Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: PALFINGER MARINE d.o.o., MARIBOR
Sedež ali naslov: Špelina ulica 22
Poštna številka: 2000
Kraj: Maribor
Matična številka: 2092255000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidence o uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci invalidi dela, ki uveljavljajo pri organizaciji pravice iz preostale delovne zmožnosti Delavci, katerih delovna zmožnost je spremenjena ali je pri njih neposredna nevarnost, da nastane invalidnost
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev iz invalidskega zavarovanja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki o zavarovancu: a) ime in priimek, b) priimek ob rojstvu c) enotna matična številka občana, d) spol, e) datum rojstva, f) stalno in začasno prebivališče in naslov, g) število ur polnega delovnega časa na dan in na teden - opis delovnega mesta: a) naziv delovnega mesta, b) razporejen od-do c) strokovna izobrazba za delovno mesto č) dodatne zahteve d) strokovna izobrazba delavca e) opis in potek dela f) glavno in druga opravila g) trajanje ur na izmeno h) število ur za redno delo na dan, na teden, na mesec i) predmeti dela: surovine, kemikalije, polizdelki, izdelki j) prihod na delo v km k) način prihoda na delo l) delovne razmere m) telesne aktivnosti n) psihofizične zahteve o) stopnja in trajanje obremenitev in škodljivosti p) pomembne izmerjene vrednosti obremenitev in škodljivosti r) sredstva in oprema za osebno varnost pri delu, za katera se uporabljajo s) zdravstvene zahteve dela š) zavarovanec je/ni seznanjen z opisom delovnega mesta t) datum priznanja pravice u) datum začetka uveljavljanja pravice v) vrsta pravice, ki se uveljavlja z) datum prenehanja pravice
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Pooblaščeni zdravnik Pooblaščena oseba podjetja za varstvo pri delu Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni požarnovarni omari v arhivu podjetja, kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: podatki o delavcu: – osebno ime, – slika, – datum rojstva, – kraj rojstva, – država rojstva, – enotna matična številka občana, – davčna številka, – državljanstvo, – naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), – naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), – izobrazba, – ali je delavec invalid, – kategorija invalidnosti, – ali je delavec delno upokojen, – ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, – ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, – naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj); b) podatki o delovnem dovoljenju delavca (tujci): – vrsta delovnega dovoljenja, – datum izdaje delovnega dovoljenja, – datum izteka delovnega dovoljenja, – številka delovnega dovoljenja, – organ, ki je izdal delovno dovoljenje; c) podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: – datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, – datum nastopa dela, – vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, – razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, – poklic, ki ga opravlja delavec, – strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, – naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, – število ur tedenskega rednega delovnega časa, – razporeditev delovnega časa, – kraj, kjer delavec opravlja delo, – ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo; č) podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: – datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, – način prenehanja pogodbe o zaposlitvi
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci podjetja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni požarnovarni omari v arhivu podjetja, kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o plači zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo plač, nadomestil plač
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatke o delavcu: poleg podatkov iz točke a) 13. člena vpisuje še: – številko transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plače in ostali prejemki; b) podatke o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: – bruto plača za delo s polnim delovnim časom, – bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, – bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo), – bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca; zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: – bruto zaostala izplačila in nadomestila plač; izredno izplačilo (izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače): – bruto izplačila na podlagi osebne delovne uspešnosti, – dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja; neto plača (za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna izplačila): – plača, – zaostalo izplačilo, – nadomestilo plače, – izredno izplačilo; c) podatke o drugih stroških dela: – povračila stroškov v zvezi z delom, – regres za letni dopust, – jubilejna nagrada, – dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, – plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, – solidarnostna pomoč, – odpravnina, – stroški izobraževanja delavcev, – davki na izplačane plače, – ostali stroški dela; č) podatke o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: prispevki v breme delodajalca: – plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, – plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, – plačani prispevki za starševsko varstvo, – plačani prispevki za zaposlovanje; prispevki v breme zavarovanca: – plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, – plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, – plačani prispevki za starševsko varstvo, – plačani prispevki za zaposlovanje.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije Ministrstvo za finance Davčna uprava Republike Slovenije banke drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v fasciklih v zaklenjeni omari oddelka financ, obračun plač, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidence o poškodbah pri delu in nevarnih dogodkih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so se poškodovali pri delu ali prisostvovali pri nevarnem dogodku (možnost nastanka poškodbe osebe ali predmetov dela, delovnih sredstev itd.)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškodbe pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebi podatki: ime in priimek poškodovanega delavca, datum/čas poškodbe, domači naslov, telefon doma, kraj, pošta, rojstni datum, spol, datum prijave, začetek dela v Palfinger systems, delovna doba, oddelek, delovodja na dan nesreče, izmena, čas začetka dela zaposlenega na dan poškodbe, priče, delovno mesto, kraj poškodbe, narava nesreče, izvajanje delovne naloge-kratek opis in uporabljena oprema. - podatki o poškodovanem delavcu: a) koliko časa je poškodovanec opravljal delo, na katerem je bil poškodovan b) koliko ur je delal ta dan pred poškodbo c) ali je bil poškodovan med delom č) ali je bil poškodovan na svojem delovnem mestu d) ali je poškodovanec umrl - podatki o poškodbi pri delu a) datum, čas, kraj in dan nezgode b) kje se je pripetila nesreča: na delu, na poti na delo, na poti z dela, na službeni poti c) število umrlih na kraju dogodka č) število poškodovanih na kraju dogodka d) zunanji vzrok poškodbe e) materialni povzročitelj poškodbe f) nastanek poškodbe – kratek opis poškodbe g) ali je delovno mesto nevarno h) ali je delovno mesto tehnično zavarovano i) uporaba zaščitnih sredstev - podatki o nezgodi a) točen opis poškodb zaradi nezgode b) ali je poškodovani pred nezgodo pil alkoholne pijače c) navedbe prič nezgode č) ali je bila na podlagi nezgode uvedena preiskava d) podatki o ostalih udeležencih prometne nezgode e) zdravnik, ki je nudil prvo pomoč f) kdaj in kje se je poškodovanec zdravil zaradi te nezgode g) do katerega dne je bil poškodovanec nesposoben za delo h) ali zdravnik predvideva, da bo imel poškodovanec trajne posledice i) ali je poškodovanec že imel enako ali podobno poškodbo na tem delu telesa pred nezgodo j) ali se je poškodovanec na sedaj poškodovanem delu telesa že zdravil zaradi poškodbe ali obolenja pred nezgodo k) vozniško dovoljenje: številka, kategorija, izdano dne, velja od-do, izdano pri l) prometno dovoljenje: številka, velja do m) naziv banke, pri kateri ima poškodovanec transakcijski račun , številka le-tega
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Pooblaščeni zdravnik Pooblaščena oseba podjetja za varstvo pri delu Zavarovalnice drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v omari v obračunu plač ali v osebni mapi in pri družbi, ki izvaja storitev zagotavljanja varstva pri delu.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca avtorskih in podjemnih pogodb

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študenti in drugi, ki delajo preko avtorske ali podjemne pogodbe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje plačila osebam, ki za podjetje opravljajo določena dela.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebni podatki: a) priimek in ime b) rojstni datum c) naslov d) davčna in EMŠO številka f) pričetek in trajanje dela g) vrsta dela h) količina ur dela i) cena na enoto
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščeni delavci podjetja - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni požarnovarni omari v arhivu podjetja, kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o izrečenih disciplinskih ukrepih in izrečenih opozorilih pred redno odpovedjo iz krivdnega razloga

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidentiranje kršitev ter izrečenih disciplinskih ukrepov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebni podatki: a) priimek in ime b) rojstni datum c) naslov d) delovno mesto g) opis in vrsta kršitve.
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščeni delavci podjetja - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni požarnovarni omari v arhivu podjetja, kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca prejetih vlog in ponudb

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki, ki so zainteresirani za delo v podjetju.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Nabor kandidatov za prosta delovna mesta.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebni podatki: a) priimek in ime b) datum rojstva, naslov c) podatki o izobrazbi, dokazila d) drugo.
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščeni delavci podjetja - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranijo se v zaklenjeni omari v financah, monitor v pisarni je dostopen samo pooblaščenim osebam.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam