliki se osebni podatki hranijo na serverju, v računalniškem sistemu. Dostop do računalniškega sistema je mogoč le preko posamezne računalniške enote in preko osebnega gesla posameznika.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno): 39. člen Zakona o varnosti in zdravja pri delu (Uradni list RS, št. 56/99).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Nanaša se na zaposlene v Diners Clubu Italia s.r.l., podružnica Izola.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaradi varovanja življenja, zdravja in delovne zmožnosti delavca, preprečevanja nezgod in poškodb pri delu, poklicnih bolezni, bolezni v zvezi z delom in preprečevanja invalidnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1 (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Osebno ime in datumi opravljenih zdravstvenih pregledov.
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni v podjetju v skladu s sistemizacijo delovnih mest.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v pisni in elektronski obliki skladno s Pravilnikom o organizaciji dela in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov. Osebni podatki v pisni obliki se hranijo v fasciklih, v zaklenjenih omarah, do katerih imajo dostop le pooblaščeni zaposleni. Vhod v pisarno je izven delovnega časa varovan z alarmnim sistemom. Vstop v pisarno je za zaposlene mogoč preko osebnih kartic. Nepooblaščenim osebam vstop v pisarno ni mogoč oziroma vanjo vstopajo po predhodnem naročilu preko telefona. Kasneje se podatki hranijo v arhivu, v elektronski obliki. Vhod v arhiv je zaklenjen in varovan z alarmnim sistemom. Vhod v prostore je zavarovan z alarmnim sistemom. Vstop za zaposiene je mogoč le z registracijo preko elektronskih kartic. V elektronski obliki se osebni podatki hranijo na serverju, v računalniškem sistemu. Dostop do računalniškega sistema je mogoč le preko posamezne računalniške enote in preko osebnega gesla posameznika.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Zbirka osebnih podatkov o klicih v klicnem centru za pomoč naročnikom

 • Pravna podlaga (neobvezno): (Neobvezno).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Klicatelji in svetovalci klicnega centra za pomoč naročnikom podjetja Diners Club Italia s.r.l., podružnica Izola, klicatelji podjetja Diners Club Italia s.r.l., podružnica Izola
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Analiza delovanja in izboljševanja komuniciranja posameznih služb ter zagotavljanje ravni kakovosti poslovanja s strankami. Analiza delovanja, izboljševanja komuniciranja služb ter spremljanje kakovosti in skrb za visok nivo storitve.
 • Rok hrambe (neobvezno): (Neobvezno).
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz tretjega in četrtega odstavka 19. člena ter 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: kličoča in klicana številka, čas začetka in konca klica, datum klica, ime in priimek svetovalca.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št.: 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: V času obstoja se podatki hranijo v elektronski obliki. Dostop do osebnih podatkov iz te zbirke imajo le pooblaščene osebe. Podatki se hranijo v informacijskem sistemu in so varovani s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov, vodenjem revizijske sledi in drugimi in logičnimi tehničnimi ukrepi za preprečevanje nepooblaščenega dostopa. Informacijski sistem podjetja je fizično varovan. Ukrepi in postopki zagotavljanja informacijske varnosti so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. I. RS, št. 86/04)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca video nadzora

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvo osebnih podatkov (Ur. I. RS, št. 94/07-UPB1 ), 75. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni in obiskovalci prostorov v podjetju.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje zaposlenih ter premoženja družbe
 • Rok hrambe (neobvezno): Enkrat mesečno brisanje podatkov.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. I. RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Zaradi varnosti ljudi in premoženja, zagotavljanja nadzora vstopa ali izstopa v ali iz poslovnih prostorov.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: V času obstoja posnetkov se posnetki hranijo v elektronski obliki. Dostop do osebnih podatkov iz te zbirke imajo le pooblaščene osebe. Podatki se hranijo v informacijskem sistemu in so varovani s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov, vodenjem revizijske sledi in drugimi in logičnimi tehničnimi ukrepi za preprečevanje nepooblaščenega dostopa. Informacijski sistem podjetja je fizično varovan. Ukrepi in postopki zagotavljanja informacijske varnosti so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. I. RS, št. 86/04)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca o dobaviteljih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki so zastopniki dobaviteljev družbe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se zbirajo za namen evidence o kontaktih dobaviteljev družbe.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: -ime in priimek, -kontaktna števika.
 • Uporabniki zbirke: Upravljalec osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so podrobneje opredeljeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov družbe Diners Club Italia s.r.l., Podružnica Izola z dne 29.2.2016.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz člena (5)3 ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca študentov in kandidatov za zaposlitev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študenti in kandidati za delo in zaposlitev v družbi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidenca prejetih vlog in kontakt kandidatov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: -ime in priimek, -datum rojstva, -naslov, -kontakt.
 • Uporabniki zbirke: Upravljalec osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov družbe Diners Club Italia s.r.l., Podružnica Izola z dne 29.2.2016
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz člena (5)3 ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam