Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Univerza v Ljubljani Fakulteta za upravo
Sedež ali naslov: Gosarjeva ulica 5
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 1627163000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca zaposlenih delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, davčna številka, naslov stalnega in začasnega prebivališča, občina bivališča,številka osebnega bančnega računa, podatki o izobrazbi in strokovni usposobljenosti, delovno mesto, oblika delovnega razmerja, podatki o zdravstvenem zavarovanju, dodatnem zdravstvenem zavarovanju, podatki o zavarovanih družinskih osebah, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog za prenehanje delovnega razmerja, podatki o bolniških in ostalih odsotnostih.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Fakultete za upravo Univerze v Ljubljani; drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so shranjeni fizično, v osebnih mapah v ognjevarni omari v kadrovski službi, ki se izven delovnega časa zaklepa, kot tudi v času, ko v njih ni javnih uslužbencev. Papirni nosilci osebnih podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter magnetni trakovi ali drugi mediji, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa javnih uslužbencev zaklepajo v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni javni uslužbenci. Dostop do osebnih podatkov, ki se vodijo računalniško, je zavarovan s sistemom gesel.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o avtorskih in podjemnih pogodbah

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Sklenitelji avtorskih in podjemnih pogodb
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti, ki izhajajo iz pogodbe
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) osebni podatki: ime in priimek, davčna številka, naslov stalnega prebivališča, občina, rezident domač ali tuj, davčna izpostava, številka transakcijskega računa. b) ostali podatki: vrsta pogodbe, opravljeno delo, razlog za sklenitev pogodbe, datum izvršitve pogodbenega dela, višina honorarja, oseba oz. komisija za pregled opravljenega dela, predlagatelj sklenitve pogodbe.
 • Uporabniki zbirke: Fakulteta za upravo, Davčna uprava RS, Zavod za Zaposlovanje RS, drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni javnih uslužbencev.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca prijavljenih za vpis in vpisanih študentov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12 in 85/14).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Prijavljeni kandidati za vpis in vpisani študenti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe visokošolske dejavnosti fakultete, za potrebe državnih organov, organov lokalne skupnosti, nosilcev javnega pooblastila in študentskih organizacij, povezane z uresničevanjem pravic študentov po posebnih predpisih za potrebe statističnih analiz, pri čemer identiteta študenta ne sme biti razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek študenta (dekliški priimek), spol, datum, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno bivališče, enotna matična številka občana, prehodna izobrazba, način študija, drugi podatki po posebnih predpisih.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Fakultete za upravo Univerze v Ljubljani, pooblaščeni delavci ministrstva, pristojnega za visoko šolstvo, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007 ).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v tekoči zbirki dokumentarnega gradiva in zaklenjeno v omarah v arhivu fakultete, v bazi podatkov na računalniku, kjer je kodiran dostop.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezave.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Osebni karton študenta

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o visokem šolstvu (Uredni list RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 109/12 in 85/14)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vpisani študenti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe visokošolske dejavnosti fakultete, za potrebe državnih organov, organov lokalne skupnosti, nosilcev javnega pooblastila in študentskih organizacij, povezane z uresničvanjem pravic študentov po posebnih predpisih za potrebe statističnih analiz, pri čemer identiteta študenta ne sme biti razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek študenta (dekliški priimek), spol, datum, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno bivališče, enotna matična številka občana, prehodna izobrazba, način študija, zaposlitev, telefonska številka, elektronski naslov, podatki o opravljenih izpitih, o napredovanju in dokončanju študija, drugi podatki po posebnih predpisih.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Fakultete za upravo Univerze v Ljubljani, pooblaščeni delavci ministrstva, pristojnega za visoko šolstvo, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007 ).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi in zaklenjeno v omarah v tekoči in stalni zbirki dokumentarnega gradiva Referata za študijske zadeve, v bazi podatkov na računalniku, kjer je kodiran dostop.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezave.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o izpitih in drugih študijskih obveznostih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12 in 85/14)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vpisani študenti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe visokošolske dejavnosti fakultete, za potrebe državnih organov, organov lokalne skupnosti, nosilcev javnega pooblastila in študentskih organizacij, povezane z uresničevanjem pravic študentov po posebnih predpisih za potrebe statističnih analiz, pri čemer identiteta študenta ne sme biti razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, vpisna številka študenta, ocena, dosežena na izpitu, datum izpita, naziv predmeta, podatek o tem, če je študent izpit že opravljal in kolikokrat ga je že opravljal, podatki o drugih opravljenih obveznostih pri predmetu.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Fakultete za upravo Univerze v Ljubljani, pooblaščeni delavci ministrstva, pristojnega za visoko šolstvo, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v registratorjih in zaklenjeno v omarah v Referatu za študijske zadeve ter v arhivu, v bazi podatkov na računalniku, kjer je kodiran dostop.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika,
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Študentska praksa

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vpisani študenti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe visokošolske dejavnosti fakultete, za potrebe d
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek študenta, spol, datum, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno bivališče, davčna številka, enotna matična številka občana, državljanstvo, program in način študija, drugi podatki po posebnih predpisih.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Fakultete za upravo Univerze v Ljubljani, pooblaščeni delavci ministrstva, pristojnega za visoko šolstvo, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. L. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni omari v Študentskem referatu za dodiplomski študij, v bazi podatkov na računalniku, kjer je kodiran dostop.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca izdanih dokumentov o končanem študiju

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12 in 85/14)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vpisani študenti oz. diplomanti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe visokošolske dejavnosti fakultete, za potrebe državnih organov, organov lokalne skupnosti, nosilcev javnega pooblastila in študentskih organizacij, povezane z uresničevanjem pravic študentov po posebnih predpisih za potrebe statističnih analiz, pri čemer identiteta študenta ne sme biti razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek študenta (dekliški priimek), spol, datum, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno bivališče, enotna matična številka občana, prehodna izobrazba, način študija, drugi podatki po posebnih predpisih.
 • Uporabniki zbirke: Ni omejitev.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi in zaklenjeno v omarah v Referatu za študijske zadeve, v knjigah diplomantov in v bazi podatkov na računalniku, kjer je kodiran dostop.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca o osebnih podatkih avtorjev člankov Mednarodne revije za javno upravo

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Avtorji člankov objavljenih v Mednarodni reviji za javno upravo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izjava o avtorstvu članka.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007, uradno prečiščeno besedilo; ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, datum rojstva, podatki o zaposlitvi, e-pošta.
 • Uporabniki zbirke: Prebivalci Republike Slovenije, tuji državljani.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno - v matični knjigi in personalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Dostop do osebnih podatkov ima le tehnični urednik Mednarodne revije za javno upravo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca posnetkov varnostnih kamer

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pravilnik o izvajanju videonadzora na objektu Univerze v Ljubljani Fakultete za upravo ter vzpostavitvi in vodenju kataloga zbirk osebnih podatkov
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni, študetni, druge osebe, ki vstopijo v fakulteto in odidejo iz nje.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za namen varnosti ljudi in premoženja fakultete.
 • Rok hrambe (neobvezno): Posnetki varnostnih kamer – 30 dni od nastanka posnetka. Evidence: evidenca uporabe videoposnetkov, evidenca posredovanja videoposnetkov – 2 leti.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Dostop do posnetkov imajo: pooblaščeni javni uslužbenec, ki skrbi za zbirko posnetkov, tajnik fakultete, dekan.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetki varnostnih kamer.
 • Uporabniki zbirke: Fakulteta za upravo, drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje podatkov podlago v zakonu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Posnetki varnostnih kamer se hranijo 30 dni od dneva posnetka na snemalnikih v komunikacijski sobi in v recepciji fakultete, nato se samodejno prepišejo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca diplomantov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12 in 85/14)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študenti, ki so zaključili študij na vpisanem študijskem programu, t. i. diplomanti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe visokošolske dejavnosti fakultete, za potrebe državnih organov, organov lokalne skupnosti, nosilcev javnega pooblastila in študentskih organizacij, povezane z uresničevanjem pravic študentov po posebnih predpisih za potrebe statističnih analiz, pri čemer identiteta študenta ne sme biti razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek študenta (dekliški priimek), spol, datum, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno bivališče, enotna matična številka občana, prehodna izobrazba, način študija, drugi podatki po posebnih predpisih.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Fakultete za upravo Univerze v Ljubljani, pooblaščeni delavci ministrstva, pristojnega za visoko šolstvo, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007 ).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi in zaklenjeno v omarah v stalni zbirki dokumentarnega gradiva fakultete, v bazi podatkov na računalniku, kjer je kodiran dostop.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezave.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidenca o osebnih podatkih članov knjižnice Fakultete za upravo

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004) ter Konvencija Sveta Evrope o varstvu posameznikov glede na avtomatsko obdelavo osebnih podatkov (Ur. l. RS št. 11/1994).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študenti vseh slovenskih univerz, zaposleni, zaposleni na matični ustanovi, zaposleni na UL, brezposelni, dijaki, tuji študenti na izmenjavi, upokojenci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izposoja knjižničnega gradiva, prodaja knjig in promocijskega materiala, medknjižnična izposoja, osebne bibliografije raziskovalcev.
 • Rok hrambe (neobvezno): Po 15. členu Zakona o knjižničarstvu se osebni podatki zbrišejo eno leto po izpolnitvi namena , zaradi katerega so bili zbrani. To pomeni, da je treba tekoče brisati podatke o neaktivnih članih – uporabnikih, pri katerih je poteklo več kot leto dni po zapadlem članstvu in le-ti do knjižnice nimajo več nobenih obveznosti.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, datum rojstva, vpisna številka, letnik in vrsta študija, izobrazba, stalno in začasno prebivališče, e-pošta, delovno mesto.
 • Uporabniki zbirke: Prebivalci Republike Slovenije, tuji državljani.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo elektronsko, v sistemu Cobiss 2 oziroma Cobiss 3.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki so povezani z EVS zbirko Univerze v Ljubljani ter IZUM.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Evidenca raziskovalcev na FU

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A). Pravilnik o vsebini in načinu vodenja evidence o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (Uradni list RS, št. 40/13 in 51/14).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Raziskovalci v raziskovalni organizaciji (FU).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje raziskovalne dejavnosti, kot podlaga za sklepanje pogodb za dopolnilno delo in aneksov k pogodbam o zaposlitvi; za poročanje SURS; prijava na raziskovalne projekte (ARRS in mednarodne projekte).
 • Rok hrambe (neobvezno): Izvirne listine iz 14., 17. in 19. člena ZEPDSV se hranijo kot listine trajne vrednosti, ostali podatki in dokumenti pa toliko časa, kolikor je to potrebno za uresničevanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja in v zvezi z delovnim razmerjem.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, kraj, stalno prebivališče; evidenčna številka vpisa v evidenco; podatki o raziskovalnem področju, kjer raziskovalec opravlja raziskovalno in razvojno dejavnost; podatki o raziskovalnem nazivu; podatki o izobrazbi; podatki o odstotnem deležu zaposlitve za raziskovalno dejavnost v okviru delovnega razmerja.
 • Uporabniki zbirke: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS; Evropska Komisija; različna ministrstva v Republiki Sloveniji, če so razpisovalci projektnih predlogov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se zaklepajo, ko v njih ni zaposlenih (med in po delovnem času).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se povezujejo z uradnimi evidencami pri ARRS, SICRIS in Cobiss.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam