Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: VELETEKSTIL MALOPRODAJA D.O.O.
Sedež ali naslov: Leskoškova 10
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 3530655000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v podjetju
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za kadrovske potrebe podjetja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 1. ime in priimek, EMŠO, datum rojstva, spol, naslov, pošta, kraj, občina, IPZ številka, stopnja izobrazbe, status zaposlitve, vrsta invalidnosti 2. datum vstopa-iztopa, delovna doba, % minulega dela 3. stroškovno mesto, vrsta pogodbe, delovno mesto 3. banka, št. transakcijskega računa, davčna številka, davčna izpostava, vrsta izplačil 4. osnovna plača, prevoz na delo, razni odbitki, krediti, osnova za refundacijo, osebna ocena, olajšava za družinske člane
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe podjetja, ZZZS, ZPIZ, DURS, druge uradne osebe v skladu z Zakonom o varstvu osenih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka podatkov se hrani v poslovnih prostorih in se dosledno zaklepa. Podatki, ki se vodijo ročno so shranjeni v personalnih mapah, te pa zaklenjene v kovinskih predalih. Podatki, ki se hranijo v računalniški bazi so kodirani z geslom. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci (kadrovska služba, poslovodstvo)
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o plači zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjetju
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za izplačilo plač zaposlenim
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, fond ur, minulo delo, splošna olajšava, osebna ocena, dodatne olajšave Vrsta izplačil (ure, zneski): redno delo, izmensko delo v pop. izmeni, delo v deljenem del. času, bolniška, nega družinskega čalana, praznik, dopust, nadure, stimulacija, prispevki, dohodnina, znesek malice, prevoza, bruto in neto izplačilo, TRR, individualni REK-1 obrazci, seznami kreditov, nakazil po bankah
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe podjetja, ZPIZ, DURS, banke, druge uradne osebe v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Izpisi iz zbirke osebnih podatkov se shranjuje v registratorjih, ti pa v posebnih omarah, zaklenjeni v posebni pisarni. Podatki, ki se hranijo v računalniški bazi so kodirani z geslom. Dostop do osebnih podatkov imajo pooblaščeni delavci ( kadrovska služba, poslovodstvo)
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam