Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: OBČINA ŠENČUR
Sedež ali naslov: KRANJSKA CESTA 11
Poštna številka: 4208
Kraj: ŠENČUR
Matična številka: 5874696000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki:
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o zasposlitvi
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek zaposlenega delavca, EMŠO, davčna številka, kraj občina in država rojstva
 • Uporabniki zbirke: ni omejitev parivc posameznikov iz 30 in 32. člena Zakon o varstvu osebnih opodatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dokumentacija se hrani v zakljenjeni ognejvarni in vodotesni kovinski omari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osevni podatki se povezujejo z uradnimi evidncami in javnimi klnigami in sice r podatko o pkolninksem in invalidsem ter zdravstvenim zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDNECA O STROŠKIH DELA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci (sklenjene pogodbe o zaposlitvi za nedoločen in določen čas)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidenca o stroških dela je v sakladu z določili 7 . člena Zakon o eviedencah na področju dela
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakon o varstvu osebnih pododatkov (Ur. l. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek zaposlenega delava, EMŠO, davčan številka, kranj, oobčina in država rojstva
 • Uporabniki zbirke: pooblašečeni javni uslužbwenici Občine Šenčur, Drugi uporabniki skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dokumentacija se hrani v zaklenjeni ognejvarni in vodtesni kovinski omari. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se povezuejjo z uradnimi eviecnami ina javnimi knjigami in sicer s podatki o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca civilne obrambe – obrambni načrt Občine Šenčur

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o obrambi (Uradni list RS, št. 103/2004); Uredba o obrambnih načrtih (Uradni list RS, št. 11/2004)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni javni uslužbenci občine Šenčur
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Pozivanje na delovne dolžnosti
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega bivališča, datum rojstva, EMŠO, telefonska številka (stacionarni in mobilni telefon)
 • Uporabniki zbirke: Župan Občine Šenčur, pooblaščeni javni uslužbenci Občine Šenčur, Ministrstvo za obrambo RS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do podatkov je omejen na nivo varnostnega območja III. stopnje, podatki so shranjeni v vodotesni in ognjevarni kovinski omari, za kar skrbi in odgovarja upravitelj obrambnega načrta Občine Šenčur. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih in zaupnih podatkov, št. 032-01/07-20, z dne 30.6.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se povezujejo z uradnimi evidencami Ministrstva za obrambo RS.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. evidenca o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci po sklenjenih pogodbah o zaposlitvi za nedoločen in določen čas.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o zaposlitvi
 • Rok hrambe (neobvezno): trano
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: naziv podatka: ime in priimek zaposlenga delavca, EMŠO, davčna številka , kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, podatki o morebitni invalidnosti delavca z navedbo kateegorije invalidnosti, delovna doba, navedba, če je delavec delno upokojen, ime drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen, podatki o številu opravljenih delovnih ur, o koriščenju letnega dopusta, bolniški odsotnosi, za katero se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, o odsotnosti, za katero se prejema nadomestilo plače v breme drugiz oragnizacij ali delodajalcev in organov, o neopravljenih urah, za katere se ne premea nadomestila plače. Evidenca o izrabi delovnega časa se začen za posameznega delavca voditi z dnem, ko na podlagi sklenejne po9godbe o zaposlitvi nsstopi delo, preneha pa z dnem, ko mu preneha pogodba o zaposlitvi
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni javni uslužbenci občine Šenčur ter drugi uporavniki skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dokumentacija se hrani v dobro zaklenjeni omari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami in sicer s podatki SPIZA,zavarovanja za starševsko varstvo, zavarovanju za primer brezposelnosti, ter drugimi evidencami, ki izhajajo iz podatkov o sklenitvi delovnega razmerja,opredeljen v 10. členu Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o zavarovancih obveznega zdravstvenega zavarovanja po zavarovalni podlagi 099

 • Pravna podlaga (neobvezno): 21. točka 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe brez prejemkov (brezposelne osebe) – državljani RS s stalnim prebivališčem v Občini Šenčur, ki niso zavarovani iz drugega naslova.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki občanov iz te evidence se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in posredujejo za potrebe plačevanja prispevkov obveznega zdravstvenega zavarovanja občanov , ki so brez sredstev za preživljanje.
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, spol, EMŠO, davčna številka, status, datum vloge, datum začetka zavarovanja, datum prenehanja zavarovanja, datum odjave, naslov stalnega prebivališča, naslov začasnega prebivališča, številka in vrsta osebnega dokumenta
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni javni uslužbenci Občine Šenčur, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, drugi uporabniki skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dokumentacija se hrani v zaklenjeni omari. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih in zaupnih podatkov, št. 032-01/07-20, z dne 30.6.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se povezujejo z uradnimi evidencami Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o najemnikih občinskih stanovanj in vlagateljih za dodelitev občinskih najemnih stanovanj

 • Pravna podlaga (neobvezno): Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03-SZ-1).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vlagatelji, najemniki in uporabniki občisnkih stanovanj.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz najemnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, spol, sorodstveno razmerje, EMŠO, davčna številka, naslov, občina, podatki o materialnem stanju vlagateljev in družinskih članov, o zaposlitvi vlagateljev in družinskih članov, zdravstvenem stanju vlagateljev in družinskih članov in njihov status.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni javni uslužbenci Občine Šenčur – upravljavci večstanovanjskih stavb, v katerih so občinska stanovanja – drugi uporabniki skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dokumentacija se hrani v zaklenjeni omari. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih in zaupnih podatkov, št. 032-01/07-20, z dne 30.6.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): RS Upravna enota Kranj.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca o vlagateljih vlog za znižano plačilo vrtca, za otroke vključene v program predšolske vzgoje v vrtcih.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vlagatelji vlog za znižano plačilo vrtca – družinski člani vlagatelja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki vlagatelja in njegovih družinskih članov iz te evidence se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in posredujejo za potrebe vrtcev, v katere so vključeni.
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime vlagatelja, EMŠO, davčna številka vlagatelja, stalno prebivališče (naslov, občina), priimek in ime otroka, vključenega v vrtec, datum rojstva otroka,vključenega v vrtec, priimek in ime ostalih družinskih članov, status družinskih članov, premoženjsko stanje družine, odločba davčnega organa o odmeri dohodnine, odločba o davki iz dejavnosti (za samostojne podjetnike), letno potrdilo o katastrskem dohodku, potrdilo o višini preživnine, potrdilo o letnih zneskih, prejetih pokojnin (za upokojence), potrdilo delodajalca o bruto plači (za tiste, ki niso bili v preteklem oz. predpreteklem letu neprekinjeno zaposleni vseh 12 mesecev), dokazilo o statusu.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni javni uslužbenci Občine Šenčur, vzgojno varstveni zavodi, Ministrstvo za šolstvo in šport, drugi uporabniki, skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (Urani list RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dokumentacija se hrani v zaklenjeni omari. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih in zaupnih podatkov, št. 032-01/07-20, z dne 30.6.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami, razen z evidencami Centra za socialno delo Kranj, v primeru, da upravičenec zaprosi za subvencijo k ceni storitve nad 50%.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca o doplačilih socialno varstvene storitve pomoči na domu

 • Pravna podlaga (neobvezno): • 99. člen Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007 – uradno prečiščeno besedilo ZS – UPB2), • 6. člen Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Podatki o upravičencu socialno varstvene storitve pomoči na domu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki upravičenca se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in posredujejo za potrebe upravičenosti do pomoči na domu.
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek upravičenca, datum rojstva upravičenca, stalno prebivališče (naslov, občina), priimek in ime zastopnika upravičenca, naslov stalnega bivališča zastopnika upravičenca, razlog, zakaj je oseba upravičena do pomoči na domu, vrsta opravil, ki jih bo opravljala negovalka na domu za upravičenca.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni javni uslužbenci Občine Šenčur, izvajalec storitve Dom upokojencev Kranj, drugi uporabniki, skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dokumentacija se hrani v zaklenjeni omari. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih in zaupnih podatkov, št. 032-01/07-20, z dne 30.6.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami, razen z evidencami Centra za socialno delo Kranj, v primeru, da upravičenec zaprosi za subvencijo k ceni storitve nad 50%.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca o doplačilih socialno varstvene storitve institucionalnega varstva

 • Pravna podlaga (neobvezno): • 99. člen Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007 – uradno prečiščeno besedilo ZS – UP2), • 7. In 7a člen Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/2010)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Podatki o upravičenosti doplačila socialno varstvene storitve institucionalnega varstva.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki upravičenca se zbirajo, shranjujejo in obdelujejo, saj je občina po določilih 99. člena Zakona o socialnem varstvu dolžna financirati iz proračuna doplačilo socialno varstvene storitve.
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime upravičenca, datum rojstva upravičenca, EMŠO upravičenca, stalno prebivališče (naslov, občina), priimek in ime zastopnika upravičenca, naslov stalnega bivališča zastopnika upravičenca, podatki o dohodku upravičenca, podatki o dohodku zakonca upravičenca oz. osebe, s katero živi v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti, podatki o nepremičninah v lasti upravičenca z oznako prepovedi odtujitve in obremenitve v zemljiški knjigi, v korist Občine Šenčur.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni javni uslužbenci Občine Šenčur, Center za socialno delo Kranj, drugi uporabniki, skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dokumentacija se hrani v zaklenjeni omari. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih in zaupnih podatkov, št. 032-01/07-20, z dne 30.6.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se povezujejo z uradnimi evidencami Centra za socialno delo Kranj in zemljiško knjigo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca o izplačilih fizičnim osebam

 • Pravna podlaga (neobvezno): 61. člen Zakona o davčnem postopku, uradno prečiščeno besedilo (ZDavP-UPB2), Uradni list RS, št. 21/2006, Slovenski računovodski standardi 2006, Uradni list RS, št. 118/2005.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Izplačila avtorskih honorarjev, podjemnih pogodb, osebnega dopolnilnega dela, domače obrti, najemnin, dohodkov iz premoženjskih pravic, samozaposlenim v kulturi, družinskemu pomočniku, izplačila finančnih pomoči, plačila občinskim funkcionarjem.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje izplačil fizičnim osebam in obdavčitev izplačil fizičnim osebam.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let po poteku leta, na katerega se nanašajo.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, naslov stalnega bivališča, EMŠO občana, davčna številka,datum nastopa in datum prenehanja zaposlitve (npr. pri plačilu obveznosti za družinske pomočnike) oz. nastopa funkcije (pri plačilih občinskim funkcionarjem, članom delovnih teles in članom drugih občinskih organov), številka pogodbe o zaposlitvi oz. številke druge pogodbe, kije podlaga za izplačilo, številka osebnega računa za nakazilo, izplačilo in naziv banke.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni javni uslužbenci Občine Šenčur, drugi uporabniki, skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dokumentacija se hrani v zaklenjeni omari. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih in zaupnih podatkov, št. 032-01/07-20, z dne 30.6.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se povezujejo z uradnimi evidencami Davčne uprave RS.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidenca razporejanja in pozivanja pripadnikov civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč

 • Pravna podlaga (neobvezno): Navodilo o evidenci, razporejanju in pozivanju pripadnikov Civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč ( Uradni list RS, št. 29/96).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pripadniki Civilne zaščite in operativnih sestavov gasilskih društev .
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izdelava pozivov, refundacije plač in izplačilni nalogi.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega bivališča, datum rojstva, EMŠO, državljanstvo,davčna številka, telefonska številka, številka bančnega računa.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni javni uslužbenci Občine Šenčur, drugi uporabniki, skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dokumentacija se hrani v zaklenjeni in vodotesni omari. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih in zaupnih podatkov, št. 032-01/07-20, z dne 30.6.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se povezujejo z uradnimi evidencami Uprave RS za zaščito in reševanje.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Evidenca o fizičnih osebah, ki jim je bila ocenjena škoda na kmetijskih pridelkih po naravnih nesrečah

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o odpravi naravnih nesreč - ZOPN
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki jim je bila ocenjena škoda na kmetijskih pridelkih po naravnih nesrečah.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Pomoč fizičnim osebam pri pridobitvi odškodnin za odpravo posledic škode po naravnih nesrečah.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega bivališča, davčna številka, identifikacijska številka kmetijskega gospodarstva KMG-MID (Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2007 (Uradni list RS, št. 19/2007), zemljiško knjižni podatki o nepremičninah, ki so bile predmet popisa ocenjene škode.
 • Uporabniki zbirke: Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. In 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. L. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dokumentacija se hrani v zaklenjeni omari. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih in zaupnih podatkov, št. 032-01/07-20, z dne 30.6.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se povezujejo z uradnimi evidencami Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Evidenca podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), 1. alineja, 61. člena Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/2002 in nasl.) – 218. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zavezanci za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Odmera nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) Identifikacijski podatki o posamezniku: - uporabniku kot zavezancu za plačilo nadomestila: ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna številka - lastniku nepremičnine: ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna številka b) Podatki, ki se nanašajo na ekonomsko in socialno stanje posameznika: velikost stanovanja in/ali nezazidanega stavbnega zemljišča, katerega uporabnika/lastnik je zavezanec.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni javni uslužbenci Občine Šenčur, drugi uporabniki, skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dokumentacija se hrani v zaklenjeni omari. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih in zaupnih podatkov, št. 032-01/07-20, z dne 30.6.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki so povezani z uradno evidenco, ki jo vodi Davčna uprava RS – evidenca podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. Evidenca o prejemnikih povračila stroškov za prevoz otrok s posebnimi potrebami, ki obiskujejo šolo s prilagojenim programom in razvojni vrtec

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o osnovni šoli ( Uradni list RS, št. 70/2005 - uradno prečiščeno besedilo) – 56. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Otroci s posebnimi potrebami, starši oz. vlagatelji vlog za povračilo stroškov za prevoz otrok, ki obiskujejo šolo s prilagojenim programom in razvojni vrtec.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki iz te evidence se zbirajo, obdelujejo in shranjujejo za potrebe izračuna upravičenosti do povračila potnih stroškov in zakonitosti izplačil iz proračuna Občine Šenčur.
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o otrocih s posebnimi potrebami: ime in priimek, naslov stalnega bivališča, datum rojstva, podatki o zdravstvenem stanju in prizadetosti otroka b) podatki o starših oz. vlagateljih vlog (zakonitih zastopnikih otrok): ime in priimek, naslov stalnega bivališča, naslov začasnega bivališča,sorodstveno razmerje, davčna številka vlagatelja, številka osebnega računa vlagatelja
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni javni uslužbenci Občine Šenčur, drugi uporabniki, skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dokumentacija se hrani v zaklenjeni omari. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih in zaupnih podatkov, št. 032-01/07-20, z dne 30.6.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. Evidenca o preventivnih zdravstvenih pregledih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99 in 64/01) – 39. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni javni uslužbenci Občine Šenčur
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki se obdelujejo za potrebe nastavitve in vodenja kadrovske evidence ter drugih evidenc s področja dela in za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti ali uveljavljanja pravic iz pogodbenega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: napotnica za predhodni preventivni zdravstveni pregled z zdravniškim spričevalom: ime in priimek, kraj rojstva, EMŠO, naslov - zdravniško spričevalo (ocena izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za delovno mesto) - napotnica za usmerjeni obdobni in drugi preventivni zdravstveni pregled z zdravniškim spričevalom - zdravniško spričevalo.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni javni uslužbenci Občine Šenčur
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dokumentacija se hrani v zaklenjeni in vodotesni omari. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih in zaupnih podatkov, št. 032-01/07-20, z dne 30.6.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. Evidenca zavezancev za plačilo komunalnega prispevka

 • Pravna podlaga (neobvezno): 5. člen Odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo za območje Občine Šenčur, UVG 14/2006
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zavezanci za plačilo komunalnega prispevka za opremljanje zemljišč s kanalizacijsko infrastrukturo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za evidenco in obračun komunalnega prispevka za opremljanje zemljišč s kanalizacijsko infrastrukturo.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, kraj, pošta prebivališča, mobilna številka
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni javni uslužbenci Občine Šenčur
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dokumentacija se hrani v zaklenjeni in vodotesni omari. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih in zaupnih podatkov, št. 032-01/07-20, z dne 30.6.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

17. Evidenca o lokacijskih informacijah in potrdilih o namembnosti

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list št. 33/07)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične in pravne osebe, ki zaprosijo za lokacijsko informacijo, oziroma potrdilo o namembnosti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izdaja lokacijske informacije oziroma potrdila o namembnosti
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, parcelna številka in katastrska občina
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni javni uslužbenci Občine Šenčur in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS,št. 86/04) oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dokumentacija se hrani v zaklenjeni in vodotesni omari. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih in zaupnih podatkov, št. 032-01/07-20, z dne 30.6.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

18. Evidenca enkratnih denarnih prispevkov za novorojence

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list št. 73/93 s spremembami)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Starši ali njihovi zastopniki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izplačilo enkratne denarne pomoči za novorojence ter za lastne statistične, evidenčne in analitične potrebe, za učinkovito vodenje postopkov ter druge uradne namene.
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let po dodeljeni pomoči.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek vlagatelja in novorojenca, - naslov vlagatelja in novorojenca - EMŠO vlagatelja in novorojenca - davčna številka in TRR vlagatelja
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni javni uslužbenci Občine Šenčur in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04) oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dokumentacija se hrani v zaklenjeni in vodotesni omari. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih in zaupnih podatkov, št. 032-01/07-20, z dne 30.6.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

19. Evidenca otrok, obdarovanih ob Miklavžu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 73/93 s spremembami)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Otroci iz območja občine Šenčur od 2-7 let
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Priprava seznama za obdarovanje ob Miklavžu
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek otroka - rojstni datum -matična številka - naslov
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni javni uslužbenci Občine Šenčur in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04) oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dokumentacija se hrani v zaklenjeni in vodotesni omari. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih in zaupnih podatkov, št. 032-01/07-20, z dne 30.6.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

20. Evidenca kmetov, ki jim je bila ocenjena škoda v kmetijstvu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o odpravi naravnih nesreč ZOPNN-UPB1 (Uradni list RS, št. 114/2005 - uradno prečiščeno besedilo
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki jim je bila ocenjena škoda na kmetijskih pridelkih po naravnih nesrečah.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Pomoč fizičnim osebam pri pridobitvi odškodnin za odpravo posledic škode po naravnih nesrečah
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek - EMŠO - davčna številka - naslov stalnega bivališča - oznaka kmetijskega gospodarstva – KMG MID - zemljiško knjižni podatki
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni javni uslužbenci Občine Šenčur in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04) oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dokumentacija se hrani v zaklenjeni in vodotesni omari. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih in zaupnih podatkov, št. 032-01/07-20, z dne 30.6.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se povezujejo z uradnimi evidencami Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

21. Evidenca o državnih pomočeh za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Šenčur

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Šenčur (UVG, št. 23/07)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vlagatelji in prejemniki državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Šenčur
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za lastne statistične, evidenčne in analitične potrebe, za učinkovito vodenje postopkov, kumulacije državnih pomoči ter druge uradne namene.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, EMŠO, Davčna številka, TRR
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni javni uslužbenci Občine Šenčur, Ministrstvo za finance(Služba za nadzor nad dodeljenimi državnimi pomočmi) in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04) oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dokumentacija se hrani v zaklenjeni in vodotesni omari. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih in zaupnih podatkov, št. 032-01/07-20, z dne 30.6.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

22. Evidenca najemnikov grobov

 • Pravna podlaga (neobvezno): - 10. čl. Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 86/2004) - Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti in urejanju pokopališč (Ur. List SRS, št. 34/1984)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Najemniki grobnih prostorov
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje javne službe oziroma dejavnosti in storitev upravljavca
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek pokojnika, - zadnje stalno prebivališče, - ime in priimek naročnika oz. najemnika groba, - naslov prebivališča, - sorodstveno razmerje s pokojnikom, - lokacija groba.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni javni uslužbenci Občine Šenčur in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04) oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dokumentacija se hrani v zaklenjeni in vodotesni omari. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih in zaupnih podatkov, št. 032-01/07-20, z dne 30.6.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam