Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ZVEZA SISTEMI d.o.o.
Sedež ali naslov: Cesta Staneta Žagarja 14
Poštna številka: 4000
Kraj: KRANJ
Matična številka: 5718066000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o etažnih lastnikih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Stanovanjski zakon (uradni list RS št.69/2003), Stvarnopravni zakonik (Uradni list rs št. 87/2002), Pogodbe o medsebojnih razmerjih, Pogodbe o upravljanju storitev upravljanja
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Etažni lastniki in drugi uporabniki stanovanj in poslovnih prostorov v upravljanju.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje storitev upravljanja nepremičnin po pogodbi o opravljanju storitev upravljanja
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o lastniku, najemniku, uporabniku oziroma o plačniku storitev, priimek in ime, EMŠO, davčna številka, stalno in začasno prebivališče, velikost nepremičnine, sorazmerni delež v objektu, število oseb v posamezni enoti stavbe, kupoprodajna pogodba za etažno lastnino v upravljanju.
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci upravljavca zaradi izvajanja nalog po pogodbah o opravljanju storitev upravljanja
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se hrani v vodotesni omari in ognjevarni omari v pisarni upravnikov. Kodiran je pristop v bazo podatkovvodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem 01.04.2010.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi kjnigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o plačah

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek in ime, EMŠO, davčna številka, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas, zavarovalna doba, dejavnost delodajalca,- podatki o delovnem času: a)možno število ur (s polnim ali krajšim delovnim časom, b) skupaj opravljene in neopravljene ure c) skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme organizacije, ure letnega dopusta, ure počitka ob praznikih, ure odsotnosti z nadomestilom plače, ure za strokovno izobraževanje in izpolnjevanje, ure začasne nezmožnosti za delo v breme družbe, drugo d)neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih e)skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme zavoda za zdravstveno zavarovanje: ure začasne nezmožnosti za delo, ure porodniškega dopusta in skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom f)neopravljene ure brez nadomestila g)ure na delu daljšem od polnega delovnega časa - podatki o plačah:a)izplačane plače za delo s polnim ali krajšim delovnim časom za nadurno delo b)plače iz dobička c)neto plače za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo č) nadomestilo neto plače v breme družbe za začasno nezmožnost za delo, druga nadomestila d)nadomestila neto plače v breme drugih e)neto plače iz dobička f)prejemnki delavca za solidarnostne pomoči, odpravnino, jubilejne nagrade, regres, drugo - delovna mesta s povečanjem zavarovalne dobe a)število ur dela za katero se šteje zavarovalna doba s povečanjem b)število ur dela za katero se šteje zavarovalna doba s povečanjem po posebnem statusu zavarovanca c)odstotek povečanja
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci upravljavca - področje računovodstva in financ
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija vezana na zbirko, se hrani v vodotesni omari in ognjavarni omari v pisarni vodje finančno računovodskega področja.kodiran je pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov sprejetim 01.04.2010.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o zaposlenih in pogodbenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za statistična razizkovanja in druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika na katerega se podatki nanašajo
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek in ime, EMŠO, davčna številka, kraj, občina, država rojstva, stalno in začasno prebivališče, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovne naloge, delovni čas, zavarovalna doba, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, invalid ali upokojenec, ukvarjanje z dopolnilnim delom, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, dejavnost delodajalca, podatki o družinskem statusu zaposlenega, podatki o otrocih
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci finančno računovodskega področja
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: dokumentacija se hrani v vodotesni omari in ognjavarni omari v pisarni vodje finančno računovodskega področja. kodiran je pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku. postopki in ukrepi so določeni v pravilniku sprejetim01.04.2010.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): se ne povezujejo
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam