Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Zavod Republike Slovenije za šolstvo
Sedež ali naslov: Poljanska cesta 28
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5911338000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA PODATKOV O IZRABI DELOVNEGA ČASA

 • Pravna podlaga (neobvezno):  Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št. 40/06) – 18. člen,  Uredba o delovnem času v organih državne uprave (Ur.l. RS, št. 115/07, 122/07) – 20. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebni podatki se nanašajo na osebe s sklenjenim delovnim razmerjem na Zavod RS za šolstvo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki se obd
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07 ZVOP-1-UPB1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki:  podatki o številu ur,  skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa,  opravljene ure v času nadurnega dela,  neopravljene ure, za katere prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila,  neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila,  neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače,  število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa;
 • Uporabniki zbirke:  pooblaščeni delavci,  Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,  Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,  Zavod RS za zaposlovanje,  Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,  Ministrstvo za šolstvo in šport,  Statistični urad RS,  Agencija za javnopravne evidence in storitve (AJPES),  Drugi uporabniki v skladu Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07 ZVOP-1-UPB1).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se izven delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni z internimi akti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07 ZVOP-1-UPB1).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O OBLIKAH RAZREŠEVANJA KOLEKTIVNIH DELOVNIH SPOROV PRI DELODAJALCU

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št. 40/06) –20. člen, 21. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebni podatki se nanašajo na osebe s sklenjenim delovnim razmerjem na Zavod RS za šolstvo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki se obd
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07 ZVOP-1-UPB1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatke o stavkah:  podatke o delodajalcu: ime delodajalca, naslov delodajalca, matična številka delodajalca, davčna številka delodajalca, ime kolektivne pogodbe in šifra, število zaposlenih, šifra proračunskega porabnika;  podatke o organizatorju stavke: naziv organizatorja stavke;  podatke o stavki: število delodajalcev, pri katerih je stavka potekala sočasno; število delavcev, ki so neposredno sodelovali v stavki; število delavcev, ki so posredno sodelovali v stavki; razlogi za stavko; ali so bile ped začetkom stavke uporabljene druge oblike razreševanja sporov, trajanje stavke število izgubljenih delovnih dni; ocena stroškov, ki jih je zaradi stavke utrpel delodajalec; ocena rezultatov stavke. Podatke o arbitražah delovnih sporov:  podatke o delodajalcu: ime delodajalca, naslov delodajalca, matična številka delodajalca, davčna številka delodajalca, ime kolektivne pogodbe in šifra, število zaposlenih, šifra proračunskega porabnika;  podatke o sindikalni organizaciji ali skupini delavcev ali delavcu, ki je stranka v delovnem sporu: ime sindikalne organizacije, naslov sindikalne organizacije, število delavcev, ki so stranke v delovnem sporu;  podatke o arbitražah delovnih sporov: vrsta delovnega spora, razlogi za delovni spor, ali je bil delovni spor rešen s pomočjo arbitraže.
 • Uporabniki zbirke:  pooblaščeni delavci,  Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,  Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,  Zavod RS za zaposlovanje,  Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,  Statistični urad RS,  Drugi uporabniki v skladu Zakonom o varstvu osebnih (Ur. l. RS, št. 94/07 ZVOP-1-UPB1).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se izven delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni z internimi akti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07 ZVOP-1-UPB1).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA O STROŠKIH DELA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št. 40/06) – 16. člen, 17. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pri obračunu plač se podatki nanašajo na osebe s sklenjenim delovnim razmerjem na Zavod RS za šolstvo
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki se obd
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07 ZVOP-1-UPB1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o delavcu:  ime in priimek,  datum rojstva, če oseba nima EMŠO,  kraj rojstva,  država rojstva, če je kraj rojstva v tujini,  enotna matična številka občana,  davčna številka,  državljanstvo,  naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država),  naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država),  izobrazba,  ali je delavec invalid,  kategorija invalidnosti,  ali je delavec delno upokojen,  ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu,  ime drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo,  naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj),  številka transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plače in ostali prejemki. Podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca:  plača za tekoči mesec izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oz. pogodbo o zaposlitvi: bruto plača za delo s polnim delovnim časom ali za delo s krajšim delovnim časom od polnega, bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo), bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, bruto zaostala izplačila in nadomestila plač;  izredno izplačilo: bruto izplačila na podlagi osebne delovne uspešnosti;  neto plača: plača, zaostala izplačila, nadomestilo plače, izredno izplačilo;  podatke o drugih stroških dela: povračilo stroškov v zvezi z delom, regres za letni dopust, jubilejna nagrada, dodatna plačila namenjena socialni varnosti delavcev, plačilo za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, solidarnostna pomoč, odpravnina, stroški izobraževanja delavcev, davki na izplačane plače, ostali stroški dela;  podatke o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za zdravstveno zavarovanje, za starševsko varstvo, za zaposlovanje.
 • Uporabniki zbirke:  pooblaščeni delavci,  Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,  Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,  Zavod RS za zaposlovanje,  Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,  Statistični urad RS,  Uprava za javne prihodke,  Davčna uprava RS,  Agencija za javnopravne evidence in storitve (AJPES),  Ministrstvo za šolstvo in šport,  Kapitalska družba, Drugi uporabniki v skladu Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07 ZVOP-1-UPB1).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko in računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov se hrani v zaklenjeni omari, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni z internimi akti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07 ZVOP-1-UPB1).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št. 40/06) -13. člen, 14. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci na Zavod RS za šolstvo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki se obd
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07 ZVOP-1-UPB1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki:  ime in priimek,  datum rojstva, če oseba nima EMŠO,  kraj rojstva,  država rojstva, če je kraj rojstva v tujini,  enotna matična številka občana,  davčna številka,  državljanstvo,  naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država),  naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država),  izobrazba,  ali je delavec invalid,  kategorija invalidnosti,  ali je delavec delno upokojen,  ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu,  ime drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo,  naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj),  podatki o delovnem dovoljenju delavca (tujci) (vrsta delovnega dovoljenja, datum izdaje dovoljenja, datum izteka delovnega dovoljenja, številka delovnega dovoljenja, organ, ki je izdal delovno dovoljenje),  datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi,  datum nastopa dela,  vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi,  razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas,  poklic, ki ga opravlja delavec,  strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi,  število ur tedenskega rednega delovnega časa,  razporeditev delovnega časa,  kraj, kjer delavec opravlja delo,  datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi,  način prenehanja pogodbe o zaposlitvi  podatki o zavarovanih družinskih članih (ime, priimek, bivališče, spol, EMŠO, sorodstveno razmerje).
 • Uporabniki zbirke:  pooblaščeni delavci,  Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,  Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,  Zavod RS za zaposlovanje,  Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,  Statistični urad RS, Drugi uporabniki v skladu Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07 ZVOP-1-UPB1).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi v personalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni z internimi akti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07 ZVOP-1-UPB1).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA PODATKOV O POŠKODBAH PRI DELU, KOLEKTIVNIH NEZGODAH, NEVARNIH POJAVIH, UGOTOVLJENIH POKLICNIH BOLEZNIH IN O BOLEZNIH V ZVEZI Z DELOM TER O NJIHOVIH VZROKIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS, št. 56/99, 22/01, 64/01) – 39. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci na Zavod RS za šolstvo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki se obd
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07 ZVOP-1-UPB1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Prijava poškodbe pri delu (obrazec ER 8 ).
 • Uporabniki zbirke:  pooblaščeni delavci,  Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,  Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Drugi uporabniki v skladu Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07 ZVOP-1-UPB1).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi, se izven delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni z internimi akti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07 ZVOP-1-UPB1).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. EVIDENCA PODATKOV O PREVENTIVNIH ZDRAVSTVENIH PREGLEDIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS, št. 56/99, 22/01, 64/01) – 39. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci na Zavod RS za šolstvo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki se obd
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07 ZVOP-1-UPB1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Napotnica za predhodni preventivni zdravstveni pregled z zdravniškim spričevalom (obrazec 8,204).
 • Uporabniki zbirke:  pooblaščeni delavci,  pooblaščeni zdravnik,  Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,  Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,  Drugi uporabniki v skladu Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07 ZVOP-1-UPB1).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko in računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov se hrani v zaklenjeni omari, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni z internimi akti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07 ZVOP-1-UPB1).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. EVIDENCA PODATKOV O OPRAVLJENEM USPOSABLJANJU ZA VARNO DELO IN PREIZKUSIH PRAKTIČNEGA ZNANJA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS, št. 56/99, 22/01, 64/01) – 39. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci na Zavod RS za šolstvo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki se obd
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07 ZVOP-1-UPB1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki:  ime in priimek  datum in kraj opravljanja izpita iz varstva pri delu in požarnega varstva.
 • Uporabniki zbirke:  pooblaščeni delavci Zavod RS za šolstvo,  izvajalci usposabljanja,  Drugi uporabniki v skladu Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07 ZVOP-1-UPB1).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko in računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov se hrani v zaklenjeni omari, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni z internimi akti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07 ZVOP-1-UPB1).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. EVIDENCA O OSEBNIH PODATKIH OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI

 • Pravna podlaga (neobvezno):  Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07 ZVOP-1-
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Otroci s posebnimi potrebami.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe vzgoje in izobraževanja otrok.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07 ZVOP-1-UPB1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki:  ime in priimek,  spol  datum, kraj in država rojstva,  naslov prebivališča,  državljanstvo,  EMŠO.
 • Uporabniki zbirke:  pooblaščeni delavci Zavod RS za šolstvo,  Ministrstvo za šolstvo in šport,  Ministrstvu za družino in socialne zadeve, Drugi uporabniki v skladu Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07 ZVOP-1-UPB1).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko in računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov se hrani v zaklenjeni ognjevarni omari, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni z internimi akti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07 ZVOP-1-UPB1).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. EVIDENCA O OSEBNIH PODATKIH STARŠEV OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI

 • Pravna podlaga (neobvezno):  Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07 ZVOP-1-U
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Starši otrok s posebnimi potrebami.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe vzgoje in izobraževanja otrok.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07 ZVOP-1-UPB1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki:  ime in priimek,  naslov prebivališča,  EMŠO.
 • Uporabniki zbirke:  pooblaščeni delavci Zavod RS za šolstvo  Ministrstvo za šolstvo in šport,  Ministrstvu za družino in socialne zadeve, Drugi uporabniki v skladu Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07 ZVOP-1-UPB1).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko in računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov se hrani v zaklenjeni ognjevarni omari, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni z internimi akti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07 ZVOP-1-UPB1).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. EVIDENCA O VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI

 • Pravna podlaga (neobvezno):  Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07 ZVOP-1-U
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Starši otrok s posebnimi potrebami.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe vzgoje in izobraževanja otrok.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07 ZVOP-1-UPB1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki:  naslov vrtca, šole ali zavoda, v katerega je otrok usmerjen,  rok v katerem mora Zavod RS za šolstvo preveriti ustreznost usmeritve,  strokovno mnenje komisije za usmerjanje o vrsti in stopnji otrokove motnje, ovire oziroma primanjkljaja,  naslov vrtca, šole ali zavoda, v katerega je otrok napoten na podlagi odločbe centra za socialno delo.
 • Uporabniki zbirke:  pooblaščeni delavci Zavod RS za šolstvo  Ministrstvo za šolstvo in šport,  Ministrstvu za družino in socialne zadeve,  Drugi uporabniki v skladu Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07 ZVOP-1-UPB1).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko in računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov se hrani v zaklenjeni ognjevarni omari, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni z internimi akti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07 ZVOP-1-UPB1).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. EVIDENCA O IZDANIH ODLOČBAH O USMERITVI

 • Pravna podlaga (neobvezno):  Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07 ZVOP-1-U
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Starši otrok s posebnimi potrebami.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe vzgoje in izobraževanja otrok.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07 ZVOP-1-UPB1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki:  odločbe o usmeritvi, izdane na prvi stopnji,  odločbe o usmeritvi, izdane na drugi stopnji.
 • Uporabniki zbirke:  pooblaščeni delavci Zavod RS za šolstvo,  Ministrstvo za šolstvo in šport,  Ministrstvu za družino in socialne zadeve,  Drugi uporabniki v skladu Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07 ZVOP-1-UPB1).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko in računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov se hrani v zaklenjeni ognjevarni omari, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni z internimi akti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07 ZVOP-1-UPB1).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. EVIDENCA PODATKOV O POSLOVNIH PARTNERJIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):  Zakon o javnem naročanju (Ur. l
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pravne in fizične osebe, ki si poslovni partnerji Zavod RS za šolstvo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki se obdelujejo zaradi izvajanja sklenjenih pogodb.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07 ZVOP-1-UPB1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki:  naziv firme ( za s.p. in fizične osebe osebno ime),  sedež firme ali s.p. ali naslov fizične osebe,  pošta,  država,  matična številka firme, s.p., fizične osebe,  davčna številka firme, s.p., fizične osebe,  ime in priimek kontaktne osebe,  kontakt (telefonska št., fax št., elektronski naslov, spletna stran),  številka poslovnega oziroma transakcijskega računa,  naziv in sedež banke,  davčni zavezanec (da/ne),  ID številka za DDV,  vrsta proračunskega porabnika,  predmet naročila,  znesek naročila,  datum izvedbe.
 • Uporabniki zbirke:  pooblaščeni delavci Zavod RS za šolstvo,  ponudnik,  Drugi uporabniki v skladu Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07 ZVOP-1-UPB1).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko in računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov se hrani v zaklenjeni ognjevarni omari, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni z internimi akti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07 ZVOP-1-UPB1).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. EVIDENCA PODATKOV O IZOBRAŽEVANJIH, IZPOPOLNJEVANJIH IN USPOSABLJANJIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):  Z
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pravne in fizične osebe, ki si poslovni partnerji Zavod RS za šolstvo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki se obdelujejo za potrebe nastavitve in vodenja kadrovske evidence ter drugih evidenc s področja dela in za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti ali uveljavljanja pravic iz pogodbenega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07 ZVOP-1-UPB1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki:  ime in priimek,  naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država),  naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država),  davčna številka,  izobrazba,  datum sklenitve pogodbe o izobraževanju  datum pričetka in zaključka izobraževanja,  poklic, ki ga opravlja delavec,  strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi,  podatki o izobraževalnih institucijah,  pregled izobraževanj zaposlenih vključno s stroški,  pravice in obveznosti zaposlenih vključenih v izobraževanje,  podatki o študiju ob delu,  podatki o opravljenem strokovnem izpitu.
 • Uporabniki zbirke:  pooblaščeni delavci Zavod RS za šolstvo,  drugi uporabniki v skladu Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07 ZVOP-1-UPB1).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko in računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov se hrani v zaklenjeni omari, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni z internimi akti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07 ZVOP-1-UPB1).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. EVIDENCA PODATKOV O DELU OSEB, KI OPRAVLJAJO DELO NA PODLAGI NAPOTNICE POOBLAŠČENE ORGANIZACIJE, KI OPRAVLJA DEJAVNOST POSREDOVANJA DELA DIJAKOM IN ŠTUDENTOM

 • Pravna podlaga (neobvezno):  Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 42
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študentje in dijaki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki se obdelujejo za namene uveljavljanja pravic iz naslova študentskega dela, za name zagotavljanja statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07 ZVOP-1-UPB1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki:  ime in priimek,  matična številka,  davčna številka,  naslov,  pošta, država,  izobraževalna ustanova,  status študenta / dijaka,  banka,  številka transakcijskega računa.
 • Uporabniki zbirke:  pooblaščeni delavci Zavod RS za šolstvo,  Drugi uporabniki v skladu Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07 ZVOP-1-UPB1).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko in računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov se hrani v zaklenjeni ognjevarni omari, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni z internimi akti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07 ZVOP-1-UPB1).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. EVIDENCA PODATKOV O AVTORSKIH, PODJEMNIH IN DRUGIH POGODBAH

 • Pravna podlaga (neobvezno):  Obligacijski zakonik (Ur. l. RS št. 83/01, 32/04, 40/07)  Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. l. RS št. 139/06, 68/08)  Avtorska, podjemna ali druga pogodba.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki:  zaposleni delavci Zavod RS za šolstvo,  zunanji sodelavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki se obdelujejo za potrebe nastavitve in vodenja kadrovske evidence ter drugih evidenc s področja dela in za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti ali uveljavljanja pravic iz pogodbenega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07 ZVOP-1-UPB1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki:  ime in priimek,  akademski naziv,  naziv iz Pravilnika o napredovanju v naziv v osnovni šoli in srednji šoli,  status osebe,  zaposlen pri,  davčna številka,  davčna izpostava,  zavezanec za DDV (da/ne),  stalno bivališče,  občina stalnega bivališča,  osebni račun,  banka,  sklenitev pogodbe za čas od/do,  upravna enota opravljanja dela,  datum izpeljave.
 • Uporabniki zbirke:  pooblaščeni delavci Zavod RS za šolstvo,  Zavod RS za zaposlovanje,  Drugi uporabniki v skladu Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07 ZVOP-1-UPB1).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko in računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov se hrani v zaklenjeni omari, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni z internimi akti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07 ZVOP-1-UPB1).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. EVIDENCA PODATKOV GLEDE NA ZAHTEVO ZA UVEDBO POSTOPKA USMERJANJA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07 ZVOP-1-UPB1)– 9. člen Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 118/2006, 36/2008, 58/2009, 64/2009, 65/2009) Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 3/2007-UPB1) – 34. člen, 35. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Starši otrok s posebnimi potrebami.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe postopka usmerjanja in vzgoje in izobraževanja otrok.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07 ZVOP-1-UPB1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: podatki o vlagatelju (fizična oseba/pravna oseba) podatki o otroku, mladoletniku oz. polnoletni osebi (spol, datum, kraj, država rojstva, EMŠO, državljanstvo, naslov stalnega bivališča, pošta in poštna številka, občina/naslov začasnega bivališča, pošta in poštna številka, občina. podatki o starših (ime, priimek, EMŠO, naslov bivališča, pošta, mobilni telefon, e-pošta) podatki o rejniku (ime in priimek oz. naziv pravne osebe, naslov bivališča, pošta mobilni telefon, e-pošta) institucija, kjer poteka vzgojno-izobraževalno delo področje primanjkljaja, ovire oz. motnje razlog za uvedbo postopka usmerjanja oblike pomoči v vzgojno-izobraževalnem oz. socialno varstvenem zavodu ustanove, v katerih je bil otrok obravnavan (centri za duševno zdravje, dispanzerji, svetovalni centri, zdravstveni domovi, bolnišnice, ambulante in drugo: naziv ustanove, ime in priimek strokovnega delavca, strokovni profil, datum zadnje obravnave/pregleda) osebni zdravnik (ime in priimek) in ustanova (zdravstveni dom) predlog vlagatelja o potrebni pomoči otroku obe priloge (razpoložljiva strokovna dokumentacija/zdravstvena, psihološka, specialno pedagoška, socialna poročila), poročilo vzgojno-izobraževalnega zavoda, zapis pogovora z otrokom o postopku usmerjanja
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci Zavod RS za šolstvo člani KUOPP Ministrstvo za šolstvo in šport, Ministrstvu za družino in socialne zadeve, Drugi uporabniki v skladu Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07 ZVOP-1-UPB1)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko in računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov se hrani v zaklenjeni ognjevarni omari, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni z internimi akti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07 ZVOP-1-UPB1).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

17. EVIDENCA OBISKOVALCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07 ZVOP-1-UPB1) – 9. člen Zakon o požarni varnosti
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci Zavoda RS za šolstvo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe evakuacije objekta.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo do 3 mesece.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07 ZVOP-1-UPB1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Zaporedna številka, Datum, Ime in priimek, Ura prihoda, Namen prihoda, Ura odhoda.
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci Zavod RS za šolstvo varnostna služba drugi uporabniki v skladu Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07 ZVOP-1-UPB1)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko in računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni z internimi akti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07 ZVOP-1-UPB1).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam