Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ESTETIKA ONIŠAK zdravstvene storitve d.o.o.
Sedež ali naslov: Vrtna ulica 3
Poštna številka: 9000
Kraj: Murska Sobota
Matična številka: 2319683000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. ZDRAVSTVENE KARTOTEKE PACIENTOV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki:
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • Zdravljenje pacientov in nudenje prve pomoči
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek, rojstni podatki, spol, stalno in/ali začasno bivališče, številka police obveznega zdravstvenega zavarovanja, številka police dodatnega zdravstvenega zavarovanja, enotna matična številka občana ( EMŠO ), telefonska številka, davčna številka, elektronski naslov, zaposlitev ( delodajalec, sedež delodajalca, delovno mesto, delovno okolje, pogoji dela ) Občutljivi osebni podatki: • zdravstveni podatki o boleznih pacienta • podatki o metodah in načinih zdravljenja • podatki o izdanih receptih in predpisanih zdravilih • podatki o izdanih napotnicah • podatkih o obiskih pri zdravniku • podatki o boleznih pacienta , ki jih zdravijo drugi zdravniki ali zdravstvene ustanove • podatki o izdanih zdravstvenih dokumentih pacienta ( konzultacije, diagnoze, slike, terapije, alergije …. ) • zdravstveni podatki družinskih članov
 • Uporabniki zbirke: • Specializirane zdravstvene ambulante in bolnišnice • Zdravniške in invalidske komisije • Zdravstvene zavarovalnice ( Triglav d.d., Vzajemna d.d., Slovenica-Adriatic d.d.), Zavod za zdravstveno zavarovanje, SPIZ in drugi uporabniki, ki imajo za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov zakonsko podlago ali osebno privolitev pacienta • SRP – Računovodske storitve in svetovanje, d.o.o., Beltinci, Panonska ulica 44, 9231 Beltinci
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: * Zavarovanje osebnih podatkov poteka v skladu z določili Pravilnika o vodenju ter postopkih in ukrepih za varovanje osebnih podatkov v družbi ESTETIKA ONIŠAK zdravstvene storitve d.o.o.,Vrtna ulica 3, 9000 Murska Sobota, ki ga je sprejel direktor družbe ter ob neposredni in primerni uporabi določil Zakona o varstvu osebnih podatkov • V prostorih organizacijske enote AMBULANTA Moravske Toplice d.o.o., Kranjčeva ulica 12, 9226 Moravske Toplice so nameščene proti vlomne in proti požarne alarmne naprave ter nameščen video nadzorni sistem
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): * Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: * Osebni podatki iz kataloga se ne posredujejo zastopniku
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. OSEBNI PODATKI - ZAPOSLENI DELAVCI IN SODELAVCI S SKLENJENIMI PODJEMNIMI POGODBAMI

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • Zaposleni delavci v družbi • Sodelavci, ki z družbo sodelujejo na osnovi podjemnih pogodb • Zunanji pogodbeni zdravstveni sodelavci v družbi • Zunanji pogodbeni tehnični sodelavci družbe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja • Urejanje pravic in obveznosti iz pogodbenih razmerij • pri izdelavi statističnih poročil se osebni podatki obdelujejo tako, da identiteta posameznika ni razvidna
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: * A) podatki o delavcu - ime in priimek, - EMŠO oz. datum rojstva, - kraj in država rojstva, - davčna številka, - državljanstvo, - naslov stalnega bivališča, - naslov začasnega bivališča, - izobrazba, - funkcionalna in specialna znanja, - udeležba na različnih oblikah izpopolnjevanja in usposabljanja, - opravljeni strokovni izpiti in preizkusi znanja ter druga strokovna usposobljenost, - plače, priznanja in nagrade, - delovni čas, - dopusti in druge odsotnosti,- izpolnjevanje zdravstvenih zahtev za opravljanje dela, - ali je delavec invalid in kategorija invalidnosti, podatki o prejšnjih delovnih razmerjih, delovni in pokojninski dobi B) Podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi in delovnem razmerju: ter sklenjenih podjemnih pogodbah - datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi ali podjemne pogodbe, - vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi oz. vrsta delovnega razmerja - razlog za sklenitev pogodbe za določen čas - poklic, ki ga opravlja delavec - strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi - podatki o imenovanju, napredovanjih in veljavnem nazivu - podatki o letnih ocenah - podatki o izvrševanju funkcij o sodelovanju v projektnih skupinah o opravljanju drugega dela v interesu delodajalca - tedensko število ur delovnega časa - razporeditev delovnega časa - kraj dela - ali pogodba o zaposlitvi vsebuje konkurenčno klavzulo - podatki o dovoljenju za dostop do tajnih podatkov - podatki o dokončno ugotovljeni disciplinski in odškodninski odgovornosti C) Podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi:ali podjemne pogodbe- datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi - način prenehanja pogodbe o zaposlitvi Občutljivi osebni podatki: • občutljivi osebni podatki zaposlenih in njihovih zavarovanih družinskih članov se zbirajo le za primere uresničevanja pravic iz invalidnosti, omejene delovne zmožnosti, zdravstvenega zavarovanja ter delavcev z dalj časa trajajočimi zdravstvenimi težavami, ki so v postopkih pred zdravniškimi ali invalidskimi komisijami • s soglasjem delavcev v primerih, ko si urejajo določene pravice ali pomoči pri urejanju družinskih razmerij ter drugih primerih, ki jih določa zakon
 • Uporabniki zbirke: * Državni organi in institucije ter zavarovalnice ( Zavod za zaposlovanje, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavod za zdravstveno Zavarovanje, Zdravstvena zavarovalnica Vzajemna d.d., Slovenica-Adriatic d.d., Triglav d.d., Davčni urad R Slovenije ) ter drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov zakonsko podlago, osebno privolitev delavca oziroma zunanjega sodelavca ali pogodbeno razmerje * SRP – Računovodske storitve in svetovanje, d.o.o., Beltinci, Panonska ulica 44, 9231 Beltinci
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: * Zavarovanje osebnih podatkov poteka v skladu z določili Pravilnika o vodenju ter postopkih in ukrepih za varovanje osebnih podatkov v družbi ESTETIKA ONIŠAK zdravstvene storitve d.o.o.,Vrtna ulica 3, 9000 Murska Sobota, ki ga je sprejel direktor družbe ter ob neposredni in primerni uporabi določil Zakona o varstvu osebnih podatkov • V prostorih organizacijske enote AMBULANTA Moravske Toplice d.o.o., Kranjčeva ulica 12, 9226 Moravske Toplice so nameščene proti vlomne in proti požarne alarmne naprave ter nameščen video nadzorni sistem
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): * Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: * Osebni podatki iz kataloga se ne posredujejo zastopniku
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. VIDEONADZOR v organizacijski enoti AMBULANTA Moravske Toplice d.o.o., Kranjčeva ulica 12, 9226 Moravske Toplice

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • zaposleni delavci v ambulanti • obiskovalci prostorov ambulante – pacienti, stranke, poslovni partnerji in drugi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • zagotavljanje potrebne stopnje varstva osebnih podatkov v ambulanti, varstva pri delu ter varnosti ljudi in premoženja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • video zapis ( slika ) • datum in čas vstopa in izstopa iz oziroma v prostore nadzorovane z video nadzorom Občutljivi osebni podatki: • občutljivi osebni podatki se ne zbirajo
 • Uporabniki zbirke: • osebni podatki dobljeni s pomočjo video nadzora se ne posredujejo drugim uporabnikom • v posebnih primerih Ministrstvu za notranje zadeve, odvetniku in sodišču
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: * Zavarovanje osebnih podatkov poteka v skladu z določili Pravilnika o vodenju ter postopkih in ukrepih za varovanje osebnih podatkov v družbi ESTETIKA ONIŠAK zdravstvene storitve d.o.o.,Vrtna ulica 3, 9000 Murska Sobota, ki ga je sprejel direktor družbe ter ob neposredni in primerni uporabi določil Zakona o varstvu osebnih podatkov • V prostorih organizacijske enote AMBULANTA Moravske Toplice d.o.o., Kranjčeva ulica 12, 9226 Moravske Toplice so nameščene proti vlomne in proti požarne alarmne naprave
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): * Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: * Osebni podatki iz kataloga se ne posredujejo zastopniku
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam