Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: MUZEJ NARODNE OSVOBODITVE MARIBOR
Sedež ali naslov: ULICA HEROJA TOM
Poštna številka: 2000
Kraj: MARIBOR
Matična številka: 5052718000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH JAVNEGA ZAVODA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o javnih uslužbencih-UPB 1(Ur.l.RS, št. 35/05), Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur.l.RS, št. 96/02), Zakon o evidencah na področju dela in socialne varn
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v Muzeju narodne osvoboditve Maribor ter delavci, ki sklenejo pogodbo o zaposlitvi v okviru programa javnih del.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Uveljavljanje pravic in obveznosti posameznika, na katerega se podatki nanašajo, statistična raziskovanja in druge uradne namene.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: - Podatki o delavcu: osebno ime, datum rojstva, če oseba nima Emšo, kraj rojstva, država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, enotna matična številka občana, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega bivališča, naslov začasnega prebivališča, izobrazba, ali je delavec invalid, kategorija invalidnosti, ali je delavec delno upokojen, ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, ime in naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo.; - Podatki o delovnem dovoljenju delavca (tujci): vrsta delovnega dovoljenja, datum izdaje in izteka delovnega dovoljenja, številka delovnega dovoljenja, organ, ki je izdal delovno dovoljenje; - Podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, datum nastopa dela, vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, poklic, ki ga opravlja delavec, strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, število ur tedenskega rednega dela, razporeditev delovnega časa, kraj, kjer delavec opravlja delo, ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo; - Podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: datum in način prenehanja pogodbe o zaposlitvi; - Podatki o preventivnih zdravstvenih pregledih: izpostavljenost tveganjem, ukrepi na področju tehničnega varstva, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, neustreznost delovnega mesta oziroma pripombe delodajalca, napotnica oziroma zdravniško spričevalo o oceni delovne zmožnosti delavca, izpolnjevanje posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto, predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu, podatki o rokih, v katerih morajo biti delavci poslani na zdravstvene preglede; - Podatki o usposabljanju za varnost in zdravje pri delu, varstvo pred požarom in varno delo z nevarnimi snovmi: popis del oziroma nalog z vidika varstva pri delu, roki pridobivanja in preizkus znanja delavcev o varnosti in zdravju pri delu, požarni varnosti in varnem opravljanju dela z nevarnimi snovmi, vrsta, način in periodičnost usposabljanja za varnost in zdravje pri delu, požarno varnost in za varno opravljanje dela z nevarnimi snovmi, vrsta in datum opravljanja strokovnega izpita, vodenje in nadzorovanje del oziroma nalog, podatki o morebitni izvedbi dodatnega izobraževanja in ugotavljanja znanja s področja varstva pri delu, vključno z dokumentacijo programa in časa usposabljanja ter seznama oseb, ki so vodile usposabljanja in preizkuse znanja, zapisnik o preizkusih znanja delavcev.
 • Uporabniki zbirke: Direktor, - računovodkinja, tajnica, - ZZZS, -ZPIZ, - Zavod RS za zaposlovanje, - Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, - Statistični urad RS, - Ministrstvo za kulturo RS, - pooblaščeni zdravnik, - pooblaščenec za varstvo in zdravje pri delu ter požarno varstvo, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ( Ur.l. RS, št.86/04) oziroma drugi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podrobno obrazložen v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov, ki ga je izdal Muzej narodne osvoboditve Maribor.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O STROŠKIH DELA JAVNEGA ZAVODA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o javnih uslužbencih-UPB 1(Ur.l.RS, št. 35/05), Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur.l.RS, št. 96/02), Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur.l.RS, št. 40/06)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v Muzeju narodne osvoboditve Maribor ter delavci, ki sklenejo pogodbo o zaposlitvi v okviru programa javnih del.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Uveljavljanje pravic in obveznosti posameznika, na katerega se podatki nanašajo, statistična raziskovanja in druge uradne namene.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o delavcu: poleg podatkov iz točke a.) 13. člena Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti vpisuje še: številko transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plače in ostali prejemki; - Podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: - plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: bruto plača za delo s polnim delovnim časom, bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa ( nadurno delo ), bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca; - zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: bruto zaostala izplačila in nadomestila plač; - izredno izplačilo ( izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače): bruto izplačila na podlagi osebne delovne uspešnosti, dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja; - neto izplačilo ( za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna izplačila): plača, zaostalo izplačilo, nadomestilo plače, izredno izplačilo; - Podatke o drugih stroških dela: povračila stroškov v zvezi z delom, regres za letni dopust, jubilejna nagrada, dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, solidarnostna pomoč, odpravnina, stroški izobraževanja delavcev, davki na izplačane plače, ostali stroški dela; - Podatke o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: prispevki v breme delodajalca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje, prispevki v breme zavarovanca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje
 • Uporabniki zbirke: direktor, - računovodkinja, - obdelovalec podatkov za obračun plač, - ZZZS, - ZPIZ, - Zavod RS za zaposlovanje, - Statistični urad RS, - Ministrstvo za kulturo RS, - DURS, - UJP, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ( Ur.l.RS, št. 86/04 ) oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podrobno obrazložen v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov, ki ga je izdal Muzej narodne osvoboditve Maribor.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA O IZRABI DELOVNEGA ČASA ZAPOSLENIH V JAVNEM ZAVODU

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o javnih uslužbencih – UPB 1 ( Ur.l. RS, št. 35/05), Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo ( Ur. l. RS, št. 96/02), Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti ( Ur. l. RS, št. 40/06)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v Muzeju narodne osvoboditve Maribor
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Uveljavljanje pravic in obveznosti posameznika, na katerega se podatki nanašajo, statistična raziskovanja in druge uradne namene.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o številu ur, skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom, opravljene ure v času nadurnega dela, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače, število ur pri delih na delovnem mestu, za katere se šteje zavarovalna doba s povečanjem, oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa.
 • Uporabniki zbirke: direktorica,- računovodkinja,- tajnica, - obdelovalec podatkov za obračun plač, - ZZZS, - ZPIZ, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ( Ur. l. RS, št. 86/04 ) oziroma drugimi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podrobno obrazložen v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov, ki ga je izdal Muzej narodne osvoboditve Maribor
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA IZVAJALCEV DEL PO DELOVRŠNIH POGODBAH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah ( Ur. l. RS, št. 16/07 ), Zakon o obligacijskih razmerjih.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki sklenejo pogodbo o delu, podjemno pogodbo, pogodbo o avtorskem delu ter druge oblike delovršnih pogodb z zavodom.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti izvajalcev del po delovršnih pogodbah.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo 10 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP – 1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum, kraj in država rojstva, enotna matična številka občana, stalno ali občasno prebivališče, davčna številka, državljanstvo, transakcijski račun in banka, pri kateri je odprt, posel – predmet pogodbe, trajanje opravljanja dela, višina honorarja.
 • Uporabniki zbirke: Direktorica, - tajnica, - računovodkinja, Zavod RS za zaposlovanje, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ( Ur.l. RS, št. 86/04 ) oziroma drugi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podrobno obrazložen v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov, ki ga je izdal Muzej narodne osvoboditve Maribor.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA PODATKOV O ČLANIH SVETA ZAVODA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zavodih (
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Člani sveta javnega zavoda zaposleni v muzeju, člani sveta javnega zavoda kot predstavniki ustanovitelja in člani sveta javnega zavoda kot predstavniki zainteresirane javnosti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje dejavnosti javnega zavoda.
 • Rok hrambe (neobvezno): Zbrani podatki se izbrišejo po preteku enega leta po izpolnitvi namena zaradi katerega so bili zbrani.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum in kraj rojstva, naslov stalnega in začasnega bivališča, davčna številka, zaposlitev, neobvezno: telefon doma in v službi, elektronski naslov.
 • Uporabniki zbirke: Direktorica, - tajnica, - računovodkinja, - predstavnik sveta zavoda.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podrobno obrazložen v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov, ki ga je izdal Muzej narodne osvoboditve Maribor.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. EVIDENCA DONATORJEV IN PRODAJALCEV MUZEALIJ (MUZEJSKEGA GRADIVA)

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo ( Ur. l. RS, št. 96/02), Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1) (Ur. l. RS, št. 16/08).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Donatorji in prodajalci muzealij (muzejskega gradiva) – fizične in pravne osebe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidentiranje, dokumentiranje in inventariziranje muzealij (muzejskih predmetov).
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP –1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv pravne osebe oziroma ime in priimek fizične osebe, poklic, sedež pravne osebe oziroma naslov stalnega ali začasnega prebivališča fizične osebe, davčna številka, davčni zavezanec, transakcijski račun in naziv banke.
 • Uporabniki zbirke: Direktorica, kustosi, tajnica, računovodkinja.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podrobno obrazložen v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov, ki ga je izdal Muzej narodne osvoboditve Maribor.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. EVIDENCA DONATORJEV IN PRODAJALCEV ARHIVALIJ (ARHIVSKEGA GRADIVA)

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo ( Ur. l. RS, št. 96/02), Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1) (Ur. l. RS, št. 16/08).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Donatorji in prodajalci arhivalij (arhivskega gradiva) – fizične in pravne osebe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidentiranje, dokumentiranje in inventariziranje arhivskega gradiva.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP –1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv pravne osebe oziroma ime in priimek fizične osebe, poklic, sedež pravne osebe oziroma naslov stalnega ali začasnega prebivališča fizične osebe, davčna številka, davčni zavezanec, transakcijski račun in naziv banke.
 • Uporabniki zbirke: Direktorica, kustosi, tajnica, računovodkinja.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podrobno obrazložen v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov, ki ga je izdal Muzej narodne osvoboditve Maribor.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. EVIDENCA POSNETKOV VIDEO NADZORA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov ( Ur.l. RS, št. 86/04 ), sklep direktorice.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci in stranke, ki vstopajo v Muzej narodne osvoboditve.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varnost ljudi in premoženja.
 • Rok hrambe (neobvezno): 1 dan
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32 člena ZVOP –1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetek zaposlenega in strank, ki se nahajajo v poslovnem prostoru, čas vstopa ali izstopa.
 • Uporabniki zbirke: Delavec ob računalniškem ekranu, direktorica.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podrobno obrazložen v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov, ki ga je izdal Muzej narodne osvoboditve Maribor.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. EVIDENCA PODATKOV O VABLJENIH NA MUZEJSKE PRIREDITVE

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov ( Ur.l. RS, št. 86/04 ), sklep direktorice o evidentiranju vabljenih na muzejske prireditve.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vabljeni na muzejske prireditve.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obveščanje javnosti o muzejskih prireditvah.
 • Rok hrambe (neobvezno): Do preklica soglasja posameznika.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča, elektronski naslov.
 • Uporabniki zbirke: Delavec, ki pripravlja pošto, direktorica.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podrobno obrazložen v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov, ki ga je izdal Muzej narodne osvoboditve Maribor.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. EVIDENCA UPORABNIKOV MUZEJSKE KNJIŽNICE

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov ( Ur.l. RS, št. 86/04 ), Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/2001; ZUJIK- Uradni list RS, št. 96/2002), Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1) (Ur. l. RS, št. 16/08).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v Muzeju narodne osvoboditve, drugi uporabniki storitev muzejske knjižnice.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe knjižnice – za potrebe statističnih analiz – identiteta uporabnika ne sme biti razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se zbrišejo po enem letu, ali po izpolnitvi namena, zaradi katerega so bili zbrani.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča, poklic, telefon.
 • Uporabniki zbirke: Direktorica, knjižničarka, tajnica.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podrobno obrazložen v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov, ki ga je izdal Muzej narodne osvoboditve Maribor.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam