Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): ALMIN HUREMOVIĆ
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: DETEKTIV ALMIN HUREMOVIĆ
Sedež ali naslov: KOSOVELOV TRG 1
Poštna številka: 6000
Kraj: KOPER
Matična številka: 3788393000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca naznanjenih kaznivih dejanj

 • Pravna podlaga (neobvezno): 26, 26 a, 26 b, 26 c in 27. člen, Zakona o detektivski dejavnosti (Ur. list RS, št. 96/07 ZDD – UPB3);
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Naročnik, naslovnik sporočila, osumljenec in oškodovanec
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • Za druge uradne namene – inšpekcijski nadzor nadzornih organov; • Izvajanje obveznosti, ki jo ZDD nalaga detektivu;
 • Rok hrambe (neobvezno): • pet let po vnosu;
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni podatka
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Identifikacijski podatki o osebi (ime in priimek, naslov fizične osebe oziroma firma in sedež pravne osebe), podatki o kaznivem dejanju, predmeti povezani s kaznivim dejanjem. Navedba stopnje tajnosti.
 • Uporabniki zbirke: • upravljavec sam; • posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki osebnih podatkov, če to izrecno zahtevajo; • pristojni inšpekcijski organi;
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirke, se ob nenavzočnosti zaposlenih oseb zaklepajo; • Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi na papirnih nosilcih , se izven delovnega časa zaklepa v kovinsko ognjevarno blagajno, ki se odklepa elektronsko s šifro oziroma s ključem; • Dostop do osebnih podatkov ima le upravljavec; • Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov so varovani s siglano varnostno napravo za javljanje nepooblaščene prisotnosti ali požara; • Strojno in programsko računalniško opremo uporablja samo upravljalec zbirk podatkov – detektiv. Vzdrževanje in popravilo strojne računalniške in druge opreme se lahko opravlja samo ob navzočnosti upravljavca; • Dostop v osebni računalnik-prenosnik je zaščiten z geslom za identifikacijo in avtorizacijo uporabnika. Nadzorovan je z alarmnim sistemom; • Za izdelavo dokumentacije, ki vsebuje osebne podatke, se uporablja USB ključ, na katerem se sestavlja dokument. Po izpolnitvi pogodbe o opravljanju detektivskih storitev se ustrezni osebni podatkih vpišejo v evidence zbirk osebnih podatkov, nato se podatki in pomožno gradivo uničijo oziroma izbrišejo na vseh nosilcih osebnih podatkov. Papirni nosilci ostalih dokumentov, potrebnih za izvajanje postopkov pa se nahajajo v lesenem predalniku, ki je v prostoru kateri je tehnično varovan z alarmno napravo.Predalnik se zapira s posebnim ključem, do katerega ima dostop le upravljalec sam; • USB ključ, na katerem se sestavljajo dokumenti, se hrani v kovinski blagajni in ima dostop do njega le upravljavec; Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o ravnanju z osebnimi podatki in o načinu varovanja osebnih podatkov pri opravljanju detektivske dejavnosti (Ur. list RS, št. 7/03), ki ga je izdal minister za notranje zadeve in Pravilnika o ravnanju z osebnimi podatki, ki ga je dne 20.08.2010 sprejel upravljavec-detektiv;
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami;
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov;
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca zbranih informacij

 • Pravna podlaga (neobvezno): 26, 26 a, 26 b, 26 c in 27. člen Zakona o detektivski dejavnosti (Ur. list RS, št. 96/07 ZDD – UPB3);
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • Fizične in pravne osebe, o katerih detektiv pridobiva informacije na podlagi pisne pogodbe o opravljanju detektivske storitve za stranko in njenega pisnega pooblastila;
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • Izvajanje detektivskih storitev za naročnika;
 • Rok hrambe (neobvezno): • Podatki v tej evidenci (iz 2. tč. 26. čl.) se morajo hraniti do izpolnitve pogodbe o opravljanju detektivske storitve, 2. tč. 1. od. 26. c člena;
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): • Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1) Ur. list RS, št.94/2007;
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatke o vrsti zbranih informacij (področje zbiranja informacij, podatki o posamezni informaciji; • podatke o posamezniku (ime in priimek, naslov stalnega oziroma začasnega bivališča); • podatke o pravni osebi (firma in sedež pravne osebe); • druge podatke o posamezni informaciji;
 • Uporabniki zbirke: • upravljavec sam; • posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki osebnih podatkov, če to izrecno zahtevajo; • pristojni inšpekcijski organi;
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirke, se ob nenavzočnosti zaposlenih oseb, zaklepajo; • Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi na papirnih nosilcih , se izven delovnega časa zaklepa v kovinsko ognjevarno blagajno, ki se odklepa elektronsko s šifro oziroma s ključem; • Dostop do osebnih podatkov ima le upravljavec; • Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov so varovani s siglano varnostno napravo za javljanje nepooblaščene prisotnosti ali požara; • Strojno in programsko računalniško opremo uporablja samo upravljalec zbirk podatkov - detektiv, vzdrževanje in popravilo strojne računalniške in druge opreme se lahko opravlja samo ob navzočnosti upravljavca; • Dostop v osebni računalnik-prenosnik je zaščiten z geslom za identifikacijo in avtorizacijo uporabnika. Nadzorovan je z alarmnim sistemom; • Za izdelavo dokumentacije, ki vsebuje osebne podatke, se uporablja USB ključ, na katerem se sestavlja dokument. Po izpolnitvi pogodbe o opravljanju detektivskih storitev se ustrezni osebni podatkih vpišejo v evidence zbirk osebnih podatkov, nato se podatki in pomožno gradivo uničijo oziroma izbrišejo na vseh nosilcih osebnih podatkov. Papirni nosilci ostalih dokumentov, potrebnih za izvajanje postopkov pa se nahajajo v lesenem predalniku, ki je v prostoru kateri je tehnično varovan z alarmno napravo. Predalnik se zapira s posebnim ključem, do katerega ima dostop le upravljalec sam; • USB ključ, na katerem se sestavljajo dokumenti, se hrani v kovinski blagajni in ima dostop do njega le upravljavec; Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o ravnanju z osebnimi podatki in o načinu varovanja osebnih podatkov pri opravljanju detektivske dejavnosti (Ur. list RS, št. 7/03), ki ga je izdal minister za notranje zadeve in Pravilnika o ravnanju z osebnimi podatki, ki ga je dne 20.08.2010 sprejel upravljavec-detektiv;
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • Podatki se pogosto povezujejo z uradnimi evidencami;
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: • Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov;
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca pogodb o opravljanju detektivskih storitev

 • Pravna podlaga (neobvezno): 26, 26 a, 26 b, 26 c in 27. člen Zakona o detektivski dejavnosti ((Ur. list RS, št. 96/07 ZDD – UPB3);
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • pravne in fizične osebe, s katerimi je sklenjena pogodba za opravljanje detektivskih storitev;
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo; • za druge uradne namene – inšpekcijski nadzor nadzornih organov;
 • Rok hrambe (neobvezno): • pet let po izpolnitvi pogodbe;
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): • Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1) Ur. list RS, št.94/2007;
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatke o naročniku detektivske storitve (ime, priimek in naslov fizične osebe oziroma firma in sedež pravne osebe); • podatke o pogodbi o opravljanju detektivske storitve (zaporedna številka pogodbe, datum sklenitve in datum izpolnitve pogodbe); • podatke o področju zbiranja informacij (navedba področja zbiranja podatkov iz 9. člena tega zakona in opis vsebine detektivske storitve oziroma predmeta pogodbe); • podatke o pooblastilu stranke (zaporedna številka pooblastila, datum, obseg pooblastila); • datum podpisa pogodbe;
 • Uporabniki zbirke: • upravljavec sam; • posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki osebnih podatkov, če to izrecno zahtevajo; • pristojni inšpekcijski organi;
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirke, se ob nenavzočnosti zaposlenih oseb zaklepajo; • Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi na papirnih nosilcih, se izven delovnega časa zaklepa v kovinsko ognjevarno blagajno, ki se odklepa elektronsko s šifro oziroma s ključem; • Dostop do osebnih podatkov ima le upravljavec; • Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov so varovani s siglano varnostno napravo za javljanje nepooblaščene prisotnosti ali požar; • Strojno in programsko računalniško opremo uporablja samo upravljalec zbirk podatkov – detektiv. Vzdrževanje in popravilo strojne računalniške in druge opreme se lahko opravlja samo ob navzočnosti upravljavca; • Dostop v osebni računalnik-prenosnik je varovan z geslom za identifikacijo in avtorizacijo uporabnika. Računalnik je v prostoru, ki je tehnično varovan; • Za izdelavo dokumentacije, ki vsebuje osebne podatke, se uporablja USB ključ, na katerem se sestavlja dokument. Po izpolnitvi pogodbe o opravljanju detektivskih storitev se ustrezni osebni podatkih vpišejo v evidence zbirk osebnih podatkov, nato pa podatki in pomožno gradivo uničijo oziroma izbrišejo na vseh nosilcih osebnih podatkov. Papirni nosilci ostalih dokumentov, potrebnih za izvajanje postopkov pa se nahajajo v lesenem predalniku, ki je v prostoru kateri je tehnično varovan z alarmno napravo. Predalnik se zapira s posebnim ključem, do katerega ima dostop le upravljalec sam; • USB ključ, na katerega se sestavljajo dokumenti, se hrani v kovinski blagajni in ima dostop do njega le upravljavec; • Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o ravnanju z osebnimi podatki in o načinu varovanja osebnih podatkov pri opravljanju detektivske dejavnosti (Ur. list RS, št. 7/03), ki ga je izdal minister za notranje zadeve in Pravilnika o ravnanju z osebnimi podatki, ki ga je dne 20.08.2010 sprejel upravljavec-detektiv;
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami;
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: • Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov;
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam