Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Urška Žbontar
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Žbontar Urška Lekarna Mlaka
Sedež ali naslov: Golniška cesta 105
Poštna številka: 4000 Kranj
Kraj: Mlaka pri Kranju
Matična številka: 3306976000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): v skladu z zakonskimi predpisi
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposlene pri Žbontar Urški Lekarna Mlaka ;
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za statistična raziskovanja (identiteta ne sme biti razvidn
 • Rok hrambe (neobvezno): v skladu z zakonskimi predpisi
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o delavcu: – osebno ime, – datum rojstva, – kraj rojstva, – država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, – enotna matična številka občana, – davčna številka, – državljanstvo, – naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina), – naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina), – izobrazba, – ali je delavec invalid, – kategorija invalidnosti, b) podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: – datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, – datum nastopa dela, – vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, – razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, – poklic, ki ga opravlja delavec, – strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, – naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, – število ur tedenskega rednega delovnega časa, – razporeditev delovnega časa, – kraj, kjer delavec opravlja delo, c) podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: – datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, – način prenehanja pogodbe o zaposlitvi.
 • Uporabniki zbirke: Nosilka dejavnosti, pooblaščena oseba v Računovodstvu Štilec Saša s.p.,Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZS) - Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, v osebni privolitvi posameznika ali v pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Varovanje evidence se vodi v varovanem prostoru na racunalniku, ki je zaščiten z geslom. Varovanje se izvaja v skladu z izdelanim pravilnikom o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): se ne povezujejo
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Urška Žbontar
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O STROŠKIH DELA

 • Pravna podlaga (neobvezno): v skladu s predpisi
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposlene pri Žbontar Urški Lekarna Mlaka
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se obdelujejo za urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestila plač, poročila in dohodnine.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o delavcu: – osebno ime – datum rojstva, – kraj rojstva, – država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, – enotna matična številka občana, – davčna številka, – državljanstvo, – naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), – naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), – izobrazba, – ali je delavec invalid, – kategorija invalidnosti, – številko transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plače in ostali prejemki, - administrativne prepovedi na plačo za najete kredite in druge obveznosti; b) podatke o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: – bruto plača za delo s polnim delovnim časom, – bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo), – bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca; zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: – bruto zaostala izplačila in nadomestila plač; izredno izplačilo (izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače): – bruto izplačila na podlagi osebne delovne uspešnosti, – dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja; neto plača (za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna izplačila): – plača, – zaostalo izplačilo, – nadomestilo plače, – izredno izplačilo; c) podatke o drugih stroških dela: – povračila stroškov v zvezi z delom, – regres za letni dopust, – jubilejna nagrada, – dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, – plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, – solidarnostna pomoč, – odpravnina, – stroški izobraževanja delavcev, – davki na izplačane plače, – ostali stroški dela; d) podatke o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: prispevki v breme delodajalca: – plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, – plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, – plačani prispevki za starševsko varstvo, – plačani prispevki za zaposlovanje; prispevki v breme zavarovanca: – plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, – plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, – plačani prispevki za starševsko varstvo, – plačani prispevki za zaposlovanje.
 • Uporabniki zbirke: - Nosilka dejavnosti, - Pooblaščena oseba pri Žbontar Urški Lekarna Mlaka, - Pooblaščene osebe v Računovodstvu Štilec Saša s.p, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, - DURS, - Zavod za zdravstveno zavarovanje, - Zavod za zaposlovanje, - Center za socialno delo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Varovanje evidence se vodi v varovanem prostoru na racunalniku, ki je zaščiten z geslom. Varovanje se izvaja v skladu z izdelanim pravilnikom o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ne
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Urška Žbontar
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA O IZRABI DELOVNEGA ČASA

 • Pravna podlaga (neobvezno): v skladu z predpisi
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposlene pri Žbontar Urški Lekarna Mlaka;
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se obdelujejo za urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestila plač, poročila in dohodnine.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: – podatke o številu ur, – skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, – opravljene ure v času nadurnega dela, – neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila, – neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, – neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače, – število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem, oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa.
 • Uporabniki zbirke: - Nosilka dejavnosti, - Pooblaščene osebe v Računovodstvu Štilec Saša s.p, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, - DURS, - Zavod za zdravstveno zavarovanje, - Zavod za zaposlovanje,
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Varovanje evidence se vodi v varovanem prostoru na racunalniku, ki je zaščiten z geslom. Varovanje se izvaja v skladu z izdelanim pravilnikom o varstvu osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ne
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Urška ŽBONTAR
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA O OBLIKAH REŠEVANJA KOLEKTIVNIH DELOVNIH SPOROV

 • Pravna podlaga (neobvezno): v skladu z zakonskimi predpisi
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposlene pri Žbontar Urški Lekarna Mlaka;
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se obdelujejo za urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz Zakona o delovnih razmerjih, kolektivnimi pogodbami in pogodbami o zaposlitvi.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic na podlagi 30.in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatke o delodajalcu: – ime delodajalca, – naslov delodajalca, – matična številka delodajalca iz PRS, – davčna številka delodajalca, – šifra dejavnosti delodajalca po SKD, – ime kolektivne pogodbe in šifra, – število zaposlenih, – šifra proračunskega porabnika; b) podatke o organizatorju stavke: – naziv organizatorja stavke; c) podatke o stavki: – število delodajalcev, pri katerih je stavka potekala sočasno, – število delavcev, ki so neposredno sodelovali v stavki, – število delavcev, ki so posredno sodelovali v stavki, – razlogi za stavko, – ali so bile pred začetkom stavke uporabljene druge oblike razreševanja delovnih sporov (pomirjanje, arbitraža), – trajanje stavke, – število izgubljenih delovnih dni, – ocena stroškov, ki jih je zaradi stavke utrpel delodajalec, – ocena rezultatov stavke. a) podatke o delodajalcu: – ime delodajalca, – naslov delodajalca, – matična številka delodajalca iz PRS, – davčna številka delodajalca, – šifra dejavnosti delodajalca po SKD, – ime kolektivne pogodbe in šifra, – število zaposlenih, – šifra proračunskega porabnika; b) podatke o sindikalni organizaciji ali skupini delavcev ali delavcu, ki je stranka v delovnem sporu: – ime sindikalne organizacije, – naslov sindikalne organizacije, – število delavcev, ki so stranke v delovnem sporu; c) podatke o arbitražah delovnih sporov: – vrsta delovnega spora, – razlogi za delovni spor, – ali je bil delovni spor rešen s pomočjo arbitraže.
 • Uporabniki zbirke: Nosilka dejavnosti, - Statistični urad RS, - Inšpektorat za delo, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, - DURS, - Zavod za zdravstveno zavarovanje, - Zavod za zaposlovanje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Varovanje evidence se vodi v varovanem prostoru na racunalniku, ki je zaščiten z geslom. Varovanje se izvaja v skladu z izdelanim pravilnikom o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): se ne povezujejo
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Urška ŽBONTAR
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA RECEPTOV IZDANIH ZDRAVIL

 • Pravna podlaga (neobvezno): v skladu z zakonskimi predpisi
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Na paciente, ki v lekarni dvigujejo zdravila na recept;
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje lekarniške dejavnosti,
 • Rok hrambe (neobvezno): v skladu z predpisi
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic iz 30.in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Ime in priimek fizične osebe, - rojstni podatki, - naslov, ulica, hišna številka, pošta in poštna številka, - podatki o zdravstvenem zavarovanju in naslov zavarovalnice, - podatki o dodatnem zdravstvenem zavarovanju in naslov zavarovalnice, - podatki o osebnem zdravniku, - šifra in količina predpisanega zdravila na recept, - drugi podatki, ki so zajeti na zdravstveni izkaznici posamezne fizične osebe,
 • Uporabniki zbirke: Nosilka dejavnosti, - pooblaščene osebe pri Žbontar Urški Lekarna Mlaka, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavarovalnica AdriaticSlovenica, - Vzajemna, zdravstvena zavarovalnica, - Zavarovalnica Triglav, - IVZ,
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Varovanje evidence se vodi v varovanem prostoru na racunalniku, ki je zaščiten z geslom. Varovanje se izvaja v skladu z izdelanim pravilnikom o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Se povezujejo z ZZZS, IVZ in drugimi zavarovalnicami v skladu s predpisi,
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Urška ŽBONTAR
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam