Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Občina Renče-Vogrsko
Sedež ali naslov: Bukovica 43
Poštna številka: 5293
Kraj: Volčja Draga
Matična številka: 2203553000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Zbirka posnetkov videonadzora

 • Pravna podlaga (neobvezno): 21. člen Zakona o lokalni samoupravi
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki storitev, ki se odvijajo v kulturnem domu v Bukovici, zaposleni in obiskovalci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje ljudi in premoženja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Največ 30 dni.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetki posameznika, ki se pridobijo iz videonadzornega sistema
 • Uporabniki zbirke: Občina Renče-Vogrsko
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepa, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Računalniški sistem je varovan s sistemom gesel. Dostop do podatkov ima samo pooblaščena uradna oseba. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 30.11.2009 izdal župan Aleš Bucik.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca dokumentarnega gradiva

 • Pravna podlaga (neobvezno): • Uredba o upravnem poslovanju (
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki upravnih storitev: fizične in pravne osebe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Poslovanje z dokumentarnim gradivom in izvajanje upravnih postopkov in drugih upravnih storitev
 • Rok hrambe (neobvezno): Skladno s Pravilnikom o določanju rokov hranjenja dokumentarnega gradiva v Javni upravi (Uradni list RS, št. 52/2009 z dne 8.7.2009)
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • priimek in ime, davčna številka, naslov stalnega oz. začasnega prebivališče
 • Uporabniki zbirke: Občina Renče-Vogrsko
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepa, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Računalniški sistem je varovan s sistemom gesel. Dostop do podatkov ima samo pooblaščena uradna oseba. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 30.11.2009 izdal župan Aleš Bucik.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca nagradnih kuponov za križanko

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe (občani in občanke)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za lastne statistične in evidenčne potrebe
 • Rok hrambe (neobvezno): Skladno s Pravilnikom o določanju rokov hranjenja dokumentarnega gradiva v Javni upravi (Uradni list RS, št. 52/2009 z dne 8.7.2009)
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • priimek in ime, naslov stalnega oz. začasnega prebivališče ,telefonska številka
 • Uporabniki zbirke: Občina Renče-Vogrsko
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop do podatkov ima samo pooblaščena uradna oseba. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 30.11.2009 izdal župan Aleš Bucik.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Zbirka o izdanih odločbah o določitvi znižanega plačila za program vrtca

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/2005-UPB2, 25/2008, ZVrt-NPB3), Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih (Ur. l. RS, št. 129/2006)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi družinski člani
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Določitev znižanega plačila za vrtec
 • Rok hrambe (neobvezno): Skladno z Uredbo o upravnem poslovanju in Klasifikacijskim načrtom
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - za vse družinske člane: priimek in ime, EMŠO, davčna številka, kraj, stalno in začasno prebivališče, za predšolske otroke tudi podatek o vrtcu, - za polnoletne družinske člane s prihodki še podatki o delodajalcih, trajanju zaposlitve, podatki o premoženju družine, podatki iz odločbe o dohodnini v preteklem letu pred oddajo vloge, potrdila o zadnjih treh bruto plačah za starše, ki v preteklem letu niso bili zaposleni nepretrgoma vseh 12 mesecev - za polnoletne družinske člane brez prihodkov dokazila o statusu osebe brez prejemkov
 • Uporabniki zbirke: Občina Renče-Vogrsko, vrtci, v katere so vključeni otroci vlagateljev, Ministrstvo za šolstvo in šport-Direktorat za vrtce
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop do podatkov ima samo pooblaščena uradna oseba. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 30.11.2009 izdal župan Aleš Bucik.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Zbirka o izdanih odločbah o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka (Uradno glasilo Občine Renče-Vogrsko, št. 5/6-2007 in 1/2008)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi družinski člani
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Določitev enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka
 • Rok hrambe (neobvezno): Skladno z Uredbo o upravnem poslovanju in Klasifikacijskim načrtom
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek staršev in novorojenčka, EMŠO in davčna številka staršev, stalno prebivališče, podatki o bančnem računu enega od staršev, rojstni list otroka,
 • Uporabniki zbirke: Občina Renče-Vogrsko
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop do podatkov ima samo pooblaščena uradna oseba. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 30.11.2009 izdal župan Aleš Bucik.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Zbirka podatkov o denarnih socialnih pomočeh

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pravilnik o denarnih pomočeh v Mestni občini (Uradne objave, OKO, 19/1999)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vlagatelji in družinski člani
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Določitev enkratne denarne pomoči
 • Rok hrambe (neobvezno): Skladno z Uredbo o upravnem poslovanju in Klasifikacijskim načrtom
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek vlagatelja in družinskih članov, EMŠO, davčna številka, stalno prebivališče, podatki o dohodkih, podatki o statusih,
 • Uporabniki zbirke: Občina Renče-Vogrsko, vlagatelji, Rdeči križ
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop do podatkov ima samo pooblaščena uradna oseba. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 30.11.2009 izdal župan Aleš Bucik.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Zbirka odločb CSD o oprostitvi občanov pri plačilu socialno varstvenih storitev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Odločbe Centra za socialno delo na podlagi 34. člena Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 110/04 in 124/04)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Upravičenci do oprostitev pri plačilih socialno-varstvenih storitev (institucionalno vartsvo)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Določitev oprostitve plačila upravičenca in določitev obveznosti do/plačila Občine Renče-Vogrsko
 • Rok hrambe (neobvezno): Skladno z Uredbo o upravnem poslovanju in Klasifikacijskim načrtom
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki, ki jih CSD potrebuje za obdelavo v postopku določanja oprostitve
 • Uporabniki zbirke: Občina Renče-Vogrsko, upravičenci, zavodi institucionalnega varstva
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop do podatkov ima samo pooblaščena uradna oseba. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 30.11.2009 izdal župan Aleš Bucik.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Zbirka podatkov o dijakih, ki imajo subvencioniran šolski prevoz

 • Pravna podlaga (neobvezno): Sklep Občinskega sveta sklep o subvencioniranju dijaških vozovnic št. 00701-40/2008-1,
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki s stalnim prebivališčem v Občini Renče-Vogrsko
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Določitev subvencije k ceni dijaške vozovnice
 • Rok hrambe (neobvezno): Skladno z Uredbo o upravnem poslovanju in Klasifikacijskim načrtom
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o imenu, priimku, naslovu, EMŠO, davčna številka, podatki o šolanju, relaciji prevoza,
 • Uporabniki zbirke: Občina Renče-Vogrsko, upravičenci,
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop do podatkov ima samo pooblaščena uradna oseba. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 30.11.2009 izdal župan Aleš Bucik.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Zbirka o izdanih odločbah o prijavi v obvezno zdravstveno zavarovanje občanov

 • Pravna podlaga (neobvezno): 15. člen Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravst
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vlagatelji in vsi družinski člani
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Prijava v obvezno zdravstveno zavarovanje
 • Rok hrambe (neobvezno): Skladno z Uredbo o upravnem poslovanju in Klasifikacijskim načrtom
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - za vse družinske člane: ime in priimek, naslov, letnica rojstva, podatek o statusu - za vlagatelje in družinske člane-zavarovance: priimek in ime, EMŠO, davčna številka, kraj, prebivališče, - za vlagatelje in polnoletne družinske člane s prihodki podatki o dohodkih in premoženju, - podatki o banki in št. transakcijskega računa - dokazila o dohodkih vlagateljev in polnoletni družinskih članih - za vlagatelje in polnoletne družinske člane brez prihodkov dokazila o statusu osebe brez prejemkov
 • Uporabniki zbirke: Občina Renče-Vogrsko
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop do podatkov ima samo pooblaščena uradna oseba. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 30.11.2009 izdal župan Aleš Bucik.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Zbirka o izdanih odločbah o dodelitvi štipendij in nagrad za mlade talente

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pravilnik o dodeljevanju štipendij in nagrajevanju mladih talentov v Občini Renče-Vogrsko (Uradno glasilo Občine Renče-Vogrsko, št. 10/2007 in 14/2008)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vlagatelji in družinski člani s prihodki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Določitev pravice o prejemu štipendije ali nagrade za mlade talente
 • Rok hrambe (neobvezno): Skladno z Uredbo o upravnem poslovanju in Klasifikacijskim načrtom
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - za vse družinske člane: ime in priimek, naslov, - za vlagatelje osebni podatki in podatki o šolanju - za vlagatelje in polnoletne družinske člane s prihodki podatki o dohodkih in premoženju, - podatki o banki in št. transakcijskega računa vlagatelja - dokazila o dohodkih vlagateljev in polnoletni družinskih članih s prihodki
 • Uporabniki zbirke: Občina Renče-Vogrsko
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop do podatkov ima samo pooblaščena uradna oseba. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 30.11.2009 izdal župan Aleš Bucik.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Zbirka o izdanih odločbah o podelitvi koncesije na področju zdravstva

 • Pravna podlaga (neobvezno): 42. člen Zakona o zdravstveni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 23/2005 – ZZDej-UPB2)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kandidati za podelitev koncesije
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Določitev koncesije za opravljanje zdravstvene dejavnosti v javni mreži
 • Rok hrambe (neobvezno): Skladno z Uredbo o upravnem poslovanju in Klasifikacijskim načrtom
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o imenu, priimku, naslovu, izpolnjevanju strokovnih pogojev za pridobitev koncesije,
 • Uporabniki zbirke: Občina Renče-Vogrsko, upravičenci,
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop do podatkov ima samo pooblaščena uradna oseba. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 30.11.2009 izdal župan Aleš Bucik.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Zbirka o avtorskih pogodbah na področju kulture

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Nastopajoči na javnih prireditvah Občine renče-Vogrsko
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Določitev plačila za nastop
 • Rok hrambe (neobvezno): Skladno z Uredbo o upravnem poslovanju in Klasifikacijskim načrtom
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: osebni podatki in podatki o banki in št. transakcijskega računa vlagatelja
 • Uporabniki zbirke: Občina Renče-Vogrsko
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop do podatkov ima samo pooblaščena uradna oseba. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 30.11.2009 izdal župan Aleš Bucik.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Evidenca o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za obračun stroškov dela in uveljavljanje drugih pravic iz delovnega razmerja, za statistične in evidenčne potrebe ter za druge uradne namene
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo 5 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki o delavcu: ime in priimek - mesečni podatki o izrabi delavnega časa : prihod na delo , odhod iz dela, skupno število opravljenih ur, skupno število opravljenih nadur, neopravljene ure( odsotnost) za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacija ali delodajalca, neopravljene ure ( odsotnost) za katere se ne prejema nadomestilo plače -dodatni podatki: dopust ( število dni dopusta , število izkoriščenih dni, število dni dopusta iz preteklega leta) in nadure oz. proste ure
 • Uporabniki zbirke: Računovodstvo, vodilni delavec in na podlagi zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba v mapah in registratorju v zaklenjeni omari v pisarni računovodstva ter na računalniškem sistemu, ki je varovan z gesli. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 30.11.2009 izdal župan Aleš Bucik.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. Evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izva
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki o delavcu: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj in država rojstva, rezidentstvo, naslov stalnega prebivališča, naslov začasnega prebivališča, izobrazba, delovno mesto, številka TRR na katerega se izplačuje plača in ostali prejemki - podatki o plačah in nadomestilih plač : mesečna bruto plača za delo s polnim delovnim časom, bruto plača za delo preko polnega delovnega časa ( nadurno delo), bruto nadomestila plač, bruto izplačila na podlagi osebne delovne uspešnosti, bruto dodatek za delovno dobo, podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca v breme delodajalca in v breme zavarovanca in podatki o drugih stroških dela -dodatni podatki: podatki o vzdrževanih družinskih članih ( ime, priimek, datum rojstva, davčna številka, sorodstvo), podatki o premijah delavcev za Kad
 • Uporabniki zbirke: Zavod RS za zaposlovanje, ZZZS, ZPIZ, AJPES, DURS, Kapitalska družba d.d. in na podlagi zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba v mapah in registratorju v zaklenjeni omari v pisarni računovodstva ter na računalniškem sistemu, ki je varovan z gesli. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 30.11.2009 izdal župan Aleš Bucik.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika .
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. Evidenca občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles Občinskega sveta in Nadzornega odbora

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Delovanje Občinskega sveta in njegovih delovnih teles ter Nadzornega odbora, obračun sejnin in drugih osebnih prejemkov, podatki za dohodnino za potrebe DURS-a
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, telefon, naslov e-pošte, številka transakcijskega računa, vrednostni podatki o izplačanih sejninah , plačilih za nepoklicno opravljanje funkcije in drugih prejemkov.
 • Uporabniki zbirke: DURS in na podlagi zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba v mapah in registratorju v zaklenjeni omari v pisarni računovodstva ter na računalniškem sistemu, ki je varovan z gesli. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 30.11.2009 izdal župan Aleš Bucik.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. Evidenca prejemnikov državnih pomoči v kmetijstvu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o kmetijstvu Pravilnik o dodeljevanju sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: prejemniki državnih pomoči v kmetijstvu (kmetje, pravne osebe)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za lastne statistične, evidenčne in analitične potrebe, za učinkovito vodenje postopkov, kumulacije državnih pomoči, ter druge uradne namene.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek/naziv, naslov/sedež, EMŠO/matična številka, davčna številka, MKG- MID, TRR, višina zaprošenih sredstev, višina dodeljenih sredstev, namen dodeljenih sredstev, višina upravičenih stroškov, delež državne pomoči, datum odobritve in izplačila.
 • Uporabniki zbirke: - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, - Ministrstvo za finance (Služba za nadzor nad dodeljenimi državnimi pomočmi) - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba v mapah v zaklenjeni omari v pisarni ter na računalniškem sistemu, ki je varovan s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 30.11.2009 izdal župan Aleš Bucik.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka petega člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

17. Evidenca potrdil o lastni proizvodnji kmetijskih pridelkov.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pravilnik o minimalnih tehničnih in drugih pogojih, ki se nanašajo na prodajne objekte za opravljanje trgovinske dejavnosti in pogojih za prodajo blaga zunaj prodajaln
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: kmetje
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za lastne statistične, evidenčne in analitične potrebe, za učinkovito vodenje postopkov, ter druge uradne namene.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo 10 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, naslov, parcelna številka, katastrska občina, vrsta in količina kmetijskega pridelka
 • Uporabniki zbirke: Na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba v mapah v zaklenjeni omari v pisarni ter na računalniškem sistemu, ki je varovan s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 30.11.2009 izdal župan Aleš Bucik.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

18. Evidenca obratovalnih časov gostinskih obratov in kmetij

 • Pravna podlaga (neobvezno): - Zakon o lokalni samoupravi, - P
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Gostinci in kmetje
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za lastne statistične, evidenčne in analitične potrebe, za učinkovito vodenje postopkov, ter druge uradne namene.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo 10 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek/naziv, naslov/sedež, matična številka, obratovalni urnik
 • Uporabniki zbirke: -Tržna inšpekcija - na podlagi izrecne zahteve drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba v mapah v zaklenjeni omari v pisarni ter na računalniškem sistemu, ki je varovan s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 30.11.2009 izdal župan Aleš Bucik.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

19. Evidenca o zaposlenih delavcih, zasedenosti delovnih mest in nazivih (kadrovska evidenca)

 • Pravna podlaga (neobvezno): - Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti, - Zakon o javnih uslužbencih
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za lastne statistične in evidenčne potrebe, za urejanje delovnih razmerij zaposlenih in pravic iz delovnega razmerja ter druge uradne namene.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: A) podatki o delavcu: ime in priimek, EMŠO oziroma datum rojstva, kraj in država rojstva, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega bivališča, naslov začasnega bivališča, izobrazba, funkcionalna in specialna znanja, udeležba na različnih oblikah izpopolnjevanja in usposabljanja, opravljeni strokovni izpiti in preizkusi znanja ter druga strokovna usposobljenost, priznanja in nagrade, izpolnjevanje zdravstvenih zahtev za opravljanje dela, ali je delavec invalid in kategorija invalidnosti, ali je delavec delno upokojen, ali delavec opravlja delo pri drugem delodajalcu in ime ter naslov drugega delodajalca, podatki o prejšnjih delovnih mestih oziroma položajih v organih, podatki o prejšnjih delovnih razmerjih, delovni in pokojninski dobi B) podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi in delovnem razmerju: datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, datum nastopa dela, vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi oziroma vrsta delovnega razmerja, razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, poklic, ki ga opravlja delavec, strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, podatki o imenovanjih, napredovanjih in veljavnem nazivu, podatki o letnih ocenah, podatki o izvrševanju funkcij, o sodelovanju v projektnih skupinah in o opravljanju drugega dela v interesu delodajalca, tedensko število ur delovnega časa, razporeditev delovnega časa, kraj dela, ali pogodba o zaposlitvi vsebuje konkurenčno klavzulo, podatki o dovoljenju za dostop do tajnih podatkov, podatki o dokončno ugotovljeni disciplinski in odškodninski odgovornosti. C) podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, način prenehanja pogodbe o zaposlitvi.
 • Uporabniki zbirke: - Na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba v mapah v zaklenjeni omari v pisarni ter na računalniškem sistemu, ki je varovan s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 30.11.2009 izdal župan Aleš Bucik.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

20. Evidenca prodajnih, kupnih, najemnih, zakupnih, služnostnih in njim sorodnih pogodb.

 • Pravna podlaga (neobvezno): - Zakon o javnih financah, - Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin, - pogodbeno razmerje
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: fizične in pravne osebe, ki z občino sklenejo pogodbo
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, za lastne statistične, evidenčne in analitične potrebe ter druge uradne namene.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek/naziv, naslov/sedež, EMŠO/matična številka, davčna številka, oznaka nepremičnine, kupnina oziroma nadomestilo, način plačila, TRR
 • Uporabniki zbirke: - DURS, - na podlagi zahteve drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba v mapah in/ali registratorju v zaklenjeni omari v pisarni ter na računalniškem sistemu, ki je varovan s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 30.11.2009 izdal župan Aleš Bucik.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz trtjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

21. Evidenca o avtorskih in podjemnih pogodbah.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Avtorske in podjemne pogodbe
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki sklenejo pogodbo o avtorskem delu ali podjemno pogodbo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti izvajalcev del po avtorskih pogodbah
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo 5 let po zaključenem delu.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum in kraj rojstva, enotna matična številka (EMŠO), stalno ali začasno prebivališče, davčna številka, transakcijski račun in banka, pri kateri je odprt, posel - predmet pogodbe, trajanje opravljanja dela, višina honorarja
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci, - Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, - na podlagi zahteve drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca se hrani v zaklenjeni omari v pisarni in v računalniku, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 30.11.2009 izdal župan Aleš Bucik.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam