Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ZVEZA PARAPLEGIKOV SLOVENIJE
Sedež ali naslov: ŠTIHOVA 14
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 5195411000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih, KPJS, ZSPJS, KPDZSV, Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 14.6.2010 sprejela Skupščina Zveze paraplegikov Slovenije
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni pri Zvezi paraplegikov Slovenije
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodb o zaposlitvi, za druge uradne namene
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, EMŠO, kraj rojstva, država rojstva, davčna številka, državljanstvo, TRR, naslov stalnega bivališča, naslov začasnega bivališča, izobrazba, ali je delavec invalid, kategorija invalidnosti, ali je delavec delno upokojen, ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu-ime drugega delodajalca, podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi, datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, datum nastopa dela, vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, poklic, strokovna usposobljenost, naziv delovnega mesta, podatki o vrsti dela, ki ga delavec opravlja, število ur tedenskega delovnega časa, razporeditev delovnega časa, kraj, kjer delavec opravlja delo, podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi, datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, odločbe o dopustih, dokazila o potnih stroških
 • Uporabniki zbirke: ZPIZ, ZZZS, DURS, pooblaščeni delavci v podjetju, ZRSZ, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Personalne mape zaposlenih so zaklenjene v kovinski ognjevarni omari. Prostori se ob zaključku delovnega časa zaklepajo. Podatki niso shranjeni v elektronski obliki in se na tak način tudi ne posredujejo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastonika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O ČLANIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): ni podatka
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: člani društva
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za uveljavljanje pravice posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo; za druge uradne namene.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. 32. Člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, članska št., datum vključitve, spol, stalni naslov, stalna pošta, država, občina, društvo,telefon, mobitel, e-mail, http://, datum rojstva, EMŠO, davčna številka, datum nastanka invalidnosti, starost ob poškodbi, stopnja invalidnosti, stopnja telesne okvare, stanje po poškodbi, kje se je zgodila nesreča, vzrok nastanka invalidnosti, vrsta nesreče, zakonski stan, koliko otrok se vam je rodilo, s kom živite, ali živite v, je vaše bivališče, bivališče je dostopno z, je bivališče prilagojeno, zaključena stopnja izobrazbe, trenutni status, ste se upokojili, trenutna zaposlitev, je delovno mesto prilagojeno, kako pridete na delovno mesto, ste bili zaposleni pred poškodbo, dohodki, dodatki, imate avto, vozite avto, katera javna sredstva uporabljate, najpogostejše bolezni povezane z diagnozo, ostale kronične bolezni, nega, vezanost na inv. voziček, upravljanje inv. vozička, medicinsko tehnični pripomočki, inkontinenčni material, inkontinenca, potreba po fizični pomoči, vrsta osebne asistence, storitve ki jih potrebujete, zadovoljene potreb po OA, športne dejavnosti, kulturne dejavnosti, interesne dejavnosti, druge dejavnosti, delo ZPS, delo DP, izboljšave, informiranje glasila, informiranje spletne strani, vključitev v prostovoljno delo, uporaba parkirnih mest za invalide, dostopnost grajenega okolja, računalnik, internet, koriščenje OR, vrsta OR, počitniške kapacitete ZPS, družabna srečanja,.
 • Uporabniki zbirke: Zveza paraplegikov Slovenije, davčna uprava RS, pooblaščeni delavci v organizaciji; na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov zakonsko podlago, ob osebni privolitvi uporabnika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Vsa dokumentacija, ki se nanaša na uporabnike programa je vodena v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov in pravilnikom o varovanju osebnih podatkov. Dokumentacija je hranjena v ognjevarni omari, do nje ima dostop le pooblaščeno osebje. Prostori so ustrezno zaklenjeni. Osebnih podatkov ne posredujemo po elektronski pošti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke OP se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. Člena ZVOP-1
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA O ZUNANJIH SODELAVCIH DRUŠTVA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zunanji sodelavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje posebnih socialnih programov organizacije
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, rojstni podatki (datum, kraj, država, če je kraj rojstva v tujini, državljanstvo), EMŠO, davčna številka, transakcijski račun (številka in naziv banke), naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, pošta, šifra občine, občina, šifra države, država), naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, pošta, šifra občine, občina, šifra države, država), telefonska številka (fiksna in mobilna), elektronski naslov, registrska številka osebnega avtomobila, izobrazba, poklic.
 • Uporabniki zbirke: Davčna uprava RS, študentski servis, pooblaščeni delavci v društvu, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu in osebni privolitvi posameznika
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Vsa dokumentacija, ki se nanaša na uporabnike programa je vodena v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov in pravilnikom o varovanju osebnih podatkov. Dokumentacija je hranjena v ognjevarni omari, do nje ima dostop le pooblaščeno osebje. Prostori so ustrezno zaklenjeni. Osebnih podatkov ne posredujemo po elektronski pošti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke OP se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. Člena ZVOP-1
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA AVTORSKIH IN PODJEMNIH POGODB TER POGODB O SODELOVANJU

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pogodbeni sodelavci, kateri sodelujejo pri izvajanju posebnih socialnih programov in delovanju društva.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za uveljavljanje pravic posameznika na katerega se podatki nanašajo in za druge uradne namene
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. 32. Člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, rojstni podatki (datum, kraj, država, če je kraj rojstva v tujini, državljanstvo), EMŠO, davčna številka, transakcijski račun (številka in naziv banke), naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, pošta, šifra občine, občina, šifra države, država), naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, pošta, šifra občine, občina, šifra države, država), elektronski naslov, registrska številka osebnega avtomobila, izobrazba, poklic.
 • Uporabniki zbirke: ZZZS, ZPIZ Slovenije, davčna uprava RS, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Vsa dokumentacija, ki se nanaša na uporabnike programa je vodena v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov in pravilnikom o varovanju osebnih podatkov. Dokumentacija je hranjena v ognjevarni omari, do nje ima dostop le pooblaščeno osebje. Prostori so ustrezno zaklenjeni. Osebnih podatkov ne posredujemo po elektronski pošti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke OP se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. Člena ZVOP-1
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam