Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: IBS VAROVANJE VAROVANJE IN STORITVE D.O.O.
Sedež ali naslov: TOMŠIČEVA CESTA 13
Poštna številka: 1330
Kraj: KOČEVJE
Matična številka: 1798251000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Ni podatka
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi zaposleni v družbi IBS Varovanje in storitve d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic iz delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Priimek in ime, datum in kraj rojstva (kraj, občina, država), EMŠO, davčna številka in izpostava davčnega urada, stalno in začasno prebivališče (kraj in občina, država), državljanstvo, številka osebnega dokumenta, številka delovnega dovoljenja, številka transakcijskega računa, vzdrževani družinski člani (ime in priimek, EMŠO, potrdila o šolanju), poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, podatki o nekaznovanju, tarifni razred, številka službene izkaznice, pooblastilo za nošenje orožja (številka in kopija listine), kraj dela, delovno mesto, zdravstveno zavarovanje (dodatno), delovni čas, zavarovalna doba, zaposlitev za nedoločen ali določen čas, stopnja invalidnosti, zdravniško spričevalo, podatki o partnerju, naziv drugega delodajalca pri katerem je zaposlen, predhodne zaposlitve, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog sklepanja delovnega razmerja, obravnava v postopkih v zvezi z delovnim razmerjem, posebni pogoji dela, izobraževanja ter drugi podatki in ustrezna dokazila.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja IBS Varovanje in storitve d.o.o., Zavod za zdravstveno zavarovanje, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavod za zaposlovanje, Ministrstvo RS za notranje zahteve. Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu ali osebni privolitvi posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter druga dokumentacija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa (in v času, ko v njem ni zaposlenih) zaklepa, prostor pa je tehnično varovan. Delavske knjižice so shranjene v omari in tehnično varovane. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno se nahaja v osebnih mapah, dostop do njih imajo le pooblaščeni delavci IBS Varovanje in storitve d.o.o. Organizacijski, tehnični in ostali postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Registrirana zbirka se ne povezuje z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezave
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA POGODB O OPRAVLJANJU STORITEV ZASEBNEGA VAROVANJA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zasebnem varovanju (UR. l. RS št. 126/03)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pogodbeni naročniki storitev varovanja, ki sklenejo pogodbo o opravljanju storitev zasebnega varovanja z družbo IBS Varovanje in storitve d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti izvajalcev del po Zakonu o zasebnem varovanju
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime in naslov fizične osebe, pravne osebe ali samostojnega podjetnika, in sedež fizične osebe, pravne osebe, ali samostojnega podjetnika, identifikacijska številka za DDV pravne osebe ali samostojnega podjetnika oziroma davčna številka fizične osebe, zakoniti zastopniki.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe IBS Varovanje in storitve d.o.o., Ministrstvo za notranje zadeve, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07) oziroma drugimi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerih se nahaja zbirka pogodb o opravljanju storitev zasebnega varovanja ter druga dokumentacija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa (in v času, ko v njem ni zaposlenih) zaklepa, prostor pa je tehnično varovan. Do zbirke pogodb lahko dostopajo izključno pooblaščeni delavci družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: : Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA UPORABE FIZIČNE SILE IN SREDSTEV ZA VKLEPANJE

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zasebnem varovanju (Ur. l. RS št. 126/03)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni,
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe vodenja evidenc, izvajanje nalog na podlagi Zakona o zasebnem varovanju.
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Varnostnik, ki je uporabil fizično silo oz. sredstva za vklepanje (osebno ime, rojstni podatki, EMŠO, št. službene izkaznice, firma in sedež imetnika licence, pri katerem je zaposlen); razlog, način, kraju in čas uporabe fizične sile oz. sredstev za vklepanje; obveščanju policijske postaje; morebitne telesne poškodbe.
 • Uporabniki zbirke: : Pooblaščeni v podjetju, Policija, Inšpektorat RS za notranje zadeve, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 94/07).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca o naznanjenih kaznivih dejanjih se hrani v zaklenjeni omari v pisarni odgovorne osebe podjetja. Vsi poslovni prostori so varovani z alarmnimi sistemi za vlom. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je kodiran z osebnimi šiframi. Dostop do osebnih podatkov ima le pooblaščen delavec, ki vodi evidenco.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA NAZNANJENIH KAZNIVIH DEJANJ

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zasebnem varovanju, Ur. l. RS št. 126/03
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Domnevni storilci kaznivih dejanj
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje evidence v skladu z zahtevami Zakona o zasebnem varovanju
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime, rojstni podatki, začasno ali stalno bivališče osebe, ki je domnevno storila kaznivo dejanje
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe IBS Varovanje in storitve d.o.o., Ministrstvo za notranje zadeve, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04) oziroma drugimi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca naznanjenih kaznivih dejanj se hrani v zaklenjeni omari v pisarni odgovorne osebe podjetja. Vsi poslovni prostori so varovani z alarmnimi sistemi za vlom. Dostop va bazo podatkov, vodeno v računalniku, je kodiran z osebnimi šiframi. Dostop do osebnih podatkov ima le pooblaščeni delavec, ki vodi evidenco.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA ZADRŽANIH OSEB

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zasebnem varovanju, Ur. l. RS št. 126/03
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki so bile zalotene pri kaznivem dejanju, katerega storilec se preganja po uradni dolžnosti ali na predlog oškodovanca
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje evidence v skladu z zahtevami Zakona o zasebnem varovanju
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime, rojstni podatki, začasno ali stalno bivališče osebe
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe IBS Varovanje in storitve d.o.o., Ministrstvo za notranje zadeve, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04) oziroma drugimi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca zadržanih oseb se hrani v zaklenjeni omari v pisarni odgovorne osebe podjetja. Vsi poslovni prostori so varovani z alarmnimi sistemi za vlom. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je kodiran z osebnimi šiframi. Dostop do zbirke ima le pooblaščeni delavec, ki vodi evidenco.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. EVIDENCA O OROŽJU

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o orožju, Ur. l. RS št. 23/05.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci družbe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti zakona o orožju.
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, datum in kraj, občina in država rojstva, državljanstvo, enotna matična številka občana, stalno in začasno prebivališče: naslov, kraj, ulica, hišna številka, poštna številka, telefonska številka, pristojna upravna enota, zdravstvena sposobnost za nošenje orožja, številka, datum izdaje osebne izkaznice, številka službene izkaznice, - kraj dela, šolska izobrazba, delovno mesto, ki ga delavec opravlja, delovni čas delavca v urah (na teden), oblika delovnega razmerja (določen ali nedoločen čas), invalid, ime drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, - Tovarniška številka, model, tip orožja, številka registra na UE, nahajališče orožja, število nabojev za posamezno orožje, datum tehničnega pregleda orožja, številka in veljavnost pooblastila za nošenje orožja.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja, pristojne upravne enote, Ministrstvo za notranje zadeve, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v osebni mapi v zaklenjeni ognjevarni omari v poslovnih prostorih upravljavca, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je kodiran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci – odgovorna oseba. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi v osebni mapi, se izven delovnega časa varuje s sistemom tehničnega protivlomnega varovanja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. EVIDENCA USPOSABLJANJA IN VARSTVA PRI DELU IN POŽARNEGA VARSTVA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Ni podatka
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci družbe, študenti in dijaki na počitniškem delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanja pravic in obveznosti delavcev s področja varnosti pri delu in varstva pred požarom.
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum in kraj rojstva, podatki o strokovni izobrazbi delavca; roki pridobivanja in preizkus znanja delavcev za varno opravljanje dela, vodenje ali nadzorovanje del oziroma nalog; podatki o morebitni izvedbi dodatnega izobraževanja in ugotavljanja znanja s področja varstva pri delu, vključno z dokumentacijo programa in časa usposabljanja ter seznama oseb, ki so vodile usposabljanja in preizkuse znanja; testne pole in potrdila o opravljenem teoretične in praktičnem preizkusu usposobljenosti za varno delo in varstvo pred požarom, zapisniki o preizkusih praktičnega znanja.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci IBS Varovanje in storitve d.o.o., Inšpekcijski organi države, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07) oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Preizkusi praktičnega znanja in potrdila o opravljenem usposabljanju se hranijo v zaklenjeni omari v pisarni kadrovske službe, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. EVIDENCA O KANDIDATIH ZA SKLENITEV DELOVNEGA RAZMERJA

 • Pravna podlaga (neobvezno): osebna privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: kandidati za sklenitev delovnega razmerja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: zbiranje kandidatov za sklenitev delovnega razmerja po razpisu prostega delovnega mesta, izbiranje primernih kandidatov za sklenitev delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno): do 3 mesece po objavi razpisa prostega delovnega mesta
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, - naslov stalnega prebivališča, - datum rojstva, - kraj rojstva, - spol, - telefonska številka, - poklic, - izobrazba, - dodatna znanja, - delovne izkušnje, - dosedanje zaposlitve, - hobiji, - fotokopije prilog, - ostali podatki, ki jih kandidati navajajo v pisni obliki na prošnjah, - datum prošnje
 • Uporabniki zbirke: osebni podatki se ne posredujejo uporabnikom
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zbirka je zavarovana v skladu z internim pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov – nosilci podatkov v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih pa je zaščiten s sistemom gesel, podatki v papirnati obliki so v varovanih prostorih
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni podatka
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam