Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: PETOVIA AVTO PTUJ D.D.
Sedež ali naslov: ORMOŠKA CESTA 23
Poštna številka: 2250
Kraj: PTUJ
Matična številka: 5037719000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o udeležencih funkcionalnega usposabljanja in izobraževanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1. in 7. člen Zakona o evidencah na področju dela (Uradni list SFRJ, št. 17/90).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Udeleženci funkcionalnega usposabljanja in izobraževanja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za kadrovske potrebe (spremljanje funkcionalnega usposabljanja in izobraževanja, priprava dokumentacije za izvedbo izobraževanj, priprava poročil in plana).
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo 2 leti.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o udeležencu • osebna številka delavca, • ime in priimek, • spol, • datum rojstva, • stopnja izobrazbe, • kraj dela, • delovno mesto, • znesek dodatka za opravljeno predavateljsko, inštruktorsko in mentorsko delo.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija in računalniška oprema, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo. Poleg tega je vhod v stavbo varovan z video-nadzornim sistemom. Zbirka podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko in kdo je to storil. Papirni nosilci podatkov ter zbirke, ki se shranjujejo na diskete, se izven delovnega časa zaklepa v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca oz. register najemnikov poslovnih prostorov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Najemne pogodbe.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične in pravne osebe– najemniki poslovnih prostorov oz interesenti najemnih poslovnih prostorov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za statistične obdelave, segmentacijo najemnikov za ure
 • Rok hrambe (neobvezno): V času 10 let po prenehanju najemnega razmerja.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. L. RS št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, davčna številka, telefonska številka.
 • Uporabniki zbirke: Službe, ki imajo opravke z najemniki poslovnih prostorov (služba računovodstva)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v kartotekah, shranjenih in zaklenjenih v omarah. Računalniška oprema in nosilci osebnih podatkov so v prostorih, ki se izven delovnega časa zaklepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o sklenjenih individualnih pogodbah o zaposlitvi delavcev v Petovia avto Ptuj d.d.

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1. in 7. člen Zakona o evidencah na področju dela in pogodba o zaposlitvi.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci Petovia avto Ptuj d.d., ki imajo sklenjeno individualno pogodbo o zaposlitvi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, stalno prebivališče, davčna številka, zaposlitev za nedoločen čas, delovne naloge, osnovna plača, kraj dela, delovni čas.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, pooblaščeni delavci družbe in na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih, vhodi v zgradbo pa so ves čas varovani tudi z video-nadzornim sistemom. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu – osebnem računalniku, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Izpis podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter diskete, ki se nanašajo na zbirko podatkov, so ves čas zaklenjene v sefu, ki je zakodiran.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca uporabnikov službenih avtomobilov po pogodbi

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pravila o uporabi službenih avtomobilov in Pogodba o uporabi službenega avtomobila.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, zaposleni v Petovia avto Ptuj d.d., ki imajo sklenjeno Pogodbo o uporabi osebnega avtomobila.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podpisana pogodba o uporabi službenega avtomobila.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo pet let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. čl. ZVOP.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, rojstni podatki, naslov, ter davčna številka zaradi obračuna bonitete.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci za vodenje evidence o uporabnikih službenih avtomobilov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pogodbe se shranijo v omare, ki so zaklenjene. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahajajo v računalniku so varovani z gesli, ki jih je potrebno mesečno spreminjati in jih pozna samo uporabnik računalnika.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. čl. ZVOP.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o članih nadzornega sveta družbe Petovia avto Ptuj d.d.

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1. in 7. člen Zakona o evidencah na področju dela (Uradni list SFRJ, št. 17/90).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Člani nadzornega sveta Petovia avto Ptuj d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Sklicevanje sej nadzornega sveta, izplačilo sejnin in drugih stroškov v zvezi s sejami.
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let (veza dohodnina).
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov - služba, doma, EMŠO, davčna številka, številka TR, banka, telefon, GSM, E-mail, fax.
 • Uporabniki zbirke: Sekretarka nadzornega sveta, služba za izplačilo plač.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov se izven delovnega časa zaklepajo, podatki v računalniku so dostopni preko zaščitnih gesel le avtoriziranim uporabnikom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o plačah in drugih osebnih prejemkih zaposlenih v Petovia avto Ptuj d.d.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v družbi Petovia avto Ptuj d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe družbe, za statistična raziskovanja in druge uradne namene ter za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki o obračunanih in izplačanih prejemkih zaposlenih delavcev se hranijo trajno, le kratkoročne administrativne prepovedi in podatki o prijavi letne dohodnine se hranijo 10 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznikov , razen omejitev pravic posameznika določenih v 36. členu Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP – 1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, naslov stalnega prebivališča , EMŠO, davčna številka in davčna izpostava, OE in SM delovnega mesta delavca, datum vstopa v podjetje, delovna doba do vstopa v podjetje, šifra delovnega mesta, oznaka za delavca na individualni pogodbi oz. na kolektivni pogodbi, zahtevana izobrazba, članstvo v sindikatu, datum izstopa, podatki o benificirani delovni dobi, podatki o kategoriji invalidnosti, znesek dnevne oz. mesečne vozovnice za prevoz na delo in iz dela, uveljavljanje olajšav za obračun dohodnine, urna postavka preteklega leta za obračun refundiranih bolniških, seznam delavcev z določeno višino plače po sklepu Uprave oz. po individualni pogodbi, seznam invalidov nad kvoto za DURS, evidence dopustov, partije osebnih računov pri bankah za nakazovanje prejemkov, podatki o dolgovih delavcev, podatki o bruto in neto prejemkih po mesecih (letni kartoni), letni podatki za obrazec M – 4/M – 8, podatki o letni prijavi dohodnine za delavce, seznam vplačanih premij za kolektivno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje .
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci v družbi Petovia avto Ptuj d.d., posamezniki, na katerega se podatki nanašajo, ZZZS, DURS, ZPIZ in banke za nakazila.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, prav tako se zaklepajo tudi v času , ko v njih ni zaposlenih. Izven delovnega časa so prostori varovani z video – nadzornim sistemom. Zbirka osebnih podatkov se vodi ročno (letni kartoni, obrazci M-4/M-8,…) in na računalniškem sistemu, ki je varovan s sistemom gesel za avtorizacijo in indentifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi kasnejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov, kdo jih je uporabljal in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Računalniške zbirke podatkov so še dodatno shranjene na strežniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca o dijakih in študentih na praktičnem usposabljanju

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki in študentje na praktičnem usposabljanju.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za kadrovske potrebe (spremljanje praktičnega uspo
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo 3 leta.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika, v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek, • spol, • EMŠO, • davčna številka, • telefonska številka, • številka mobilnega telefona, • e - pošta, • stalno bivališče (naslov, pošta, občina, država), • začasno bivališče (naslov, pošta, občina, država), • ime in naslov banke in podružnice, kjer ima dijak / študent odprt račun, • številka računa ali hranilne knjižice, • šola (naziv in naslov), • program, oddelek in smer šolanja, • letnik šolanja, • termin opravljanja prakse (pričetek – zaključek) • ime in naslov organizacijske enote, kjer dijak / študent opravlja prakso, • stroškovno mesto organizacijske enote, • ime in priimek ter delovno mesto mentorja, • izplačane nagrade in dodatki za opravljeno prakso.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija in računalniška oprema, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo. Poleg tega je vhod v stavbo varovan z video-nadzornim sistemom. Zbirka podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko in kdo je to storil. Papirni nosilci podatkov ter zbirke, ki se shranjujejo na diskete, se izven delovnega časa zaklepa v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjetju Petovia avto Ptuj d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika, v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • Priimek in ime • EMŠO • datum rojstva • spol, • davčna številka • šifra davčne uprave • občina rojstva • kraj rojstva • priimek ob rojstvu • država rojstva • državljanstvo • vrsta stanu • stalno bivališče (ulica, pošta, občina, krajevna skupnost, država, telefon) • začasno bivališče • način prihoda na delo ( način prihoda, oddaljenost-km, mestni prevoz, medmestni prevoz) • delovno razmerje (način objave, datum objave, datum sklepa, številka sklepa) • sklenitev delovnega razmerja (datum, vrsta delovnega razmerja, datum pogodbe od - do, vzrok sklenitve delovnega razmerja, vrsta delovnega časa, število delovnih dni, delo ob sobotah) • mirovanje delovnega razmerja (vzrok mirovanja, začetek, konec) • prenehanje delovnega razmerja (vzrok prenehanja, datum) • odpoved iz poslovnih razlogov • delovno mesto • organizacijska enota • delovna knjižica (številka, datum izdaje, občina izdaje) • kraj opravljanja dela • podatki za obračun plač (ocena delovne uspešnosti delavca, bruto plača, davčne olajšave, mesečna vozovnica, dnevna vozovnica) • individualna pogodba • dopust - nočno delo • delovna doba (delovna doba pred vstopom v podjetje, delovna doba v podjetju, skupna delovna doba • dokupljena delovna doba • benificirana delovna doba • priznana delovna doba • delovna doba v tujini • registrska številka zavezanca • izobrazba (poklic, vrsta šole, stopnja izobrazbe, stopnja šolske izobrazbe) • funkcionalno usposabljanje • šolanje ob delu • dodatna znanja • dodatne zmožnosti • družinski člani, ki so zavarovani po delavcu, otroci do 15 let starosti, pravica do dodatnega dneva dopusta, člani, za katere delavec uveljavlja olajšave (priimek in ime, sorodstveno razmerje, EMŠO) • predhodne zaposlitve (podjetje, trajanje zaposlitve) • članstvo, funkcije • priznanja, nagrade • vrste kršitev in izrečeni ukrepi • omejitve dela • invalidnost • porodniška • zaščitna delovna sredstva • zgodovina sprememb razporeditev delavca.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, Zavod za zdravstvo zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo zbirke osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov se vodi računalniško. Računalniške zbirke osebnih podatkov so varovane s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vnešeni v zbirko podatkov, ter kdo je to storil. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov in izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter diskete se hranijo v omarah, ki so nameščene v posameznih pisarnah. Dostop do osebnih podatkov imajo pooblaščeni delavci družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca uporabnikov mobilnih telefonov.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Organizacijsko navodilo o uporabi mobilnih telefonov v podjetju Petovia avto Ptuj d.d. in obrazec za dodelitev mobilnega telefona.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci zaposleni v podjetju.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe dodeljevanja mobilnih telefonov.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo tri leta.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. čl. ZVOP.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Obrazec, ki vsebuje: Naročnik, uporabnik, priimek in ime, stroškovno mesto uporabnika mobilnega telefona, vrsta naročniškega razmerja.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci za vodenje evidence o uporabnikih mobilnih telefonov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Obrazci se shranijo v omare, ki so zaklenjene. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahajajo v računalnikih so varovani z gesli, ki jih je potrebno mesečno spreminjati in jih pozna samo uporabnik računalnika.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. čl. ZVOP.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca o poslovnih partnerjih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebni pristanek.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične in pravne osebe v pogodbenem oz. poslovnem odnosu z podjetjem.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vzdrževanje evidence v času trajanja pogodbenega oz. poslovnega odnosa v podjetju.
 • Rok hrambe (neobvezno): Tri leta.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika, v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, ulica in hišna številka, poštna številka in kraj, davčna številka ter transakcijski račun.
 • Uporabniki zbirke: Sektor računovodstva in drugi sektorji oz. službe, ki imajo opravka z realizacijo pogodbenega oz. poslovnega razmerja.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo zbirke osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo podatkov se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov se vodi računalniško. Računalniške zbirke osebnih podatkov so varovane s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki vneseni v zbirko podatkov, ter kdo je to storil. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov in izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov se hranijo v omarah, ki so nameščene v pisarni. Dostop do osebnih podatkov imajo pooblaščeni delavci družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidenca o udeležencih nagradne igre

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebni pristanek.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki sodelujejo v nagradni igri.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Sodelovanje v nagradni igri.
 • Rok hrambe (neobvezno): Za čas trajanja nagradne igre /do preklica posameznika.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika, v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, ulica in hišna številka, poštna številka in kraj in telefon.
 • Uporabniki zbirke: - sektor za marketing, - sektor računovodstva in finančni sektor.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo zbirke osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo podatkov se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov se vodi računalniško. Računalniške zbirke osebnih podatkov so varovane s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki vneseni v zbirko podatkov, ter kdo je to storil. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov in izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov se hranijo v omarah, ki so nameščene v pisarni. Dostop do osebnih podatkov imajo pooblaščeni delavci družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Evidenca o opravljenem praktičnem usposabljanju delavcev za varno delo in preizkusih praktičnega znanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu, UL RS št. 56/99 in 87/01.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi zaposleni.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zakon o varnosti in zdravju pri delu, UL RS št. 56/99 in 87/01.
 • Rok hrambe (neobvezno): Za čas trajanja delovnega razmerja.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Po Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o opravljenem praktičnem usposabljanju delavcev za varno delo in preizkusih praktičnega znanja.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe, zaposlene v podjetju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke obdelujemo v Kadrovsko informacijskem sistemu. Dostopi so interno avtorizirani. Uporabniki imajo osebna gesla.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Evidenca o delničarjih družbe, ki se prijavijo na skupščino

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebni pristanek posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delničarji družbe, ki se prijavijo na skupščino.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvedba posamezne skupščine družbe.
 • Rok hrambe (neobvezno): Za čas izvedbe posamezne skupščine.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, EMŠO.
 • Uporabniki zbirke: Delničarji, ki se prijavijo na skupščino družbe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki v fizični obliki se shranjujejo v zaklenjenih predalih in omarah, ki se nahajajo v prostorih, ki so varni pred nepooblaščenim vstopom, v primeru, da se zbirka nahaja na računalniškem sistemu, pa je zbirka varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z drugimi uradnimi evidencami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam