Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE
Sedež ali naslov: DUNAJSKA CESTA 56
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 2015609000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Dnevnik tiskanih dokumentov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni na komisiji.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Opravljanje delovnih nalog.
 • Rok hrambe (neobvezno): Dnevniški zapisi se arhivirajo na Bacula strežnik, arhivske kopije so na voljo največ za eno leto. Sicer pa dnevniški zapisi ne rotirajo (logrotate).
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Za tiskanje se uporablja tiskalniški strežnik CUPS, zato se tiskanje izvaja preko tega strežnika, razen za lokalne in mrežne tiskalnike Konica Minolta 554e pri katerih ne obstaja gonilnik (PPD datoteka), ki bi omogočal tiskanje prek CUPS. CUPS si beleži naslednje podatke (vir: http://man7.org/linux/man-pages/man8/cupsd-logs.8.html, poglavje »PAGE LOG FILE FORMAT«): - ime CUPS tiskalniške vrste, - uporabniško ime zaposlenega, - zaporedna številka tiskalnega opravila, - datum in ura tiskanja, - število natisnjenih strani na dokument, - število kopij dokumenta, - IP naslov odjemalca, - podatki o zaračunavanju (ne uporabljamo, privzeto »-«), - ime opravila (vsebuje ime datoteke natisnjenega dokumenta), - podatki o mediju tiskanja (»-« če ni podatka), - številke tiskanih strani (»-« če ni podatka).
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni na Komisiji.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Za tiskanje dokumentov na mrežne tiskalnike so nastavljena gesla, ki ga je treba predhodno odtipkati na tiskalniku, da se tiskanje lahko začne (t. i. »secure print«). Prostori, v katerih se nahaja strojna oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, strojna oprema pa po koncu delovnega dne izklaplja. Poleg tega sta vstopni točki izven delovnega časa varovani tudi z video-nadzornim sistemom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v internih aktih komisije, ki so dostopni na njenem lokalnem strežniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o zaposlenih delavcih (personalne mape)

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Javni uslužbenci in funkcionarji komisije ter nekdanji zaposleni na komisiji.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: osebno ime, EMŠO, davčna številka, kraj rojstva, država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, državljanstvo, naslov stalnega in začasnega prebivališča, izobrazba, podatki o prostovoljnem zdravstvenem zavarovanju in vključitvi v Modro zavarovalnico, podatki o vzdrževanih družinskih članih, podatki o številu otrok do 10. leta starosti zaradi pravice do letnega dopusta, podatki o plači in drugih prejemkih, podatki o opravljenih izpitih na podlagi pogodbe o izobraževanju, podatki o višini letnega dopusta, podatki zaradi odsotnosti zaradi bolezni oziroma poškodbe ali nege družinskega člana, datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, datum nastopa dela, vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, število ur tedenskega rednega delovnega časa, razporeditev delovnega časa, datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, način prenehanja pogodbe o zaposlitvi.
 • Uporabniki zbirke: Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavod za zdravstveno zavarovanje, Modra zavarovalnica, drugi, z zakonom pooblaščeni uporabniki.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za varovanje zbirk osebnih podatkov so podrobneje določeni v internih aktih, ki je dostopni na lokalnem strežniku komisije. Personalne mape se hranijo v zaklenjenih ognjevarnih omarah.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o zaposlenih delavcih in stroških dela (MFERAC) KE-SD

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Javni uslužbenci in funkcionarji komisije.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja, varovanje življenja, zdravja in delovne zmožnosti delavca, preprečevanje nezgod in poškodb pri delu, poklicnih bolezni, bolezni v zvezi z delom in preprečevanja invalidnosti ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Identifikacijski podatki (osebno ime, prebivališče, EMŠO), podatki o delovnem razmerju (vrsta delovnega razmerja, datum sklenitve delovnega razmerja), podatki o sedanjem delovnem mestu oziroma položaju, podatki o imenovanju, napredovanju in nazivu, podatki o stopnji izobrazbe, funkcionalnem in specialnem znanju, udeležbi na različnih oblikah izpopolnjevanja in usposabljanja in o opravljenih strokovnih izpitih in preizkusih znanja ter drugi podatki o strokovni usposobljenosti, podatki o službenih potovanjih, podatki o prejšnjih delovnih razmerjih, delovni dobi, pokojninski in službeni dobi, podatki o izvrševanju funkcij, tajni podatki, podatki o letnih ocenah, podatki o izrabi letnega dopusta, podatki o priznanjih in nagradah, višina plačnega razreda, podatki o ugotovljeni disciplinski ali odškodninski odgovornosti, podatki o prenehanju delovnega razmerja, podatki, potrebni za obračun plače, kraj rojstva, država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, državljanstvo, naslov stalnega in začasnega prebivališča, izobrazba, bruto plača za delo s polnim delovnim časom, bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa, bruto nadomestila plač, ki bremenijo komisijo, bruto zaostala izplačila in nadomestila plač, bruto izplačila na podlagi delovne uspešnosti, plača, zaostalo izplačilo, nadomestilo plače, izredno izplačilo, povračila stroškov v zvezi z delom, regres za letni dopust, jubilejna nagrada, dodatna plačila, namenjena socialni varnosti, plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, solidarnostna pomoč, odpravnina, stroški izobraževanja delavcev, davki na izplačane plače, ostali stroški dela, plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje, datum opravljenega zdravstvenega pregleda, drugi podatki v skladu z zakonom.
 • Uporabniki zbirke: Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Modra zavarovalnica, drugi, z zakonom pooblaščeni uporabniki.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v internih aktih komisije, ki so dostopni na njenem lokalnem strežniku, ter v predpisih v zvezi z uporabo aplikacije MFERAC, predvsem glede pooblastil za dostopanje in pravic za vnašanje ter spreminjanje podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca o zaposlenih delavcih (MFERAC) je povezana s centralnim registrom prebivalstva.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o izvajalcih avtorskih in podjemnih pogodb

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pisna privolitev posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki so s komisijo sklenile avtorsko ali podjemno pogodbo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje sklenjenih avtorskih pogodb in pogodb o delu, za druge v zakonu določene namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime, davčna številka, EMŠO, stalno ali začasno prebivališče, številka TRR.
 • Uporabniki zbirke: Ni zunanjih uporabnikov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v internih aktih komisije, ki so dostopni na njenem lokalnem strežniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o volonterskih pripravnikih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o javnih uslužbencih
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki so s komisijo sklenile pogodbo o opravljanju volonterskega pripravništva.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje sklenjenih pogodb o opravljanju volonterskega pripravništva, za druge v zakonu določene namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime, davčna številka, EMŠO, stalno prebivališče, številka TRR.
 • Uporabniki zbirke: Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, drugi, z zakonom pooblaščeni uporabniki.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v internih aktih komisije, ki so dostopni na njenem lokalnem strežniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o delovnih razmerjih
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Javni uslužbenci in funkcionarji komisije ter volonterski pripravniki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodbe o zaposlitvi.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime, datum in ura prihoda in odhoda na delo ter drugi izhodi za posamezni delovni dan, vrsta odsotnosti za posamezne delovne dni: koriščenje dopusta, bolniška odsotnost, službena pot, starševski dopust.
 • Uporabniki zbirke: Ni zunanjih uporabnikov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v internih aktih komisije, ki so dostopni na njenem lokalnem strežniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca o opravljenih usposabljanjih za varno delo in požarno varnost

 • Pravna podlaga (neobvezno): 6. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni pri komisiji.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime, datum opravljenega usposabljanja.
 • Uporabniki zbirke: Ni zunanjih uporabnikov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v internih aktih komisije, ki so dostopni na njenem lokalnem strežniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca zadev/dokumentarnega gradiva

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, zakonodaja s področja delovnega in dokumentarnega prava ter prava s področja arhivskega gradiva.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Stranke, pobudniki, prosilci, prijavitelji, zavezanci in drugi osebe, katerih osebni podatki se obdelujejo v postopkih po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije in zakonodaji s področja delovnega in dokumentarnega prava ter prava s področja arhivskega gradiva.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvrševanje nalog iz pristojnosti komisije na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije in zakonodaje s področja delovnega in dokumentarnega prava ter prava s področja arhivskega gradiva.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime, naslov, EMŠO, davčna številka, zaposlitev, funkcija oziroma položaj, firma, sedež in matična številka pravne osebe, kontaktni podatki (telefonska številka, e-naslov), drugi podatki, ki se obdelujejo v posameznih postopkih.
 • Uporabniki zbirke: Drugi prekrškovni organi, drugi državni organi v okviru svojih pooblastil, stranke oziroma udeleženci, ki so na podlagi procesnih zakonov upravičeni pregledovati in prepisovati spis v posamezni zadevi ter ostali uporabniki, ki so za uporabo podatkov pooblaščeni z zakonom, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v internih aktih komisije, ki so dostopni na njenem lokalnem strežniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca obiskovalcev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki vstopajo v prostore komisije, razen zaposlenih in drugih, ki imajo s komisijo sklenjeno pogodbo o delu/zaposlitvi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje premoženja ter vzdrževanje reda v prostorih komisije.
 • Rok hrambe (neobvezno): 3 leta.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime, razlog vstopa, datum in ura vstopa in izstopa.
 • Uporabniki zbirke: Ni zunanjih uporabnikov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v internih aktih komisije, ki so dostopni na njenem lokalnem strežniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca zadev s področja mednarodne korupcije

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osumljeni, ovadeni, obtoženi ali obsojeni slovenski in tuji državljani oziroma pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji in tujini.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje določb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime osumljene, ovadene, obtožene ali obsojene osebe, EMŠO, kvalifikacija kaznivega dejanja, vrsta zaključka zadeve.
 • Uporabniki zbirke: Z zakonom pooblaščeni uporabniki.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v internih aktih komisije, ki so dostopni na njenem lokalnem strežniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidenca zadev s področja zaščite prijaviteljev koruptivnih ravnanj

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Prijavitelji, ki komisiji podajo prijavo o koruptivnem ravnanju.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za namene izvajanja zaščite prijaviteljev koruptivnih ravnanj, spremljanja učinkovitosti zaščite in pomoči prijaviteljem.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime prijavitelja ali njegov psevdonim, odločitev o tem, ali je bila prijava podana v dobri veri, ali je bila za zaščita prijavitelja in njegovih družinskih članov odrejena zaščita po zakonu, ki ureja zaščito prič.
 • Uporabniki zbirke: Z zakonom pooblaščeni uporabniki.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v internih aktih komisije, ki so dostopni na njenem lokalnem strežniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Evidenca zadev s področja zaščite uradnih oseb, od katerih se zahteva nezakonito oziroma neetično ravnanje

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uradne osebe, ki menijo, da se od njih zahteva nezakonito ali neetično ravnanje ali se s tem namenom nad njo izvaja psihično ali fizično nasilje.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanja zaščite uradnih oseb, spremljanje učinkovitosti zaščite in pomoči uradnim osebam.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime prijavitelja, osebno ime osebe, ki zahteva nezakonito oziroma neetično ravnanje, navedba organa, seznam izdanih navodil komisije za ravnanje.
 • Uporabniki zbirke: Z zakonom pooblaščeni uporabniki.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v internih aktih komisije, ki so dostopni na njenem lokalnem strežniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Evidenca o obstoju vzročne zveze iz tretjega odstavka 25. člena ZIntPK

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Prijavitelji, ki so zaradi prijave izpostavljeni povračilnim ukrepom, in so jim zaradi navedenega nastale škodljive posledice.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Ugotavljanje obstoja povračilnih ukrepov, ukrepanje proti nosilcem povračilnih ukrepov ter spremljanje učinkovitosti ukrepov komisije.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime prijavitelja, osebno ime osebe, ki zahteva nezakonito oziroma neetično ravnanje, navedba organa, vsebina ocene oziroma zahtevka za premestitev.
 • Uporabniki zbirke: Z zakonom pooblaščeni uporabniki.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v internih aktih komisije, ki so dostopni na njenem lokalnem strežniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. Evidenca zahtevkov za premestitev iz četrtega odstavka 25. člena ZIntPK

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Prijavitelji, ki so zaradi prijave izpostavljeni povračilnim ukrepom, in so jim zaradi navedenega nastale škodljive posledice.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Ugotavljanje obstoja povračilnih ukrepov, ukrepanja proti povračilnim ukrepom ter spremljanje učinkovitosti ukrepov komisije.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime prijavitelja, osebno ime osebe, ki zahteva nezakonito oziroma neetično ravnanje, navedba organa, vsebina ocene oziroma zahtevka za premestitev, delovno mesto, ki ga (je) prijavitelj zaseda(l) pred in po premestitvi.
 • Uporabniki zbirke: Z zakonom pooblaščeni uporabniki.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v internih aktih komisije, ki so dostopni na njenem lokalnem strežniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. Evidenca seznamov daril funkcionarjev in seznamov daril državnim in lokalnim organom in nosilcem javnih pooblastil

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, Zakon o varstvu osebnih podatkov
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Funkcionarji iz 4. člena ZIntPK, darovalci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Ugotavljanje in odločanje o kršitvah glede prepovedi in omejitev sprejemanja daril, nadzor komisije nad vodenjem seznamov daril ter njihovo objavljanje.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv organa, ki je prejel darilo, osebno ime obdarovanca in njegova funkcija, podatki o darilu, osebno ime in naslov darovalca oziroma njegov naziv in sedež, če gre za pravno osebo. Naziv organa, ki je prejel darilo, osebno ime prejemnika darila in njegova funkcija ali položaj, podatki o darilu, osebno ime in naslov darovalca oziroma njegov naziv in sedež, če gre za pravno osebo.
 • Uporabniki zbirke: Z zakonom pooblaščeni uporabniki.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v internih aktih komisije, ki so dostopni na njenem lokalnem strežniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. Evidenca poslovnih subjektov iz 35. člena ZIntPK

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, Zakon o varstvu osebnih podatkov
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Funkcionarji iz 4. člena ZIntPK.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje nadzora nad omejitvami poslovanja, sporočanje podatkov, objavljanje podatkov o poslovnih subjektih za katere veljajo omejitve poslovanja z njimi.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime, EMŠO, naslov stalnega bivališča, organizacija, kjer funcionar opravlja funkcijo in tip funkcije, datum nastopa in prenehanja omejitve, naziv, sedež, matična in davčna številka poslovnega subjekta, način udeležbe funkcionarja v poslovnem subjektu, podatek ali omejitev poslovanja velja v razmerju do družinskega člana.
 • Uporabniki zbirke: Z zakonom pooblaščeni uporabniki.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v internih aktih komisije, ki so dostopni na njenem lokalnem strežniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

17. Evidenca uradnih oseb, glede katerih komisija po drugem odstavku 38. člena in drugem odstavku 39. člena ZIntPK ugotavljala obstoj nasprotja interesov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uradne osebe iz 4. člena ZIntPK.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Ugotavljanje in odločanja o nasprotju interesov ter sodelovanje s pristojnimi državnimi organi.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime uradne osebe, funkcija oziroma položaj, naslov stalnega prebivališča, vsebina odločitve komisije.
 • Uporabniki zbirke: Z zakonom pooblaščeni uporabniki.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v internih aktih komisije, ki so dostopni na njenem lokalnem strežniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

18. Evidenca zadev s področja nesorazmerno povečanega premoženja iz 45. člena ZIntPK

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zavezanci - poklicni funkcionarji, nepoklicni župani in podžupani, uradniki na položaju, poslovodne osebe, osebe, odgovorne za javna naročila, uradniki Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil in državljani Republike Slovenije, ki opravljajo funkcijo v institucijah in drugih organih EU ter drugih mednarodnih institucijah, na katero so bili imenovani ali izvoljeni na podlagi napotitve ali predloga Vlade Republike Slovenije oziroma Državnega zbora, in njihova dolžnost prijave premoženjskega stanja ni drugače urejena z akti institucije in drugih organov EU ali drugih mednarodnih institucij, za katero opravljajo funkcijo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Ugotavljanje premoženjskega stanja zavezancev, odločanje o kršitvah ter sodelovanje s pristojnimi državnimi organi.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime, funkcija oziroma položaj zavezancev iz prvega odstavka 41. člena ZIntPK, seznam obvestil po drugem odstavku 45. člena ZIntPK, seznam obvestil iz četrtega odstavka 45. člena ZIntPK, seznam sprejetih odločitev po petem odstavku 45. člena ZIntPK in seznam ukrepov po šestem odstavku 45. člena ZIntPK.
 • Uporabniki zbirke: Z zakonom pooblaščeni uporabniki.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v internih aktih komisije, ki so dostopni na njenem lokalnem strežniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

19. Evidenca oseb iz druge alineje tretjega odstavka 47. člena ZIntPK

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, odgovorne za izdelavo načrta integritete.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Učinkovito izvajanje načrta integritete ter usposabljanja oseb, odgovornih za načrt integritete.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime, delovno mesto, organ.
 • Uporabniki zbirke: Z zakonom pooblaščeni uporabniki.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v internih aktih komisije, ki so dostopni na njenem lokalnem strežniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

20. Evidenca funkcionarjev, zoper katere je komisija predlagala uveljavljanje odgovornosti zaradi neizvajanja ukrepov iz resolucije

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Funkcionarji, zoper katere je komisija predlagala uveljavljanje odgovornosti zaradi neizvajanje ukrepov iz resolucije.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Uresničevanje resolucije in predlaganje ukrepov v primeru njihovega neizvajanja.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, druge podatke potrebne za uveljavljanje odgovornosti zaradi neizvajanja ukrepov iz resolucije.
 • Uporabniki zbirke: Z zakonom pooblaščeni uporabniki.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v internih aktih komisije, ki so dostopni na njenem lokalnem strežniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

21. Evidenca - register lobistov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Lobist oziroma lobistka, ki opravlja dejanja lobiranja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zagotavljanje zakonitosti opravljanja dejanj lobiranja ter nadzor nad lobiranjem.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime, davčna številka, naslov, firma oziroma ime in sedež gospodarske družbe, samostojnega podjetnika, ali interesne organizacije, če je lobist pri teh zaposlen, ter področja, glede katerih je registriral interes.
 • Uporabniki zbirke: Z zakonom pooblaščeni uporabniki.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v internih aktih komisije, ki so dostopni na njenem lokalnem strežniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

22. Evidenca samostojnih podjetnikov, gospodarskih družb oziroma interesnih organizacij, za katere lobirajo lobisti

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki, ki lobirajo za samostojne podjetnike, gospodarske družbe oziroma interesne organizacije.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zagotavljanje zakonitosti opravljanja dejanj lobiranja ter nadzor nad lobiranjem.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime posameznika, ki lobira za interesno organizacijo, in položaj/status, ki ga ima v njej.
 • Uporabniki zbirke: Z zakonom pooblaščeni uporabniki.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v internih aktih komisije, ki so dostopni na njenem lokalnem strežniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

23. Evidenca izrečenih sankcij lobistom po 73. in 74. členu ZIntPK

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Lobisti, ki jim komisija v skladu s pristojnostmi izreče katero od sankcij navedenih v 73. in 74. členu ZIntPK.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zagotavljanje zakonitosti in transparentnosti lobiranja, varnosti pravnega prometa, spremljanja vzrokov in kršitev ter oblikovanja ukrepov.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime, davčna številka, vrsta kršitve, vrsta sankcije.
 • Uporabniki zbirke: Z zakonom pooblaščeni uporabniki.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v internih aktih komisije, ki so dostopni na njenem lokalnem strežniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

24. Evidenca o pravnomočnih odločbah o prekrških

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, Zakon o prekrških.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Storilci prekrškov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zagotavljanje izvrševanja pravnih posledic odločb o prekršku in za ugotavljanje že izrečenih sankcij za prekrške.
 • Rok hrambe (neobvezno): 3 leta od dneva pravnomočnosti odločbe.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime, EMŠO, rojstni podatki (če je storilec tujec), naslov stalnega in začasnega prebivališča, podatki o zaposlitvi za odgovorno osebo, pravna opredelitev prekrška, številka in datum izdane odločbe o prekršku, izrečena sankcija, datum pravnomočnosti odločbe, številka zadeve.
 • Uporabniki zbirke: Drugi prekrškovni organi, drugi državni organi v okviru svojih pooblastil, stranke oziroma udeleženci, ki so na podlagi procesnih zakonov upravičeni pregledovati in prepisovati spis v posamezni zadevi, ostali uporabniki, ki so za uporabo podatkov pooblaščeni z zakonom, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v internih aktih komisije, ki so dostopni na njenem lokalnem strežniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

25. Vpisnik za zadeve prekrškov, v katerih se izda odločba o prekršku

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, Zakon o prekrških.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Storilci prekrškov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaradi evidence zadev, ki se obravnavajo, za učinkovito vodenje postopkov ter za statistično poročanje.
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let od dneva pravnomočnosti odločbe.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime, EMŠO, rojstni podatki (če je storilec tujec), državljanstvo, poklic, zaposlitev, naslov stalnega in začasnega prebivališča, podatki o zaposlitvi za odgovorno osebo, pravna opredelitev prekrška, številka in datum izdane odločbe o prekršku, izrečena sankcija, številka zadeve.
 • Uporabniki zbirke: Drugi prekrškovni organi, drugi državni organi v okviru svojih pooblastil, stranke oziroma udeleženci, ki so na podlagi procesnih zakonov upravičeni pregledovati in prepisovati spis v posamezni zadevi, ostali uporabniki, ki so za uporabo podatkov pooblaščeni z zakonom, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v internih aktih komisije, ki so dostopni na njenem lokalnem strežniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

26. Vpisnik za zadeve prekrškov, v katerih se izda plačilni nalog

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, Zakon o prekrških.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Storilci prekrškov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaradi evidence zadev, ki se obravnavajo, za učinkovito vodenje postopkov ter za statistično poročanje.
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 leta od dneva pravnomočnosti odločbe.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime, EMŠO, rojstni podatki (če je storilec tujec), državljanstvo, poklic, zaposlitev, naslov stalnega in začasnega prebivališča, podatki o zaposlitvi za odgovorno osebo, pravna opredelitev prekrška, številka in datum izdanega plačilnega naloga, izrečena sankcija, številka zadeve.
 • Uporabniki zbirke: Drugi prekrškovni organi, drugi državni organi v okviru svojih pooblastil, stranke oziroma udeleženci, ki so na podlagi procesnih zakonov upravičeni pregledovati in prepisovati spis v posamezni zadevi, ostali uporabniki, ki so za uporabo podatkov pooblaščeni z zakonom, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v internih aktih komisije, ki so dostopni na njenem lokalnem strežniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

27. Evidenca prijav o sumih korupcije in kršitev Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije

 • Pravna podlaga (neobvezno): Prva alineja drugega odstavka 76. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Prijavitelji in prijavljene osebe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje postopkov reševanja prejetih prijav, ugotavljanje korupcije in izvajanje pristojnosti komisije ter drugih državnih organov na področju preprečevanja korupcije.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega ali začanega prebivališča in drugi podatki, povezane s preprečevanjem in raziskovanjem prijavljenih koruptivnih ravnanj za namene ugotavljanja korupcije in izvajanja pristojnosti komisije ter drugih državnih organov na področju preprečevanja korupcije
 • Uporabniki zbirke: Z zakonom pooblaščeni uporabniki.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Vsi dostopi do osebnih podatkov, ki se obdelujejo v okviru informacijskega sistema komisije, so varovani s fizičnimi, tehničnimi in organizacijskimi ukrepi; prijava oziroma odjava z osebnim geslom; sistem kontrole in evidentiranja dostopa do podatkov; kriptografska zaščita podatkov, ki se posredujejo z računalniško izmenjavo podatkov; postopki in ukrepi za varovanje zbireke osebnih podatkov so podrobneje določeni v internih aktih komisije, ki so dostopni na njenem lokalnem strežniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnik ni potreben.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

28. Evidenca finančnih transakcij javnega sektorja

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki, ki so prejemniki javnih sredstev, imetniki deležev, delnic, ustanovitelji, družbeniki, delničarji, člani organov upravljanja ali nadzora.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Učinkovito izvajanje ukrepov in metod za krepitev integritete, zagotavljanje transparentnosti delovanja javnega sektorja, preprečevanje korupcije, nasprotja interesov, nadzora nad premoženjskim stanjem, omejitve poslovanja, sprejemanje daril, lobiranje.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: številka transakcijskega računa; matična številka; davčna številka; naslov; navedba, da gre za fizično osebo, ter v primeru kadar se izplačilo nanaša na donatorske, sponzorske, svetovalne in druge avtorske ali druge intelektualne storitve: osebno ime in kraj bivanja prejemnika; znesek transakcije; valuta transakcije; datum transakcije; koda namena; namen transakcije; sklic plačnika in prejemnika transakcije; enolični identifikator transakcije; drugi knjigovodski podatki o transakciji; E-računi.
 • Uporabniki zbirke: Podatki so namenjeni neomejenemu krogu uporabnikov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatkovne zbirke se nahajajo na strežnikih Državnega oblaka. Varnost, kontrolo fizičnega dostopa itd. se zagotavlja v skladu z dogovorom/pogodbo med KPK in MJU.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se samodejno pridobivajo od upravljavcev naslednjih zbirk podatkov: - podatke o poslovnih subjektih, lastniški strukturi, organih upravljanja in nadzora poslovnih subjektov iz poslovnega registra Slovenije, registra transakcijskih računov poslovnih subjektov, registra zavezancev za informacije javnega značaja, zbirke letnih poročil in druge podatke, tudi zgodovinske, iz zbirk podatkov Agencije Republike Slovenije za javno-pravne evidence in storitve; - podatke Uprave Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljevanju: UJP) iz registra proračunskih uporabnikov ter podatke o finančnih transakcijah proračunskih uporabnikov, ki imajo transakcijski račun odprt pri UJP in tistih poslovnih subjektov pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava, ki jih UJP javno objavlja; - podatke iz registra davčnih zavezancev FURS; - podatke o javnih naročilih, iz Portala javnih naročil, ki ga upravlja ministrstvo, ki je pristojno za javno naročanje; - podatke iz zbirk podatkov knjigovodskih programov, ki jih upravlja ministrstvo pristojno za finance; - podatke o nematerializiranih vrednostnih papirjih iz centralnega registra nematerializiranih vrednostnih papirjev Centralno klirinške depotne družbe; - podatke iz zbirke podatkov o gotovinskih transakcijah nad mejno vrednostjo, ki jo na podlagi predpisov, ki urejajo preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, vodi Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja; - podatke iz zbirke podatkov o e-računih s prilogami, ki jih v plačilo prejmejo proračunski uporabniki in jo skladno s predpisi, ki urejajo opravljanje plačilnih storitev za proračunske uporabnike upravlja UJP; - podatke o davčnih dolžnikih – poslovnih subjektih, ki jih objavlja FURS.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

29. Pristopna kontrola in registracija delovnega časa na Komisiji za preprečevanje korupcije

 • Pravna podlaga (neobvezno): 82. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v komisiji, na njenem sedežu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Registracija delovnega časa, pristopna kontrola.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime zaposlenega; številka kartice; vrsta in ura prihoda ter odhoda na delovno mesto; prihod/odhod, gibanje (prehodi).
 • Uporabniki zbirke: zaposleni v komisiji, administrator kartic.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov, ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poleg tega sta vstopni točki izven delovnega časa varovani z video-nadzornim sistemom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

30. Evidenca zavezancev iz prvega odstavka 41. člena ZIntPK

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zavezanci - poklicni funkcionarji, nepoklicni župani in podžupani, uradniki na položaju, poslovodne osebe, osebe, odgovorne za javna naročila, uradniki Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil in državljani Republike Slovenije, ki opravljajo funkcijo v institucijah in drugih organih EU ter drugih mednarodnih institucijah, na katero so bili imenovani ali izvoljeni na podlagi napotitve ali predloga Vlade Republike Slovenije oziroma Državnega zbora, in njihova dolžnost prijave premoženjskega stanja ni drugače urejena z akti institucije in drugih organov EU ali drugih mednarodnih institucij, za katero opravljajo funkcije.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Ugotavljanje zavezancev in njihove istovetnosti, preverjanje podatkov in odločanje po ZIntPK ter za objavo podatkov in izvajanje pristojnosti komisije in drugih državnih organov na področju preprečevanja korupcije.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznika iz 30. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime, EMŠO, davčna številka zavezanca, podatki o funkciji oziroma delu, ki ga je opravljal neposredno pred nastopom funkcije, drugih funkcijah oziroma dejavnostih, ki jih opravlja, lastništvu oziroma deležih, delnicah in upravljavskih pravicah v gospodarski družbi, zasebnem zavodu ali drugi zasebni dejavnosti z opisom dejavnosti in oznako firme, oziroma imena organizacije, deležih, delnicah, pravicah, ki jih imajo predhodno navedeni subjekti v drugi družbi, zavodu ali zasebni dejavnosti z oznako firme oziroma imena organizacije (posredno lastništvo), letnih dohodkih, ki so osnova za dohodnino, nepremičninah z vsemi zemljiškoknjižnimi podatki, denarnih sredstvih pri bankah, hranilnicah in hranilno-kreditnih službah, katerih skupna vrednost na posameznem računu presega 10. 000 eurov, podatki o skupni vrednosti gotovine, če njena skupna vrednost presega 10.000 eurov, vrstah in vrednostnih papirjih, če njihova skupna vrednost ob času prijave premoženja presega 10.000 eurov, dolgovih, obveznostih oziroma prevzetih jamstvih in danih posojilih, katerih vrednost presega 10.000 eurov, premičninah, katerih vrednost presega 10.000 eurov.
 • Uporabniki zbirke: Z zakonom pooblaščeni uporabniki.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v internih aktih komisije, ki so dostopni na njenem lokalnem strežniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam