Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: EKO PLUS d.o.o.
Sedež ali naslov: VRTNA ULICA 14
Poštna številka: 3220
Kraj: ŠTORE
Matična številka: 5559863000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): /
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki imajo z upravljavcem osebnih podatkov sklenjeno pogodbo o zaposlitvi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja, za namen zagotavljanja statističnega spremljanja, za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): /
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Podatki o delavcu: - osebno ime, - datum rojstva, - kraj rojstva, - država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, - enotna matična številka občana, davčna številka, - državljanstvo, - naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), - izobrazba, - ali je delavec invalid, - kategorija invalidnosti, - ali je delavec delno upokojen, - ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, - ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj). - podatki o delovnem dovoljenju delavca (tujci): vrsta delovnega dovoljenja, datum izdaje delovnega dovoljenja, datum izteka delovnega dovoljenja, številka delovnega dovoljenja, organ, ki je izdal delovno dovoljenje. - podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, datum nastopa dela, vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, poklic, ki ga opravlja delavec, strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, število ur tedenskega rednega delovnega časa, razporeditev delovnega časa, kraj, kjer delavec opravlja delo, ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo. Podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, način prenehanja pogodbe o zaposlitvi.
 • Uporabniki zbirke: Naziv podatka: - pooblaščeni delavci, zaposleni pri upravljavcu osebnih podatkov, - ZZZS, ZPIZ, ZZRS, - drugi uporabniki v skladu z ZVOP-1-UPB1 (Ur. list RS, št. 94/07).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so hranjeni v osebnih mapah, ki se nahajajo v prostoru, dostopnemu zgolj pooblaščeni osebi pri upravljalcu osebnih podatkov. Pristop v računalniško bazo podatkov je kodiran. Vzdrževanje in popravila strojne računalniške in druge opreme je dovoljeno samo z vednostjo osebe, zadolžene za delovanje računalniškega informacijskega sistema pri upravljavcu osebnih podatkov, izvajajo pa ga lahko samo pooblaščeni servisi in vzdrževalci, ki imajo z upravljavcem osebnih podatkov sklenjeno ustrezno pogodbo. Dostop do programske opreme je varovan tako, da je dovoljen dostop samo pooblaščenim osebam pri upravljavcu osebni podatkov, ali pravnim ali fizičnim osebam, ki v skladu s pogodbo za upravljavca osebnih podatkov opravljajo dogovorjene storitve. Vsi podatki in programska oprema, ki so namenjeni uporabi v računalniškem informacijskem sistemu in prispejo k upravljavcu osebnih podatkov na medijih za prenos računalniških podatkov ali preko komunikacijskih kanalov, so pred uporabo preverjeni z vidika prisotnosti računalniških virusov. Organizacijski, tehnični in logično tehnični postopki in ukrep za zavarovanje osebnih podatkov so urejeni s s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti ter zaupnih dokumentov pri upravljavcu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnik iz 3. odst. 5. člena ZVOP-1-UPB1 ni določen.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o strankah

 • Pravna podlaga (neobvezno): /
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, za katere upravljavec osebnih podatkov opravlja storitve.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za namene zagotavlja storitev, izdajanja računov, managementa zabojnikov, drugih postopkov ter zagotavljanja komuniciranja s stranko.
 • Rok hrambe (neobvezno): /
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Podatki o osebi: - osebno ime, - naslov stalnega ali začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, občina, država), - telefonska številka in elektronski naslov.
 • Uporabniki zbirke: Naziv podatka: - pooblaščeni delavci, zaposleni pri upravljavcu osebnih podatkov, pooblaščeni pogodbeni sodelavci, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07; v nadaljevanju ZVOP-1-UPB1).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Vpogled v posebno računalniško bazo podatkov je kodiran. Podatke v bazi lahko spreminja samo pooblaščena oseba, zaposlena pri upravljavcu osebnih podatkov. Vzdrževanje in popravila strojne računalniške in druge opreme je dovoljeno samo z vednostjo osebe, zadolžene za delovanje računalniškega informacijskega sistema pri upravljavcu osebnih podatkov, izvajajo pa ga lahko samo pooblaščeni servisi in vzdrževalci, ki imajo z upravljavcem osebnih podatkov sklenjeno ustrezno pogodbo. Dostop do programske opreme je varovan tako, da je dovoljen dostop samo pooblaščenim osebam pri upravljavcu osebnih podatkov, ali pravnim ali fizičnim osebam, ki v skladu s pogodbo za upravljavca osebnih podatkov opravljajo dogovorjene storitve. Vsi podatki in programska oprema, ki so namenjeni uporabi v računalniškem informacijskem sistemu in prispejo k upravljavcu osebnih podatkov na medijih za prenos računalniških podatkov ali preko komunikacijskih kanalov, so pred uporabo preverjeni z vidika prisotnosti škodljivih računalniških kod. Organizacijski, tehnični in logično tehnični postopki in ukrep za zavarovanje osebnih podatkov so urejeni s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti ter zaupnih dokumentov pri upravljavcu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnik iz 3. odst. 5. člena ZVOP-1-UPB1 ni določen.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam