Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Polona Samec
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Zavetiše in hotel za male živali Polona Samec, s.p.
Sedež ali naslov: Smrečje 55
Poštna številka: 1354
Kraj: Horjul
Matična številka: 2055007000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O ZAPOLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV) Ur.l. RS, št. 40/2006
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Evidenca delavcev se nanaša na vse zaposlene pri podjetju Zavetišče in hotel za male živali Polona Samec, s.p., ki imajo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen in določen delovni čas.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se obdelujejo za urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestila plač, poročila in dohodnine.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Evidenca delavcev zajema naslednje podatke: a) podatki o delavcu: – osebno ime, – datum rojstva, če oseba nima EMŠO, – kraj rojstva, – država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, – enotna matična številka občana, – davčna številka, – državljanstvo, – naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), – naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), – izobrazba, – ali je delavec invalid, – kategorija invalidnosti, – ali je delavec delno upokojen, – ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, – ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, – naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj); b) podatki o delovnem dovoljenju delavca (tujci): – vrsta delovnega dovoljenja, – datum izdaje delovnega dovoljenja, – datum izteka delovnega dovoljenja, – številka delovnega dovoljenja, – organ, ki je izdal delovno dovoljenje; c) podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: – datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, – datum nastopa dela, – vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, – razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, – poklic, ki ga opravlja delavec, – strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, – naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, – število ur tedenskega rednega delovnega časa, – razporeditev delovnega časa, – kraj, kjer delavec opravlja delo, – ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo; č) podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: – datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, – način prenehanja pogodbe o zaposlitvi.
 • Uporabniki zbirke: -Zavod za zdravstveno zavarovanje(ZZZS), -Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ)Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZS) - Davčna uprava Republike Slovenije (DURS) -Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, -Vodstvo podjetja oz. oseba, ki je za to pooblaščena -na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, v osebni privolitvi posameznika ali v pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se varujejo v skladu z internim Pravilnikom o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov. Računalniška oprema, na kateri so shranjeni podatki, se nahaja v prostorih, kjer je v in izven delovnega časa nepooblaščenim dostop onemogočen in varovan z video nadzorom. Programska oprema je zaklenjena in varovana z geslom. Prostori se izven delovnega časa zaklepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Polona Samec s.p.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O STROŠKIH DELA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV) Ur.l. RS, št. 40/2006
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Evidenca delavcev se nanaša na vse zaposlene pri Zavetišče in hotel za male živali Polona Samec, s.p., ki imajo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen in določen delovni čas.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se obdelujejo za urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestila plač, poročila in dohodnine.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o delavcu: – osebno ime – datum rojstva, če oseba nima EMŠO, – kraj rojstva, – država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, – enotna matična številka občana, – davčna številka, – državljanstvo, – naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), – naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), – izobrazba, – ali je delavec invalid, – kategorija invalidnosti, – ali je delavec delno upokojen, – ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, – ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, – naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj); – številko transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plače in ostali prejemki; b) podatke o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: – bruto plača za delo s polnim delovnim časom, – bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, – bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo), – bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca; zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: – bruto zaostala izplačila in nadomestila plač; izredno izplačilo (izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače): – bruto izplačila na podlagi osebne delovne uspešnosti, – dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja; neto plača (za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna izplačila): – plača, – zaostalo izplačilo, – nadomestilo plače, – izredno izplačilo; c) podatke o drugih stroških dela: – povračila stroškov v zvezi z delom, – regres za letni dopust, – jubilejna nagrada, – dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, – plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, – solidarnostna pomoč, – odpravnina, – stroški izobraževanja delavcev, – davki na izplačane plače, – ostali stroški dela; č) podatke o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: prispevki v breme delodajalca: – plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, – plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, – plačani prispevki za starševsko varstvo, – plačani prispevki za zaposlovanje; prispevki v breme zavarovanca: – plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, – plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, – plačani prispevki za starševsko varstvo, – plačani prispevki za zaposlovanje.
 • Uporabniki zbirke: -Zavod za zdravstveno zavarovanje(ZZZS), -Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) -Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZS) - Davčna uprava Republike Slovenije (DURS) -Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, -Vodstvo podjetja oz. oseba, ki je za to pooblaščena -na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, v osebni privolitvi posameznika ali v pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se varujejo v skladu z internim Pravilnikom o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov. Računalniška oprema, na kateri so shranjeni podatki, se nahaja v prostorih, kjer je v in izven delovnega časa nepooblaščenim dostop onemogočen in varovan z video nadzorom. Programska oprema je zaklenjena in varovana z geslom. Prostori se izven delovnega časa zaklepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Polona Samec s.p.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA O IZRABI DELOVNEGA ČASA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV) Ur.l. RS, št. 40/2006
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Evidenca delavcev se nanaša na vse zaposlene pri Zavetišče in hotel za male živali Polona Samec, s.p., ki imajo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen in določen delovni čas.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se obdelujejo za urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestila plač, poročila in dohodnine.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: – podatki o številu ur, – skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, – opravljene ure v času nadurnega dela, – neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila, – neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, – neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače, – število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem, oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa
 • Uporabniki zbirke: -Zavod za zdravstveno zavarovanje(ZZZS), -Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) -Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZS) - Davčna uprava Republike Slovenije (DURS) -Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, -Vodstvo podjetja oz. oseba, ki je za to pooblaščena -na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, v osebni privolitvi posameznika ali v pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se varujejo v skladu z internim Pravilnikom o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov. Računalniška oprema, na kateri so shranjeni podatki, se nahaja v prostorih, kjer je v in izven delovnega časa nepooblaščenim dostop onemogočen in varovan z video nadzorom. Programska oprema je zaklenjena in varovana z geslom. Prostori se izven delovnega časa zaklepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Polona Samec s.p.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA O OBLIKAH REŠEVANJA KOLEKTIVNIH DELOVNIH SPOROV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV) Ur.l. RS, št. 40/2006
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Evidenca delavcev se nanaša na vse zaposlene pri Zavetišče in hotel za male živali Polona Samec, s.p., ki imajo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen in določen delovni čas.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se obdelujejo za urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestila plač, poročila in dohodnine.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: (1) Evidenca o oblikah razreševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu vsebuje naslednje podatke o stavkah: a) podatke o delodajalcu: – ime delodajalca, – naslov delodajalca, – matična številka delodajalca iz PRS, – davčna številka delodajalca, – šifra dejavnosti delodajalca po SKD, – ime kolektivne pogodbe in šifra, – število zaposlenih, – šifra proračunskega porabnika; b) podatke o organizatorju stavke: – naziv organizatorja stavke; c) podatke o stavki: – število delodajalcev, pri katerih je stavka potekala sočasno, – število delavcev, ki so neposredno sodelovali v stavki, – število delavcev, ki so posredno sodelovali v stavki, – razlogi za stavko, – ali so bile pred začetkom stavke uporabljene druge oblike razreševanja delovnih sporov (pomirjanje, arbitraža), – trajanje stavke, – število izgubljenih delovnih dni, – ocena stroškov, ki jih je zaradi stavke utrpel delodajalec, – ocena rezultatov stavke. (2) Evidenca o oblikah razreševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu vsebuje naslednje podatke o arbitražah delovnih sporov a) podatke o delodajalcu: – ime delodajalca, – naslov delodajalca, – matična številka delodajalca iz PRS, – davčna številka delodajalca, – šifra dejavnosti delodajalca po SKD, – ime kolektivne pogodbe in šifra, – število zaposlenih, – šifra proračunskega porabnika; b) podatke o sindikalni organizaciji ali skupini delavcev ali delavcu, ki je stranka v delovnem sporu: – ime sindikalne organizacije, – naslov sindikalne organizacije, – število delavcev, ki so stranke v delovnem sporu; c) podatke o arbitražah delovnih sporov: – vrsta delovnega spora, – razlogi za delovni spor, – ali je bil delovni spor rešen s pomočjo arbitraže.
 • Uporabniki zbirke: -Zavod za zdravstveno zavarovanje(ZZZS), -Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) -Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZS) - Davčna uprava Republike Slovenije (DURS) -Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, - Statistićni urad Republike Slovenija (SURS) -Vodstvo podjetja oz. oseba, ki je za to pooblaščena -na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, v osebni privolitvi posameznika ali v pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se varujejo v skladu z internim Pravilnikom o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov. Računalniška oprema, na kateri so shranjeni podatki, se nahaja v prostorih, kjer je v in izven delovnega časa nepooblaščenim dostop onemogočen in varovan z video nadzorom. Programska oprema je zaklenjena in varovana z geslom. Prostori se izven delovnega časa zaklepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Polona Samec s.p.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA UPORABNIKOV STORITEV, DONATORJEV, SPONZORJEV IN POSLOVNIH PARTNERJEV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodbeno razmerje ali osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi uporabniki storitev podjetja Zavetišče in hotel za male živali Polona Samec, s.p., donatorji, sponzorji in poslovni partnerji, ki so pravne ali fizične osebe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se uporabljajo za izstavitev ali plačilo računov, terjatve, preverjanje izpolnjevanja pogodbenih dolžnosti, obveščanje o aktivnostih podjetja, statistične obdelave in druge uradne namene.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo do preklica.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Ime in priimek fizične osebe oziroma kontaktne osebe poslovnega partnerja, naslov, ulica, hišna številka, pošta in poštna številka, davčna ali identifikacijska številka, matična številka poslovnega partnerja, telefonska številka, številka faksa, e-poštni naslov, TRR ali osebni račun.
 • Uporabniki zbirke: -Vodstvo podjetja oziroma oseba, ki je za to pooblaščena - pogodbeno računovodstvo podjetja - Davčna uprava Republike Slovenije (DURS) -na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, v osebni privolitvi posameznika ali v pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se varujejo v skladu z internim Pravilnikom o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov. Računalniška oprema, na kateri so shranjeni podatki, se nahaja v prostorih, kjer je v in izven delovnega časa nepooblaščenim dostop onemogočen in varovan z video nadzorom. Programska oprema je zaklenjena in varovana z geslom. Prostori se izven delovnega časa zaklepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Polona Samec s.p.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. EVIDENCA SKRBNIKOV IN NAJDITELJEV ŽIVALI

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodbeno razmerje ali osebna privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posvojitelji, najditelji oziroma lastniki živali, ki so v določenem času v oskrbi Zavetišča in hotela za male živali Polona Samec, s.p..
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izpolnjevanje zakonskih in pogodbenih obveznosti podjetja v zvezi z zapuščenimi živalmi, preverjanje izpolnjevanja zakonskih in pogodbenih dolžnosti lastnikov živali, sledljivost živali, statistične obdelave in druge uradne namene.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek fizične osebe, datum rojstva, EMŠO, številka osebnega dokumenta, naslov, ulica, hišna številka, pošta in poštna številka, telefon, mobilni telefon, elektronski naslov.
 • Uporabniki zbirke: Vsi zaposleni, - Veterinarska uprava Republike Slovenije (VURS), - veterinarske postaje oz. ambulante, -na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, v osebni privolitvi posameznika ali v pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se varujejo v skladu z internim Pravilnikom o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov. Računalniška oprema, na kateri so shranjeni podatki, se nahaja v prostorih, kjer je v in izven delovnega časa nepooblaščenim dostop onemogočen in varovan z video nadzorom. Programska oprema je zaklenjena in varovana z geslom. Prostori se izven delovnega časa zaklepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se povezujejo z uradnimi evidencami Veterinarske uprave Republike Slovenije (VURS) v obliki centralnega registra psov, dostopnega pooblaščenim uporabnikom.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Polona Samec s.p.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. INTERNI IMENIK FIZIČNIH OSEB

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodbeno razmerje ali osebna privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi uporabniki storitev Zavetišča in hotela za male živali Polona Samec, s.p., ki so fizične osebe in ostale fizične osebe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se uporabljajo za interno uporabo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo do preklica.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek fizične osebe, naslov, ulica, hišna številka, pošta in poštna številka, telefon, mobilni telefon, elektronski naslov.
 • Uporabniki zbirke: Vsi zaposleni pri podjetju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se varjujejo v skladu z internim Pravilnikom o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov. Računalniška oprema, na kateri so shranjeni podatki, se nahaja v prostorih, kjer je v in izven delovnega časa nepooblaščenim dostop onemogočen in varovan z video nadzorom. Programska oprema je zaklenjena in varovana z geslom. Prostori se izven delovnega časa zaklepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Polona Samec s.p.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. EVIDENCA VIDEONADZORA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov - UPB1 (Ur.l. RS, št. 94/2007)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi uporabniki storitev Zavetišča in hotela za male živali Polona Samec, s.p. in zaposleni.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se uporabljajo za varstvo zakonske pravice posameznika pred nedopustnim posredovanjem ali obdelavo osebnih podatkov, poslovnih prostorov in premoženja ter zaposlenih.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo 48 ur.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: posnetek fizične osebe.
 • Uporabniki zbirke: Vsi zaposleni, po potrebi državni nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov, policija, tožilstvo in na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, v osebni privolitvi posameznika ali v pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se varjujejo v skladu z internim Pravilnikom o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov. Računalniška oprema, na kateri so shranjeni podatki, se nahaja v prostorih, kjer je v in izven delovnega časa nepooblaščenim dostop onemogočen in varovan z video nadzorom. Programska oprema je zaklenjena in varovana z geslom. Prostori se izven delovnega časa zaklepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Polona Samec s.p.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam