Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: VBKS LEASING D.O.O. KRANJ
Sedež ali naslov: OLDHAMSKA CESTA 9
Poštna številka: 4000
Kraj: KRANJ
Matična številka: 5628008000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA PODATKOV O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, ki imajo sklenjeno delovno razmerje pri upravljavcu (zaposleni za določen čas, zaposleni za nedoločen čas), • nekdanji zaposleni.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz delovnega razmerja po ZDR, • posredovanje podatkov ZPIZ-u, ZZZS-ju, in drugim pooblaščenim uporabnikom, • vodenje obvezne dokumentacije glede delavcev, • posredovanje podatkov nadrejeni družbi za potrebe notranje revizije, • obdelava za zagotavljanje mesečnih statistik, • obdelava za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz aplikacije o plačah – kadri ter iz pogodbe o zaposlitvi: ime, priimek, ulica, hišna številka, davčna številka, naslov elektronske pošte, EMŠO, olajšave, delovno mesto, vrsta delovnega razmerja, bruto plača, • podatki z obrazca M-1: podatki o zavezancu: firma in sedež7osebno ime in prebivališče, registrska številka, EMŠO, matična številka poslovnega subjekta, podatki o zavarovancu: EMŠO, državljanstvo, priimek, ime, stalno prebivališče v tujini (naselje, ulica, hišna številka, številka in kraj pošte, država), podatki o zavarovanju: datum pričetka zavarovanja (dan, mesec, leto), podlaga za zavarovanje, delovni/zavarovalni čas zavarovanca (ur na teden), matična številka enote poslovnega subjekta, reg. številka prijave prostega delovnega mesta oz. vrste dela, številka delovnega dovoljenja, iztek zavarovalnih pogojev (dan, mesec, leto), poklicna/strokovna izobrazba, vrsta izobrazbe, področje izobrazbe, poklic, ki ga opravlja, delovno razmerje, izmensko delo, poslan v državo, vrsta invalidnosti, prostovoljno pokojninsko zavarovanje, opombe, datum izpolnitve prijave, • podatki z obrazca M-2: podatki o zavezancu: firma in sedež7osebno ime in prebivališče, registrska številka, EMŠO, matična številka poslovnega subjekta, podatki o zavarovancu: EMŠO, priimek, ime, podatki o zavarovanju: datum pričetka zavarovanja (dan, mesec, leto), podlaga za zavarovanje, delovni/zavarovalni čas zavarovanca (ur na teden), polni delovni/zavarovalni čas zavarovanca (ur na teden), vzrok prenehanja zavarovanja, datum prenehanja zavarovanja (dan, mesec, leto), opombe, datum izpolnitve odjave, • podatki z obrazca M-3: podatki o zavezancu: firma in sedež7osebno ime in prebivališče, registrska številka, EMŠO, matična številka poslovnega subjekta, podatki o zavarovancu: EMŠO, državljanstvo, priimek, ime, stalno prebivališče v tujini (naselje, ulica, hišna številka, številka in kraj pošte, država), podatki o spremembi zavarovanja: vzrok spremembe zavarovanja, datum spremembe zavarovanja (dan, mesec, leto), podatki o zavarovanju, ki se ne spreminjajo: datum pričetka zavarovanja (dan, mesec, leto), podlaga za zavarovanje, delovni/zavarovalni čas zavarovanca (ur na teden), polni delovni/zavarovalni čas zavarovanca (ur na teden), podatki o zavarovanju, ki se spreminjajo: matična številka enote poslovnega subjekta, številka delovnega dovoljenja, iztek zavarovalnih pogojev (dan, mesec, leto), poklicna/strokovna izobrazba, vrsta izobrazbe, področje izobrazbe, poklic, ki ga opravlja, delovno razmerje, izmensko delo, poslan v državo, vrsta invalidnosti, opombe, datum izpolnitve prijave.
 • Uporabniki zbirke: • ZPIZ, ZZZS, ZRSZ, Inšpektorat za delo, Centri za socialno delo, • Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, • Statistični urad RS, • matično podjetje, • zunanji izvajalec računalniške podpore, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Personalna mapa se nahaja v pisarni računovodstva. Dostop do prostora in do podatkov imata računovodja in prokurist. • Elektronska aplikacija o plačah se nahaja na osebnem računalniku. Dostop do podatkov ima računovodja. • Varnostna kopija elektronske aplikacije o plačah se nahaja v zaklenjeni pisarni računovodstva. Dostop do prostora imata računovodja in prokurist. Dostop do podatkov ima računovodja. • Postopek varovanja je podrobneje opisan v Pravilniku in Operacijskem predpisu o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA PODATKOV O IZOBRAŽEVANJIH, IZPOPOLNJEVANJIH IN USPOSABLJANJIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, zaposlene pri upravljavcu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • obračun stroškov izobraževanj, • hramba knjigovodskih listin za namene izvedbe plačil izobraževanj, • uveljavljanje odškodninskih zahtevkov do delavcev, ki jih je delodajalec napotil na izobraževanje, pri čemer so prekršili pogodbo o izobraževanju, • planiranje stroškov, • vodenje evidence izobraževanj po ZPPDFT.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek udeleženca, naziv izobraževanja, datum in kraj opravljanja izobraževanja, cena izobraževanja.
 • Uporabniki zbirke: • matično podjetje, • zunanji izvajalec računalniške podpore, • Tržni Inšpektorat, • izvajalec izobraževanja, • DURS, • Urad za preprečevanje pranja denarja, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka računov se nahaja v pisarni računovodstva. Dostop do prostora in do podatkov imata računovodja in prokurist. • Pisna zbirka potrdil o izobraževanju se nahaja v pisarni računovodstva. Dostop do prostora imata računovodja in prokurist. Dostop do podatkov imata računovodja in prokurist. • Elektronska zbirka vknjižb se nahaja na strežniku. Dostop do prostora imajo računovodja, komercialist in prokurist. Dostop do podatkov imajo računovodja, prokurist in komercialist. • Varnostna kopija dokumentov na strežniku se nahaja v strežniški sobi. Dostop do prostora imajo računovodja, komercialist in prokurist. Dostop do podatkov imata računovodja in prokurist. • Varnostna kopija strežnika se nahaja v strežniški sobi. Dostop do prostora imajo računovodja, komercialist in prokurist. Dostop do podatkov imata računovodja in prokurist. • Postopek varovanja je podrobneje opisan v Pravilniku in Operacijskem predpisu o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA PODATKOV O VZDRŽEVANIH DRUŽINSKIH ČLANIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • otroci delavcev, zaposlenih pri upravljavcu in drugi vzdrževani družinski člani zaposlenih pri upravljavcu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • prijava družinskega člana v osnovno zdravstveno zavarovanje, • uveljavljanje olajšave za dohodnino zaposlenih zaradi vzdrževanih družinskih članov, • odmera letnega dopusta zaposlenih.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki z obrazca M-DČ: podatki o zavezancu: firma in sedež/osebno ime in prebivališče, registrska številka, podatki o nosilcu zavarovanja: EMŠO, ime, priimek, podatki o zavarovani osebi: EMŠO, državljanstvo, priimek, ime, vrsta dogodka, datum dogodka, podlaga za zavarovanje, sorodstvo, potrdilo o šolanju do (dan, mesec, leto), stalno prebivališče v tujini (naselje, ulica hišna številka, številka in kraj pošte), država, opombe, datum izpolnitve prijave, • podatki z obrazca o uveljavljanju olajšave za vzdrževane družinske člane pri izračunu akontacije dohodnine: - podatki o davčnem zavezancu: ime in priimek davčnega zavezanca, podatki o bivališču, naselju, ulici, hišni številki, poštni številki, naziv glavnega delodajalca oz. izplačevalca pokojnine oz. izplačevalca drugega dohodka, naslov, naselje, ulica hišna številka, poštna številka, ime pošte, - vzdrževani družinski član: ime in priimek, leto rojstva, davčna številka, sorodstveno razmerje.
 • Uporabniki zbirke: • ZZZS, • ZPIZ, • Centri za socialno delo, • Davčna uprava RS, • matično podjetje, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka podatkov o vzdrževanih družinskih članih se nahaja v pisarni računovodstva. Dostop do prostora in podatkov imata računovodja in prokurist. • Postopek varovanja je podrobneje opisan v Pravilniku in Operacijskem predpisu o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA PODATKOV O ZDRAVSTVENIH PREGLEDIH DELAVCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, zaposlene pri upravljavcu, • osebe, ki na katerikoli drugi podlagi delajo pri upravljavcu po 1. točki 3. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, Ur. l. RS, št. 43/2011), • kandidati, ki so v postopku sklenitve delovnega razmerja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • zagotavljanje predhodnih in obdobnih zdravstvenih pregledov delavcev v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu in podzakonskimi predpisi, • zagotavljanje varnega delovnega okolja za delavca, • plačilo zdravstvenega pregleda.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • napotnica za predhodni preventivni zdravstveni pregled: ime in priimek, kraj rojstva, EMŠO, naslov, izobrazba, poklic, pregled pred prvo zaposlitvijo / po prenehanju opravljanja določenega dela na določenem delovnem mestu za več kot 12 mesecev, na katerem delovnem mestu se bo zaposlil imenovani, kdaj je bila sprejeta izjava o varnosti z oceno tveganja za navedeno delovno mesto, pomembni podatki iz ocene tveganja, delovna oprema, predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, kateri ukrepi so bili izvedeni na področju tehničnega varstva in humanizacije dela po zadnji oceni tveganja, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, zdravstvene omejitve delavca na posameznem delovnem mestu, pripombe delodajalca, • zdravniško spričevalo z oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev po opravljenem predhodnem preventivnem zdravstvenem pregledu: priimek, dekliški priimek in ime, datum rojstva, naziv delovnega mesta, na katerem bo oseba opravljala delo, datum pregleda, izpolnjuje posebne zdravstvene zahteve za navedeno delovno mesto / z naslednjimi omejitvami, začasno / trajno ne izpolnjuje posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto, predlagano drugo delo, ocene izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto ni mogoče podati, predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu, • napotnica za usmerjeni obdobni in drugi usmerjeni preventivni zdravstveni pregled: ime in priimek, EMŠO, naslov, izobrazba, poklic, od katerega dne je oseba zaposlena pri upravljavcu, od katerega dne je oseba zaposlena na sedanjem delovnem mestu, datum zadnjega preventivnega zdravstvenega pregleda, kdaj je bila opravljena izjava o varnosti z oceno tveganja za navedeno delovno mesto, pomembni podatki iz ocene tveganja, delovna oprema, predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, kateri ukrepi so bili izvedeni na področju tehničnega varstva in humanizacije dela po zadnji oceni tveganja, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, pripombe delodajalca, • zdravniško spričevalo z oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev po opravljenem usmerjenem obdobnem ali drugem usmerjenem preventivnem zdravstvenem pregledu: priimek, dekliški priimek in ime, datum rojstva, naziv delovnega mesta, na katerem oseba opravlja delo, datum pregleda, izpolnjuje posebne zdravstvene zahteve za navedeno delovno mesto / z naslednjimi omejitvami, začasno / trajno ne izpolnjuje posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto, predlagano drugo delo, ocene izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto ni mogoče podati, predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu.
 • Uporabniki zbirke: • pooblaščeni zdravnik medicine dela in športa, • Inšpektorat za delo, • matično podjetje, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka podatkov o zdravstvenih pregledih se nahaja v pisarni prokurista. Dostop do prostora imajo vsi zaposleni. Dostop do podatkov imajo komercialist, prokurist in računovodja. • Elektronska zbirka podatkov o zdravstvenih pregledih se nahaja na strežniku. Dostop do prostora in podatkov imajo računovodja, prokurist in komercialist. • Postopek varovanja je podrobneje opisan v Pravilniku in Operacijskem predpisu o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA PODATKOV O OPRAVLJENEM USPOSABLJANJU ZA VARNO DELO IN PREIZKUSIH PRAKTIČNEGA ZNANJA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, zaposlene pri upravljavcu, • osebe, ki na katerikoli drugi podlagi delajo pri upravljavcu po 1. točki 3. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, Ur. l. RS, št. 43/2011).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • zagotavljanje ukrepov za varnost in zdravje pri delu v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, Ur. l. RS, št. 43/2011), • izobraževanje in seznanjanje z novostmi na področju varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime, priimek, delovno mesto, datum usposabljanja in preizkusa, datum rojstva, uspešnost, naziv usposabljanja, datum ponovnega usposabljanja, trajanje usposabljanja v urah.
 • Uporabniki zbirke: • izvajalec varstva pri delu, • pristojni inšpektor, • matično podjetje, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka podatkov o opravljenem usposabljanju za varno delo se nahaja v pisarni prokurista. Dostop do prostora imajo vsi zaposleni. Dostop do podatkov imajo prokurist, komercialist in računovodja. • Elektronska zbirka podatkov o opravljenem usposabljanju za varno delo se nahaja na strežniku. Dostop do prostora in podatkov imajo računovodja, prokurist in komercialist. • Varnostna kopija dokumentov na strežniku se nahaja v strežniški sobi. Dostop do prostora imajo računovodja, komercialist in prokurist. Dostop do podatkov imata računovodja in prokurist. • Varnostna kopija strežnika se nahaja v strežniški sobi. Dostop do prostora imajo računovodja, komercialist in prokurist. Dostop do podatkov imata računovodja in prokurist. • Postopek varovanja je podrobneje opisan v Pravilniku in Operacijskem predpisu o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. EVIDENCA PODATKOV O ISKALCIH ZAPOSLITVE

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • osebe, ki se prijavijo na razpis za razpisano delovno mesto.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • izbira kandidata na objavljeno prosto delovno mesto.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz razpisov za delovna mesta razpisana delovna mesta: ima in priimek, telefonska številka, naslov elektronske pošte, stopnja izobrazbe, delovne navade, strokovna usposobljenost, obvladovanje tujih jezikov, delovne izkušnje, • podatki s ponudbe in življenjepisa: ime, priimek, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, datum rojstva, telefonska številka (stacionarna ali GSM), naslov elektronske pošte, stopnja dosežene izobrazbe, znanje jezikov, druga znanja, delovno mesto, za katerega kandidira, delovne izkušnje, prejšnje zaposlitve, hobiji, cilji, interesi v zvezi z delom, priporočila prejšnjih delodajalcev ali drugih institucij, dokazila o izobrazbi (naziv izobraževalne institucije, uspeh, pridobljeni strokovni naziv, datum začetka, konca študija), članstvo v društvih, bibliografija.
 • Uporabniki zbirke: • agencija za iskanje kadrov, • matično podjetje, • Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, • vzdrževalec elektronske pošte upravljavca, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka podatkov o iskalcih zaposlitve se nahaja v pisarni prokurista. Dostop do prostora imajo vsi zaposleni. Dostop do podatkov imata prokurist in računovodja. • Elektronska zbirka podatkov o iskalcih zaposlitve se nahaja na poštnem strežniku. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. • Postopek varovanja je podrobneje opisan v Pravilniku in Operacijskem predpisu o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. EVIDENCA PODATKOV O IZRABI DELOVNEGA ČASA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi z upravljavcem ter druge osebe, ki opravljajo delo pri upravljavcu na podlagi drugih pravnih podlag.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • evidentiranje podatkov o izrabi delovnega časa in časa dela delavcev, ki delajo na drugih pravnih podlagah za obračun izplačil, • obračun plač, • nadzor nad bolniškim staležem, • nadzor nad porabljenim dopustom.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz aplikacije: ime in priimek, delovno mesto, datum rojstva, kraj rojstva, državljanstvo, podatki o številu ur, skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, opravljene ure v času nadurnega dela, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače, število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem, oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa, število dni letnega dopusta, število prenesenih dni letnega dopusta, število porabljenih dni dopusta, stanje odprtih dni dopusta, izredni dopust, vzrok izrednega dopusta, preostali dopust, ura prihoda in odhoda iz poslovne stavbe.
 • Uporabniki zbirke: • Zavod za zdravstveno zavarovanje, • Center za socialno delo, • ZPIZ, • DURS, • matično podjetje, • zunanji izvajalec računalniške podpore, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka o izrabi delovnega časa se nahaja v pisarni računovodstva. Dostop do prostora in do podatkov imata računovodja in prokurist. • Elektronska zbirka podatkov se nahaja na osebnem računalniku. Dostop do prostora imajo vsi zaposleni. Dostop do podatkov ima prokurist. • Elektronska zbirka podatkov o izrabi delovnega časa se nahaja na strežniku. Dostop do prostora imajo komercialist, računovodja in prokurist. Dostop do podatkov imajo računovodja, prokurist, komercialist. • Varnostna kopija dokumentov na strežniku se nahaja v strežniški sobi. Dostop do prostora imajo računovodja, komercialist in prokurist. Dostop do podatkov imata računovodja in prokurist. • Varnostna kopija strežnika se nahaja v strežniški sobi. Dostop do prostora imajo računovodja, komercialist in prokurist. Dostop do podatkov imata računovodja in prokurist. • Postopek varovanja je podrobneje opisan v Pravilniku in Operacijskem predpisu o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. EVIDENCA PODATKOV O PLAČAH, POTNIH NALOGIH IN DRUGIH MESEČNIH IZPLAČILIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • osebe, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi pri upravljavcu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • obračun in nakazilo plač in nagrad za osebe, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi pri upravljavcu, • obračun potnih nalogov, • poročanje ZPIZ, • poročanje DURS za dohodnino, • poročanje ZZZS v zvezi z refundacijami boleznin, • poročanje sodiščem za v zvezi z uveljavljanjem nastalih stroškov zaradi sodelovanja na sodišču, • poročanje Centrom za socialno delo, • plačilo in knjiženje stroškov, • statistična poročanja, mesečna poročanja o plačah, • spremljanje stroškov upravljavca.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz obrazca M4: podatki o zavezancu in zavarovancu: datum vnosa podatkov, leto za katero se sporočajo podatki, šifra prijave podatkov, registrska številka dajalca, registrska številka zavezanca, tedenski sklad ur zavezanca, EMŠO zavarovanca, podatki o plači oziroma osnovi za obdobje, za katero so prispevki za PIZ plačani: obdobje od, obdobje do, število ur rednega dela, število nadur, znesek plače oz. osnove, znesek prispevka, podatki o nadomestilu za obdobje, za katero so prispevki za PIZ plačani: številu ur nadomestila 1, leto osnove 1, številu ur nadomestila 2, leto osnove 2, podatki o zavarovalni dobi s povečanjem ali sezonskem delu, ko so prispevki za PIZ plačani: obdobje od, obdobje do, trajanje zavarovalne dobe, šifra dobe, znesek prispevka za zav. dobo s povečanjem, podatki o obdobju, za katero prispevki za PIZ niso plačani: obdobje od, obdobje do, število ur rednega dela, število ur nadomestila, • plače: ime in priimek, naslov, davčna številka, EMŠO, bruto znesek (redno delo, redni letni dopust, minulo delo v %), osnovni količnik, minulo delo, stalnost, vrednost količnika, številka računa, dodatki (prevoz, prehrana), prispevki (iz plač za zdrav. var., za ZPIZ, iz plač za zaposlovanje) vsota vseh prispevkov, osnova za dohodnino (osnova iz obračuna, olajšave, dejanska osnova), akontacija dohodnine, akontacija dohodnine za plačilo, stroški za službeno pot, • nalog za službeno potovanje in obračun potnih stroškov: ime, priimek, delovno mesto, naslov, datum in čas potovanja, kraj potovanja, naloga potovanja, trajanje potovanja, vrsta prevoznega sredstva, plačnik potnih stroškov, višina dnevnice, posebni dodatki, znesek predujma, podpis odredbodajalca naloga, podpis prejemnika predujma, datum in kraj podpisa, datum odhoda, datum vrnitve, število ur odsotnosti, število dnevnic, prevozni stroški, drugi stroški, znesek stroškov (izplačanih, povrnjenih), znesek, ostanek izplačila, povračila, priloge.
 • Uporabniki zbirke: • ZPIZ, • ZZZS, • Davčna uprava RS, • Centri za socialno delo, • matično podjetje, • zunanja revizija, • zunanji izvajalec računalniške podpore, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka plačilnih list se nahaja v pisarni računovodstva. Dostop do prostora in do podatkov imata računovodja in prokurist. • Pisna zbirka bančnih izpiskov (vključuje potni nalog in obračun potnih stroškov) se nahaja v pisarni računovodstva. Dostop do prostora in do podatkov imata računovodja in prokurist. • Pisni arhiv bančnih izpiskov se nahaja v arhivu računovodstva. Dostop do prostora imajo vsi zaposleni pri upravljavcu. Dostop do podatkov imata računovodja in prokurist. • Elektronska aplikacija o plačah se nahaja na osebnem računalniku. Dostop do prostora imata računovodja in prokurist. Dostop do podatkov ima računovodja. • Varnostna kopija elektronske aplikacije o plačah se nahaja v pisarni računovodje. Dostop do prostora imata računovodja in prokurist. Dostop do podatkov ima računovodja. • Postopek varovanja je podrobneje opisan v Pravilniku in Operacijskem predpisu o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. EVIDENCA PODATKOV O AVTORSKIH, PODJEMNIH, NAJEMNIH IN DRUGIH POGODBAH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, ki za upravljavca opravljajo dela oziroma dobavljajo storitve na podlagi avtorskih, podjemnih in drugih pogodb.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz avtorskih, podjemnih in drugih pogodb, • hramba dokumentacije zaradi zahtev zakonodaje, • hramba podatkov po davčnih predpisih, za namen izpolnitve davčnih obveznosti, • izplačilo honorarja, pogodbenega zneska.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek, naslov, davčna številka, EMŠO, številka transakcijskega računa, telefonska številka, naslov elektronske pošte, datum sklenitve pogodbe, datum prenehanja pogodbe, vrsta storitve, pogodbeni znesek, pravice in obveznosti iz pogodbenega razmerja.
 • Uporabniki zbirke: • Davčna uprava RS, • matično podjetje, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka podjemnih, najemnih in drugih pogodb in računov v zvezi z izplačilom se nahaja v pisarni računovodstva. Dostop do prostora in do podatkov imata računovodja in prokurist. • Elektronska zbirka podjemnih, najemnih in drugih pogodb se nahaja na računalniku. Dostop do prostora imata računovodja in prokurist. Dostop do podatkov ima računovodja. • Elektronska zbirka računov za izplačilo pogodbenih obveznosti se nahaja na strežniku. Dostop do prostora imajo komercialist, računovodja in prokurist. Dostop do podatkov imata prokurist in računovodja. • Varnostna kopija dokumentov se nahaja v strežniški sobi. Dostop do prostora imajo računovodja, komercialist in prokurist. Dostop do podatkov imata računovodja in prokurist. • Varnostna kopija strežnika se nahaja v strežniški sobi. Dostop do prostora imajo računovodja, komercialist in prokurist. Dostop do podatkov imata računovodja in prokurist. • Postopek varovanja je podrobneje opisan v Pravilniku in Operacijskem predpisu o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. EVIDENCA PODATKOV O POSLOVNIH PARTNERJIH (KI SO FIZIČNE OSEBE), KONTAKTNIH OSEBAH PRI POSLOVNIH PARTNERJIH IN POTENCIALNIH POSLOVNIH PARTNERJIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • poslovni partnerji, ki so fizične osebe, • kontaktne osebe pri obstoječih poslovnih partnerjih (pravnih osebah, npr. dobaviteljih), • kontaktne osebe pri potencialnih poslovnih partnerjih.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • obdelava podatkov za namene izvajanja pogodb, • zbiranje kontaktov za potencialno sklepanje pogodb.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki o poslovnih partnerjih: šifra partnerja, davčna številka, EMŠO, kupec/ dobavitelj/ posrednik/ davčni zavezanec, ime in priimek, naziv, telefonska številka, številka mobilnega telefona, številka faxa, naslov elektronske pošte, naslov spletne strani, opis dejavnosti, boniteta, naslov (ulica, poštna številka, kraj), država, rezident države, številka bančnega računa, naziv banke, ostali osebni podatki: datum rojstva, kraj rojstva, spol, zakonski stan, število otrok, poklic, izobrazba, akademski naziv, vrsta prebivališča, osebni dokument: vrsta osebnega dokumenta, številka osebnega dokumenta, datum izdaje osebnega dokumenta, izdajatelj osebnega dokumenta, kraj izdaje osebnega dokumenta, podatki o delodajalcu: naziv delodajalca, naslov delodajalca, ime in priimek kontaktne osebe pri delodajalcu, datum zaposlitve, naziv delovnega mesta.
 • Uporabniki zbirke: • notranja revizija nadrejene družbe, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka pogodb in dogovorov se nahaja v pisarni računovodstva. Dostop do prostora in do podatkov imata računovodja in prokurist. • Elektronska zbirka podatkov se nahaja na strežniku. Dostop do prostora imajo računovodja, komercialist in prokurist. Dostop do podatkov imajo računovodja, prokurist, komercialist. • Postopek varovanja je podrobneje opisan v Pravilniku in Operacijskem predpisu o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. EVIDENCA PODATKOV O SKRBNIŠTVU IN UPORABI MOBITELA, AVTOMOBILA OZ. DRUGIH SREDSTEV DANIH V UPORABO

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • zaposleni, katerim je bila dana pravica uporabljati sredstva upravljavca.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • vodenje evidence danih sredstev v uporabo zaradi terjatev zoper zaposlene, katerim je bilo dano sredstvo v uporabo, • vodenje evidence in analiza stroškov povezanih z uporabo sredstev.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • sredstva dana v uporabo (ključi, magnetne kartice, daljinec za rampo): priimek in ime, datum prejema oz. vračila sredstva, naziv delovnega mesta, podpis delavca, • mesečna poraba mobilnega telefona (na računu za mobilni telefon): ime in priimek, telefonska številka, naročnina, popust na naročnino, pogovori v omrežjih operaterja, pogovori znotraj omrežja operaterja, pogovori v ostala slovenska omrežja, pogovori iz Slovenije, sprejeti klici v tujini, pogovori / storitve v tujini, posredovanje pogovorov / storitev v tujini, prenos podatkov GPRS / UMTS, kratka sporočila SMS, multimedijska sporočila MSS, popust, vrednost, • podatki o uporabi službenega vozila: datum potovanja, ura odhoda z vozilom, ura prihoda z vozilom, relacija potovanja, čas potovanja, prevoženi kilometri, datum, namen potovanja, podpis osebe.
 • Uporabniki zbirke: • matično podjetje, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka računov se nahaja v pisarni računovodstva. Dostop do prostora imata računovodja in prokurist. Dostop do podatkov imata računovodja in prokurist. • Knjiga službenih poti se nahaja v službenem avtu. Dostop do prostora in do podatkov imajo vsi zaposleni. • Pisna zbirka podatkov o sredstvih danih v uporabo se nahaja v pisarni računovodstva. Dostop do prostora imata računovodja in prokurist. Dostop do podatkov imata računovodja in prokurist. • Postopek varovanja je podrobneje opisan v Pravilniku in Operacijskem predpisu o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. EVIDENCA PODATKOV O PRAVICAH VSTOPA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi z upravljavcem, • fizične osebe, ki opravljajo delo v poslovnih prostorih upravljavca na podlagi pogodbe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • omogočanje dostopov do prostorov upravljavca.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek, prostor kamor lahko posameznik vstop.
 • Uporabniki zbirke: • matično podjetje, • zunanji izvajalec računalniške podpore, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Elektronska zbirka aplikacije za registracijo delovnega časa se nahaja na osebnem računalniku prokurista. Dostop do prostora imajo vsi zaposleni. Dostop do podatkov ima prokurist. • Postopek varovanja je podrobneje opisan v Pravilniku in Operacijskem predpisu o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. EVIDENCA PODATKOV O VSTOPIH IN GIBANJU PO POSLOVNIH PROSTORIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi z upravljavcem, • fizične osebe, ki opravljajo delo v poslovnih prostorih upravljavca na podlagi pogodbe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • registracija prihodov in odhodov z dela, • evidentiranje vstopa zaradi spremljanja morebitnih varnostnih incidentov, izvajanja disciplinskih postopkov proti zaposlenim in vlaganja morebitnih odškodninskih tožb proti zaposlenim.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime, priimek, ID številka magnetne kartice, datum in ura vhoda ali izstopa iz poslovnih prostorov.
 • Uporabniki zbirke: • matično podjetje, • zunanji izvajalec računalniške podpore, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Elektronska zbirka podatkov o izrabi delovnega časa se nahaja na osebnem računalniku prokurista. Dostop do prostora imajo vsi zaposleni. Dostop do podatkov ima prokurist. • Pisna zbirka o izrabi delovnega časa se nahaja v pisarni računovodstva. Dostop do prostora in do podatkov imata računovodja in prokurist. • Elektronska zbirka podatkov o izrabi delovnega časa se nahaja na strežniku. Dostop do prostora imajo komercialist, računovodja in prokurist. Dostop do podatkov imajo računovodja, prokurist, komercialist. • Varnostna kopija dokumentov na strežniku se nahaja v strežniški sobi. Dostop do prostora imajo računovodja, komercialist in prokurist. Dostop do podatkov imata računovodja in prokurist. • Varnostna kopija strežnika se nahaja v strežniški sobi. Dostop do prostora imajo računovodja, komercialist in prokurist. Dostop do podatkov imata računovodja in prokurist. • Postopek varovanja je podrobneje opisan v Pravilniku in Operacijskem predpisu o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. EVIDENCA PODATKOV O STRANKAH - NEPLAČNIKIH ZOPER KATERE SE VODI IZVRŠILNI POSTOPEK

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, ki so sklenile pogodbo z upravljavcem in se zoper njih vodi izvršba zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti, oz. odgovorna oseba pri pravni osebi zoper katere se vodi postopek izvršbe zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz pogodbe, • pridobitev izvršilnega naslova in izterjava terjatev, na podlagi tako pridobljenega izvršilnega naslova.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki o dolžniku iz obrazca COVL: ime in priimek, davčna številka, EMŠO, državljanstvo, datum rojstva, država, naslov, oznaka zahtevka, datum zahtevka, zapadlost zahtevka, znesek zahtevka, valuta, pogodbene obresti, vrsta obresti, zamudne obresti, datum zamudnih obresti, podatki o vrednostnih papirjih, podatki o premičninah, podatki o nepremičninah, podatki o deležu v družbi, podatki o nematerializiranih vrednostnih papirjih, • elektronska zbirka podatkov o izvršbah: ime in priimek, predmet leasing pogodbe, dobavitelj predmeta, znesek tožbe, odpisi po letih, ime in priimek odvetnika, stanje postopka, končni odpisi po letih, cenitev predmeta leasinga, datum predloga izvršbe, datum sklepa o izvršbi, številka izvršilnega postopka, datum ugovora na izvršilni postopek, podatek o razveljavitvi sklepa, datum odgovora na ugovor, datum pripravljalne vloge za pravdo, opis pravde, številka pravdnega postopka, sklep pravde, podatki o plombah, vpisih, hipotekah, podatek o rubežih, ime in priimek izvršitelja, datum odloga izvršbe, datum izdane urgence za obravnavo, podatek o mogočih kazenskih ovadbah, opombe, premoženjsko stanje stranke, podatek o izvedenih plačilih, • elektronska zbirka podatkov: znotraj programa je le še podatek o tem, da se zoper stranko vodi izvršbo
 • Uporabniki zbirke: • sodišče, • izvršitelj, • odvetniška družba, • matično podjetje, • zunanji izvajalec računalniške podpore, • vzdrževalec strojne opreme upravljavca, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Elektronska zbirka podatkov o izvršbah/tožbah se nahaja na strežniku. Dostop do prostora imajo računovodja, komercialist in prokurist. Dostop do podatkov imajo računovodja, prokurist, komercialist. • Pisna zbirka map o strankah (kopije izvršb, tožb, sklepov) se nahaja v arhivu. Dostop do prostora imajo komercialisti, računovodja, prokurist. Dostop do podatkov imajo komercialisti, računovodja, prokurist. • Pisna zbirka podatkov o izvršbah/tožbah (spis) se nahaja pri odvetniku -pogodbenem obdelovalcu. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. • Elektronska zbirka podatkov se nahaja na strežniku v strežniški sobi. Dostop do prostora imajo računovodja, komercialist in prokurist. Dostop do podatkov imajo računovodja, prokurist, komercialist. • Varnostna kopija dokumentov se nahaja v strežniški sobi. Dostop do prostora in do podatkov imata računovodja in prokurist. • Varnostna kopija strežnika se nahaja v strežniški sobi. Dostop do prostora in do podatkov imata računovodja in prokurist. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku in Operacijskem predpisu o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. EVIDENCA PODATKOV O LEASINGU FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe - sklenitelji leasinga in fizične osebe, ki zastopajo pravne osebe pri sklepanju leasinških poslov (zastopniki, zastavitelji, pooblaščenci, poroki oz. sozavezanci), ter dejanski lastniki pravne osebe, ki sklepa z upravljavcem leasinški posel.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • ocena plačilne sposobnosti stranke, • izdelava in sklenitev leasing pogodbe, • poročanje nadzornim organom.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz vloge/zahtevka za odobritev leasinga za fizične osebe: osnovni podatki stranke: leasingojemalec/ porok-sozavezanec, priimek in ime, davčna številka, naslov stalnega prebivališča, EMŠO, naslov začasnega prebivališča, datum rojstva, državljanstvo, kraj rojstva, telefonska številka službenega telefona, telefonska številka domačega telefona, številka mobilnega telefona, naslov elektronske pošte, vrsta osebnega dokumenta, številka osebnega dokumenta, datum izdaje osebnega dokumenta, izdajatelj osebnega dokumenta, številka osebnega računa, naziv banke, ostali podatki stranke: zakonski stan: samski/ poročen/ ločen/ vdovec, število vzdrževanih članov, stopnja izobrazbe: nižja od V./ V./ VI./ VII./ magisterij, doktorat, poklic, naziv delodajalca, delovno mesto, datum zaposlitve za nedoločen čas/ datum pričetka in datum prenehanja zaposlitve na nedoločen čas, mesečni prihodki, drugi prihodki, mesečne obremenitve: ne/ da (višina obremenitev), opis mesečnih obremenitev, bivališče: lastno stanovanje/ lastna hiša/ najemnik/ pri partnerju/ pri starših/ drugo, lastništvo drugih nepremičnin: ne/ da (katere nepremičnine), ali je posameznik politično izpostavljena oseba, ali obstaja fiduciarno razmerje, ali posameznik posluje za lastni ali tuj račun, kraj, datum, podpis stranke • podatki iz vloge/zahtevka za odobritev leasinga za pravne osebe: osnovni podatki stranke: leasingojemalec/ porok-sozavezanec, naziv, davčna številka, naslov (ulica, pošta, kraj), davčni zavezanec (da/ne), šifra/opis dejavnosti, obdavčljiva dejavnost glede na DDV (100% manj kot 100%), datum ustanovitve, matična številka, telefonska številka, število zaposlenih, številka faxa, naslov elektronske pošte, številka transakcijskega računa, naziv banke, podatki o pooblaščenem zastopniku podjetja: priimek in ime, naslov, naslov elektronske pošte, EMŠO, davčna številka, datum rojstva, kraj rojstva, vrsta osebnega dokumenta, številka osebnega dokumenta, izdajatelj dokumenta, datum izdaje, položaj v podjetju, telefonska številka/ številka mobilnega telefona, podatki o kontaktni osebi podjetja: priimek in ime, naslov, telefonska številka/ številka mobilnega telefona, naslov elektronske pošte, lastniška struktura in povezave: pravna/fizična oseba, naslov, datum in kraj rojstva, davčna številka, delež v %, ali je posameznik politično izpostavljena oseba, ali obstaja fiduciarno razmerje, ali posameznik posluje za lastni ali tuj račun, kraj, datum, podpis stranke, • podatki iz mape o strankah: :_dodatno k podatkom iz vloge/zahtevka za odobritev leasinga: vrsta opreme, št. leasing pogodbe, datum sklenitve leasing pogodbe, predmet leasinga, dobavitelj predmeta leasinga, prodajna cena predmeta leasinga (z DDV), neto cena predmeta leasinga, vrsta leasinga, višina začetnega obroka, trajanje leasinga, višina stroškov leasinga, višina leasing obroka, število leasing obrokov, datum zapadlosti leasing obrokov, višina čiste vrednosti kredita, efektivna letna obrestna mera (EOM), znesek obresti, odkupna vrednost, podatki na osebnem dokumentu, podatki o rezultatu preverjanja veljavnosti osebnega dokumenta, podatki o rezultatu preverjanja politične izpostavljenosti, podatki na potrdilu o zaposlitvi, podatki na plačilnih listah (za zaposlene) / na odrezkih pokojnin (za upokojence) stranke/poroka/pooblaščenega zastopnika, obvestilo o višini katastrskega dohodka (za kmetovalce), podatki na izpiskih prometa na bančnem računu, podatki na zavarovalnih policah, vinkulacijah, prometnih dovoljenjih (za vozila), vpisnih listih (za plovila), zemljiško-knjižnih izpiskih (za nepremičnine) predmeta leasinga. • elektronska zbirka Leasing program:_dodatno k podatkom iz vloge/zahtevka za odobritev leasinga ter k podatkom iz mape o strankah: pogodba: številka pogodbe, datum sklenitve pogodbe, datum aktivacije pogodbe, tip financiranja, številka partnerja, naslov, predmet pogodbe, sklic, status, status partnerja, okvir, referent, sedanje stanje: zapadli neplačani dolg bruto, preplačilo v okviru partnerja, število zapadlih neplačanih obrokov, število zapadlih neplačanih terjatev, že zapadlo obrokov, indeks plačilne nediscipline-celotno obdobje 24 mesecev, datum zadnjega izračunanega indeksa, bodoče stanje: število bodočih obrokov, bruto nezapadli dolg, bodoča glavnica, bodoče obresti, bodoča marža, bodoči davek, bodoče ostale terjatve neto, skupaj: sedanja vrednost, skupaj bruto dolg, opomini, ostali podatki, pogodba podrobno: splošni podatki: številka pogodbe, šifra kreditne pogodbe, datum sklenitve, tečajnica, splošni pogoji, subleasing, aneks, partner: številka partnerja, EMŠO, davčna številka, naslov, številka osebnega računa, telefonska številka, ime in priimek kontaktne osebe, številka mobilnega telefona, številka faxa, predmet pogodbe: predmet pogodbe, EOM, trenutna EOM, izhodiščna obrestna mera, vrednost, izhodiščna marža, MPC, tečaj na dan sklenitve, začetna vrednost, vrsta opreme, davčna stopnja, plačila pogodbe: trajanje pogodbe, dodatna storitev, plačevanje, manipulativni stroški, višina pologa, zavarovana terjatev, varščina, obrestna mera, obrok, dejanska obrestna mera, odkup, neto naložba, vrednost pogodbe, plan plačil: datum dokumenta, datum zapadlosti, terjatev, številka obroka, valuta, neto znesek, obresti, marža, dodatna storitev, davek, za plačilo, že plačal, še dolguje, podroben pregled plačil: številka pogodbe, datum plačila, številka plačila, vezan na pogodbo, znesek plačila, partner, plačilo, vezano na pogodbo, pogodba, šifra partnerja, partner, plačano EUR, datum plačila, številka izpiska, datum izpiska, teč. raz. EUR, vrsta, stroškovno mesto, opomba, vnesel, risk management: šifra, KONZERN št., združena šifra, številka pogodbe, naziv kupca, zapadlo neplačano, število obrokov, aneks, bodoča glavnica, odpisana vrednost, predmet najema, letnik predmeta, grupa, sedanja vrednost, vrednost kalkulacije, leto sklenitve, obrok, tip financiranja, MPC, število let, število vseh, šifra tečajnice, pogodbena tečajnica, minimalni datum, maksimalni datum, zapadli obroki, šifra pogodbe, datum sklenitve, datum zaključka, boniteta pogodbe, boniteta partnerja, število zapadlih obrokov, ocenjena vrednost.
 • Uporabniki zbirke: • matično podjetja, • zunanji izvajalec računalniške podpore, • DURS, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Elektronska aplikacija se nahaja na strežniku v strežniški sobi. Dostop do prostora imata računovodja in prokurist. Dostop do podatkov imajo računovodja, prokurist, komercialist. • Pisna zbirka podatkov iz računov za posamezno stranko se nahaja v pisarni računovodstva. Dostop do prostora in podatkov imata računovodja in prokurist. • Pisna zbirka podatkov iz starejših računov za posamezno stranko se nahaja v arhivu. Dostop do prostora imajo vsi zaposleni. Dostop do podatkov imata računovodja in prokurist. • Elektronska zbirka podatkov o strankah ter plačilne liste se nahajajo na poštnem strežniku. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. • Pisna zbirka podatkov iz map o strankah (kopija osebnega dokumenta, kopija davčne številke, potrdilo delodajalca o zaposlitvi za nedoločen čas, zadnje 3 plačilne liste ter bančni izpiski, zadnji 3 odrezki pokojnin, ipd.) se nahaja v arhivu. Dostop do prostora in podatkov imajo komercialisti, računovodja ter prokurist. • Varnostna kopija dokumentov se nahaja v strežniški sobi. Dostop do prostora imajo računovodja, komercialist in prokurist.. Dostop do podatkov imata računovodja in prokurist. • Varnostna kopija strežnika se nahaja v strežniški sobi. Dostop do prostora imajo računovodja, komercialist in prokurist. Dostop do podatkov imata računovodja in prokurist. • Postopek varovanja je podrobneje opisan v Pravilniku in Operacijskem predpisu o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. EVIDENCA PODATKOV O STRANKAH, POSLOVNIH RAZMERJIH IN TRANSAKCIJAH ZA NAMENE ZPPDFT

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe in zastopniki ter pooblaščenci pravnih oseb, ki so v fazi sklepanja poslovnega razmerja, • fizične osebe in zastopniki ter pooblaščenci pravnih oseb, ki opravijo transakcijo ali več med seboj povezanih transakcij v vrednosti 15.000,00 EUR ali več, ne glede na to ali potekajo posamično ali z več transakcijami, ki so med seboj očitno povezane, • fizične osebe in zastopniki ter pooblaščenci pravnih oseb katerih gotovinske transakcije presegajo 30.000 eurov, • fizične osebe in zastopniki ter pooblaščenci pravnih oseb, pri katerih gre za dvom o verodostojnosti in ustreznosti predhodno dobljenih podatkov o stranki ali dejanskem lastniku stranke, • fizične osebe in zastopniki ter pooblaščenci pravnih oseb, pri katerih obstaja sum pranja denarja in financiranja terorizma ne glede na vrednost transakcije.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • pregled stranke v skladu z določili Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma. • sporočanje podatkov Uradu za preprečevanje pranja denarja za vse gotovinske transakcije, ki presegajo vrednost 30.000 EUR
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • obvezen pregled pri sklepanju poslovnega razmerja s stranko: firma, naslov, sedež in matična številka pravne osebe, ki sklene poslovno razmerje ali opravi transakcijo, oziroma pravne osebe, za katero se sklepa poslovno razmerje ali opravi transakcija, osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva ter davčna številka zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe, ki za pravno osebo ali drugo osebo civilnega sklene poslovno razmerje ali opravi transakcijo, ter številka, vrsta in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta, osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva ter davčna številka fizične osebe oziroma njenega zakonitega zastopnika, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki sklene poslovno razmerje ali opravi transakcijo, oziroma fizične osebe, za katero se sklene poslovno razmerje ali opravi transakcija, ter številka, vrsta in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta, firma, naslov, sedež in matična številka, če je bila dodeljena, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, namen in predvidena narava poslovnega razmerja, dejavnost stranke, datum sklenitve poslovnega razmerja, osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter datum in kraj rojstva dejanskega lastnika pravne osebe oziroma podatek o kategoriji oseb, v interesu katerih je ustanovitev in delovanje pravne osebe ali podobnega pravnega subjekta tujega prava. • obvezen pregled pri transakciji nad 15.000 eurov: zbirajo se enaki podatki kot pri obveznem pregledu pri sklepanju poslovnega razmerja (razen namena in predvidene narave poslovnega razmerja in datuma sklenitve poslovnega razmerja) ter dodatni podatki navedeni v nadaljevanju:osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva ter davčna številka pooblaščene osebe, ki za stranko zahteva ali opravi transakcijo, ter številka, vrsta in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta, datum in čas izvedbe transakcije, znesek transakcije in valuta, v kateri se opravi transakcija, namen transakcije ter osebno ime in stalno prebivališče oziroma firma in sedež osebe, ki ji je transakcija namenjena, način izvedbe transakcije. • obvezen pregled pri dvomu o ustreznosti in verodostojnosti predhodno dobljenih podatkov o stranki ali dejanskemu lastniku stranke: zbirajo se enaki podatki kot pri obveznem pregledu pri sklepanju poslovnega razmerja ter dodatni podatki navedeni v nadaljevanju: osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva ter davčna številka pooblaščene osebe, ki za stranko zahteva ali opravi transakcijo, ter številka, vrsta in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta, datum in čas izvedbe transakcije, znesek transakcije in valuta, v kateri se opravi transakcija, namen transakcije ter osebno ime in stalno prebivališče oziroma firma in sedež osebe, ki ji je transakcija namenjena, način izvedbe transakcije, podatki o izvoru premoženja in sredstev, ki so ali bodo predmet poslovnega razmerja ali transakcije, razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma. • obvezen pregled pri sumu pranja denarja in financiranja terorizma: zbirajo se enaki podatki kot pri obveznem pregledu pri transakciji nad 15.000 eurov ter dodatni podatki navedeni v nadaljevanju:namen in predvidena narava poslovnega razmerja, dejavnost stranke, datum sklenitve poslovnega razmerja, podatki o izvoru premoženja in sredstev, ki so ali bodo predmet poslovnega razmerja ali transakcije, razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma. • poglobljen pregled pri tuji politično izpostavljeni osebi: zbirajo se dodatni podatki in izvedejo dodatne aktivnosti, navedeni v nadaljevanju: dodatni podatki o izvoru sredstev in premoženju, ki je predmet poslovnega razmerja ali transakcije, podatki o skrbnem spremljanju poslovnih aktivnosti, ki jih pri družbi opravlja tuja politično izpostavljena oseba. • poglobljen pregled stranke v primeru nenavzočnosti stranke pri ugotavljanju in preverjanju istovetnosti: zbirajo se dodatni podatki in izvedejo dodatne aktivnosti, navedeni v nadaljevanju: dodatne listine, podatki in informacije, dodatno preverjanje predloženih listin ali dodatna potrditev s strani tretjih oseb. • poenostavljen pregled pri sklepanju poslovnega razmerja: firma, naslov in sedež pravne osebe, ki sklene poslovno razmerje oziroma pravne osebe, za katero se sklepa poslovno razmerje, osebno ime zakonitega zastopnika ali pooblaščenca osebe, ki za pravno osebo sklene poslovno razmerje, namen in predvidena narava poslovnega razmerja ter datum sklenitve poslovnega razmerja. • poenostavljen pregled pri izvajanju transakcije nad 15.000 eur: firma, naslov in sedež pravne osebe za katero se opravi transakcija, osebno ime zakonitega zastopnika ali pooblaščenca osebe, ki za pravno osebo sklene poslovno razmerje, datum in čas izvedbe transakcije, znesek transakcije in valuta, v kateri se opravi transakcija, ter način izvedbe transakcije, namen transakcije ter osebno ime in stalno prebivališče oziroma firma in sedež osebe, ki ji je transakcija namenjena. • podatki o fizični osebi, njenem zakonitem zastopniku ali posamezniku, ki samostojno opravlja dejavnost: osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva ter davčna številka fizične osebe oziroma njenega zakonitega zastopnika, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki sklene poslovno razmerje ali opravi transakcijo, oziroma fizične osebe, za katero se sklene poslovno razmerje ali opravi transakcija, ter številka, vrsta in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta. • podatki o zakonitem zastopniku pravne osebe: osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva ter davčna številka zakonitega zastopnika, ki za pravno osebo ali drugo osebo civilnega prava sklene poslovno razmerje ali opravi transakcijo, ter številka, vrsta in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta. • podatki o pooblaščencu, ki sklepa poslovno razmerje v imenu pravne osebe namesto zakonitega zastopnika: osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva ter davčna številka pooblaščene osebe, ki za pravno osebo ali drugo osebo civilnega prava sklene poslovno razmerje ali opravi transakcijo, ter številka, vrsta in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta. • podatki o zakonitem zastopniku, v imenu katerega nastopa pooblaščenec: osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva ter davčna številka zakonitega zastopnika v imenu katerega nastopa pooblaščenec, ki za pravno osebo ali drugo osebo civilnega prava sklene poslovno razmerje ali opravi transakcijo, ter številka, vrsta in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta. • podatki o pooblaščencu, ki izvaja transakcije nad 15.000 eurov: osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva ter davčna številka pooblaščene osebe, ki za stranko zahteva ali opravi transakcijo, ter številka, vrsta in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta. • podatki o dejanskem lastniku pravne osebe ali podobnega pravnega subjekta tujega prava: osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter datum in kraj rojstva dejanskega lastnika pravne osebe oziroma podatek o kategoriji oseb, v interesu katerih je ustanovitev in delovanje pravne osebe ali podobnega pravnega subjekta tujega prava. • podatki o osebi, pooblaščeni za zastopanje osebe civilnega prava, ki ni fizična ali pravna oseba: osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva ter davčna številka zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe, ki za drugo osebo civilnega prava sklene poslovno razmerje ali opravi transakcijo, ter številka, vrsta in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta. • podatki o članu osebe civilnega prava, ki ni niti pravna niti fizična oseba, ki se jih pridobi preko pooblastila za zastopanje: naziv druge osebe civilnega ter osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva ter davčna številka člana. • podatki z obrazca za sporočanje transakcij nad 30.000 eurov: -podatki o transakciji: vrsta transakcije (ena nad 30.000 eurov), datum in čas izvedbe transakcije, način izvedbe transakcije (sprejem/izročitev/menjalniški posel/drugo), namen transakcije, znesek, valuta, znesek v EUR, -fizična oseba, ki zahteva ali opravlja transakcijo: transakcijo opravlja(ena oseba/dve ali več oseb(glej prilogo k obrazcu)), priimek, ime, stalno ali začasno prebivališče, datum rojstva, kraj rojstva, davčna številka, dokument za preverjanje istovetnosti (osebna izkaznica/potni list/vozniško dovoljenje/drugo), številka dokumenta, izdajatelj dokumenta, oseba opravlja transakcijo (v svojem imenu/ kot pooblaščenec), oseba (je/ni) v delavnem razmerju pri stranki za katero opravlja transakcijo, -stranka za katero se opravlja transakcija:transakcija se opravi v imenu ali za račun (ene stranke/dveh ali več strank(glej prilogo k obrazcu)), stranka je (pravna oseba/fizična oseba/društvo/oseba, ki samostojno opravlja dejavnost/druga oseba) -če je stranka pravna oseba, društvo, oseba, ki samostojno opravlja dejavnost, ali druga oseba: firma, sedež, matična številka, -če je stranka fizična oseba: priimek, ime, stalno ali začasno prebivališče, datum rojstva, kraj rojstva, davčna številka, dokument za preverjanje istovetnosti (osebna izkaznica/potni list/vozniško dovoljenje/drugo), številka dokumenta, izdajatelj dokumenta, -stranka, ki ji je transakcija namenjena(prejemnik): transakcija je namenjena (enemu prejemniku/dvema ali več prejemnikom(glej prilogo k obrazcu)), prejemnik je (pravna oseba/fizična oseba/ društvo/oseba, ki samostojno opravlja dejavnost/druga oseba), -če je prejemnik pravna oseba, društvo, oseba, ki samostojno opravlja dejavnost, ali druga oseba: firma, sedež, -če je prejemnik fizična oseba: priimek, ime, prebivališče, -pošiljatelj: -organizacijska enota, kjer je bila zahtevana ali opravljena transakcija: naziv, naslov, matična številka, -oseba, ki je ugotovila in preverila istovetnost osebe: priimek, ime, podpis, -organizacija iz 4. člena ZPPDFT: naziv, naslov, matična številka, -pooblaščenec in namestnik pooblaščenca organizacije iz 4. člena ZPPDFT: priimek, ime, datum, podpis, Priloga k obrazcu: -podatki o transakciji: znesek, valuta, znesek v EUR, -fizična oseba, ki zahteva oziroma opravlja transakcijo: priimek, ime, stalno ali začasno prebivališče, datum rojstva, kraj rojstva, davčna številka, dokument za preverjanje istovetnosti( osebna izkaznica/potni list/vozniško dovoljenje/drugo), številka dokumenta, izdajatelj dokumenta, -stranka za katero se opravlja transakcija: stranka je (pravna oseba/fizična oseba/ društvo/ oseba, ki samostojno opravlja dejavnost/ druga oseba), -če je stranka pravna oseba, društvo, oseba, ki samostojno opravlja dejavnost, ali druga oseba: firma, sedež, matična številka, -če je stranka fizična oseba: priimek, ime, stalno ali začasno prebivališče, datum rojstva, kraj rojstva, davčna številka, dokument za preverjanje istovetnosti (osebna izkaznica/potni list/vozniško dovoljenje/drugo), številka dokumenta, izdajatelj dokumenta, -stranka, ki ji je transakcija namenjena: prejemnik je (pravna oseba/ fizična oseba/ društvo/ oseba, ki samostojno opravlja dejavnost/ druga oseba), -če je prejemnik pravna oseba, društvo, oseba, ki samostojno opravlja dejavnost, ali druga oseba: firma, sedež, -če je prejemnik fizična oseba: priimek, ime, prebivališče.
 • Uporabniki zbirke: • zunanji izvajalec računalniške podpore, • matično podjetje, • Urad za preprečevanje pranja denarja, • Tržni inšpektorat, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Elektronska aplikacija Leasing programa se nahaja na strežniku. Dostop do prostora imata računovodja in prokurist. Dostop do podatkov, z geslom na ravni aplikacije, imajo računovodja, prokurist in komercialist. • Pisna zbirka map o strankah se nahaja v arhivu. Dostop do prostora imajo komercialisti, računovodja in prokurist. Dostop do podatkov imajo komercialisti, računovodja in prokurist. • Pisna zbirka ZPPDFT se nahaja v pisarni prokurista. Dostop do prostora imajo vsi zaposleni. Dostop do podatkov imata prokurist (pooblaščenec) in komercialist (namestnik pooblaščenca). • Starejša zbirka podatkov o strankah se nahaja v arhivu pri zunanjem izvajalcu shranjevanja podatkov. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so urejeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. • Varnostna kopija dokumentov na strežniku se nahaja v strežniški sobi. Dostop do prostora imajo komercialist, računovodja in prokurist. Dostop do podatkov imata računovodja in prokurist. • Varnostna kopija strežnika se nahaja v strežniški sobi. Dostop do prostora imajo komercialist, računovodja in prokurist. Dostop do podatkov imata računovodja in prokurist. • Postopek varovanja je podrobneje opisan v Pravilniku in Operacijskem predpisu o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

17. EVIDENCA O OBRAVNAVI NEOBIČAJNIH TRANSAKCIJ

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe in zastopniki ter pooblaščenci pravnih oseb, ki opravijo neobičajno visoke ali zapletene transakcije.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • hranjenje evidence o obravnavanih, neobičajnih transakcijah.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek osebe, ki opravlja neobičajno, zapleteno transakcijo, opis okoliščin in namen ter ozadje opravljanja neobičajne transakcije.
 • Uporabniki zbirke: • matično podjetje, • Urad za preprečevanje pranja denarja, • Tržni inšpektorat, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka ZPPDFT se nahaja v pisarni prokurista. Dostop do prostora imajo vsi zaposleni. Dostop do podatkov imata prokurist (pooblaščenec), komercialist (namestnik pooblaščenca). • Postopek varovanja je podrobneje opisan v Pravilniku in Operacijskem predpisu o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

18. EVIDENCA O URADNIH ZAZNAMKIH, KI JIH POOBLAŠČENEC NE PRIJAVI URADU

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe in zastopniki ter pooblaščenci pravnih oseb ter transakcije teh oseb, v zvezi s katerimi obstajajo razlogi za sum pranja denarja in za katere se pooblaščenec odloči, da jih ne bo posredoval Uradu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • vodenje uradnih zaznamkov sumov za pranje denarja, ki jih pooblaščenec ne prijavi Uradu v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT, Ur.l. RS, št. 60/2007, 19/2010, 77/2011, 19/2014).
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • datum, ime in priimek fizične osebe, ki zahteva ali opravlja transakcijo, ime in priimek oz. naziv stranke, za katero se opravlja transakcijo, stranka za katero je bila transakcija namenjena (prejemnik), indikator za sum pranja denarja, uradni zaznamek pooblaščenca.
 • Uporabniki zbirke: • matično podjetje, • Urad za preprečevanje pranja denarja, • Tržni inšpektorat, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka uradnih zaznamkov, ki jih pooblaščenec ne prijavi uradu se nahaja v pisarni prokurista. Dostop do prostora imajo vsi zaposleni. Dostop do podatkov imata prokurist (pooblaščenec) in komercialist (namestnik pooblaščenca). • Postopek varovanja je podrobneje opisan v Pravilniku in Operacijskem predpisu o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

19. EVIDENCA KOMUNIKACIJE Z URADOM

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe in zastopniki ter pooblaščenci pravnih oseb, glede katerih je organizacije dolžna posredovati podatke sama bodisi jih je dolžna posredovati na podlagi zahteve urada.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • sporočanje podatkov Uradu za preprečevanje pranja denarja bodisi s strani organizacije bodisi na zahtevo Urada za preprečevanje pranja denarja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • datum, fizična oseba, ki zahteva ali opravlja transakcijo, stranka za katero se opravlja transakcijo, stranka za katero je transakcija namenjena (prejemnik), indikator za sum za PDFT, mnenje urada, podatki, ki jih upravljavec posreduje na zahtevo Urada. • podatki o sporočanju sumljivih transakcij Uradu: Obrazec za sporočanje podatkov o transakcijah ali strankah, v zvezi s katerimi obstajajo razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma -podatki o transakciji: transakcija (je že opravljena/še ni opravljena), datum in čas izvedbe transakcije, način izvedbe transakcije (sprejem/izročitev/menjalniški posel/drugo), namen transakcije, znesek, valuta, znesek v EUR, -fizična oseba, ki zahteva ali opravlja transakcijo: transakcijo opravlja(ena oseba/dve ali več oseb(glej prilogo k obrazcu)), priimek, ime, stalno ali začasno prebivališče, datum rojstva, kraj rojstva, davčna številka, dokument za preverjanje istovetnosti (osebna izkaznica/potni list/vozniško dovoljenje/drugo), številka dokumenta, izdajatelj dokumenta, oseba opravlja transakcijo (v svojem imenu/ kot pooblaščenec), oseba (je/ni) v delavnem razmerju pri stranki za katero opravlja transakcijo, -stranka za katero se opravlja transakcija:transakcija se opravi v imenu ali za račun (ene stranke/dveh ali več strank(glej prilogo k obrazcu)), stranka je (pravna oseba/fizična oseba/društvo/oseba, ki samostojno opravlja dejavnost/druga oseba) -če je stranka pravna oseba, društvo, oseba, ki samostojno opravlja dejavnost, ali druga oseba: firma, sedež, matična številka, -če je stranka fizična oseba: priimek, ime, stalno ali začasno prebivališče, datum rojstva, kraj rojstva, davčna številka, dokument za preverjanje istovetnosti (osebna izkaznica/potni list/vozniško dovoljenje/drugo), številka dokumenta, izdajatelj dokumenta, -stranka, ki ji je transakcija namenjena(prejemnik): transakcija je namenjena (enemu prejemniku/dvema ali več prejemnikom(glej prilogo k obrazcu)), prejemnik je (pravna oseba/fizična oseba/ društvo/oseba, ki samostojno opravlja dejavnost/druga oseba), -če je prejemnik pravna oseba, društvo, oseba, ki samostojno opravlja dejavnost, ali druga oseba: firma, sedež, -če je prejemnik fizična oseba: priimek, ime, prebivališče, -pošiljatelj: -organizacijska enota, kjer je bila zahtevana ali opravljena transakcija: naziv, naslov, matična številka, -oseba, ki je ugotovila in preverila istovetnost osebe: priimek, ime, podpis, -organizacija iz 4. člena ZPPDFT: naziv, naslov, matična številka, -pooblaščenec in namestnik pooblaščenca organizacije iz 4. člena ZPPDFT: priimek, ime, datum, podpis, sporočilo je bilo posredovano(datum in ura, po telefonu/po telefaxu) -podatki o razlogih za sum: v zvezi z osebo oz. transakcijo obstajajo razlogi za sum (pranja denarja/financiranja terorizma), datum vzpostavitve poslovnega razmerja, razlog oziroma namen in predvidena narava poslovnega razmerja ter informacija o dejavnosti stranke, podatki o izvoru premoženja, ki je predmet transakcije, razlogi, ki kažejo na sum pranja denarja/financiranja terorizma. -podatki o dejanskem lastniku stranke: za gospodarske družbe (oseba je ___ % imetnik poslovnega deleža, delnic, glasovalnih oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju gospodarske družbe/ oseba je udeležena v kapitalu gospodarske družbe z/s ___% deležem/ oseba ima obvladujoči položaj pri upravljanju s sredstvi gospodarske družbe/ oseba gospodarski družbi posredno zagotavlja sredstva in ima na tej podlagi možnost nadzorovati ali vplivati na odločitve pravne osebe o financiranju in poslovanju), za druge pravne osebe, kot so npr. ustanove, in podobne pravne subjekte tujega prava (oseba je prejemnik ___ % koristi od premoženja, ki se upravlja/ osebi je v interesu ustanovitev in delovanje pravne osebe ali podobnega pravnega subjekta tujega prava/ oseba posredno ali neposredno obvladuje ___ 25 % premoženja pravne osebe ali podobnega pravnega subjekta tujega prava), fizična oseba je (lastnik ali upravljavec stranke (pravne osebe ali pravnega subjekta tujega prava)/ lastnik ali upravljavec druge pravne osebe, ki je lastnik stranke), priimek, ime, stalno ali začasno prebivališče, datum rojstva, kraj rojstva. Priloga k obrazcu: -podatki o transakciji: znesek, valuta, znesek v EUR, -fizična oseba, ki zahteva oziroma opravlja transakcijo: priimek, ime, stalno ali začasno prebivališče, datum rojstva, kraj rojstva, davčna številka, dokument za preverjanje istovetnosti( osebna izkaznica/potni list/vozniško dovoljenje/drugo), številka dokumenta, izdajatelj dokumenta, -stranka za katero se opravlja transakcija: stranka je (pravna oseba/fizična oseba/ društvo/ oseba, ki samostojno opravlja dejavnost/ druga oseba), -če je stranka pravna oseba, društvo, oseba, ki samostojno opravlja dejavnost, ali druga oseba: firma, sedež, matična številka, -če je stranka fizična oseba: priimek, ime, stalno ali začasno prebivališče, datum rojstva, kraj rojstva, davčna številka, dokument za preverjanje istovetnosti (osebna izkaznica/potni list/vozniško dovoljenje/drugo), številka dokumenta, izdajatelj dokumenta, -stranka, ki ji je transakcija namenjena: prejemnik je (pravna oseba/ fizična oseba/ društvo/ oseba, ki samostojno opravlja dejavnost/ druga oseba), -če je prejemnik pravna oseba, društvo, oseba, ki samostojno opravlja dejavnost, ali druga oseba: firma, sedež, -če je prejemnik fizična oseba: priimek, ime, prebivališče. • podatki pri zahtevi urada za predložitev podatkov o sumljivih transakcijah in osebah: - podatki o stranki (ime in priimek fizične osebe, itd.) navedba podatkov, ki jih urad zahteva, pravna podlaga za njihovo posredovanje, namen obdelave in rok v katerem morajo biti podatki posredovani uradu • podatki iz zahteve urada o tekočem spremljanju poslovanja stranke: - podatki o stranki (ime in priimek fizične osebe, itd.) ali druge osebe, za katero je mogoče utemeljeno sklepati, da je sodelovala oziroma je udeležena v transakcijah ali poslih, pravna podlaga, razlogi za sum pranja denarja, • podatki iz odredbe o začasni ustavitvi transakcije: -podatki o stranki (ime in priimek fizične osebe, itd.), razlogi za sum pranja denarja, rok trajanja ustavitve transakcije
 • Uporabniki zbirke: • Urad za preprečevanje pranja denarja, • Tržni inšpektorat, • policija, • matično podjetje, • sodišča.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka komunikacij z uradom se nahaja v pisarni prokurista. Dostop do prostora imajo vsi zaposleni. Dostop do podatkov imata prokurist (pooblaščenec) in komercialist (namestnik pooblaščenca). • Postopek varovanja je podrobneje opisan v Pravilniku in Operacijskem predpisu o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

20. EVIDENCA O DOSTOPU NADZORNIH ORGANOV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • pooblaščena uradna oseba nadzornega organa.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • evidentiranje dostopa nadzornih organov do podatkov, informacij in dokumentacije iz prvega odstavka 76. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT, Ur.l. RS, št. 60/2007, 19/2010, 77/2011, 19/2014).
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • naziv nadzornega organa, osebno ime pooblaščene uradne osebe nadzornega organa, ki je vpogled opravila, datum in ura vpogleda v podatke.
 • Uporabniki zbirke: • matično podjetje, • Urad za preprečevanje pranja denarja, • Tržni inšpektorat, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka podatkov o dostopu nadzornih organov se nahaja v pisarni prokurista. Dostop do prostora imajo vsi zaposleni. Dostop do podatkov imata prokurist (pooblaščenec) in komercialist (namestnik pooblaščenca). • Postopek varovanja je podrobneje opisan v Pravilniku in Operacijskem predpisu o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam