Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Fresenius Medical Care Slovenija d.o.o.
Sedež ali naslov: Dobrava 14
Poštna številka: 3214
Kraj: Zreče
Matična številka: 5706793000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, 94/2007), Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS 40/2006), Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS 56/1999, 64/2001), Pogodba o zaposlitvi
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci pri delodajalcu (aktivni in neaktivni).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za statistična raziskovanja, disciplinske postopke in postopke odpovedi pogodbe o zaposlitvi, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno. Ob prenehanju dejavnosti delodajalca prevzame arhiv podatkov o delavcu pravni naslednik. Če pravnega naslednika ni, arhivsko gradivo prevzame Arhiv Republike Slovenije.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek in ime, EMŠO, datum rojstva, starost, spol, zakonski stan, kraj, občina in država rojstva, davčna številka, državljanstvo, transakcijski račun, stalno in začasno prebivališče (ulica, hišna številka, kraj, pošta, občina, šifra občine, država, šifra države), telefon, e – naslov, fotografija, strokovna izobrazba, šolska izobrazba, strokovna usposobljenost, ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, ime, matična številka in sedež drugega delodajalca, podatki o delovni knjižici (serijska številka, registrska številka, organ, ki je izdal delovno knjižico, delovna in pokojninska doba podlaga za priznanje pravic, …), podatki o delovnem dovoljenju (vrsta, datum izdaje, številka, organ, ki je izdal delovno dovoljenje, datum izteka delovnega dovoljenja), podatki o morebitni vključitvi v programe aktivne politike zaposlovanja (datum vključitve, podatki o pogodbi, pridobljene pravice in obveznosti, čas trajanja pravic in obveznosti…), datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, datum nastopa dela, oblika delovnega razmerja (za določen ali nedoločen čas), razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, poklic, ki ga opravlja delavec, strokovna usposobljenost potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, pridobljena sredstva za zaposlitev, naziv delovnega mesta, delovni čas, kraj dela, ali pogodba vsebuje konkurenčno klavzulo, opravljanje preizkusa iz varnosti in zdravja pri delu (datum, vsebina, rezultat,…), datum opravljenega predhodnega zdravstvenega pregleda, datum opravljenega obdobnega zdravstvenega pregleda, zdravniško spričevalo z oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za določeno delovno mesto (datum, pooblaščeni zdravnik, ki ga je izdal, vsebina, …), kategorija invalidnosti in št. odločbe, začetek priznanja pravic iz naslova invalidnosti, začetek uveljavljanja pravic iz naslova invalidnosti, vrsta pravice, ki se uveljavlja, dopolnilno mnenje o ustreznosti delovnega mesta, prenehanje pravice iz naslova invalidnosti, udeležba na seminarjih, tečajih in drugih šolanjih (datum udeležbe, izvajalec, naslov, čas trajanja, potrdilo o udeležbi,…), datum in način prenehanja pogodbe o zaposlitvi, podatki o vzdrževanih članih družine delavca (ime in priimek, datum rojstva, EMŠO, ime očeta in matere (v kolikor gre za otroka), poročni list (v kolikor gre za zakonca), ali je zavarovan po delavcu, datum začetka zavarovanja, podlaga zavarovanja, datum zaključka zavarovanja).
 • Uporabniki zbirke: ZRSZZ, ZZZS, ZPIZ, Center za socialno delo, pooblaščeni delavci delodajalca, pogodbeni sodelavec za področje kadrovske dejavnosti in za področje varstva pri delu, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo zbirke osebnih podatkov ter ostala dokumentacija vezana na zbirko so izven delovnega časa varovani z alarmom, se zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Izven delovnega časa se omare z nosilci podatkov zaklenejo, računalniki in druga strojna oprema se izklopi in fizično ali programsko zaklene. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov in varovanju poslovnih skrivnosti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca se ne povezuje s podatki iz uradnih evidenc ter javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnik ni potreben.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Zbirka prijav potencialnih nepravilnosti

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F in 52/16), Kazenski zakonik (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15 in 38/16)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni – poročevalci oz. prijavitelji, v kolikor se odločijo, da ne bodo ostali anonimni Zaposleni ali tretje osebe zoper katere je bila podana prijava
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za disciplinske postopke, odškodninske postopke, opozorila in postopke odpovedi (samo v kolikor bo sprožena preiskava).
 • Rok hrambe (neobvezno): Toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena, za katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: podatki o poročevalcu: ime, naziv delovnega mesta, službena pozicija, lokacija, delodajalec, odnos z organizacijo, elektronski naslov, telefonska številka (v kolikor ne bo želel ostati anonimen) podatki o posameznikih, domnevno vpletenih v domnevno kršitev: identiteta, funkcija in kontaktni podatki o posameznikih domnevno vpletenih v domnevno kršitev; podatki o posameznikih, kateri bi lahko posredovali informacije v zvezi z domnevno kršitvijo: identiteta, funkcija in kontaktni podatki o posameznikih kateri bi lahko posredovali informacije v zvezi z domnevno kršitvijo.
 • Uporabniki zbirke: Upravni odbor FME pravni oddelek matične družbe oddelek za skladnost matične družbe sodišča odvetniki pooblaščeni delavci delodajalca in zunanja kadrovska družba drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ali drugim zakonom, ki dopušča posredovanje osebnih podatkov izven upravljavca. Ostale družbe, ki so člani iste skupine družb kot kontrolorji podatkov, pogodeni partnerji (kot družbe za presojo itd. v primeru, da je potrebna preiskava), locirana v EU/EEA.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo zbirke osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, so izven delovnega časa varovani z alarmom, se zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Izven delovnega časa se omare z nosilci podatkov zaklenejo, računalniki in druga strojna oprema se izklopi in fizično ali programsko zaklene. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o delovnih razmerjih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam