Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Alta Invest d.d.
Sedež ali naslov: Železna cesta 18
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 3710432000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA PODATKOV O STRANKAH, POSLOVNIH RAZMERJIH IN TRANSAKCIJAH, KI SE VODIJO NA PODLAGI ZPPDFT

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št 60/2007 s spremembami; ZPPDFT) in Zakon o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/2007 s spremembami; ZTFI).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Stranke družbe, ki sklepajo poslovno razmerje oziroma opravijo transakcijo skladno z 8. členom Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se pridobivajo in obdelujejo za namen izvajanja 8. člena ZPPDFT, za namene poročanja Uradu za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma; za zagotavljanje podatkov za druge z različnimi zakoni določene namene.
 • Rok hrambe (neobvezno): Rok hrambe je opredeljen v 79. členu ZPPDFT in znaša 10 let po prenehanju poslovnega razmerja oz. opravljeni transakciji.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Pravice posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov niso omejevane v smislu 36. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Evidenca podatkov o osebah in transakcijah, v zvezi s katerimi obstajajo razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma, ki jih je Družba sporočila Uradu RS za preprečevanje pranja denarja: 1. Firma, naslov, sedež in matična ter davčna številka pravne osebe, ki sklene poslovno razmerje ali opravi transakcijo, oziroma pravne osebe, za katero se sklepa poslovno razmerje ali opravi transakcija; 2. Osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva, matična ter davčna številka zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe, ki za pravno osebo ali drugo osebo civilnega prava sklene poslovno razmerje ali opravi transakcijo, ter številka, vrsta in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta; 3. Osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva, matična ter davčna številka pooblaščene osebe, ki za stranko zahteva ali opravi transakcijo, ter številka, vrsta in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta; 4. Osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva, matična ter davčna številka fizične osebe oziroma njenega zakonitega zastopnika, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki sklene poslovno razmerje ali opravi transakcijo, oziroma fizične osebe, za katero se sklene poslovno razmerje ali opravi transakcija, ter številka, vrsta in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta; 5. Firma, naslov, sedež in matična ter davčna številka samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost; 6. Namen in predvidena narava poslovnega razmerja, vključno z informacijo o dejavnosti stranke; 7. Datum in čas izvedbe transakcije; 8. Znesek transakcije in valuta, v kateri se opravi transakcija; 9. Namen transakcije ter osebno ime in stalno prebivališče oziroma firma in sedež osebe, ki ji je transakcija namenjena; 10. Način izvedbe transakcije; 11. podatki o izvoru premoženja in sredstev, ki so ali bodo predmet poslovnega razmerja ali transakcije; 12. Razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma; 13. Osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter datum in kraj rojstva dejanskega lastnika pravne osebe oziroma podatek o kategoriji oseb, v interesu katerih je ustanovitev in delovanje pravne osebe ali podobnega pravnega subjekta tujega prava; 14. Naziv druge osebe civilnega prava ter osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva, matična ter davčna številka člana, ter vsi ostali podatki, katere zahteva Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma; 15. EMŠO, telefon, telefax, GSM, e-poštni naslov. - Evidenca podatkov o osebah in transakcijah, v zvezi s katerimi obstajajo razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma, ki so bile sporočene pooblaščencu, pa jih ta ni posredoval Uradu RS za preprečevanje pranja denarja, ker ni ugotovil sumov pranja denarja ali financiranja terorizma: 1. Firma, naslov, sedež in matična ter davčna številka pravne osebe, ki sklene poslovno razmerje ali opravi transakcijo, oziroma pravne osebe, za katero se sklepa poslovno razmerje ali opravi transakcija; 2. Osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva, matična ter davčna številka zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe, ki za pravno osebo ali drugo osebo civilnega prava sklene poslovno razmerje ali opravi transakcijo, ter številka, vrsta in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta; 3. Osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva, matična ter davčna številka pooblaščene osebe, ki za stranko zahteva ali opravi transakcijo, ter številka, vrsta in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta; 4. Osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva, matična ter davčna številka fizične osebe oziroma njenega zakonitega zastopnika, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki sklene poslovno razmerje ali opravi transakcijo, oziroma fizične osebe, za katero se sklene poslovno razmerje ali opravi transakcija, ter številka, vrsta in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta; 5. Firma, naslov, sedež in matična ter davčna številka samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost; 6. Namen in predvidena narava poslovnega razmerja, vključno z informacijo o dejavnosti stranke; 7. Datum in čas izvedbe transakcije; 8. Znesek transakcije in valuta, v kateri se opravi transakcija; 9. Namen transakcije ter osebno ime in stalno prebivališče oziroma firma in sedež osebe, ki ji je transakcija namenjena; 10. Način izvedbe transakcije; 11. podatki o izvoru premoženja in sredstev, ki so ali bodo predmet poslovnega razmerja ali transakcije; 12. Razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma; 13. Osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter datum in kraj rojstva dejanskega lastnika pravne osebe oziroma podatek o kategoriji oseb, v interesu katerih je ustanovitev in delovanje pravne osebe ali podobnega pravnega subjekta tujega prava; 14. Naziv druge osebe civilnega prava ter osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva, matična ter davčna številka člana, ter vsi ostali podatki, katere zahteva Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma; 15. EMŠO, telefon, telefax, GSM, e-poštni naslov. - Evidenca o sumljivih transakcijah strank družbe: Naziv podatka: - Fizične osebe: priimek in ime, stalno prebivališče, rojstni podatki, davčna številka, številka in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta; - Pravne osebe: naziv firme, sedež, matična številka, Podatki o zastopniku, delavcu oz. pooblaščencu pravne osebe: priimek in ime, stalno prebivališče, rojstni podatki, davčna številka, številka in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta; - datum in razlogi vzpostavitve trajnega poslovnega razmerja, dejavnosti stranke, datum in čas izvedbe transakcije, znesek in denarna valuta transakcije, namen transakcije ter podatki osebe ki ji je transakcija namenjena (priimek in ime, stalno prebivališče oz. firma, sedež), način izvedbe transakcije, pri nakazilih iz tujine priimek in ime oz. firma in sedež nalogodajalca, podatki o izvoru denarja ali premoženja ki je predmet transakcije;
 • Uporabniki zbirke: Osebe, ki za družbo opravljajo dela na delovnih mestih, določenih v sistematizaciji delovnih mest družbe, na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali na drugih podlagah in imajo pooblastila za dostop (več nivojev uporabnikov); (zunanji) revizor družbe ob izvajanju revizijskega pregleda družbe; vzdrževalec programske opreme; Urad za preprečevanje pranja denarja; Agencija za trg vrednostnih papirjev (na zahtevo); na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, strojna in programska oprema in kjer se opravlja delo z zbirkami osebnih podatkov so varovani z organizacijskimi ter fizičnimi in/ali tehničnimi ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter morebitni pripadajoči elektronski arhiv, v katerem se nahaja skenirana verzija teh dokumentov, kot tudi diskete, magnetni trakovi, optični diski in drugi nosilci osebnih podatkov, se hranijo v prostorih upravljalca osebnih podatkov ali v prostorih pogodbenega obdelovalca, in sicer bodisi v zaklenjenih ognjevarnih omarah oz. v zaklenjenih pisalnih mizah bodisi v sefu . Prostori, v katerih se ti nosilci nahajajo, se zaklepajo, ko v njih ni delavcev. Poleg tega so ti prostori na sedežu družbe izven delovnega časa varovani tudi z alarmno javljalno napravo, vhod v zgradbo ter hodniki pa so ves čas varovani tudi z varnostnikom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih in zaupnih podatkov ter poslovne skrivnosti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. KADROVSKA EVIDENCA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Predpisi, ki urejajo delovna razmerja in odnos delavec-delodajalec; Napotnica študentskega servisa; Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/06).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi, študenti in druge osebe, ki za družbo opravljajo delovne ali poklicne naloge, na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali na drugi pravni podlagi; Iskalci zaposlitve.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje delovnega ali drugega pogodbenega razmerja, ki je podlaga za opravljanje dela; Za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo; Urejanja pravic in obveznosti delavcev s področja varnosti pri delu in varstva pred požarom; Za potrebe družbe ALTA Invest d.d.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Pravice posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov niso omejevane v smislu 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 1. ime, priimek, stalni naslov, hišna številka, številka pošte, kraj, šifra občine, občina, šifra države, država, začasni naslov, hišna številka – začasni naslov, kraj – začasni naslov, šifra občine – začasni naslov, občina – začasni naslov, šifra države – začasni naslov, država – začasni naslov, bruto plača po pogodbi, družba pred združitvijo, EMŠO, davčna številka, državljanstvo, spol, datum rojstva, kraj rojstva, država rojstva, stopnja izobrazbe, porodniška, ali je delavec invalid, kategorija invalidnosti, delna upokojitev, dopolnilno delo, dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, ime drugega delodajalca, naslov drugega delodajalca, vrsta delovnega dovoljenja, datum izdaje delovnega dovoljenja, datum izteka delovnega dovoljenja, številka delovnega dovoljenja, organ, ki je dovoljenje izdal, datum nastopa dela, datum sklenitve zadnje pogodbe o zaposlitvi (datum podpisa), datum nastopa dela po zadnji pogodbi o zaposlitvi, vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, poklic, ki ga delavec opravlja, strokovna usposobljenost, organizacijska enota – oddelek, delovno mesto, število ur tedenskega rednega delovnega časa, razporeditev delovnega časa, kraj, kjer delavec opravlja delo, ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo, datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, način prenehanja pogodbe o zaposlitvi, odpovedni rok, razlog prenehanja delovnega razmerja, podatki o otrocih zaposlenega (za izračun dopusta in prijave v zavarovanje), letni dopust, ocena uspešnosti, opravljeni preventivni zdravstveni pregledi, poškodbe pri delu, usposabljanja s področja varnosti in zdravja pri delu, potni stroški, službena potovanja, podatki o opravljenih urah in nadurah; 2. ime in priimek, številka kartice, datum, ura in vrsta prihoda zaposlenih v poslovne prostore in odhoda iz njih; 3. ime in priimek, EMŠO, stalno ali začasno prebivališče, telefonska številka, izobraževalna ustanova, smer, letnik šolanja oz. študija, davčna številka, vrsta dela, čas opravljanja dela, višina honorarja dijaka ali študenta preko študentskega servisa; 4. ime in priimek, datum rojstva, kraj rojstva, stalno prebivališče in naslov, državljanstvo, telefon, elektronska pošta, datum prijave, poklic, strokovna oz. šolska izobrazba, status zaposlitve, delovna doba, delovne izkušnje, pridobljena znanja in izkušnje, interesne dejavnosti, osebnostne lastnosti iskalca zaposlitve.
 • Uporabniki zbirke: Poslovodstvo družbe, oddelek notranje revizije, računovodstvo družbe, revizor družbe ob izvajanju revizijskega pregleda družbe, Agencija za trg vrednostnih papirjev (na zahtevo), Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zaposlovanje, DURS, družbe kapitalsko povezane z družbo, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, strojna in programska oprema in kjer se opravlja delo z zbirkami osebnih podatkov so varovani z organizacijskimi ter fizičnimi in/ali tehničnimi ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter morebitni pripadajoči elektronski arhiv, v katerem se nahaja skenirana verzija teh dokumentov, kot tudi diskete, magnetni trakovi, optični diski in drugi nosilci osebnih podatkov, se hranijo v prostorih upravljalca osebnih podatkov ali v prostorih pogodbenega obdelovalca, in sicer bodisi v zaklenjenih ognjevarnih omarah oz. v zaklenjenih pisalnih mizah bodisi v sefu . Prostori, v katerih se ti nosilci nahajajo, se zaklepajo, ko v njih ni delavcev. Poleg tega so ti prostori na sedežu družbe izven delovnega časa varovani tudi z alarmno javljalno napravo, vhod v zgradbo ter hodniki pa so ves čas varovani tudi z varnostnikom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih in zaupnih podatkov ter poslovne skrivnosti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. SEZNAM ZADEVNIH OSEB IN POVEZANIH OSEB

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o trgu finančnih inštrumentov (Uradni list RS, št. 67/2007; ZTFI), Zakon o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/2006 s spremembami; ZBan-1), Pravilnik o ravnanju zaposelnih in drugih oseb pri ALTA Invest d.d.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zadevne osebe in povezane osebe družbe kakor so definirane v ZTFI, ZBan-1 in Pravilniku o ravnanju zaposlenih in drugih oseb pri ALTA Invest d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zadostitev zakonskim zahtevam.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Pravice posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov niso omejevane v smislu 36. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek fizične osebe oziroma firma pravne osebe; naslov stalnega bivališča oziroma sedež pravne osebe; opis povezanosti.
 • Uporabniki zbirke: Poslovodstvo družbe, osebe zadolžene za izvrševanje naročil za trgovanje s finančnimi instrumenti, oddelek notranje revizije, pooblaščenec za preverjanje skladnosti poslovanja, revizor družbe ob izvajanju revizijskega pregleda družbe, Agencija za trg vrednostnih papirjev (na zahtevo), na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu ali osebni privolitvi posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, strojna in programska oprema in kjer se opravlja delo z zbirkami osebnih podatkov so varovani z organizacijskimi ter fizičnimi in/ali tehničnimi ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter morebitni pripadajoči elektronski arhiv, v katerem se nahaja skenirana verzija teh dokumentov, kot tudi diskete, magnetni trakovi, optični diski in drugi nosilci osebnih podatkov, se hranijo v prostorih upravljalca osebnih podatkov ali v prostorih pogodbenega obdelovalca, in sicer bodisi v zaklenjenih ognjevarnih omarah oz. v zaklenjenih pisalnih mizah bodisi v sefu . Prostori, v katerih se ti nosilci nahajajo, se zaklepajo, ko v njih ni delavcev. Poleg tega so ti prostori na sedežu družbe izven delovnega časa varovani tudi z alarmno javljalno napravo, vhod v zgradbo ter hodniki pa so ves čas varovani tudi z varnostnikom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih in zaupnih podatkov ter poslovne skrivnosti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. SEZNAM OSEB, KI SO JIM DOSTOPNE ZAUPNE INFORMACIJE

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o trgu finančnih inštrumentov (Uradni list RS, št. 67/2007; ZTFI), Sklep o posebnih pravilih za obveščanje o notranjih informacijah in naložbenih priporočilih.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki za družbo opravljajo delovne, poklicne ali druge naloge oziroma dolžnosti na podlagi pogodbe o zaposlitvi oziroma drugega pravnega razmerja in ki so imele oziroma imajo dostop do določenih zaupnih informacij.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zadostitev zakonskim zahtevam.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Pravice posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov niso omejevane v smislu 30. in 32.člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 1. ime in priimek oziroma firma, 2. stalno prebivališče oziroma sedež, 3. enotna identifikacijska številka oziroma matična številka, 4. firma in sedež redne zaposlitve, 5. navedba delovne, poklicne ali drugih nalog oziroma dolžnosti, ki jih opravlja za izdajatelja finančnega instrumenta ali za osebo, ki nastopa v imenu ali za račun tega izdajatelja, 6. navedbo pravnega razmerja, na podlagi katerega opravlja naloge oziroma dolžnosti iz 5. točke, 7. razlog uvrstitve na seznam, 8. navedbo vrste notranjih informacij do katerih ima dostop in razloge za takšen dostop, 9. datum pridobitve dostopa do notranjih informacij, način in nivo tega dostopa, 10. datum pisne seznanitve osebe z dolžnostmi, 11. datum prenehanja dostopa do notranje informacije.
 • Uporabniki zbirke: Poslovodstvo družbe, oddelek notranje revizije, pooblaščenec za preverjanje skladnosti poslovanja, revizor družbe ob izvajanju revizijskega pregleda družbe; Agencija za trg vrednostnih papirjev (na zahtevo); na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, strojna in programska oprema in kjer se opravlja delo z zbirkami osebnih podatkov so varovani z organizacijskimi ter fizičnimi in/ali tehničnimi ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter morebitni pripadajoči elektronski arhiv, v katerem se nahaja skenirana verzija teh dokumentov, kot tudi diskete, magnetni trakovi, optični diski in drugi nosilci osebnih podatkov, se hranijo v prostorih upravljalca osebnih podatkov ali v prostorih pogodbenega obdelovalca, in sicer bodisi v zaklenjenih ognjevarnih omarah oz. v zaklenjenih pisalnih mizah bodisi v sefu . Prostori, v katerih se ti nosilci nahajajo, se zaklepajo, ko v njih ni delavcev. Poleg tega so ti prostori na sedežu družbe izven delovnega časa varovani tudi z alarmno javljalno napravo, vhod v zgradbo ter hodniki pa so ves čas varovani tudi z varnostnikom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih in zaupnih podatkov ter poslovne skrivnosti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. SPLOŠNA EVIDENCA O STRANKAH DRUŽBE, POSLOVNIH RAZMERJIH IN NJIHOVIH TRANSAKCIJAH S FINANČNIMI INSTRUMENTI

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o trgu finančnih inštrumentov (Uradni list RS, št. 67/2007; ZTFI), Sklep o poročanju posameznih dejstev in okoliščin borznoposredniških družb.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Stranke družbe, zaposleni v družbi, ki so v neposrednem stiku s strankami ali njenimi podatki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Opravljanje osnovne dejavnosti družbe v skladu z zakonom.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Pravice posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov niso omejevane v smislu 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o strankah: ime in priimek oziroma firma; stalno prebivališče oziroma sedež; matična številka; številke računov nematerializiranih vrednostnih papirjev stranke; firma, sedež in matična številka pooblaščenca, ki je pravna oseba, oz. ime, priimek, stalno prebivališče, rojstni podatki in davčna številka delavca ali pooblaščenca, ki za pravno osebo odpre račun, vzpostavi trajno poslovno razmerje ali opravi transakcijo, ter številko in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta; rojstni podatki (kraj rojstva, držva rojstva, datum rojstva); davčna številka; razlogi za odpiranje računa ali vzpostavitev trajnega poslovnega razmerja oz. nameni v zvezi z naložbami v vrednostne papirje; informacija o dejavnosti stranke (poklic); izobrazba stranke; podatki o izkušnjah stranke na področju naložb v vrednostne papirje in njenih finančnih zmožnostih; transakcijski račun stranke (banka, št. računa); vrsta osebnega dokumenta, številka in naziv izdajatelja osebnega dokumenta; datum sklenitve pogodbe s stranko (datum odpiranja računa ali vzpostavitve trajnega poslovnega razmerja; vrsta storitev, ki jih družba opravlja za stranko; datum prenehanja pogodbe, sklenjene s stranko; datum vpisa v evidenco strank; telefon, fax, e-mail, KID koda, pritožbe strank, posnetki telefonskih pogovorov s strankami, evidenca potencialnih strank. Podatki o naročilih in poslih strank z finančnimi instrumenti: datum izvedbe transakcije; čas izvedbe transakcije; znesek transakcije in valuta, v kateri se opravi transakcija; namen transakcije ter ime, priimek in prebivališče oziroma firma in sedež osebe, ki ji je transakcija namenjena; način izvedbe transakcije; vrsta računa; borzni posrednik (ime in priimek oziroma šifra borznega posrednika, stranka: ime in priimek oziroma firma ter št. računa nematerializiranih vrednostnih papirjev; način izročitve naročila; datum in natančen čas izročitve naročila; datum in natančen čas prejema naročila; vrsta naročila; tip naročila; oznaka vrednostnega papirja; naročena količina; odklonitev, preklic oziroma sprememba naročila; datum in natančen čas sklenitve posla (izvršitve naročila; način izvršitve naročila; izvršena količina; cena, po kateri je bilo naročilo izvršeno.
 • Uporabniki zbirke: Poslovodstvo družbe, oddelek notranje revizije, pooblaščenec za skladnost poslovanja, revizor družbe ob izvajanju revizijskega pregleda družbe, Agencija za trg vrednostnih papirjev (na zahtevo), Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zaposlovanje, DURS, družbe kapitalsko povezane z družbo, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, strojna in programska oprema in kjer se opravlja delo z zbirkami osebnih podatkov so varovani z organizacijskimi ter fizičnimi in/ali tehničnimi ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter morebitni pripadajoči elektronski arhiv, v katerem se nahaja skenirana verzija teh dokumentov, kot tudi diskete, magnetni trakovi, optični diski in drugi nosilci osebnih podatkov, se hranijo v prostorih upravljalca osebnih podatkov ali v prostorih pogodbenega obdelovalca, in sicer bodisi v zaklenjenih ognjevarnih omarah oz. v zaklenjenih pisalnih mizah bodisi v sefu . Prostori, v katerih se ti nosilci nahajajo, se zaklepajo, ko v njih ni delavcev. Poleg tega so ti prostori na sedežu družbe izven delovnega časa varovani tudi z alarmno javljalno napravo, vhod v zgradbo ter hodniki pa so ves čas varovani tudi z varnostnikom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih in zaupnih podatkov ter poslovne skrivnosti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. SEZNAM PODATKOV O POGODBENIH PARTNERJIH IN POSAMEZNIKIH, KI PRI TEH OSEBAH OBDELUJEJO OSEBNE PODATKE

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o trgu finančnih inštrumentov (Uradni list RS, št. 67/2007; ZTFI), Sklep o pogojih za opravljanje investicijskih in drugih storitev za borznoposredniške družbe.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki pri pogodbenih partnerjih družbe obdelujejo osebne podatke, katerih upravljavec je družba.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Pridobitev izjav o varovanju poslovne skrivnosti; zagotovitev varovanja osebnih podatkov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov družbe; za zagotovitev varovanja poslovnih skrivnosti družbe.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Pravice posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov niso omejevane v smislu 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek posameznika oz. firma, stalno in začasno prebivališče oz. sedež, naziv delovnega mesta oz. kratek opis vrste delovnih nalog pri pogodbenem obdelovalcu.
 • Uporabniki zbirke: Poslovodstvo družbe, oddelek notranje revizije, pooblaščenec za skladnost poslovanja, revizor družbe ob izvajanju revizijskega pregleda družbe, Agencija za trg vrednostnih papirjev (na zahtevo), družbe kapitalsko povezane z družbo, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, strojna in programska oprema in kjer se opravlja delo z zbirkami osebnih podatkov so varovani z organizacijskimi ter fizičnimi in/ali tehničnimi ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter morebitni pripadajoči elektronski arhiv, v katerem se nahaja skenirana verzija teh dokumentov, kot tudi diskete, magnetni trakovi, optični diski in drugi nosilci osebnih podatkov, se hranijo v prostorih upravljalca osebnih podatkov ali v prostorih pogodbenega obdelovalca, in sicer bodisi v zaklenjenih ognjevarnih omarah oz. v zaklenjenih pisalnih mizah bodisi v sefu . Prostori, v katerih se ti nosilci nahajajo, se zaklepajo, ko v njih ni delavcev. Poleg tega so ti prostori na sedežu družbe izven delovnega časa varovani tudi z alarmno javljalno napravo, vhod v zgradbo ter hodniki pa so ves čas varovani tudi z varnostnikom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih in zaupnih podatkov ter poslovne skrivnosti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. EVIDENCA O STROKOVNEM USPOSABLJANJU IN IZOBRAŽEVANJU ZAPOSLENIH IN DRUGIH POGODBENIH PARTNERJEV NA PODROČJU ZPPDFT

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št 60/2007 s spremembami; ZPPDFT).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi in druge osebe, ki za družbo opravljajo delovne ali poklicne naloge, na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali na drugi pravni podlagi; Zaposlene osebe pri odvisnih borznoposredniških zastopnikih družbe (OBPZ).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se pridobivajo in obdelujejo za namen izvajanja 44. člena ZPPDFT.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Pravice posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov niso omejevane v smislu 36. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, delovno mesto, organizacija, naziv strokovnega usposabljanja oz. izobraževanja.
 • Uporabniki zbirke: Osebe, ki za družbo opravljajo dela na delovnih mestih, določenih v sistematizaciji delovnih mest družbe na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali na drugih podlagah in imajo pooblastila za dostop (več nivojev uporabnikov); (zunanji) revizor družbe ob izvajanju revizijskega pregleda družbe; vzdrževalec programske opreme; Urad za preprečevanje pranja denarja; Agencija za trg vrednostnih papirjev (na zahtevo); na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, strojna in programska oprema in kjer se opravlja delo z zbirkami osebnih podatkov so varovani z organizacijskimi ter fizičnimi in/ali tehničnimi ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter morebitni pripadajoči elektronski arhiv, v katerem se nahaja skenirana verzija teh dokumentov, kot tudi diskete, magnetni trakovi, optični diski in drugi nosilci osebnih podatkov, se hranijo v prostorih upravljalca osebnih podatkov ali v prostorih pogodbenega obdelovalca, in sicer bodisi v zaklenjenih ognjevarnih omarah oz. v zaklenjenih pisalnih mizah bodisi v sefu . Prostori, v katerih se ti nosilci nahajajo, se zaklepajo, ko v njih ni delavcev. Poleg tega so ti prostori na sedežu družbe izven delovnega časa varovani tudi z alarmno javljalno napravo, vhod v zgradbo ter hodniki pa so ves čas varovani tudi z varnostnikom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih in zaupnih podatkov ter poslovne skrivnosti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. SEZNAM UDELEŽENCEV NAGRADNIH IGER IN DRUGE POTENCIALNE STRANKE

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Udeleženci nagradnih iger, ki oddajo/podpišejo anketo/nagradni letak, vpišejo podatke v spletne ankete/obrazce in potencialne stranke oziroma vlagatelji v podjetju ALTA Invest d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Namen neposrednega trženja, obveščanja o novostih, poslovanja oziroma ponudbi družbe ter za namen segmentacije udeležencev na osnovi odgovorov, ki izhajajo iz ankete/nagradnega letaka ter obveščanje vlagateljev in potencialnih strank, pošiljanje ponudb in promocijskega materiala, naložbenih informacij in vabil na dogodke. Svetovanje potencialnim strankam.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Pravice posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov niso omejevane v smislu 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek fizične osebe oziroma pravne osebe, naslov, telefon/GSM, e-pošta, status (dijak/študent, zaposlen, brezposeln, upokojenec), letnica rojstva, trgovalni račun pri ALTA Invest d.d. (DA/NE).
 • Uporabniki zbirke: Uprava družbe, oddelek marketinga in od njih pooblaščene osebe, oddelek skrbništva nad strankami ter oddelek notranje revizije ALTA Invest, investicijske storitve, d.d., (zunanji) revizor družbe ob izvajanju revizijskega pregleda družbe, organi, ki imajo za pridobivanje teh podatkov zakonsko podlago.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, strojna in programska oprema in kjer se opravlja delo z zbirkami osebnih podatkov so varovani z organizacijskimi ter fizičnimi in/ali tehničnimi ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter morebitni pripadajoči elektronski arhiv, v katerem se nahaja skenirana verzija teh dokumentov, kot tudi diskete, magnetni trakovi, optični diski in drugi nosilci osebnih podatkov, se hranijo v prostorih upravljalca osebnih podatkov ali v prostorih pogodbenega obdelovalca, in sicer bodisi v zaklenjenih ognjevarnih omarah oz. v zaklenjenih pisalnih mizah bodisi v sefu . Prostori, v katerih se ti nosilci nahajajo, se zaklepajo, ko v njih ni delavcev. Poleg tega so ti prostori na sedežu družbe izven delovnega časa varovani tudi z alarmno javljalno napravo, vhod v zgradbo ter hodniki pa so ves čas varovani tudi z varnostnikom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih in zaupnih podatkov ter poslovne skrivnosti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. EVIDENCA POSNETIH TELEFONSKIH POGOVOROV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Sklep o upravljanju s tveganji in izvajanju procesa ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za borznoposredniške družbe, Zakon o elektronskih komunikacijah, notranji akti ALTA Invest d.d.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi zaposleni, pogodbeni sodelavci, stranke in ostali, ki uporabljajo telefonsko povezavo, kjer se telefonski pogovori snemajo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Uporaba pri razčiščevanju nejasnosti oziroma sporov s strankami ter kot dokaz zakonitega ravnanja oseb na strani ALTA Invest d.d.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Pravice posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov niso omejevane v smislu 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek v pogovoru udeleženih, datum in čas telefonskega klica ter vsebina telefonskega pogovora, datum zaprosila za telefonski posnetek, telefonska številka, na katero se telefonski posnetek nanaša, ime in priimek posameznika, ki zahteva poslušanje posnetka telefonskega pogovora, datum, ura, trajanje, namen in prisotne osebe (ime in priimek), ki so posnetek telefonskega pogovora poslušale, ime in priimek osebe, ki je izdelala kopijo posnetka telefonskega pogovora, datum in čas pridobitve telefonskega pogovora s strani Službe za informatiko, oseba, kateri je bil telefonski posnetek posredovan.
 • Uporabniki zbirke: Osebe v skladu z veljavno zakonodajo ter internimi akti ALTA Invest d.d.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, strojna in programska oprema in kjer se opravlja delo z zbirkami osebnih podatkov so varovani z organizacijskimi ter fizičnimi in/ali tehničnimi ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter morebitni pripadajoči elektronski arhiv, v katerem se nahaja skenirana verzija teh dokumentov, kot tudi diskete, magnetni trakovi, optični diski in drugi nosilci osebnih podatkov, se hranijo v prostorih upravljalca osebnih podatkov ali v prostorih pogodbenega obdelovalca, in sicer bodisi v zaklenjenih ognjevarnih omarah oz. v zaklenjenih pisalnih mizah bodisi v sefu . Prostori, v katerih se ti nosilci nahajajo, se zaklepajo, ko v njih ni delavcev. Poleg tega so ti prostori na sedežu družbe izven delovnega časa varovani tudi z alarmno javljalno napravo, vhod v zgradbo ter hodniki pa so ves čas varovani tudi z varnostnikom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih in zaupnih podatkov ter poslovne skrivnosti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. EVIDENCA SODNIH IN IZVRŠILNIH POSTOPKOV, EVIDENCA POSREDOVANIH PODATKOV NA ZAHTEVO SODIŠČA, DRŽAVNIH ORGANOV IN DRUGIH OSEB, KI IZKAŽEJO USTREZNO PRAVNO PODLAGO

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodbeno razmerje, tožba, zakon.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dolžniki ALTA Invest d.d., tožene in tožeče stranke, osumljenci in obdolženci v kazenskih in prekrškovnih postopkih.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvrševanje pogodbenega odnosa, izvršba terjatev, za katere ima ALTA Invest d.d. izvršilni naslov ali verodostojno listino, sprožitev in vodenje sodnih in drugih uradnih postopkov, posredovanje podatkov po odredbi upravičenca, ki izkaže ustrezno zakonsko podlago.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let po poteku pogodbenega razmerja, če zakon zanje ne predpisuje daljšega roka hrambe.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Pravice posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov niso omejevane v smislu 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov stalnega bivališča, državni organ oz. druga oseba, ki je zaprosila za posredovanje podatkov, pravna podlaga, podatki o lastništvu vrednostih papirjev, podatki o sklenjenih poslih z družbo.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci v funkciji Pravo in skladnost poslovanja s predpisi in funkciji Upravljanje s tveganji, odvetniška pisarna, ki zastopa družbo v posameznem postopku, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, strojna in programska oprema in kjer se opravlja delo z zbirkami osebnih podatkov so varovani z organizacijskimi ter fizičnimi in/ali tehničnimi ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter morebitni pripadajoči elektronski arhiv, v katerem se nahaja skenirana verzija teh dokumentov, kot tudi diskete, magnetni trakovi, optični diski in drugi nosilci osebnih podatkov, se hranijo v prostorih upravljalca osebnih podatkov ali v prostorih pogodbenega obdelovalca, in sicer bodisi v zaklenjenih ognjevarnih omarah oz. v zaklenjenih pisalnih mizah bodisi v sefu . Prostori, v katerih se ti nosilci nahajajo, se zaklepajo, ko v njih ni delavcev. Poleg tega so ti prostori na sedežu družbe izven delovnega časa varovani tudi z alarmno javljalno napravo, vhod v zgradbo ter hodniki pa so ves čas varovani tudi z varnostnikom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih in zaupnih podatkov ter poslovne skrivnosti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. EVIDENCA DELNIČARJEV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/2006 s spremembami; ZDavP-2), Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/2006 s spremembami; ZGD-1), Zakon o trgu finančnih inštrumentov (Uradni list RS, št. 67/2007; ZTFI), Osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delničarji podjetja ALTA Invest, investicijske storitve, d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Sklic skupščine delničarjev, izplačilo dividend.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Pravice posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov niso omejevane v smislu 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek oz. firma, stalno prebivališče oz. sedež, davčna številka, transakcijski račun, število delnic družbe ALTA Invest d.d., datum in višina izplačanih dividend.
 • Uporabniki zbirke: Uprava družbe, računovodstvo družbe, Davčna uprava RS, notranji revizor družbe in zunanji revizor, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, strojna in programska oprema in kjer se opravlja delo z zbirkami osebnih podatkov so varovani z organizacijskimi ter fizičnimi in/ali tehničnimi ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter morebitni pripadajoči elektronski arhiv, v katerem se nahaja skenirana verzija teh dokumentov, kot tudi diskete, magnetni trakovi, optični diski in drugi nosilci osebnih podatkov, se hranijo v prostorih upravljalca osebnih podatkov ali v prostorih pogodbenega obdelovalca, in sicer bodisi v zaklenjenih ognjevarnih omarah oz. v zaklenjenih pisalnih mizah bodisi v sefu . Prostori, v katerih se ti nosilci nahajajo, se zaklepajo, ko v njih ni delavcev. Poleg tega so ti prostori na sedežu družbe izven delovnega časa varovani tudi z alarmno javljalno napravo, vhod v zgradbo ter hodniki pa so ves čas varovani tudi z varnostnikom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih in zaupnih podatkov ter poslovne skrivnosti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. EVIDENCA DOSTOPOV NADZORNIH ORGANOV DO PODATKOV, INFORMACIJ IN DOKUMENTACIJE NA PODLAGI ZPPDFT

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št 60/2007 s spremembami; ZPPDFT).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Stranke ALTA Invest d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se pridobivajo in obdelujejo za namen izvajanja 84. člena ZPPDFT, za namene poročanja Uradu za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, za namene izvajanja ukrepov odkrivanja in preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma.
 • Rok hrambe (neobvezno): Rok hrambe je opredeljen v 79. členu ZPPDFT in znaša 10 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Pravice posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov niso omejevane v smislu 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv nadzornega organa; osebno ime pooblaščene osebe nadzornega organa, ki je vpogled opravila; datum in ura vplogleda v podatke.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščenec za preprečevanje pranja denarja v družbi, namestnik pooblaščenca za preprečevanje pranja denarja v družbi, izvršna direktorja, notranji kontrolor, druge osebe po pooblastilu izvršnih direktorjev.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, strojna in programska oprema in kjer se opravlja delo z zbirkami osebnih podatkov so varovani z organizacijskimi ter fizičnimi in/ali tehničnimi ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter morebitni pripadajoči elektronski arhiv, v katerem se nahaja skenirana verzija teh dokumentov, kot tudi diskete, magnetni trakovi, optični diski in drugi nosilci osebnih podatkov, se hranijo v prostorih upravljalca osebnih podatkov ali v prostorih pogodbenega obdelovalca, in sicer bodisi v zaklenjenih ognjevarnih omarah oz. v zaklenjenih pisalnih mizah bodisi v sefu . Prostori, v katerih se ti nosilci nahajajo, se zaklepajo, ko v njih ni delavcev. Poleg tega so ti prostori na sedežu družbe izven delovnega časa varovani tudi z alarmno javljalno napravo, vhod v zgradbo ter hodniki pa so ves čas varovani tudi z varnostnikom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih in zaupnih podatkov ter poslovne skrivnosti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam