Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Centri za socialno delo - Skupnost CSD Slovenije
Sedež ali naslov: Slovenska cesta 55
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 9999899000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o oblikah razreševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS št. 40/2006, 12. člen, 20. člen)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - delavci, delodajalci, sindikalna organizacija
 • Namen obdelave osebnih podatkov: uveljavljanja pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, za namen zagotavljanja statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki:  Evidenca o oblikah reševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu vsebuje naslednje podatke o stavkah: podatke o delodajalcu:  ime delodajalca,  naslov delodajalca,  matična številka delodajalca iz PRS,  davčna številka delodajalca,  šifra dejavnosti delodajalca po SKD,  ime kolektivne pogodbe in šifra,  število zaposlenih,  šifra proračunskega porabnika; podatke o organizatorju stavke:  naziv organizatorja stavke; podatke o stavki:  število delodajalcev, pri katerih je stavka potekala sočasno,  število delavcev, ki so neposredno sodelovali v stavki,  število delavcev, ki so posredno sodelovali v stavki,  razlogi za stavko,  ali so bile pred začetkom stavke uporabljene druge oblike razreševanja delovnih sporov (pomirjanje, arbitraža),  trajanje stavke,  število izgubljenih delovnih dni,  ocena stroškov, ki jih je zaradi stavke utrpel delodajalec,  ocena rezultatov stavke.  Evidenca o oblikah razreševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu vsebuje naslednje podatke o arbitražah delovnih sporov: podatke o delodajalcu:  ime delodajalca,  naslov delodajalca,  matična številka delodajalca iz PRS,  davčna številka delodajalca,  šifra dejavnosti delodajalca po SKD,  ime kolektivne pogodbe in šifra,  število zaposlenih,  šifra proračunskega porabnika; podatke o sindikalni organizaciji ali skupini delavcev ali delavcu, ki je stranka v delovnem sporu:  ime sindikalne organizacije,  naslov sindikalne organizacije,  število delavcev, ki so stranke v delovnem sporu  podatke o arbitražah delovnih sporov:  vrsta delovnega spora,  razlogi za delovni spor,  ali je bil delovni spor rešen s pomočjo arbitraže.
 • Uporabniki zbirke:  pooblaščeni delavci CSD  drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)  Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Ministrstvo, pristojno za delo, družino in socialne zadeve, Statistični urad Republike Slovenije na podlagi Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: hranjeno v zaklenjeni vodotesni in ognjavarni omari v računovodstvu CSD
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o zdravstvenih pregledih pred zaposlitvijo in preventivnih zdravstvenih pregledih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99 in 64/01), 39. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci centra, kandidati za zaposlitev na centru
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti delavca s področja varnosti in zdravja pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, - enotna matična številka občana (EMŠO), - naslov (kraj, ulica, števila, naziv pošte), poštna številka, - izobrazba, stopnja izobrazbe, poklic, - datum zaposlitve na centru, naziv sedanjega delovnega mesta in datum zaposlitve, - datum opravljenega zadnjega preventivnega zdravstvenega pregleda pri pooblaščenem zdravniku, - datum opravljene izjave o varnosti z oceno tveganja za navedeno delovno mesto, pomembni podatki iz ocene tveganja: kratek opis delovnega procesa, delovna oprema in predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, ukrepi na področju tehničnega varstva in humanizacije dela, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, neustreznost delovnega mesta oziroma pripombe delodajalca; - napotnica oziroma zdravniško spričevalo o oceni delovne zmožnosti delavca; - izpolnjevanje posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto; - rezultati psihološkega testiranja v obliki mnenj o primernost kandidatov za zaposlitev (v primeru zdravniškega pregleda pred zaposlitvijo) ter v obliki mnenj o primernosti kandidata za zasedbo drugega delovnega mesta; - morebitne omejitve oziroma njihovo neizpolnjevanje in predlagano drugo delo ter omejitve, razlog morebitne nepodanosti ocene, predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu in podatki o rokih, v katerih morajo biti delavci poslani na zdravstvene preglede
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci centra, - pooblaščeni zdravnik, - Zavod za zdravstveno zavarovanje, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije v primeru napotitve delavca na invalidsko komisijo, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04 in 113/05)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: hranjeno v zaklenjenih omarah ter v personalnih mapah zaposlenih v ognjevarnih omarah
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o usposabljanju za varno delo in preizkusih praktičnega znanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99 in 64/01), 39. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci centra
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanja pravic in obveznosti delavcev s področja varnosti pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, - datum rojstva, - ustanova in naslov ustanove zaposlitve, delovno mesto; - izvajalci usposabljanja (navedba imena in priimka, strokovne izobrazbe, podpisi izvajalcev usposabljanja in morebitno drugo gradivo)
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci centra, - izvajalci usposabljanja, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04 in 113/05).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: hranjeno v zaklenjenih omarah ter v personalnih mapah zaposlenih v ognjevarnih omarah
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca podatkov o poškodbah pri delu, kolektivnih nezgodah, nevarnih pojavih, ugotovljenih poklicnih boleznih in o boleznih v zvezi z delom ter o njihovih vzrokih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l. RS, št. 56/99 in 64/01) – 39. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci centra
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki se obdelujejo za potrebe nastavitve in vodenja kadrovske evidence ter drugih evidenc s področja dela in za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti ali uveljavljanja pravic iz pogodbenega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: I. Osnovni osebni podatki: - ime in priimek posameznika - rojstni podatki II. Osebni podatki v kontaktni funkciji: - naslov stalnega prebivališča - naslov začasnega prebivališča - kraj in poštna številka III. Ostalo: - EMŠO - Kraj dela - Poklic - Šolska izobrazba - Strokovna izobrazba - Stopnja strokovne usposobljenosti - Dela delovnega mesta, ki jih delavec opravlja - Delovni čas delavca - Zavarovalna doba delavca - Dejavnost organizacije oziroma delodajalca Podatki o poškodovanem delavcu: - delo, ki ga je opravljal delavec v času nesreče - število opravljenih ur na dan nesreče - podatki o istovrstnih predhodnih poškodbah delavca pri delu - narava poškodbe - poškodovani del telesa - ali je bila poškodba smrtna - podlaga zavarovanja Podatki o poškodbi pri delu: - kdaj se je zgodila nesreča - kje se je zgodila nesreča - število poškodovanih oseb pri nesreči pri delu - podatki o istovrstni predhodni nesreči na istem delovnem mestu pri istem delu - vir nesreče - vzrok nesreče - podatki o ogroženosti delavca na delovnem mestu - uporaba osebnih varstvenih sredstev
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci CSD - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04) in Zakonom o socialnem varstvu
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: hranjeno v zaklenjenih omarah ter v personalnih mapah zaposlenih v ognjevarnih omarah
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Zbirka podatkov o storitvah

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 54/92, 42/94 – odločba US, 1/99, 41/99, 36/00, 54/00 in 26/01, 110/02 - ZIRS, 2/04 in 7/04 - popr.), 110. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: upravičenci do storitev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za potrebe zavoda oz. zasebnika, ki opravlja socialno varstveno dejavnost za potrebe znanstveno raziskovalnega dela - identiteta oseb ne sme biti razvidna
 • Rok hrambe (neobvezno): podatki se hranijo 10 let po prenehanju pravice
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek upravičenca in njegovega zakonitega zastopnika - rojstni podatki - spol - enotna matična številka občana - podatki o državljanstvu - podatki o dovoljenju za prebivanje tujca - podatki o prebivališču - podatki, ki se nanašajo na družinska razmerja: število družinskih članov, tip družine, razmerje do vlagatelja - podatki o gospodinjstvu - podatki, ki se nanašajo na vrsto življenjske skupnosti: zakonska zveza ali izvenzakonska skupnost - podatki o statusu: podatki o šolanju, o zaposlitvi, o upokojitvi, drugo - podatki o zdravstvenem stanju in invalidnosti - podatki o plačah in drugih dohodkih in prejemkih - podatki o premoženju - podatki o socialnih stiskah in težavah posameznikov, družin in skupin prebivalstva - podatki o oprostitvi pri plačilu storitev - podatki, ki se nanašajo na stanovanjske in bivalne pogoje
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci CSD - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04) in Zakonom o socialnem varstvu
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: hranjeno v zaklenjeni omarah v pisarnah svetovalnih delavcev CSD
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o dopustu za nego in varstvo otroka

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Ur. l. RS, št. 110/03 - UPB), 106. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: upravičenci do dopusta za nego in varstvo otroka in njihovi družinski člani
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za potrebe odločanja o pravici do dopusta za nego in varstvo otroka za potrebe spremljanja, načrtovanja in vodenja družinske politike za znanstveno raziskovalne namene za potrebe statističnih raziskav - identiteta oseb ne sme biti razvidna
 • Rok hrambe (neobvezno): podatki se hranijo 5 let po prenehanju pravice
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek - rojstni podatki - spol - enotna matična številka občana - podatki o državljanstvu - podatki o prebivališču - podatki o šolanju - podatki o zdravstvenem stanju - podatke o zaposlitvi - podatki o plačah in osnovah za plačevanje prispevka - podatki o dohodkih in premoženju - davčna številka - številka transakcijskega računa, nerezidenčnega računa tujca
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci CSD - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04) in Zakonom o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (109. člen)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: hranjeno v zaklenjeni omari v pisarni strokovnega delavca CSD
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti ZEPDS Uradni list RS št. 40/2006, 12. člen, 18. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: uveljavljanja pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, za namen zagotavljanja statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: dnevno vpisovanje za posameznega delavca podatki: – podatke o številu ur, – skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, – opravljene ure v času nadurnega dela, – neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila, – neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, – neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače, – število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem, oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa
 • Uporabniki zbirke:  pooblaščeni delavci CSD  drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)  Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Ministrstvo, pristojno za delo, družino in socialne zadeve, Statistični urad Republike Slovenije na podlagi Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: hranjeno v zaklenjeni vodotesni in ognjavarni omari v računovodstvu CSD
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št. 40/06), 12., 13. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: uveljavljanja pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, za namen zagotavljanja statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki:  PODATKI O DELAVCU:  osebno ime,  datum rojstva, če oseba nima EMŠO,  kraj rojstva  država rojstva, če je kraj rojstva v tujini,  enotna matična številka občana,  davčna številka,  državljanstvo,  naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država),  naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država),  izobrazba,  ali je delavec invalid,  kategorija invalidnosti,  ali je delavec delno upokojen,  ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu,  ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo,  naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo ( ulica, hišna številka, poštna številka, kraj);  PODATKI O DELOVNEM DOVOLJENJU DELAVCA (tujci):  vrsta delovnega dovoljenja,  datum izdaje delovnega dovoljenja,  datum iztega delovnega dovoljenja,  številka delovnega dovoljenja,  organ, ki je izdal delovno dovoljenje;  PODATKI O SKLENJENI POGODBI O ZAPOSLITVI:  datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi,  datum nastopa dela,  vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi,  razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas,  poklic, ki ga opravlja delavec,  strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi,  naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi,  število ur tedenskega rednega delovnega časa,  razporeditev delovnega časa,  kraj, kjer delavec opravlja delo,  ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo;  PODATKI O PRENEHANJU POGODBE O ZAPOSLITVI:  datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi,  način prenehanja pogodbe o zaposlitvi.
 • Uporabniki zbirke:  pooblaščeni delavci CSD  drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)  Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Ministrstvo, pristojno za delo, družino in socialne zadeve, Statistični urad Republike Slovenije na podlagi Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: hranjeno v zaklenjeni vodotesni in ognjavarni omari v računovodstvu CSD
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št. 40/06), 12., 16. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: uveljavljanja pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, za namen zagotavljanja statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki:  PODATKI O DELAVCU:  osebno ime,  datum rojstva, če oseba nima EMŠO,  kraj rojstva  država rojstva, če je kraj rojstva v tujini,  enotna matična številka občana,  davčna številka,  državljanstvo,  naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država),  naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država),  izobrazba,  ali je delavec invalid,  kategorija invalidnosti,  ali je delavec delno upokojen,  ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu,  ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo,  naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo ( ulica, hišna številka, poštna številka, kraj);  številko transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plače in ostali prejemki;  PODATKI O PLAČAH IN NADOMESTILIH PLAČ, KI BREMENIJO DELODAJALCA: plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi:  bruto plača za delo s polnim delovnim časom,  bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega,  bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo),  bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca; zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi:  bruto zaostala izplačila in nadomestila plač; izredno izplačilo (izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače):  bruto izplačila na podlagi osebne delovne uspešnosti,  dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja; neto plača (za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna izplačila):  plača,  zaostalo izplačilo,  nadomestilo plače,  izredno izplačilo; podatke o drugih stroških dela:  povračila stroškov v zvezi z delom,  regres za letni dopust,  jubilejna nagrada,  dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev,  plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje,  solidarnostna pomoč,  odpravnina,  stroški izobraževanja delavcev,  davki na izplačane plače,  ostali stroški dela; podatke o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: prispevki v breme delodajalca:  plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,  plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje,  plačani prispevki za starševsko varstvo,  plačani prispevki za zaposlovanje; prispevki v breme zavarovanca:  plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,  plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje,  plačani prispevki za starševsko varstvo,  plačani prispevki za zaposlovanje.
 • Uporabniki zbirke:  pooblaščeni delavci CSD  drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)  Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Ministrstvo, pristojno za delo, družino in socialne zadeve, Statistični urad Republike Slovenije na podlagi Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: hranjeno v zaklenjeni vodotesni in ognjavarni omari v računovodstvu CSD
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Zbirka podatkov o denarnih socialnih pomočeh in varstvenem dodatku

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 110/11, 40/12, 57/12, 14/13, 99/13), 49. člen, Zakon o socialnovarstvenih pravicah (Uradni list RS, št. 61/10, 40/11, 110/11, 40/12, 14/13, 99/13)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: upravičenci do denarnih socialnih pomoči in upravičenci do varstvenega dodatka
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za potrebe odločanja o pravici do denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka, načrtovanja politike socialnega varstva, spremljanje stanja ter za znanstveno raziskovalne in statistične namene
 • Rok hrambe (neobvezno): podatki se hranijo 5 let po prenehanju pravice
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebno ime - prebivališče - državljanstvo - enotna matična številka občana - davčna številka - številka transakcijskega računa - podatki o dovoljenju za prebivanje tujca ali tujke - podatki o družinskih članih in podatki, ki se nanašajo na družinska razmerja - podatki o gospodinjstvu in članih gospodinjstva - podatki o vrsti življenjske skupnosti - podatki o šolanju in zaposlitvenem ter drugem statusu - podatki o roditeljski pravici, poslovni sposobnosti, skrbništvu in smrti - podatki o vključenosti in pravicah iz sistema socialnih zavarovanj - podatki o zdravstvenem stanju in invalidnosti - podatki o plačah ter drugih dohodkih in prejemkih - podatki o premoženju oziroma o premoženjskem stanju in njegovem gibanju - podatki o udeležbi v gospodarskih družbah in drugih poslovnih subjektih - podatki o davčnih obveznostih - podatki o stanju izvršilnih postopkov v zvezi s preživninami - podatki o prostostnih kaznih in vzgojnih ukrepih v teku - podatki o socialnih stiskah in težavah posameznikov, družin in skupin prebivalstva - podatki o stanovanjskih in bivalnih pogojih - podatki o denarni socialni pomoči in varstvenem dodatku - podatki o soglasju k odpisu dolga, ki ga poda ministrstvo, pristojno za finance in o odpisu dolga - mnenje centra za socialno delo o socialnih stiskah in težavah vlagatelja oziroma njegove družine O zakonitem zastopniku posameznika, na katerega se nanaša pravica, zbirke podatkov vsebujejo osebne podatke iz 1., 2., 3., 4., 6. in 7. točke.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci CSD - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04) in Zakonom o socialno varstvenih prejemkih
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: hranjeno v zaklenjeni omarah v pisarnah strokovnih delavcev CSD
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Zbirka podatkov o drugih pomočeh posamezniku

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 54/92, 42/94 – odločba US, 1/99, 41/99, 36/00, 54/00 in 26/01, 110/02 - ZIRS, 2/04 in 7/04 - popr.), 110. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: upravičenci do drugih pomoči
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za potrebe zavoda oz. zasebnika, ki opravlja socialno varstveno dejavnost za potrebe znanstveno raziskovalnega dela - identiteta oseb ne sme biti razvidna
 • Rok hrambe (neobvezno): podatki se hranijo 10 let po prenehanju pravice
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek upravičenca in njegovega zakonitega zastopnika - rojstni podatki - spol - enotna matična številka občana - podatki o državljanstvu - podatki o dovoljenju za prebivanje tujca - podatki o prebivališču - podatki, ki se nanašajo na družinska razmerja: število družinskih članov, tip družine, razmerje do vlagatelja - podatki o gospodinjstvu - podatki, ki se nanašajo na vrsto življenjske skupnosti: zakonska zveza ali izvenzakonska skupnost - podatki o statusu: podatki o šolanju, o zaposlitvi, o upokojitvi, drugo - podatki o izobrazbi - podatki o zdravstvenem stanju in invalidnosti - podatki o plačah in drugih dohodkih in prejemkih - podatki o premoženju - podatki o socialnih stiskah in težavah posameznikov, družin in skupin prebivalstva - podatki o oprostitvi pri plačilu storitev - davčna številka - številka tekočega oziroma drugega računa - podatki, ki se nanašajo na stanovanjske in bivalne pogoje
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci CSD - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04) in Zakonom o socialnem varstvu
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: hranjeno v zaklenjenih omarah v pisarnah strokovnih delavcev CSD
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Zbirka podatkov o oprostitvah plačil socialnovarstvenih storitev in prispevkih k plačilom družinskega pomočnika

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 110/11, 40/12, 57/12, 14/13, 99/13), 49. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: upravičenci do oprostitev plačil socialnovarstvenih storitev in prispevkov k plačilom družinskega pomočnika
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za potrebe odločanja o pravicah iz javnih sredstev, načrtovanja politike povečevanja socialne vključenosti, spremljanje stanja ter za znanstveno raziskovalne in statistične namene
 • Rok hrambe (neobvezno): podatki se hranijo 5 let po prenehanju pravice, odločbe se arhivirajo
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: -- osebno ime - enotna matična številka občana - številka, datum izdaje in čas veljavnosti dovoljenja za prebivanje tujca - stalno oziroma začasno prebivališče v Republiki Sloveniji - podatki, ki se nanašajo na družinska razmerja: število družinskih članov, podatek ali gre za enostarševsko družino ali dvostarševsko družino, razmerje do vlagatelja - podatki, ki se nanašajo na vrsto življenjske skupnosti: zakonska zveza, zunajzakonska skupnost, istospolna partnerska skupnost - podatki o statusu: podatek ali se šola, podatek o zaposlitvi oziroma brezposelnosti, podatek o upokojitvi - podatke, katere dohodke iz 12. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev ima in v kateri višini - podatke, katero premoženje iz 17. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev ima in v kateri vrednosti - podatke o višini prejemkov iz 5. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev oziroma subvencij oziroma plačil iz 6. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev - podatke o številki odločbe - podatki, ki se nanašajo na stanovanjske in bivalne pogoje - vključenost v izobraževalne programe (ime vrtca, osnovne šole, srednje šole, višje strokovne šole, fakultete) - mnenje CSD o socialnih stiskah in težavah vlagatelja oziroma njegove družine
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci CSD - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04) in Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: hranjeno v zaklenjenih omarah v pisarnah strokovnih delavcev CSD
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Zbirka podatkov o izvajalcih socialno varstvene dejavnosti

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 54/92, 42/94 – odločba US, 1/99, 41/00, 36/00, 64/00 in 26/01, 110/02-ZIRD, 2/04 in 7/04-popr.), 110. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Izvajalci socialno varstvene dejavnosti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe zavoda oz. zasebnika, ki opravlja socialno varstveno dejavnost Za potrebe znanstveno raziskovalnega dela - identiteta ne sme biti razvidna
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se izbrišejo z dnem izbrisa zasebnika iz registra zasebnikov
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Če je izvajalec socialno varstvene dejavnosti zasebnik, zbirka vsebuje osebne podatke iz registra zasebnikov
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci CSD - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni omari strokovnega delavca
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. Zbirka podatkov o financiranju socialno varstvenih dejavnosti

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 54/92, 42/94 – odločba US, 1/99, 41/99, 36/00, 54/00 in 26/01, 110/02 - ZIRD, 2/04 in 7/04 - popr.), 110. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: financerji socialno varstvene dejavnosti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za potrebe CSD, ki opravlja socialno varstveno dejavnost za potrebe znanstveno raziskovalnega dela - identiteta oseb ne sme biti razvidna
 • Rok hrambe (neobvezno): podatki se hranijo do preteka namena za katerega se zbirajo
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Če je financer socialno varstvene dejavnosti fizična oseba, zbirka vsebuje naslednje osebne podatke: - ime in priimek - enotna matična številka občana - davčna številka - rojstni podatki - podatki o prebivališču
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci CSD - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04) in Zakonom o socialnem varstvu
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: hranjeno v zaklenjeni vodotesni in ognjavarni omari v pisarni strokovnega delavca in v računovodski pisarni CSD
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. Evidenca o porodniškem dopustu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Ur. l. RS, št. 110/03 - UPB), 106. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: upravičenci do porodniškega dopusta in njihovi družinski člani
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za potreb
 • Rok hrambe (neobvezno): podatki se hranijo 5 let po prenehanju pravice
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek - rojstni podatki - spol - enotna matična številka občana - podatki o državljanstvu - podatki o prebivališču - podatki o šolanju - podatki o zdravstvenem stanju - podatke o zaposlitvi - podatki o plačah in osnovah za plačevanje prispevka - podatki o dohodkih in premoženju - davčna številka - številka transakcijskega računa, nerezidenčnega računa tujca
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci CSD in ministrstva - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04) in Zakonom o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (109. člen)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: hranjeno v zaklenjeni omari v pisarni strokovnega delavca CSD
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. Evidenca o očetovskem dopustu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Ur. l. RS, št. 110/03 - UPB), 106. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: upravičenci do očetovskega dopusta in njihovi družinski člani
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za potrebe odločanja o pravici do očetovskega dopusta za potrebe spremljanja, načrtovanja in vodenja družinske politike za znanstveno raziskovalne namene za potrebe statističnih raziskav - identiteta oseb ne sme biti razvidna
 • Rok hrambe (neobvezno): podatki se hranijo 5 let po prenehanju pravice
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek - rojstni podatki - spol - enotna matična številka občana - podatki o državljanstvu - podatki o prebivališču - podatki o šolanju - podatki o zdravstvenem stanju - podatke o zaposlitvi - podatki o plačah in osnovah za plačevanje prispevka - podatki o dohodkih in premoženju - davčna številka - številka transakcijskega računa, nerezidenčnega računa tujca
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci CSD in ministrstva - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04) in Zakonom o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (109. člen)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: hranjeno v zaklenjeni omari v pisarni strokovnega delavca
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

17. Evidenca o posvojiteljskem dopustu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Ur. l. RS, št. 110/03 - UPB), 106. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: upravičenci do posvojiteljskega dopusta in njihovi družinski člani
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za potrebe odločanja o pravici do posvojiteljskega dopusta za potrebe spremljanja, načrtovanja in vodenja družinske politike za znanstveno raziskovalne namene za potrebe statističnih raziskav - identiteta oseb ne sme biti razvidna
 • Rok hrambe (neobvezno): podatki se hranijo 5 let po prenehanju pravice
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek - rojstni podatki - spol - enotna matična številka občana - podatki o državljanstvu - podatki o prebivališču - podatki o šolanju - podatki o zdravstvenem stanju - podatke o zaposlitvi - podatki o plačah in osnovah za plačevanje prispevka - podatki o dohodkih in premoženju - davčna številka - številka transakcijskega računa, nerezidenčnega računa tujca
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci CSD - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/03) in Zakonom o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (109. člen)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: hranjeno v zaklenjeni omari v pisarni strokovnega delavca CSD
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

18. Evidenca o prenesenem dopustu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Ur. l. RS, št. 110/03 - UPB), 106. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: upravičenci do prenesenega dopusta in njihovi družinski člani
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za potrebe odločanja o pravici do prenesenega dopusta za potrebe spremljanja, načrtovanja in vodenja družinske politike za znanstveno raziskovalne namene za potrebe statističnih raziskav - identiteta oseb ne sme biti razvidna
 • Rok hrambe (neobvezno): podatki se hranijo 5 let po prenehanju pravice
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek - rojstni podatki - spol - enotna matična številka občana - podatki o državljanstvu - podatki o prebivališču - podatki o šolanju - podatki o zdravstvenem stanju - podatke o zaposlitvi - podatki o plačah in osnovah za plačevanje prispevka - podatki o dohodkih in premoženju - davčna številka - številka transakcijskega računa, nerezidenčnega računa tujca
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci CSD - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04) in Zakonom o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (109. člen)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: hranjeno v zaklenjeni omari v pisarni strokovnega delavca CSD
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

19. Evidenca o porodniškem nadomestilu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Ur. l. RS, št. 110/03 - UPB), 106. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: upravičenci do porodniškega nadomestila in njihovi družinski člani
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za potrebe odločanja o pravici do porodniškega nadomestila za potrebe spremljanja, načrtovanja in vodenja družinske politike za znanstveno raziskovalne namene za potrebe statističnih raziskav - identiteta oseb ne sme biti razvidna
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek - rojstni podatki - spol - enotna matična številka občana - podatki o državljanstvu - podatki o prebivališču - podatki o šolanju - podatki o zdravstvenem stanju - podatke o zaposlitvi - podatki o plačah in osnovah za plačevanje prispevka - podatki o dohodkih in premoženju - davčna številka - številka transakcijskega računa, nerezidenčnega računa tujca
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci CSD - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04) in Zakonom o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (109. člen)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: hranjeno v zaklenjeni omari v pisarni strokovnega delavca CSD
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

20. Evidenca o očetovskem nadomestilu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Ur. l. RS, št. 110/03 - UPB), 106. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: upravičenci do očetovskega nadomestila in njihovi družinski člani
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za potrebe odločanja o pravici do očetovskega nadomestila za potrebe spremljanja, načrtovanja in vodenja družinske politike za znanstveno raziskovalne namene za potrebe statističnih raziskav - identiteta oseb ne sme biti razvidna
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek - rojstni podatki - spol - enotna matična številka občana - podatki o državljanstvu - podatki o prebivališču - podatki o šolanju - podatki o zdravstvenem stanju - podatke o zaposlitvi - podatki o plačah in osnovah za plačevanje prispevka - podatki o dohodkih in premoženju - davčna številka - številka transakcijskega računa, nerezidenčnega računa tujca
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci CSD - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04) in Zakonom o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (109. člen)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: hranjeno v zaklenjeni omari v pisarni strokovnega delavca CSD
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

21. Evidenca o nadomestilu za nego in varstvo otroka

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Ur. l. RS, št. 110/03 - UPB), 106. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: upravičenci do nadomestila za nego in varstvo otroka in njihovi družinski člani
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za p
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek - rojstni podatki - spol - enotna matična številka občana - podatki o državljanstvu - podatki o prebivališču - podatki o šolanju - podatki o zdravstvenem stanju - podatke o zaposlitvi - podatki o plačah in osnovah za plačevanje prispevka - podatki o dohodkih in premoženju - davčna številka - številka transakcijskega računa, nerezidenčnega računa tujca
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci CSD - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04) in Zakonom o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (109. člen)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: hranjeno v zaklenjeni omari v pisarni strokovnega delavca CSD
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

22. Evidenca o posvojiteljskem nadomestilu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Ur. l. RS, št. 110/03 - UPB), 106. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: upravičenci do posvojiteljskega nadomestila in njihovi družinski člani
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek - rojstni podatki - spol - enotna matična številka občana - podatki o državljanstvu - podatki o prebivališču - podatki o šolanju - podatki o zdravstvenem stanju - podatke o zaposlitvi - podatki o plačah in osnovah za plačevanje prispevka - podatki o dohodkih in premoženju - davčna številka - številka transakcijskega računa, nerezidenčnega računa tujca
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci CSD - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04) in Zakonom o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (109. člen)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: hranjeno v zaklenjeni omari v pisarni strokovnega delavca CSD
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

23. Evidenca o dobroimetju

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Ur. l. RS, št. 110/03 - UPB), 106. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: upravičenci do dobroimetja in njihovi družinski člani
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za potrebe odločanja o pravici do dobroimetja za potrebe spremljanja, načrtovanja in vodenja družinske politike za znanstveno raziskovalne namene za potrebe statističnih raziskav - identiteta oseb ne sme biti razvidna
 • Rok hrambe (neobvezno): podatki se hranijo 5 let po prenehanju pravice
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek - rojstni podatki - spol - enotna matična številka občana - podatki o državljanstvu - podatki o prebivališču - podatki o šolanju - podatki o zdravstvenem stanju - podatke o zaposlitvi - podatki o plačah in osnovah za plačevanje prispevka - podatki o dohodkih in premoženju - davčna številka - številka transakcijskega računa, nerezidenčnega računa tujca
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci CSD - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04) in Zakonom o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (109. člen)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: hranjeno v zaklenjeni omari v pisarni strokovnega delavca CSD
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

24. Evidenca o krajšem delovnem času zaradi nege in varstva otroka

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Ur. l. RS, št. 110/03 - UPB), 106. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: upravičenci do dela s krajšim delovnim časom zaradi nege in varstva otroka in njihovi družinski člani
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za potrebe odločanja o prav
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek - rojstni podatki - spol - enotna matična številka občana - podatki o državljanstvu - podatki o prebivališču - podatki o šolanju - podatki o zdravstvenem stanju - podatke o zaposlitvi - podatki o plačah in osnovah za plačevanje prispevka - podatki o dohodkih in premoženju - davčna številka - številka transakcijskega računa, nerezidenčnega računa tujca
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci CSD - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04) in Zakonom o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (109. člen)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: hranjeno v zaklenjeni omari v pisarni strokovnega delavca CSD
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

25. Evidenca o starševskem dodatku

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Ur. l. RS, št. 110/03 - UPB), 106. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: upravičenci do starševskega dodatka in njihovi družinski člani
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za potrebe odločanja o pravici do starševskega dodatka za potrebe spremljanja, načrtovanja in vodenja družinske politike za znanstveno raziskovalne namene za potrebe statističnih raziskav - identiteta oseb ne sme biti razvidna
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek - rojstni podatki - spol - enotna matična številka občana - podatki o državljanstvu - podatki o prebivališču - podatki o šolanju - podatki o zdravstvenem stanju - podatke o zaposlitvi - podatki o plačah in osnovah za plačevanje prispevka - podatki o dohodkih in premoženju - davčna številka - številka transakcijskega računa, nerezidenčnega računa tujca
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci CSD - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04) in Zakonom o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (109. člen)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: hranjeno v zaklenjeni omari v pisarni strokovnega delavca CSD
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

26. Evidenca o pomoči ob rojstvu otroka

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Ur. l. RS, št. 110/03 - UPB), 106. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Upravičenci do pomoči ob rojstvu otroka in njihovi družinski člani
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za potrebe odločanja o pravici do pomoči ob rojstvu otroka za potrebe spremljanja, načrtovanja in vodenja družinske politike za znanstveno raziskovalne namene za potrebe statističnih raziskav - identiteta oseb ne sme biti razvidna
 • Rok hrambe (neobvezno): podatki se hranijo 5 let po prenehanju pravice
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek - rojstni podatki - spol - enotna matična številka občana - podatki o državljanstvu - podatki o prebivališču - podatki o šolanju - podatki o zdravstvenem stanju - podatke o zaposlitvi - podatki o plačah in osnovah za plačevanje prispevka - podatki o dohodkih in premoženju - davčna številka - številka transakcijskega računa, nerezidenčnega računa tujca
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci CSD - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04) in Zakonom o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (109. člen)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: hranjeno v zaklenjeni omari v pisarni strokovnega delavca CSD
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

27. Evidenca o otroškem dodatku

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS, št. 62/10, 40/11, 110/11, 40/12, 57/12, 14/13, 99/13), 49. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: upravičenci do otroških dodatkov
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za potrebe odločanja o pravicah iz javnih sredstev, načrtovanja politike povečevanja socialne vključenosti, spremljanje stanja ter za znanstveno raziskovalne in statistične namene
 • Rok hrambe (neobvezno): podatki se hranijo 5 let po prenehanju pravice
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebno ime - enotna matična številka občana - številka, datum izdaje in čas veljavnosti dovoljenja za prebivanje tujca - stalno oziroma začasno prebivališče v Republiki Sloveniji - podatki, ki se nanašajo na družinska razmerja: število družinskih članov, podatek ali gre za enostarševsko družino ali dvostarševsko družino, razmerje do vlagatelja - podatki, ki se nanašajo na vrsto življenjske skupnosti: zakonska zveza, zunajzakonska skupnost, istospolna partnerska skupnost - podatki o statusu: podatek ali se šola, podatek o zaposlitvi oziroma brezposelnosti, podatek o upokojitvi - podatke, katere dohodke iz 12. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev ima in v kateri višini - podatke, katero premoženje iz 17. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev ima in v kateri vrednosti - podatke o višini prejemkov iz 5. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev oziroma subvencij oziroma plačil iz 6. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev - podatke o številki odločbe - številka transakcijskega računa vlagatelja - podatki, ki se nanašajo na stanovanjske in bivalne pogoje
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci CSD - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04) in Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: hranjeno v zaklenjeni omari v pisarni strokovnega delavca CSD
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

28. Evidenca o dodatku za veliko družino

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Ur. l. RS, št. 110/03 - UPB), 106. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: upravičenci do dodatka za veliko družino in njihovi družinski člani
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za potrebe odločanja o pravici do dodatka za veliko družino za potrebe spremljanja, načrtovanja in vodenja družinske politike za znanstveno raziskovalne namene za potrebe statističnih raziskav - identiteta oseb ne sme biti razvidna
 • Rok hrambe (neobvezno): podatki se hranijo 5 let po prenehanju pravice
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek - rojstni podatki - spol - enotna matična številka občana - podatki o državljanstvu - podatki o prebivališču - podatki o šolanju - podatki o zdravstvenem stanju - podatki o zaposlitvi - podatki o plačah in osnovah za plačevanje prispevka - podatki o dohodkih in premoženju - davčna številka - podatki o gospodinjstvu - številka transakcijskega računa, nerezidenčnega računa tujca
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci CSD - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04) in Zakonom o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (109. člen)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: hranjeno v zaklenjeni omari v pisarni strokovnega delavca CDS
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

29. Evidenca o dodatku za nego otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Ur. l. RS, št. 110/03 - UPB), 106. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: upravičenci do dodatka za nego otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo ter njihovi družinski člani
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za potrebe odločanja o pr
 • Rok hrambe (neobvezno): podatki se hranijo 5 let po prenehanju pravice
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek - rojstni podatki - spol - enotna matična številka občana - podatki o državljanstvu - podatki o prebivališču - podatki o šolanju - podatki o zdravstvenem stanju - podatki o zaposlitvi - podatki o plačah in osnovah za plačevanje prispevka - podatki o dohodkih in premoženju - davčna številka - podatki o gospodinjstvu - številka transakcijskega računa, nerezidenčnega računa tujca
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci CSD - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04) in Zakonom o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (109. člen)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: hranjeno v zaklenjeni omari v pisarni strokovnega delavca CSD
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

30. Evidenca o delnem plačilu za izgubljen dohodek

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Ur. l. RS, št. 110/03 - UBP), 106. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: upravičenci do delnega plačila za izgubljen dohodek in njihovi družinski člani
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za p
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek - rojstni podatki (datum in kraj rojstva) - spol - enotna matična številka občana - podatki o državljanstvu - podatki o prebivališču - podatki o šolanju - podatki o zdravstvenem stanju - podatki o zaposlitvi - podatki o plačah in osnovah za plačevanje prispevka - podatki o dohodkih in premoženju - davčna številka - podatki o gospodinjstvu - številka transakcijskega računa, nerezidenčnega računa tujca
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci CSD - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04) in Zakonom o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (109. člen)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: hranjeno v zaklenjeni omari v pisarni strokovnega delavca CSD
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

31. Evidenca o zavarovancih za starševsko varstvo

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Ur. l. RS, št. 110/03-UBP), 106. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Upravičenci do zavarovanja za starševsko varstvo
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Z
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek - rojstni podatki - spol - enotna matična številka občana - podatki o državljanstvu - podatki o prebivališču - podatki o šolanju - podatki o zdravstvenem stanju - podatki o zaposlitvi - podatki o plačah in osnovah za plačevanje prispevka - podatki o dohodkih in premoženju - davčna številka - podatki o gospodinjstvu - številka transakcijskega računa, nerezidenčnega računa tujca
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci CSD - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04) in Zakonom o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (109. člen)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni omari v pisarni strokovnega delavca
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

32. Evidenca o rejnikih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o izvajanju rejniške dejavnosti ZIRD (Ur. l. RS, št. 110/2002, 3/2004 ;65. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: rejniki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za potrebe odločanja po Zakonu o izvajanju rejniške dejavnosti za potrebe izvajanja rejniške dejavnosti na območju krajevne pristojnosti centra za socialno delo
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let po prenehanju izvajanja rejniške dejavnosti, po preteku roka se podatki arhivirajo
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek - rojstni podatki - spol - enotna matična številka občana - podatki o državljanstvu - podatki o prebivališču - podatki o šolanju - podatki o zdravstvenem stanju - podatki o socialnem stanju - podatki o podaljšanju roditeljske pravice - podatki o izobrazbi - podatki o nekaznovanju - podatki o zaposlitvi - davčna številka
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci CSD in ministrstvo - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04) in Zakonom o izvajanju rejniške dejavnosti ( 68. člen, če so za uporabo podatkov pooblaščeni z zakonom ali na podlagi pisne zahteve ali privolitve osebe, na katero se podatki nanašajo.)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: hranjeno v zaklenjeni omari v pisarni strokovnega delavca CSD
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

33. Evidenca o rejniških družinah

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o izvajanju rejniške dejavnosti ZIRD (Ur. l. RS, št. 110/2002, 3/2004 ; 65. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: rejniške družine
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za potrebe odločanja po Zakonu o izvajanju rejniške dejavnosti za potrebe izvajanja rejniške dejavnosti na območju krajevne pristojnosti centra za socialno delo
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let po prenehanju izvajanja rejniške dejavnosti, po preteku roka se podatki arhivirajo
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek - rojstni podatki - spol - enotna matična številka občana - podatki o državljanstvu - podatki o prebivališču - podatki o šolanju - podatki o zdravstvenem stanju - podatki o socialnem stanju - podatki o podaljšanju roditeljske pravice - podatki o izobrazbi - podatki o nekaznovanju - podatki o zaposlitvi - davčna številka
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci CSD in ministrstvo - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04) in Zakonom o izvajanju rejniške dejavnosti ( 68. člen, če so za uporabo podatkov pooblaščeni z zakonom ali na podlagi pisne zahteve ali privolitve osebe, na katero se podatki nanašajo.)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: hranjeno v zaklenjeni omari v pisarni strokovnega delavca CSD
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

34. Evidenca o sklenjenih rejniških pogodbah

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o izvajanju rejniške dejavnosti ZIRD (Ur. l. RS, št. 110/2002, 3/2004 ; 65. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: rejniki oz. pogodbene stranke rejniške pogodbe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za potrebe odločanja po Zakonu o izvajanju rejniške dejavnosti za potrebe izvajanja rejniške dejavnosti na območju krajevne pristojnosti centra za socialno delo
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let po prenehanju izvajanja rejniške dejavnosti, po preteku roka se podatki arhivirajo
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek - rojstni podatki - spol - enotna matična številka občana - podatki o državljanstvu - podatki o prebivališču - podatki o šolanju - podatki o zdravstvenem stanju - podatki o socialnem stanju - podatki o podaljšanju roditeljske pravice - podatki o izobrazbi - podatki o nekaznovanju - podatki o zaposlitvi - davčna številka
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci CSD ministrstvo - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04) in Zakonom o izvajanju rejniške dejavnosti ( 68. člen če so za uporabo podatkov pooblaščeni z zakonom ali na podlagi pisne zahteve ali privolitve osebe, na katero se podatki nanašajo.)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: hranjeno v zaklenjeni omari v pisarni strokovnega delavca CSD
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

35. Evidenca o rejencih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o izvajanju rejniške dejavnosti ZIRD (Ur. l. RS, št. 110/2002, 3/2004 ; 65. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: rejenci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za potrebe odločanja po Zakonu o izvajanju rejniške dejavnosti za potrebe izvajanja rejniške dejavnosti na območju krajevne pristojnosti centra za socialno delo
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let po prenehanju izvajanja rejniške dejavnosti, po preteku roka se podatki arhivirajo
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek - rojstni podatki - spol - enotna matična številka občana - podatki o državljanstvu - podatki o prebivališču - podatki o šolanju - podatki o zdravstvenem stanju - podatki o socialnem stanju - podatki o podaljšanju roditeljske pravice - podatki o izobrazbi - podatki o nekaznovanju - podatki o zaposlitvi - davčna številka
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci CSD ministrstvo - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04) in Zakonom o izvajanju rejniške dejavnosti ( 68. člen če so za uporabo podatkov pooblaščeni z zakonom ali na podlagi pisne zahteve ali privolitve osebe, na katero se podatki nanašajo.)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: hranjeno v zaklenjeni omari v pisarni strokovnega delavca CSD
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

36. Evidenca o bioloških družinah rejencev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o izvajanju rejniške dejavnosti ZIRD (Ur. l. RS, št. 110/2002, 3/2004 ; 65. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: družinski člani biološke družine rejenca
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za potrebe odločanja po Zakonu o izvajanju rejniške dejavnosti za potrebe izvajanja rejniške dejavnosti na območju krajevne pristojnosti centra za socialno delo
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let po prenehanju izvajanja rejniške dejavnosti, po preteku roka se podatki arhivirajo
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek - rojstni podatki (datum in kraj rojstva) - spol - enotna matična številka občana - podatki o državljanstvu - podatki o prebivališču - podatki o šolanju - podatki o zdravstvenem stanju - podatki o socialnem stanju - podatki o podaljšanju roditeljske pravice - podatki o izobrazbi - podatki o nekaznovanju - podatki o zaposlitvi - davčna številka
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci CSD ministrstvo - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04) in Zakonom o izvajanju rejniške dejavnosti ( 68. člen če so za uporabo podatkov pooblaščeni z zakonom ali na podlagi pisne zahteve ali privolitve osebe, na katero se podatki nanašajo.)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: hranjeno v zaklenjeni omari v pisarni strokovnega delavca CSD
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

37. Evidenca o rejninah

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o izvajanju rejniške dejavnosti ZIRD (Ur. l. RS, št. 110/2002, 3/2004 ; 65. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: upravičencih do rejnine
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za potrebe odločanja po Zakonu o izvajanju rejniške dejavnosti za potrebe izvajanja rejniške dejavnosti na območju krajevne pristojnosti centra za socialno delo
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let po prenehanju izvajanja rejniške dejavnosti, po preteku roka se podatki arhivirajo
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek - rojstni podatki - spol - enotna matična številka občana - podatki o državljanstvu - podatki o prebivališču - podatki o šolanju - podatki o zdravstvenem stanju - podatki o socialnem stanju - podatki o podaljšanju roditeljske pravice - podatki o izobrazbi - podatki o nekaznovanju - podatki o zaposlitvi - davčna številka
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci CSD ministrstvo - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04) in Zakonom o izvajanju rejniške dejavnosti ( 68. člen če so za uporabo podatkov pooblaščeni z zakonom ali na podlagi pisne zahteve ali privolitve osebe, na katero se podatki nanašajo.)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: hranjeno v zaklenjeni omari v pisarni strokovnega delavca CSD
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

38. Zbirka podatkov o gluhih osebah, katerim je bila izdana odločba o pravici do tolmača

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika (Ur. l. RS, št. 96/02), 22. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: gluhe osebe, ki so uveljavljale pravico do tolmača
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - za potrebe zavoda oz. zasebnika, ki opravlja socialno varstveno dejavnost - za potrebe znanstveno raziskovalnega dela - identiteta oseb ne sme biti razvidna
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek gluhe osebe - datum in kraj rojstva gluhe osebe - enotna matična številka občana - podatki o prebivališču - registrska številka vavčerja - številka, datum izdaje in dokončnosti odločbe
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci CSD - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04) in Zakonom o socialnem varstvu
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: hranjeno v zaklenjeni omarah v pisarnah svetovalnih delavcev CSD
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

39. Zbirka podatkov o državnih štipendijah

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 110/11, 40/12, 57/12, 14/13, 99/13), 49. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: upravičenci do državnih štipendij
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za potrebe odločanja o pravicah iz javnih sredstev, načrtovanja politike povečevanja socialne vključenosti, spremljanje stanja ter za znanstveno raziskovalne in statistične namene
 • Rok hrambe (neobvezno): podatki se hranijo 5 let po prenehanju pravice, po preteku tega roka, se arhivirajo
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebno ime - enotna matična številka občana - številka, datum izdaje in čas veljavnosti dovoljenja za prebivanje tujca - stalno oziroma začasno prebivališče v Republiki Sloveniji - podatki, ki se nanašajo na družinska razmerja: število družinskih članov, podatek ali gre za enostarševsko družino ali dvostarševsko družino, razmerje do vlagatelja - podatki, ki se nanašajo na vrsto življenjske skupnosti: zakonska zveza, zunajzakonska skupnost, istospolna partnerska skupnost - podatki o statusu: podatek ali se šola, podatek o zaposlitvi oziroma brezposelnosti, podatek o upokojitvi - podatke, katere dohodke iz 12. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev ima in v kateri višini - podatke, katero premoženje iz 17. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev ima in v kateri vrednosti - podatke o višini prejemkov iz 5. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev oziroma subvencij oziroma plačil iz 6. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev - podatke o številki odločbe - številka transakcijskega računa vlagatelja - podatki, ki se nanašajo na stanovanjske in bivalne pogoje - vključenost oseb v izobraževalne programe (naziv srednje šole, višje strokovne šole, fakultete) - vrsta in področje izobraževanja, naziv in smer izobraževalnega programa - letnik izobraževanja - občina vzgojno-izobraževalnega zavoda - povprečna ocena dijaka oziroma študenta - povprečna višina štipendije - višina osnovne štipendije - dodatki k štipendiji, ki jih oseba prejema in v kateri višini
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci CSD - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04) in Zakonom o socialnem varstvu
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: hranjeno v zaklenjeni omarah v pisarnah svetovalnih delavcev CSD
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

40. evidenca o obravnavah koordinatorja obravnave v skupnosti

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o duševnem zdravju (Ur. l. RS, št. 77/08), 102. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: osebe, ki so vključene v obravnavo v skupnosti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - za namen spremljanja izvajanja nalog iz 96. člena zakona o duševnem zdravju
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - datum začetka izvajanja oziroma zaključka obravnave v skupnosti - podatki o številu oseb, ki jih je koordinator v določenem obdobju obravnaval
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci CSD, ministrstvo - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04) in Zakonom o duševnem zdravju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: hranjeno v zaklenjeni omarah v pisarni koordinatorja obravnave v skupnosti
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

41. Zbirka podatkov o znižanih plačilih vrtca

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 110/11, 40/12, 57/12, 14/13, 99/13), 49. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: upravičenci do znižanega plačila vrtca
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za potrebe odločanja o pravicah iz javnih sredstev, načrtovanja politike povečevanja socialne vključenosti, spremljanje stanja ter za znanstveno raziskovalne in statistične namene
 • Rok hrambe (neobvezno): podatki se hranijo 5 let po prenehanju pravice, odločbe se arhivirajo
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebno ime - enotna matična številka občana - številka, datum izdaje in čas veljavnosti dovoljenja za prebivanje tujca - stalno oziroma začasno prebivališče v Republiki Sloveniji - podatki, ki se nanašajo na družinska razmerja: število družinskih članov, podatek ali gre za enostarševsko družino ali dvostarševsko družino, razmerje do vlagatelja - podatki, ki se nanašajo na vrsto življenjske skupnosti: zakonska zveza, zunajzakonska skupnost, istospolna partnerska skupnost - podatki o statusu: podatek ali se šola, podatek o zaposlitvi oziroma brezposelnosti, podatek o upokojitvi - podatke, katere dohodke iz 12. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev ima in v kateri višini - podatke, katero premoženje iz 17. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev ima in v kateri vrednosti - podatke o višini prejemkov iz 5. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev oziroma subvencij oziroma plačil iz 6. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev - podatke o številki odločbe - podatki, ki se nanašajo na stanovanjske in bivalne pogoje - vrtec, v katerega je otrok vključen
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci CSD - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04) in Zakonom uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: hranjeno v zaklenjeni omarah v pisarnah strokovnih delavcev CSD
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

42. Zbirka podatkov o subvencijah malice za učence in dijake

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 110/11, 40/12, 57/12, 14/13, 99/13), 49. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: upravičenci do subvencije malice za učence in dijake
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za potrebe odločanja o pravicah iz javnih sredstev, načrtovanja politike povečevanja socialne vključenosti, spremljanje stanja ter za znanstveno raziskovalne in statistične namene
 • Rok hrambe (neobvezno): podatki se hranijo 5 let po prenehanju pravice, odločbe se arhivirajo
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebno ime - enotna matična številka občana - številka, datum izdaje in čas veljavnosti dovoljenja za prebivanje tujca - stalno oziroma začasno prebivališče v Republiki Sloveniji - podatki, ki se nanašajo na družinska razmerja: število družinskih članov, podatek ali gre za enostarševsko družino ali dvostarševsko družino, razmerje do vlagatelja - podatki, ki se nanašajo na vrsto življenjske skupnosti: zakonska zveza, zunajzakonska skupnost, istospolna partnerska skupnost - podatki o statusu: podatek ali se šola, podatek o zaposlitvi oziroma brezposelnosti, podatek o upokojitvi - podatke, katere dohodke iz 12. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev ima in v kateri višini - podatke, katero premoženje iz 17. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev ima in v kateri vrednosti - podatke o višini prejemkov iz 5. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev oziroma subvencij oziroma plačil iz 6. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev - podatke o številki odločbe - podatki, ki se nanašajo na stanovanjske in bivalne pogoje - ime vzgojno-izobraževalnega programa, v katerega je učenec vključen
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci CSD - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04) in Zakonom uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: hranjeno v zaklenjeni omarah v pisarnah strokovnih delavcev CSD
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

43. Zbirka podatkov o subvencijah kosila za učence

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 110/11, 40/12, 57/12, 14/13, 99/13), 49. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: upravičenci do subvencije kosila za učence
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za potrebe odločanja o pravicah iz javnih sredstev, načrtovanja politike povečevanja socialne vključenosti, spremljanje stanja ter za znanstveno raziskovalne in statistične namene
 • Rok hrambe (neobvezno): podatki se hranijo 5 let po prenehanju pravice, odločbe se arhivirajo
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebno ime - enotna matična številka občana - številka, datum izdaje in čas veljavnosti dovoljenja za prebivanje tujca - stalno oziroma začasno prebivališče v Republiki Sloveniji - podatki, ki se nanašajo na družinska razmerja: število družinskih članov, podatek ali gre za enostarševsko družino ali dvostarševsko družino, razmerje do vlagatelja - podatki, ki se nanašajo na vrsto življenjske skupnosti: zakonska zveza, zunajzakonska skupnost, istospolna partnerska skupnost - podatki o statusu: podatek ali se šola, podatek o zaposlitvi oziroma brezposelnosti, podatek o upokojitvi - podatke, katere dohodke iz 12. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev ima in v kateri višini - podatke, katero premoženje iz 17. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev ima in v kateri vrednosti - podatke o višini prejemkov iz 5. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev oziroma subvencij oziroma plačil iz 6. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev - podatke o številki odločbe - podatki, ki se nanašajo na stanovanjske in bivalne pogoje - ime vzgojno-izobraževalnega zavoda, v katerega je učenec vključen
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci CSD - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04) in Zakonom uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: hranjeno v zaklenjeni omarah v pisarnah strokovnih delavcev CSD
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

44. Zbirka podatkov o subvencijah najemnine

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 110/11, 40/12, 57/12, 14/13, 99/13), 49. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: upravičenci do subvencije najemnine
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za potrebe odločanja o pravicah iz javnih sredstev, načrtovanja politike povečevanja socialne vključenosti, spremljanje stanja ter za znanstveno raziskovalne in statistične namene
 • Rok hrambe (neobvezno): podatki se hranijo 5 let po prenehanju pravice, odločbe se arhivirajo
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebno ime - enotna matična številka občana - številka, datum izdaje in čas veljavnosti dovoljenja za prebivanje tujca - stalno oziroma začasno prebivališče v Republiki Sloveniji - podatki, ki se nanašajo na družinska razmerja: število družinskih članov, podatek ali gre za enostarševsko družino ali dvostarševsko družino, razmerje do vlagatelja - podatki, ki se nanašajo na vrsto življenjske skupnosti: zakonska zveza, zunajzakonska skupnost, istospolna partnerska skupnost - podatki o statusu: podatek ali se šola, podatek o zaposlitvi oziroma brezposelnosti, podatek o upokojitvi - podatke, katere dohodke iz 12. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev ima in v kateri višini - podatke, katero premoženje iz 17. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev ima in v kateri vrednosti - podatke o višini prejemkov iz 5. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev oziroma subvencij oziroma plačil iz 6. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev - podatke o številki odločbe - številka transakcijskega računa lastnika neprofitnega stanovanja - številka transakcijskega računa najemnika tržnega in hišniškega stanovanja - podatki, ki se nanašajo na stanovanjske in bivalne pogoje - število oseb, navedenih v najemni pogodbi
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci CSD - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04) in Zakonom uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: hranjeno v zaklenjeni omarah v pisarnah strokovnih delavcev CSD
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

45. Zbirka podatkov o pravicah do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 110/11, 40/12, 57/12, 14/13, 99/13), 49. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: upravičenci do pravice do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za potrebe odločanja o pravicah iz javnih sredstev, načrtovanja politike povečevanja socialne vključenosti, spremljanje stanja ter za znanstveno raziskovalne in statistične namene
 • Rok hrambe (neobvezno): podatki se hranijo 5 let po prenehanju pravice, odločbe se arhivirajo
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebno ime - enotna matična številka občana - številka, datum izdaje in čas veljavnosti dovoljenja za prebivanje tujca - stalno oziroma začasno prebivališče v Republiki Sloveniji - podatki, ki se nanašajo na družinska razmerja: število družinskih članov, podatek ali gre za enostarševsko družino ali dvostarševsko družino, razmerje do vlagatelja - podatki, ki se nanašajo na vrsto življenjske skupnosti: zakonska zveza, zunajzakonska skupnost, istospolna partnerska skupnost - podatki o statusu: podatek ali se šola, podatek o zaposlitvi oziroma brezposelnosti, podatek o upokojitvi - podatke, katere dohodke iz 12. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev ima in v kateri višini - podatke, katero premoženje iz 17. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev ima in v kateri vrednosti - podatke o višini prejemkov iz 5. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev oziroma subvencij oziroma plačil iz 6. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev - podatke o številki odločbe - podatki, ki se nanašajo na stanovanjske in bivalne pogoje - podatek, ali je oseba obvezno zdravstveno zavarovana in ali ima sklenjeno pogodbo o dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju po zakonu, ki ureja zdravstveno zavarovanje
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci CSD - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04) in Zakonom uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: hranjeno v zaklenjeni omarah v pisarnah strokovnih delavcev CSD
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

46. Zbirka podatkov o pravicah do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 110/11, 40/12, 57/12, 14/13, 99/13), 49. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: upravičenci do pravice do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za potrebe odločanja o pravicah iz javnih sredstev, načrtovanja politike povečevanja socialne vključenosti, spremljanje stanja ter za znanstveno raziskovalne in statistične namene
 • Rok hrambe (neobvezno): podatki se hranijo 5 let po prenehanju pravice, odločbe se arhivirajo
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebno ime - enotna matična številka občana - številka, datum izdaje in čas veljavnosti dovoljenja za prebivanje tujca - stalno oziroma začasno prebivališče v Republiki Sloveniji - podatki, ki se nanašajo na družinska razmerja: število družinskih članov, podatek ali gre za enostarševsko družino ali dvostarševsko družino, razmerje do vlagatelja - podatki, ki se nanašajo na vrsto življenjske skupnosti: zakonska zveza, zunajzakonska skupnost, istospolna partnerska skupnost - podatki o statusu: podatek ali se šola, podatek o zaposlitvi oziroma brezposelnosti, podatek o upokojitvi - podatke, katere dohodke iz 12. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev ima in v kateri višini - podatke, katero premoženje iz 17. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev ima in v kateri vrednosti - podatke o višini prejemkov iz 5. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev oziroma subvencij oziroma plačil iz 6. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev - podatke o številki odločbe - podatki, ki se nanašajo na stanovanjske in bivalne pogoje - podatek, ali je oseba slovenski državljan
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci CSD - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04) in Zakonom uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: hranjeno v zaklenjeni omarah v pisarnah strokovnih delavcev CSD
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam