Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Fizična oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): ODVETNICA EVA LAVTAR
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): POD HRIBOM 12, 1235 RADOMLJE
Naziv ali firma: ODVETNICA EVA LAVTAR
Sedež ali naslov:
Poštna številka:
Kraj:
Matična številka:
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Zbirka osebnih podatkov o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, družinski člani delavcev, bivši delavci (tudi upokojenci), pogodbeni delavci, dijaki in študenti na praksi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejan
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o delavcu: priimek in ime, spol, EMŠO, datum rojstva, kraj rojstva, občina rojstva, država rojstva, državljanstvo, zakonski stan, naslov stalnega, začasnega in/ali dejanskega bivališča: kraj, ulica, hišna številka, lokalna skupnost, občina bivališča, poštna številka, država, številka stacion./GSM telefona, interna osebna številka, delovni čas, letni dopust v dnevih, trajanje porodniškega dopusta, trajanje očetovskega dopusta, trajanje dopusta za nego in varstvo otroka, izobrazba: naziv šolske izobrazbe, stopnja šolske izobrazbe, stopnja strokovne izobrazbe, končana šola in leto zaključka šolanja, priznana strokovna usposobljenost in datum pridobitve, pridobljena delovna zmožnost in datum pridobitve, štipendija podjetja med šolanjem, strokovni izpit - vrsta in leto pridobitve, specializacija in leto pridobitve, znanje tujih jezikov (potrdilo), izobraževanje ob delu: naziv in naslov šole, vrsta izobraževalnega programa, smer, letnik, stroški šolanja, kopije spričeval, datum sklenitve pogodbe o izobraževanju, funkcionalno usposabljanje, povračilo stroškov prevoza: način prihoda na delo, oddaljenost bivališča od kraja opravljanja dela, vrsta povračila (javni prevoz, osebno vozilo), vstopno in izstopno postajališče, delovno razmerje: vrsta delovnega razmerja, datum pogodbe o zaposlitvi, začetek dela, razlog prenehanja, datum prenehanja, podatki o drugem delodajalcu, pri katerem je delavec tudi zaposlen, mirovanje delovnega razmerja (razlog, čas), delovno mesto: naziv, šifra, tarifni razred in njegov razpon plačilnih razredov, organizacijska enota, podatki o osebnih dokumentih: osebna izkaznica ali potni list (številka, izdajatelj), datum in kraj izdaje, banka in številka osebnega bančnega računa, invalidnost: številka odločbe, datum nastanka, vzrok, kategorija, omejitve, status (aktiven, bivši, umrli), delovna knjižica: serijska in registrska številka, izdajatelj, datum in kraj izdaje, delovna doba: delovna doba pred vstopom, delovna doba v družbi, skupna delovna doba, dokupljena delovna doba, benificirana delovna doba, pokojninska doba, datum predvidene upokojitve, plača: davčna številka, davčna izpostava, plačni razred, koeficient plačnega razreda, bruto plača, napredovanje, delovna uspešnost, dodatki po kolektivni pogodbi, posebne nagrade, povračila stroškov, prejemki iz dela in v zvezi z delom (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči), nadomeščanja, % davčne olajšave, nezgodno zavarovanje, znesek za prostovoljno zdravstveno zavarovanje, premija PDPZ, sindikalna članarina (naziv sindikata, številka bančnega računa sindikata), bvp članarina in stanje, skupina izobrazbe za M4 obrazec, regionalna zdravstvena skupnost, samoprispevek, odtegljaji: šifra prejemnika plačila, prednostni red, vrsta odtegljaja, šifra dokumenta, saldo odplačila ali je število obrokov, znesek obroka, prostovoljno zdravstveno zavarovanje: datum začetka in zaključka zavarovanja, številka kartice zdravstvenega zavarovanja, zavarovalnica, za družinske člane tudi priimek in ime ter EMŠO, družinski člani: priimek in ime, datum rojstva, naslov, sorodstveno razmerje, EMŠO, davčna številka za davčno olajšavo, obvezno zdravstveno zavarovani po delavcu, drugi podatki: zgodovina sprememb razporeditev delavca, e-mail intranet, e-mail internet, pohvale, zaščitna sredstva, sredstva delodajalca v uporabi (službeni telefon - GSM ali službeni ISDN oz. ADSL na domu, prenosni računalnik, osebno vozilo).
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci, Zavod za pokojninsko in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, drugi uporabniki v skladu z ZVOP-om.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni delavcev. Računalniška oprema je povezana v mrežo. Zbirke osebnih podatkov, ki se nahajajo na računalniških sistemih za obdelavo podatkov, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Vsi prostori ter vhod v zgradbo so tudi izven delovnega časa fizično varovani (vhodna vrata so zaprta in zaklenjena). Papirni nosilci osebnih podatkov za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov (vprašalnik, vloga za zaposlitev, izpis iz rojstne matične knjige - tudi za zavarovane družinske člane, potrdilo o zaključenem šolanju, delovna knjižica) se hranijo zaklenjenih omarah, prav tako izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov in diskete.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Zbirka osebnih podatkov v zvezi s plačami in drugimi dohodki fizičnih oseb

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: D
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega in pogodbenega razmerja, urejanje pravic in obveznosti iz obveznega in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, urejanje pravic in obveznosti iz obveznega in dodatnega pokojninskega zavarovanja, statistična ra
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o plači in nadomestilih plače: tarifni in plačilni razred, koeficient plačilnega razreda, bruto plača za polni delovni čas, bruto plača za delo s krajšim delovnim časom, napredovanje, delovna uspešnost, dodatki po kolektivni pogodbi, posebne nagrade, bruto izplačilo za delo preko polnega delovnega časa, bruto nadomestila plač, bruto znesek plače v preteklem letu pri drugem delodajalcu ali CSD kot bruto osnova za nadomestila, bruto zaostala izplačila in nadomestila plač, izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja, neto izplačila (plače, nadomestil in izrednih izplačil), številko transakcijskega računa delavca, na katerega se izplačuje plača in ostali prejemki; b) podatki o drugih stroških dela: povračila stroškov v zvezi z delom, regres za letni dopust, jubilejna nagrada, dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, solidarnostna pomoč, odpravnina, stroški izobraževanja delavcev, davki na izplačane plače, ostali stroški dela; c) podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost in plačani dohodnini (davčne olajšave in število vzdrževanih družinskih članov); d) odtegljaji od plače: članarine (naziv sindikata ali organizacije, kateri se plačuje članarina, številka bančnega računa sindikata), samoprispevek, šifra drugih prejemnikov plačila za odtegljaje, prednostni red, vrsta odtegljaja, saldo odplačila in število obrokov, znesek obroka. Priimek in ime, naslov, osebna številka delavca, EMŠO, davčna številka in izpostava davčnega urada, številka transakcijskega računa, vzdrževani družinski člani (v primeru, da je podal izjavo), delovno mesto, izobrazba, delovni čas, delovna doba, zaposlitev za nedoločen ali določen čas, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, posebni pogoji dela, odtegljaji, znesek v primeru individualne pogodbe.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci ter drugi uporabniki v skladu z ZVOP-om.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni delavcev. Računalniška oprema je povezana v mrežo. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahajajo na računalniških sistemih za obdelavo podatkov, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Vsi prostori ter vhod v zgradbo so tudi izven delovnega časa fizično varovani (vhodna vrata so zaprta in zaklenjena).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Zbirka osebnih podatkov o strankah

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe in samostojni podjetniki posamezniki ter družbe, ki odvetnika pooblastijo z generalnim pooblastilom ali s pooblastilom za zastopanje v posameznih zadevah.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zastopanje strank v civilnih, kazenskih in ostalih pravnih zadevah, sklepanje pogodbenih razmerij, uveljavljanje pravic in obveznosti iz naslova sklenjenega pogodbenega razmerja oz. poslovnega odnosa z odvetnikom.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov in dejavnost (za samostojne podjetnike posameznike), stalno in/ali začasno prebivališče, davčna številka, enotna matična številka občana, transakcijski račun.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci ter drugi uporabniki v skladu z ZVOP-om.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni delavcev. Računalniška oprema je povezana v mrežo. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahajajo na računalniških sistemih za obdelavo podatkov, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Vsi prostori ter vhod v zgradbo so tudi izven delovnega časa fizično varovani (vhodna vrata so zaprta in zaklenjena).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Zbirka osebnih podatkov o nasprotnih strankah

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe in samostojni podjetniki posamezniki ter družbe, ki v sodnih in drugih postopkih ter v pogodbenih razmerjih nastopajo kot nasprotna stranka stranke, ki jo na podlagi pooblastila zastopa odvetnik.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Z
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov in dejavnost (za samostojne podjetnike posameznike), stalno in/ali začasno prebivališče, davčna številka, enotna matična številka občana, transakcijski račun.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci ter drugi uporabniki v skladu z ZVOP-om.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni delavcev. Računalniška oprema je povezana v mrežo. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahajajo na računalniških sistemih za obdelavo podatkov, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Vsi prostori ter vhod v zgradbo so tudi izven delovnega časa fizično varovani (vhodna vrata so zaprta in zaklenjena).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam