Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ADRIA PLAST D.O.O.
Sedež ali naslov: OBALA 26
Poštna številka: 6320
Kraj: PORTOROŽ
Matična številka: 5805627000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca kupcev ADRIA PLAST d.o.o.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodbeno razmerje in osebna privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci in prejemniki katalogov podjetja ADRIA PLAST d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za statistične obdelave, segmentacijo kupcev, obdelave preteklega nakupnega obnašanja, izpolnjevanje pogodbenih obveznost
 • Rok hrambe (neobvezno): do izpolnitve pogodbenih obveznosti ali do preklica osebne privolitve posameznika, v vsakem primeru ne več kot 10 let, le s posebnim sklepom direktorja družba pa lahko tudi trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 3. in 4. odst. 19., 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) Splošni podatki Ime in priimek, naslov stalnega ali začasnega bivališča, datum rojstva, poklic, davčna št., tel. številka, ipd. b) Občutljivi podatki podatki o dioptriji kupca, o njegovih morebitnih očesnih boleznih in po potrebi o drugih boleznih ali telesnih deformacijah ali značilnostih, pomembnih za opravo storitve, zlasti izdelave ustreznih očal.
 • Uporabniki zbirke: - Davčna uprava Republike Slovenije; - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, v matični knjigi in personalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o zaposlenih delavcih.

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1. in 7. člen Zakona o evidencah na področju dela (Uradni list RS, št. 40/06).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjetju ADRIA PLAST d.o.o..
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 3. in 4. odst. 19., 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) Evidenca o zaposlenih delavcih: - Priimek in ime, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče; - Kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovne naloge, delovni čas, zavarovalna doba, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, invalid ali upokojenec, kategorija invalidnosti, ali je delavec delno upokojen, ime drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen, ukvarjanje z dopolnilnim delom, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, število ur tedenskega rednega delovnega časa, razporeditev delovnega časa, ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo, podatki o delovnem dovoljenju delavca (tujci) b) Evidenca o stroških dela: številka transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plače in ostali prejemki, plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi, bruto plača za delo s polnim delovnim časom, bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo), bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi, bruto zaostala izplačila in nadomestila plač, izredno izplačilo (izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače), bruto izplačila na podlagi osebne delovne uspešnosti, dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja, neto plača (za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna izplačila), plača, zaostalo izplačilo, nadomestilo plače, izredno izplačilo, povračila stroškov v zvezi z delom, regres za letni dopust, jubilejna nagrada, dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, solidarnostna pomoč, odpravnina, stroški izobraževanja delavcev, davki na izplačane plače, ostali stroški dela, plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje. c) Evidenca o izrabi delovnega časa: podatki o številu ur, skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, opravljene ure v času nadurnega dela, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače, število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem, oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa.
 • Uporabniki zbirke: - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - ipd. - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, v matični knjigi in presonalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci kadrovske službe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 1.1.2008 izdal direktor ADRIA PLAST d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Zbirka osebnih podatkov po zakonu o varnosti in zdravju pri delu podjetja ADRIA PLAST d.o.o.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Delovno razmerje, osebna privolitev posameznika in obveznosti po Zakonu o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št.: 56/99) in na njegovi podlagi sprejetih podzakonskih aktov
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni in bivši delavci v družbi, študentje in drugi sodelavci pa, če tako zakon zahteva
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Namen - izvajanje predpisanih nalog iz
 • Rok hrambe (neobvezno): Do izteka delovnega razmerja oz. do prenehanja pogodbenega razmerja, v vsakem primeru ne več kot 10 let, le s posebnim sklepom direktorja družba pa lahko tudi trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 3. in 4. odst. 19., 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek, ime, organizacijska enota, EMŠO, datum rojstva, spol, stalno prebivališče, varstvo pri delu, datum in vrsta opravljenih preventivnih zdravstvenih pregledov, cepljenja, zmožnost za opravljanje dela, datum in vrsta opravljenih izobraževanj s področja varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva, datum in vrsta zadolžitve osebnih varovalnih sredstev in delovne opreme, obrazci ER-8 (prijava nesreč pri delu), naloge z večjo nevarnostjo za poškodbe in zdravstvene okvare, podatki o izvedenih varstvenih ukrepih in normativih pri takih delih oziroma nalogah (periodični preizkusi in pregledi v primeru obvestila na podlagi 26. členu ZVZD), opravljanje usposabljanja za varno delo in preizkusi praktičnega znanja pri delu, preventivni zdravstveni - posebne zdravstvene zahteve iz 16. člena ZVZD, poškodbe pri delu, kolektivne nezgode, nevarni pojavi, pregledi delavcev, ugotovljene poklicne bolezni in bolezni v zvezi z delom ter njihovi vzroki, obvestila iz 26. člena ZVZD.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci za področje varnosti in zdravja pri delu, ter požarnega varstva; - Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve; - Inšpektorat RS za delo; - pooblaščeni zdravnik družbe; - pooblaščeno podjetje (zunanjega) varnostnega inženirja; - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije zaradi zdravstvenih pregledov; - oseba, ki izvaja izobraževanje s področja varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva, in drugi uporabniki, v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, v matični knjigi in personalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci družbe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 1.1.2008 izdal direktor ADRIA PLAST d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam