Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: OBČINA ŠMARTNO PRI LITIJI
Sedež ali naslov: TOMAZINOVA 2
Poštna številka: 1275
Kraj: ŠMARTNO PRI LITIJI
Matična številka: 1779737000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: delavci, ki so v delovnem razmerju na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi, ali na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo za delodajalca in osebe, ki pri delodajalcu opravljajo delo zaradi usposabljanja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodb o zaposlitvi, izvajanje pogodb za opravljanje dela za delodajalca na kakršni
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: a) podatki o delavcu: – osebno ime, – datum rojstva, če oseba nima EMŠO, – kraj rojstva, – država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, – enotna matična številka občana, – davčna številka, – državljanstvo, – naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), – naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), – izobrazba, – ali je delavec invalid, – kategorija invalidnosti, – ali je delavec delno upokojen, – številka transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plače in ostali prejemki; b) podatke o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: – bruto plača za delo s polnim delovnim časom, – bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, – bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo), – bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca; zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: – bruto zaostala izplačila in nadomestila plač; – bruto izplačila na podlagi osebne delovne uspešnosti, – dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja; neto plača (za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač): – plača, – zaostalo izplačilo, – nadomestilo plače, c) podatke o drugih stroških dela: – povračila stroškov v zvezi z delom, – regres za letni dopust, – jubilejna nagrada, – ostali stroški dela; č) podatke o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: prispevki v breme delodajalca: – plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, – plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, – plačani prispevki za starševsko varstvo, – plačani prispevki za zaposlovanje; prispevki v breme zavarovanca: – plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, – plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, – plačani prispevki za starševsko varstvo, – plačani prispevki za zaposlovanje DODATNI PODATKI: d) krediti: - številka pogodbe, - datum pogodbe, - vrsta odtegljaja, - tip kredita, - znesek obroka, - višina kredita, - število obrokov - status olajšave pri dohodnini; e) vzdrževani družinski člani: - priimek, - ime, - datum rojstva, - davčna številka, - šifra sorodstva; f) podatki za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje: - številka pogodbe, - datum pristopa, - datum začetka zavarovanja, - datum izračuna dob, - leta delovne dobe na dan pristopa, - vzrok prekinitve, - pokojninska doba na dan pristopa (let, mesecev), - premijski razred, - znesek premije delodajalca, g) delovna doba: - status zaposlitve, - celotna delovna doba, - delovna doba v podjetju;
 • Uporabniki zbirke: DURS, ZPIZ, ZZZS, Kapitalska družba
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zbirka je zavarovana v skladu z internim pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov – nosilci podatkov v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih pa je zaščiten s sistemom gesel, podatki v papirnati obliki so v varovanih prostorih
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o izrabi delovnga časa

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: delavci, ki so v delovnem razmerju na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi, ali na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo za delodajalca in osebe, ki pri delodajalcu opravljajo delo zaradi usposabljanja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodb o zaposlitvi, izvajanje pogodb za opravljanje dela za delodajalca na kakršni
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: a) podatki o delavcu: – osebno ime, – datum rojstva, če oseba nima EMŠO, – kraj rojstva, – država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, – enotna matična številka občana, – davčna številka, – državljanstvo, – naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), – naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), – izobrazba, – ali je delavec invalid, – kategorija invalidnosti, – ali je delavec delno upokojen, b) podatki o številu ur: – skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, – opravljene ure v času nadurnega dela, – neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila, – neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, – neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače, c) dopust: - število dni dopusta, - število izkoriščenih dni, - število dni dopusta iz preteklega leta; d) mesečna specifikacija števila opravljenih in neopravljenih delovnih ur po dnevih
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni javni uslužbenici Občine Šmartno pri Litiji
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zbirka je zavarovana v skladu z internim pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov – nosilci podatkov v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih pa je zaščiten s sistemom gesel, podatki v papirnati obliki so v varovanih prostorih
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o razvrstitvi staršev v plačilne razrede za znižano plačilo vrtca

 • Pravna podlaga (neobvezno): 21. a člen Zakona o lokalni samoupravi, Zakon o vrtcih
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: občani s stalnim prebivališčem v Občini Šmartno pri Litiji
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za izračun plačila stroškov predšolske vzgoje
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, stalno in začasno prebivališče, EMŠO, davčna številka, premoženje, posebne socialne razmere, število družinskih članov, zaposlitev, dohodki
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni javni uslužbenci Občine Šmartno pri Litiji, vrtci
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, je v poslovnem času stalno pod kontrolo zaposlenega javnega uslužbenca, v preostalem času pa zaklenjen. Osebni podatki v pisni obliki so varovani v zaklenjenih omarah. Dostop do računalniškega sistema je varovan s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Dostop do osebnih podatkov v tej zbirki imajo samo osebe, ki so pooblaščene. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov v Občini Šmartno pri Litiji.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca plačil obveznosti za družinske pomočnike

 • Pravna podlaga (neobvezno): 21. a člen Zakona o lokalni samoupravi, 112. člen Zakona o socialnem varstvu
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: občani s stalnim prebivališčem v Občini Šmartno pri Litiji
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za plačilo obveznosti do družinskih pomočnikov
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: za družinskega pomočnika - ime in priimek, stalno prebivališče, EMŠO, davčna številka, premoženje, zakonski status, dohodki, osebni račun, za oskrbovanca - ime in priimek, stalno prebivališče, EMŠO, davčna številka, premoženje, zakonski status, dohodki, status invalidnosti
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni javni uslužbenci Občine Šmartno pri Litiji, Center za socialno delo Litija, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in drugi organi v skladu z veljavno zakonodajo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, je v poslovnem času stalno pod kontrolo zaposlenega javnega uslužbenca, v preostalem času pa zaklenjen. Osebni podatki v pisni obliki so varovani v zaklenjenih omarah. Dostop do računalniškega sistema je varovan s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Dostop do osebnih podatkov v tej zbirki imajo samo osebe, ki so pooblaščene. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov v Občini Šmartno pri Litiji.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca plačil stroškov pomoči na domu

 • Pravna podlaga (neobvezno): 21. a člen Zakona o lokalni samoupravi, 112. člen Zakona o socialnem varstvu
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: občani s stalnim prebivališčem v Občini Šmartno pri Litiji
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za potrebe plačil stroškov pomoči na domu
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, stalno in začasno prebivališče, EMŠO, davčna številka, premoženje, posebne socialne razmere, število družinskih članov, zaposlitev, dohodki
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni javni uslužbenci Občine Šmartno pri Litiji, Center za socialno delo Litija, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in drugi organi v skladu z zakonodajo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, je v poslovnem času stalno pod kontrolo zaposlenega javnega uslužbenca, v preostalem času pa zaklenjen. Osebni podatki v pisni obliki so varovani v zaklenjenih omarah. Dostop do računalniškega sistema je varovan s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Dostop do osebnih podatkov v tej zbirki imajo samo osebe, ki so pooblaščene. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov v Občini Šmartno pri Litiji.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca plačil oskrbnih stroškov za starejše občane

 • Pravna podlaga (neobvezno): 21. a člen Zakona o lokalni samoupravi, 112. člen Zakona o socialnem varstvu
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: občani s stalnim prebivališčem v Občini Šmartno pri Litiji
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za potrebe plačil stroškov oskrbe
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, stalno in začasno prebivališče, EMŠO, davčna številka, premoženje, posebne socialne razmere, število družinskih članov, zaposlitev, dohodki
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni javni uslužbenci Občine Šmartno pri Litiji, Center za socialno delo Litija, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in drugi organi v skladu z zakonodajo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, je v poslovnem času stalno pod kontrolo zaposlenega javnega uslužbenca, v preostalem času pa zaklenjen. Osebni podatki v pisni obliki so varovani v zaklenjenih omarah. Dostop do računalniškega sistema je varovan s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Dostop do osebnih podatkov v tej zbirki imajo samo osebe, ki so pooblaščene. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov v Občini Šmartno pri Litiji.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Glavna pisarna

 • Pravna podlaga (neobvezno): 21.a člen Zakona o lokalni samoupravi
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: občani
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za vpis vlog občanov in druge uradne namene
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, stalno in začasno prebivališče, EMŠO, telefonska številka
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni javni uslužbenci Občine Šmartno pri Litiji
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, je v poslovnem času stalno pod kontrolo zaposlenega javnega uslužbenca, v preostalem času pa zaklenjen. Osebni podatki v pisni obliki so varovani v zaklenjenih omarah. Dostop do računalniškega sistema je varovan s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Dostop do osebnih podatkov v tej zbirki imajo samo osebe, ki so pooblaščene. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov v Občini Šmartno pri Litiji.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca o dodeljevanju enkratnih denarnih pomoči za novorojence

 • Pravna podlaga (neobvezno): 21. a člen Zakona o lokalni samoupravi, Odlok o denarni pomoči za novorojence v Občini Šmartno pri Litiji
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: občani
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za potrebe dodelitve denarne pomoči
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, EMŠO, davčna številka, kraj rojstva, državljanstvo, osebni račun
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni javni uslužbenci Občine Šmartno pri Litiji
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, je v poslovnem času stalno pod kontrolo zaposlenega javnega uslužbenca, v preostalem času pa zaklenjen. Osebni podatki v pisni obliki so varovani v zaklenjenih omarah. Dostop do računalniškega sistema je varovan s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Dostop do osebnih podatkov v tej zbirki imajo samo osebe, ki so pooblaščene. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov v Občini Šmartno pri Litiji.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca plačil obveznega zdravstvenega zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): 21. a člen Zakona o lokalni samoupravi, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: občani s stalnim prebivališčem v Občini Šmartno pri Litiji
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za potrebe plačil obveznega zdravstvenega zavarovanja
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, stalno prebivališče, EMŠO, davčna številka, status
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni javni uslužbenci Občine Šmartno pri Litiji, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, je v poslovnem času stalno pod kontrolo zaposlenega javnega uslužbenca, v preostalem času pa zaklenjen. Osebni podatki v pisni obliki so varovani v zaklenjenih omarah. Dostop do računalniškega sistema je varovan s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Dostop do osebnih podatkov v tej zbirki imajo samo osebe, ki so pooblaščene. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov v Občini Šmartno pri Litiji.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca zavezancev za plčailo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

 • Pravna podlaga (neobvezno): 58. člen Zakona o stavbnih zemljišđčih, 218.člen Zakona o graditvi objewktov
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: lastniki oziroma uporabniki nepremičnin, ki se nahajajo na območju Občine Šmartno pri Litiji
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za potrebe izdaje odločb o plačilu nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, EMŠO, davčna številka, stalno prebivališče
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni javni uslužbenci Občine Šmartno pri Litiji, Davčna uprava Republike Slovenije
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, je v poslovnem času stalno pod kontrolo zaposlenega javnega uslužbenca, v preostalem času pa zaklenjen. Osebni podatki v pisni obliki so varovani v zaklenjenih omarah. Dostop do računalniškega sistema je varovan s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Dostop do osebnih podatkov v tej zbirki imajo samo osebe, ki so pooblaščene. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov v Občini Šmartno pri Litiji.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidenca zavezancev za plačilo komunalnega prispevka za opremljanje zemljišč

 • Pravna podlaga (neobvezno): Odlok o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Šmartno pri Litiji
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zavezanci za plačilo komunalnega prispevka za opremljanje zemljišč
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za evidenco in obračun komunalnega prispevka za opremljanje zemljišč s kanalizacijsko infrastrukturo.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek; naslov, kraj in pošta prebivališča
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni javni uslužbenci Občine Šmartno pri Litiji
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni javni uslužbenci. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov in računalniška oprema za vodenje zbirke, ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Papirni nosilci osebnih podatkov, izpisi podatkov ter magnetno-optični nosilci zapisov iz računalniško vodene zbirke podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo v omare. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana s sistemom uporabniških imen in gesel. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov v Občini Šmartno pri Litiji.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Evidenca zavezancev za plačilo vodarine

 • Pravna podlaga (neobvezno): Odlok o oskrbi s pito vodo v Občini Šmartno pri Litiji, Odlok o ustanovitvi režijskega obrata v Občini Šmartno pri Litiji
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: uporabniki javnih vodovodov v občini Šmartno pri Litiji
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za evidenco in obračun vodarine
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek; EMŠO; davčna številka; naslov, kraj in pošta prebivališča; številka TRR in banka
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni javni uslužbenci Občine Šmartno pri Litiji
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni javni uslužbenci. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov in računalniška oprema za vodenje zbirke, ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Papirni nosilci osebnih podatkov, izpisi podatkov ter magnetno-optični nosilci zapisov iz računalniško vodene zbirke podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo v omare. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana s sistemom uporabniških imen in gesel. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov v Občini Šmartno pri Litiji
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Evidenca štipendistov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pravilnik o štipendiranju dijakov in študentov smeri, ki jih v Občini Šmartno pri Litiji primanjkuje
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: štipendisti s stalnim prebivališčem v Občini Šmartno pri Litiji
 • Namen obdelave osebnih podatkov: podeljevanje štipendij na podlagi razpisa
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, davčna številka, transakcijski račun, EMŠO, podatki o dohodkih družine
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni javni uslužbenci Občine Šmartno pri Litiji
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni javni uslužbenci. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov in računalniška oprema za vodenje zbirke, ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Papirni nosilci osebnih podatkov, izpisi podatkov ter magnetno-optični nosilci zapisov iz računalniško vodene zbirke podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo v omare. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana s sistemom uporabniških imen in gesel. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov v Občini Šmartno pri Litiji.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): sebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. Kadrovska evidenca

 • Pravna podlaga (neobvezno): 20. člen Zakona o javnih uslužbencih
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni javni uslužbenci in funkcionarji Občine Šmartno pri Litiji
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodb o zaposlitvi, uveljavljanje pravice posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, EMŠO, davčna številka, kraj rojstva, državljanstvo, poklic, izobrazba, delovne izkušnje, strokovna usposobljenost, zavarovalna doba, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, status invalidne osebe, zdravstveno stanje, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, uradniški naziv, podatki o otrocih, napredovanje, podatki o plači
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, drugi uporabniki na podlagi veljavne zakonodaje
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, je v poslovnem času stalno pod kontrolo zaposlenega javnega uslužbenca, v preostalem času pa zaklenjen. Osebni podatki v pisni obliki so varovani v zaklenjenih omarah. Dostop do računalniškega sistema je varovan s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Dostop do osebnih podatkov v tej zbirki imajo samo osebe, ki so pooblaščene. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov v Občini Šmartno pri Litiji.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. Evidenca lokacijskih informacij in potrdil o namenski rabi

 • Pravna podlaga (neobvezno): zakon o urejanju prostorov; zakon o prostorskem načrtovanju
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: fizčne osebe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izdaja lokacijskih informacij in potrdil
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, naslov, telefonska številka
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni javni uslužbenci Občine Šmartno pri Litiji, URBANIA, PROSTORSKE REŠITVE, D.O.O., ZRINJSKEGA CESTA 9, 1000 LJUBLJANA
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zbirka je zavarovana v skladu z internim pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov – nosilci podatkov v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih pa je zaščiten s sistemom gesel, podatki v papirnati obliki so v varovanih prostorih
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. Evidenca najemnikov grobov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Sklep o višini grobarine
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: najemniki grobov
 • Namen obdelave osebnih podatkov: plačilo najejmnine grobov
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, prebivališče
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni javni uslužbenci Občine Šmartno pri Litiji
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zbirka je zavarovana v skladu z internim pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov – nosilci podatkov v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih pa je zaščiten s sistemom gesel, podatki v papirnati obliki so v varovanih prostorih
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam