Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu
Sedež ali naslov: Ulica talcev 3
Poštna številka: 8000
Kraj: Novo mesto
Matična številka: 3375650000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. KATALOG ZBIRKE OSEBNIH PODATKOV, KI SE VODI ZARADI IZVAJANJA VIDEONADZORA NA FAKULTETI ZA INFORMACIJSKE ŠTUDIJE V NOVEM MESTU

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS št. 94/2007-UPB1), Pravilnik o varovanju osebnih in zaupnih podatkov na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu z dne 30.6.2010
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni, obiskovalci in študenti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaradi varnosti ljudi in premoženja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo 3 mesece od nastanka.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS št. 94/2007-UPB1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetki posameznika, ki se pridobijo s sistemom videonadzora in vsebujejo: - sliko, - datum posnetka, - čas posnetka. Snema se samo ob zaznavi gibanja.
 • Uporabniki zbirke: - izvajalec oziroma vzdrževalec varnostnih naprav in sistemov videonadzora, - pooblaščeni delavci, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1 UPB1, Ur. l. RS št. 94/2007) oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih in zaupnih podatkov na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca plač, drugih osebnih prejemkov in pogodbenih izplačil

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci fakultete, delavci, ki delajo po pogodbah o delu, delavci, ki delajo po avtorskih pogodbah, delavci, ki delajo preko študentskega servisa.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in uporabljajo v zvezi z delovnim
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, matična številka (EMŠO), davčna številka, davčna izpostava, skupina davčne olajšave, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, delovno mesto, zavarovalna doba, številka osebnega računa in banka, število ur (polni, polovični, krajši delovni čas), skupaj opravljene ure, skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme zavoda (letni dopust, prazniki, odsotnost z nadomestilom plače, strokovno izobraževanje, drugo); skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih in zavoda za zdravstveno zavarovanje (ure nezmožnosti za delo, porodniški dopust, starševski dopust), neopravljene ure brez nadomestila plače, ure dela, daljšem od polnega delovnega časa, izplačane plače, drugi prejemki (regres, solidarnostna pomoč, jubilejne nagrade, odpravnine, drugo); podatki o izplačilih po pogodbah o delu, avtorskih pogodbah in za delo preko študentskega servisa, podatki o zavezancu za DDV, predmet – vsebina pogodbe, obseg dela, čas trajanja pogodbenega razmerja, pogodbena vrednost, datum podpisa pogodbe.
 • Uporabniki zbirke: Vodstvo fakultete in tajništvo, podatki se posredujejo ministrstvu pristojnemu za visoko šolstvo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka je varovana v skladu z internim pravilnikom – evidenca se vodi v elektornski obliki, nosilci podatkov so v elektronski obliki v ognjevarni omari, podatki v papirni obliki se nahajajo v varovanih prostorih. Naziva notranjih pravnih aktov: Pravilnik o varovanju osebnih in zaupnih podatkov na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu, Pravilnik o računovodstvu.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in uporabljajo v zvezi z delovnim razmerjem in v zvezi z uveljavljenjem pravic delavcev iz dela ter za potrebe uradnih evidenc;
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, matična številka, davčna številka, dosežena izobrazba, delovno mesto, številka osebnega računa in banka, število ur na teden (polni, krajši delovni čas), zaposlitev za določen, nedoločen čas, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, letni dopust in njegova izraba, odsotnost zaradi strokovnega izobraževanja, bolezni, tedenske obveznosti.
 • Uporabniki zbirke: Vodstvo fakultete in tajništvo, podatki se posredujejo ministrstvu pristojnemu za visoko šolstvo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka je varovana v skladu z internim pravilnikom – evidenca se vodi v računalniškem programu, nosilci podatkov so v elektronski obliki v ognjevarni omari, podatki v papirni obliki se nahajajo v varovanih prostorih. Naziva notranjih pravnih aktov: Pravilnik o varovanju osebnih in zaupnih podatkov na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu, Pravilnik o računovodstvu.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o izdanih in prejetih računih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci in dobavitelji blaga in opravljenih storitev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in uporabljajo v zvezi izdaje računov, knjiženja in obdelave računov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naziv firme, ulica in hišna številka, poštna številka in pošta, številka računa in banka, datum izdaje računa, kraj izdaje računa, datum opravljene dobave blaga oz. opravljene storitve, rok plačila, datum valute, davčna številka ( ID za DDV), postavke računa s količino, cenami in zneski, specifikacija obračunanega DDV z osnovami, skupni znesek računa, datum knjiženja.
 • Uporabniki zbirke: Vodstvo fakultete in tajništvo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka je varovana v skladu z internim pravilnikom – evidenca se vodi v računovodskem programu, nosilci podatkov so v elektronski obliki v ognjevarni omari, podatki v papirni obliki se nahajajo v varovanih prostorih. Naziva notranjih pravnih aktov: Pravilnik o varovanju osebnih in zaupnih podatkov na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu, Pravilnik o računovodstvu.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in uporabljajo v zvezi z ugotavljanjem prisotnosti na delovnem mestu in izpolnjevanja obveznosti po pogodbi o zaposlitvi.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, delovno mesto, datum, opravljene ure, vzrok odsotnosti.
 • Uporabniki zbirke: Vodstvo in tajništvo fakultete.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka je varovana v skladu z internim pravilnikom – evidenca se vodi v računalniškem programu, nosilci podatkov so v elektronski obliki v ognjevarni omari, podatki v papirni obliki se nahajajo v varovanih prostorih. Naziva notranjih pravnih aktov: Pravilnik o varovanju osebnih in zaupnih podatkov na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu, Pravilnik o računovodstvu.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o študentih in o končanem dodiplomskem in podiplomskem študiju

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študenti, diplomanti, magistri
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in uporabljajo za potrebe izvajanja študijskega procesa in zaključka študija.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, ulica in hišna številka, poštna številka in pošta, občina stalnega prebivališča, država stalnega prebivališča, datum in kraj rojstva, občina in država rojstva, narodnost, državljanstvo, telefonska številka, e-mail naslov, EMŠO, spol, zaposlitev, naziv in naslov delodajalca, poklic, vpisna številka, dosežena izobrazba, država visoke/univerzitetne šole, leto diplomiranja, datum vpisa, vrsta vpisa glede na študijski program, podatki o znanju tujih jezikov, podatki o prehrani in bivanju v času študija, podatki o opravljenih izpitih, posamezni in povprečni oceni, zapisnik o izpitu (prijava, potek, dosežena ocena), datum prijave teme diplomske in magistrske naloge, datum zaključka študija oz. datum zagovora zaključne naloge, člani komisije za zagovor, naslov zaključne naloge, datum zagovora zaključne naloge, številka diplome oz. magistrske listine.
 • Uporabniki zbirke: Vodstvo in referat fakultete, akademski zbor fakultete.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka je varovana v skladu z internim pravilnikom – evidenca se vodi v računalniškem programu, nosilci podatkov so v elektronski obliki v ognjevarni omari, podatki v papirni obliki se nahajajo v varovanih prostorih. Naziva notranjih pravnih aktov: Pravilnik o varovanju osebnih in zaupnih podatkov na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu, Pravilnik o računovodstvu.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca pedagoških in raziskovalnih sodelavcev fakultete

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pedagoški in raziskovalni sodelavci fakultete (zaposleni in zunanji)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in uporabljajo v zvezi z izvajanjem študijskega procesa in raziskovalne dejavnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčna številka, podatki o zavezancu za DDV, številka transakcijskega računa in banka, vrsta pogodbe, podatek o pedagoški usposobljenosti, habilitaciji, nosilcu predmeta, šifra raziskovalca, raziskovalna skupina v katero sodi.
 • Uporabniki zbirke: Vodstvo in tajništvo fakultete, akademski zbor fakultete.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka je varovana v skladu z internim pravilnikom – evidenca se vodi v računalniškem programu, nosilci podatkov so v elektronski obliki v ognjevarni omari, podatki v papirni obliki se nahajajo v varovanih prostorih. Naziva notranjih pravnih aktov: Pravilnik o varovanju osebnih in zaupnik podatkov na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu, Pravilnik o računovodstvu.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca podatkov o vodstvu in članih organov fakultete

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dekan, prodekani, predstojniki inštitutov, člani organov fakultete ( senat in komisije, upravni odbor).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in uporabljajo za namen delovanja organov fakultete.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, ulica in hišna številka, poštna številka in pošta, telefonska številka, e-mail naslov, datum nastopa in datum prenehanja funkcije.
 • Uporabniki zbirke: Vodstvo, tajništvo fakultete in organi fakultete.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka je varovana v skladu z internim pravilnikom - Pravilnik o varovanju osebnih in zaupnih podatkov na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam