Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ŽALSKE LEKARNE ŽALEC
Sedež ali naslov: PREŠERNOVA ULICA 6
Poštna številka: 3310
Kraj: ŽALEC
Matična številka: 1740148000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Kadrovska evidenca in evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS št. 40/06), Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 94/07 – ZVOP UPB-1), Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS št. 63/07, 65/08).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe- zaposleni v lekarni, člani sveta zavoda, člani komisij, odborov, zunanji sodelavci, delavci po pogodbi, dijaki, študenti, prostovoljci, upokojenci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodbenih in drugih obveznosti v skladu z delovnopravno zakonodajo in uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, za potrebe inšpekcijskega nadzora in statistične namene.
 • Rok hrambe (neobvezno): Tra
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: -ime in priimek, EMŠO, davčna številka, tel. številka zaposlenega, člana sveta zavoda, člana komisije, odbora, - naslov, - izobrazba, - poklic, - delo oz. funkcija, ki ga opravlja, - strokovni izpit, - specializacija, - magisterij, - podiplomski študij, - doktorat, - izobraževanje, - izpopolnjevanje. Za zaposlene pa še: - delovno mesto, šifra , število delovnih mest, - opis del in nalog, - plačni, tarifni razred, plačna skupina/podskupina, - zahtevana izobrazba, smer izobrazbe, - delovne izkušnje, posebni pogoji, -odpovedni roki, - oznaka ocene tveganja, - naziv, stopnja in zaporedna številka naziva, - delovna doba, - delovni čas v urah, - zavarovalna doba do zaposlitve v lekarni, - zaposlitev za določen ali nedoločen čas, - invalidnost ( datum nastanka, vrsta pravic…), - datum sklenitve in prenehanje delovnega razmerja, - družinski člani, - disciplinska odgovornost, - odškodninska odgovornost, - vključitev v kolektivno zavarovanje, dodatno pokojninsko zavarovanje za javni sektor.
 • Uporabniki zbirke: Zunanje institucije, ki sodelujejo v teh postopkih ( zunanji izvajalec informacijskega sistema- Računalniški inženiring RIAS d.o.o., Celje, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod RS za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Ministrstvo za zdravje RS, Ministrstvo za javno upravo RS, Lekarniška zbornica Slovenije, inšpekcijske službe, Računsko sodišče RS, sodišča, revizorji, Statistični urad RS, Občina Žalec…).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori kjer se hranijo osebni podatki so izven rednega delovnega časa zaklenjeni, osebni podatki se nahajajo v zaklenjenih omarah. Postopki varovanja osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih in drugih zaupnih podatkov ter dokumentarnega gradiva.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Matične knjige, register prebivalstva, evidence zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja, evidence na področju zaposlovanja, davčni register, kazenske evidence.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o računovodskih podatkih in stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS št. 40/06), Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 94/07 – ZVOP UPB-1), Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS št. 63/07, 65/08).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe- zaposleni v lekarni, člani sveta zavoda, člani komisij, odborov, zunanji sodelavci, delavci po pogodbi, dijaki, študenti, prostovoljci, upokojenci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodbenih in drugih obveznosti v skladu z delovnopravno zakonodajo in uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, za potrebe inšpekcijskega nadzora in statistične namene.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o delavcu: osebno ime in priimek, datum rojstva, če nima EMŠO, kraj rojstva, država rojstva, davčna številka, državljanstvo, naslov prebivališča, izobrazba, invalidnost, ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu - ime in naslov drugega delodajalca (matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, številka transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plača in ostali prejemki in banka delavca, ime in priimek, naslov, davčna številka zunanjega odjemalca prehrane; b) podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oz. pogodbo o zaposlitvi: bruto plača za delo s polnim delovnim časom, bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa /nadurno delo/dežurstvo/ stalna pripravljenost/, bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca; - zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oz. pogodbo o zaposlitvi: bruto zaostala izplačila in nadomestila plač; izredno izplačilo /izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače/: bruto izplačilo na podlagi osebne delovne uspešnosti, dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja; - neto plača /za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna plačila/: plača, zaostalo izplačilo, nadomestilo plače, izredno izplačilo; c) podatki o drugih stroških dela: povračila stroškov v zvezi z delom, regres za letni dopust, jubilejna nagrada, dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, sejnine, solidarnostna pomoč, odpravnina, stroški izobraževanja delavcev, davki na izplačane plače, ostali stroški dela; č) podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: - prispevki v breme delodajalca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje; - plačani prispevki v breme zavarovanca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje; c) bonitetni podatki o poslovanju samostojnih podjetnikov in podatki o zastopnikih pravnih oseb, dejavnost samostojnih podjetnikov, fizičnih oseb, številka in datum izdaje ter plačila računa.
 • Uporabniki zbirke: Zunanje institucije, ki sodelujejo v teh postopkih ( zunanji upravljavec informacijskega sistema – Računalniški inženiring RIAS d.o.o., Celje, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod RS za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Ministrstvo za javno upravo RS, Ministrstvo za zdravje RS, inšpekcijske službe, Računsko sodišče RS, revizorji, Lekarniška zbornica Slovenije, sodišča, Statistični urad RS, Občina Žalec…)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori kjer se hranijo osebni podatki so izven rednega delovnega časa zaklenjeni, osebni podatki se nahajajo v zaklenjenih omarah. Postopki varovanja osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih in drugih zaupnih podatkov ter dokumentarnega gradiva.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Matične knjige, register prebivalstva, evidence zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja, evidence na področju zaposlovanja, davčni register.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o izobraževanju in izpopolnjevanju

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS št. 40/06), Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 94/07 – ZVOP UPB-1), Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS št. 63/07, 65/08).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe- zaposleni v lekarni, člani sveta zavoda, člani komisij, odborov, zunanji sodelavci, delavci po pogodbi, dijaki, študenti, prostovoljci, upokojenci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodbenih in drugih obveznosti v skladu z delovnopravno zakonodajo in uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, za potrebe inšpekcijskega nadzora in statistične namene.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - za zaposlene delavce: - osebni podatki, vrsta in trajanje izobraževanja oziroma izpopolnjevanja, pridobljeni naziv oziroma poklic, - s področja varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti:- ime in priimek, datum in kraj rojstva, datum pričetka dela, konec dela, podatki o strokovni izobrazbi delavca, opis nalog, prerazporeditve delavca, opis del z vidika varstva pri delu, roki pridobivanja in preizkus znanja delavcev za varno opravljanje dela, vodenje ali nadzorovanje del oziroma nalog; podatki o morebitni izvedbi dodatnega izobraževanja in ugotavljanja znanja s področja varstva pri delu, vključno z dokumentacijo programa in časa usposabljanja ter seznama oseb, ki so vodile usposabljanja in preizkuse znanja.
 • Uporabniki zbirke: Zunanje institucije, ki sodelujejo v teh postopkih (zunanji upravljavec informacijskega sistema – Računalniški inženiring RIAS d.o.o., Celje, Zavod RS za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstvo za javno upravo, inšpekcijske službe, Računsko sodišče RS, Lekarniška zbornica Slovenije, sodišča, Statistični urad RS, Občina Žalec…).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori kjer se hranijo osebni podatki so izven rednega delovnega časa zaklenjeni, osebni podatki se nahajajo v zaklenjenih omarah. Postopki varovanja osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih in drugih zaupnih podatkov ter dokumentarnega gradiva.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Matične knjige, register prebivalstva, evidence zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja, evidence na področju zaposlovanja, davčni register.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o preventivnih zdravstvenih pregledih in poškodbah na delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti ( Uradni list RS št. 40/06) in Zakon o varnosti in zdravju pri delu ( Uradni list RS, št. 56/99, 64/01).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe- zaposleni v lekarni, člani sveta zavoda, člani komisij, odborov, zunanji sodelavci, delavci po pogodbi, dijaki, študenti, prostovoljci, upokojenci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje postopkov s poškodbami na delu, zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu statistične namene, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) za preventivne zdravstvene preglede: - ime in priimek, EMŠO, državljanstvo, datum rojstva, stalno prebivališče invalidnost, vrsta invalidnosti, poklic, šolska izobrazba, strokovna usposobljenost, datum zaposlitve, delovno mesto in opis dela iz ocene tveganja, delovna oprema in predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, ukrepi tehničnega varstva, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, pripombe delodajalca; napotnica oziroma zdravniško spričevalo o oceni delovne zmožnosti delavca; morebitne omejitve, predlagano drugo delo, podatki o rokih, v katerih morajo biti delavci poslani na pregled. b) za poškodbe pri delu: - osebni podatki, podatki o neposrednem vodji, podatki o očividcu, poročilo zdravnika, delo, ki ga je delavec opravljal ob nezgodi, koliko ur je delal do nastanka nesreče, ali je že kdaj prej utrpel nesrečo na delu, naravo poškodbe, poškodovani del telesa, podlaga zavarovanja (delovno razmerje), kdaj in kje se je zgodila nesreča, koliko oseb se je skupaj poškodovalo, vir nesreče, vzrok nesreče, ali je bil delavec na delovnem mestu ogrožen in/ali je delovno mesto zavarovano, ali je delavec uporabljal osebna varnostna sredstva.
 • Uporabniki zbirke: Zunanje institucije, ki sodelujejo v teh postopkih (zunanji upravljavec informacijskega sistema – Računalniški inženiring RIAS d.o.o., Celje, pooblaščeni zdravnik, izvajalci zdravstvenih storitev, zavarovalnice, sodišča, inšpekcijske službe, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve RS, Institut za varovanje zdravja RS).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori kjer se hranijo osebni podatki so izven rednega delovnega časa zaklenjeni, osebni podatki se nahajajo v zaklenjenih omarah. Postopki varovanja osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih in drugih zaupnih podatkov ter dokumentarnega gradiva.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Matične knjige, register prebivalstva, evidence na področju zdravstva.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o javnih razpisih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o javnem naročanju -ZJN-2 (Uradni list RS št. 128/06 , 16/08).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, odgovorne osebe pravnih oseb.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje postopkov javnega naročanja, za statistične in lastne potrebe.
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek,datum in kraj rojstva, EMŠO, davčna številka ponudnika,ime in priimek , davčna številka, EMŠO zakonitega zastopnika ponudnika, strokovna izobrazba, delovno mesto,delovne izkušnje in posebna znanja zaposlenih pri ponudniku in podizvajalcev,seznam opravljenih storitev ( reference), številka osebnega računa ponudnika, vrednost ponudbe, bonitetni podatki, nekaznovanost ponudnika.
 • Uporabniki zbirke: Zunanje institucije, ki sodelujejo v teh postopkih (izvajalec postopkov javnega naročanja, Revizijska komisija, Ministrstvo za finance, Ministrstvo za zdravje RS, sodišča….).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori kjer se hranijo osebni podatki so izven rednega delovnega časa zaklenjeni, osebni podatki se nahajajo v zaklenjenih omarah. Postopki varovanja osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih in drugih zaupnih podatkov ter dokumentarnega gradiva.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Matične knjige, register prebivalstva, davčni register, sodni register, davčne evidence, kazenske evidence, evidence zbornic.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca dokumentarnega gradiva

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS št. 22/05 – uradno prečiščeno besedilo ( ZUP- UPB1), 119/05, 126/07, 65/08).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, pravne osebe in njihovi zakoniti zastopniki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vzpostavitev evidence dokumentarnega gradiva.
 • Rok hrambe (neobvezno): Različen glede na vrsto gradiva.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, naslov ,datum in kraj rojstva, EMŠO, davčna številka vlagatelja, ime in priimek, naslov, davčna številka zakonitega zastopnika vlagatelja,- številka in opis zadeve.
 • Uporabniki zbirke: Zunanje institucije, ki sodelujejo v teh postopkih (zunanji upravljavec informacijskega sistema – Računalniški inženiring RIAS d.o.o., Celje, izvajalec postopkov javnega naročanja…).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori kjer se hranijo osebni podatki so izven rednega delovnega časa zaklenjeni, osebni podatki se nahajajo v zaklenjenih omarah. Postopki varovanja osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih in drugih zaupnih podatkov ter dokumentarnega gradiva.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Matične knjige, register prebivalstva, zemljiška knjiga, vojaške evidence, evidence na področju zdravstva, evidence pokojninskega zavarovanja, zaposlovanja,sodni register, davčni register, kazenske evidence…
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca podatkov z receptov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zdravstveni dejavnosti ( Uradni list RS, št. 23/05 ZZDej-UPB2, 23
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki jim je bilo zdravilo predpisano na recept. pravne osebe in njihovi zakoniti zastopniki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zagotavljanje pravilne obdelave recepta glede na vrsto in obseg zdravstvenega zavarovanja, za izvajanje notranjega in zunanjega strokovnega nadzora, statistične namene.
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let od dneva izdaje zdravila
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, datum rojstva, spol, naslov, številka zavarovane osebe, številka police PZZ, naziv zdravila , količina zdravila, številka zdravnika, ime in priimek zdravnika, zdravstvena ustanova, številka izvajalca, datum predpisa recepta, datum izdaje zdravila, enota ZZZS, zavarovalna podlaga, razlog obravnave, način doplačila.
 • Uporabniki zbirke: Zunanje institucije, ki sodelujejo v teh postopkih ( Ministrstvo za zdravje RS, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, izvajalci dodatnega prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja- Vzajemna zdravstvena zavarovalnica DVD, Adriatic Slovenica zavarovalna družba, d.d., Triglav zdravstvena zavarovalnica, d.d., Lekarniška zbornica Slovenije, izvajalci zdravstvenih storitev, Institut za varovanje zdravja RS.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori kjer se hranijo osebni podatki so izven rednega delovnega časa zaklenjeni, osebni podatki se nahajajo v zaklenjenih omarah. Postopki varovanja osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih in drugih zaupnih podatkov ter dokumentarnega gradiva.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Matične knjige, register prebivalstva, evidence zdravstvenega zavarovanja.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca podatkov z receptov za izdajo narkotikov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zdravstveni dejavnosti ( Uradni list RS, št. 23/05 ZZDej-UPB2, 23/08), Zakon o lekarniški dejavnosti ( Uradni list RS, št. 36/04 ZLD-UPB
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki so jim bili narkotiki predpisani na recept, pravne osebe in njihovi zakoniti zastopniki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zagotavljanje pravilne obdelave recepta za narkotike glede na vrsto in obseg zdravstvenega zavarovanja, za izvajanje notranjega in zunanjega strokovnega nadzora, statistične namene.
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let od dneva izdaje narkotika.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, spol, rojstni datum, naslov uporabnika zdravila, zaporedna številka, datum, lastniško ime zdravila, farmacevtska oblika, jakost in pakiranje, količina izdanega zdravila, ime, priimek in naslov prevzemnika narkotika, kdo je izdal narkotik- podpis pooblaščene osebe, ki je izdala zdravilo, kdaj in kaj je bilo izdano, ime in priimek ter številka zdravnika, ki je predpisal recept ter naslov javnega zdravstvenega zavoda ali pravne oz. fizične osebe, ki opravlja zdravstveno dejavnost, kjer je zdravnik zaposlen, ki je predpisal recept, številka naročilnice, št. pripadajoče dobavnice.
 • Uporabniki zbirke: Zunanje institucije, ki sodelujejo v teh postopkih ( Ministrstvo za zdravje RS, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, izvajalci dodatnega prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja- Vzajemna zdravstvena zavarovalnica DVD, Adriatic Slovenica zavarovalna družba, d.d., Triglav zdravstvena zavarovalnica, d.d., Lekarniška zbornica Slovenije, izvajalci zdravstvenih storitev, Institut za varovanje zdravja RS, sodišča, policija.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori kjer se hranijo osebni podatki so izven rednega delovnega časa zaklenjeni, osebni podatki se nahajajo v zaklenjenih omarah. Postopki varovanja osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih in drugih zaupnih podatkov ter dokumentarnega gradiva.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Matične knjige, register prebivalstva, evidence zdravstvenega zavarovanja, evidence narkotikov pri izvajalcih zdravstvenih storitev.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca podatkov z receptov in naročilnic za izdajo medicinsko tehničnih pripomočkov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zdravstveni dejavnosti ( Uradni list RS, št. 23/05 ZZDej-UPB2, 23/08), Zakon o lekarniški dejavnosti ( Uradni list RS, št. 36/04 ZLD-UPB1), Zakon
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki so jim bili medicinsko tehnični pripomočki predpisani na recept ali naročilnico, pravne osebe in njihovi zakoniti zastopniki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vzpostavitev evidence izdanih medicinsko tehničnih pripomočkov, statistične namene.
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let od dneva izdaje medicinsko tehničnega pripomočka oz. za dobo trajanja medicinsko tehničnega pripomočka.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, spol, rojstni datum, naslov uporabnika medicinsko tehničnega pripomočka, zaporedna številka, datum, naziv in količina medicinsko tehničnega pripomočka, rok trajanja medicinsko tehničnega pripomočka, ime, priimek in naslov prevzemnika medicinsko tehničnega pripomočka, kdo je izdal medicinsko tehnični pripomoček- podpis pooblaščene osebe, ki ga je izdala, kdaj in kaj je bilo izdano, ime in priimek zdravnika, ki je predpisal recept oz. naročilnico ter naslov javnega zdravstvenega zavoda ali pravne oz. fizične osebe, ki opravlja zdravstveno dejavnost, kjer je zdravnik zaposlen, ki je predpisal recept, številka naročilnice, št. pripadajoče dobavnice.
 • Uporabniki zbirke: Zunanje institucije, ki sodelujejo v teh postopkih ( Ministrstvo za zdravje RS, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, izvajalci dodatnega prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja- Vzajemna zdravstvena zavarovalnica DVD, Adriatic Slovenica zavarovalna družba, d.d., Triglav zdravstvena zavarovalnica, d.d., Lekarniška zbornica Slovenije, izvajalci zdravstvenih storitev, Institut za varovanje zdravja RS, dobavitelji medicinsko tehničnih pripomočkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori kjer se hranijo osebni podatki so izven rednega delovnega časa zaklenjeni, osebni podatki se nahajajo v zaklenjenih omarah. Postopki varovanja osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih in drugih zaupnih podatkov ter dokumentarnega gradiva.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Matične knjige, register prebivalstva, evidence zdravstvenega zavarovanja.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca podatkov s privatnih receptov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zdrav
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki jim je bilo zdravilo predpisano na privatni recept, pravne osebe in njihovi zakoniti zastopniki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zagotavljanje pravilne obdelave recepta glede na vrsto in obseg zdravstvenega zavarovanja, za izvajanje notranjega in zunanjega strokovnega nadzora, statistične namene.
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let od dneva izdaje zdravila.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, datum rojstva, spol, naslov, številka zavarovane osebe, številka police PZZ, naziv zdravila , količina, številka zdravnika, ime in priimek zdravnika, zdravstvena ustanova, številka izvajalca, datum predpisa recepta, datum izdaje zdravila, enota ZZZS, zavarovalna podlaga, razlog obravnave, način doplačila.
 • Uporabniki zbirke: Zunanje institucije, ki sodelujejo v teh postopkih ( Ministrstvo za zdravje RS, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, izvajalci dodatnega prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja- Vzajemna zdravstvena zavarovalnica DVD, Adriatic Slovenica zavarovalna družba, d.d., Triglav zdravstvena zavarovalnica, d.d., Lekarniška zbornica Slovenije, izvajalci zdravstvenih storitev, Institut za varovanje zdravja RS.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori kjer se hranijo osebni podatki so izven rednega delovnega časa zaklenjeni, osebni podatki se nahajajo v zaklenjenih omarah. Postopki varovanja osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih in drugih zaupnih podatkov ter dokumentarnega gradiva.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Matične knjige, register prebivalstva, evidence zdravstvenega zavarovanja.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidenca podatkov z veterinarskih receptov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o kmetijstvu ( Uradni list RS, št. 45/08), Zakon o veterinarstvu ( Uradni list RS, št. 33/01), Zakon o zaščiti živ
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe- imetniki živali, ki jim je bilo zdravilo za njihove živali, predpisano na recept, pravne osebe in njihovi zakoniti zastopniki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zagotavljanje pravilne obdelave recepta glede na vrsto in obseg bolezni živali, za izvajanje notranjega in zunanjega strokovnega nadzora, statistične namene.
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let od dneva izdaje zdravila.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime, priimek, naslov imetnika živali, ki mu je bilo zdravilo izdano, vrsta živali, ime in priimek veterinarja, ime zdravila, količina zdravila, ime in priimek veterinarja, veterinarska ustanova, zasebni izvajalec, številka izvajalca, datum predpisa recepta, ime in priimek osebe, ki je zdravilo izdala.
 • Uporabniki zbirke: Zunanje institucije, ki sodelujejo v teh postopkih ( Ministrstvo za zdravje RS, Ministrstvo za kmetijstvo in prehrano RS, inšpekcijske službe, izvajalci veterinarske dejavnosti,, Institut za varovanje zdravja RS, občina.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori kjer se hranijo osebni podatki so izven rednega delovnega časa zaklenjeni, osebni podatki se nahajajo v zaklenjenih omarah. Postopki varovanja osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih in drugih zaupnih podatkov ter dokumentarnega gradiva.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Matične knjige, register prebivalstva, evidence zdravstvenega varstva živali, veterinarske evidence.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam