Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: MTB GRADNJE IN OPREMA D.O.O.
Sedež ali naslov: KRALJEVIČA MARKA ULICA 5
Poštna številka: 2000
Kraj: MARIBOR
Matična številka: 1300865000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. I. Zbirka osebnih podatkov o zaposlenih in bivših delavcih v družbi MTB GRADNJE IN OPREMA D.O.O.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS, št.: 86/04), določbe 8.,9.,10. in drugi členi.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni, bivši zaposleni delavci ali kandidati za delo v družbi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za uveljavljanje pravic za posameznika v zvezi z delom in iz dela; uradnestatistična raziskovanja in druge namene
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: ime, osebna številka delavca, datum in kraj rojstva (kraj in občina), EMŠO, davčna številka in izpostava davčnega urada, stalno in začasno prebivališče (kraj in občina), državljanstvo, številka osebnega dokumenta, številka transakcijskega računa, vzdrževani družinski člani (zdravstveno zavarovanje); kraj dela, delovno mesto, poklic, šolska izobrazba, strokovna delovniizobrazba, strokovna usposobljenost, čas, zavarovalna doba, zaposlitev za nedoločen ali določen čas, invalid ali upokojenec, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog sklepanja delovnega razmerja, obravnava v postopkih v zvezi z delovnim razmerjem, posebni pogoji dela, izobraževanja ter drugi podatki in ustrezna dokazila v zvezi z zaposlitvijo oz. delovnim razmerjem; število točk delovnega mesta, podatki za pokojninsko zavarovanje,datum in kraj izdaje ter številka delovne knjižice, evidence o iskalcih zaposlitev,slika delavca.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, Zavod za zdravstveno zavarovanjeBirod.o.o., Zavod za pokojninsko in invaisdkem o zavarovanjeSlovnije..; drugi uporabniki v skladu z Zakonom o Slovenije; varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št.: 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do osebnih podatkov iz evidenc imajo le pooblaščeni delavci družbe, Zbirka osebnih podatkov se vodi ročno in računalniško. Ročno zbrani podatki se fizično hranijo v osebnih mapah, ki se nahajajo v zaklenjenih, ognje varnih omarah, so v enem prostoru, ki se ga zaklepa, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Računalniško zbrani podatki se hranijo v računalniškem programu in so varovani s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programa. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so urejeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z javnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. II. Zbirka osebnih podatkov o pogodbenih partnerjih, poslovnih strankah in drugih osebah, ki sodelujejo z družbo

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1,Uradni list RS, št. 86/2004), določbe 8.,9.,10. in drugih členov.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki kot pogodbeni partnerji ali poslovne stranke oziroma njihove pooblaščene osebe stopajo v poslovni odnos z družbo, ter druge osebe, ki sodelujejo z družbo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Sklepanje pogodbenih razmerij, uveljavljanje pravic in obveznosti iz naslova sklenjenega pogodbenega razmerja oz. poslovnega odnosa z družbo in izvajanje obveznosti iz naslova dogovorov o sodelovanju.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: - Ime, priimek, naslov in dejavnost (za samostojne podjetnike posameznike), datum rojstva, stalno in/ali začasno prebivališče, davčna številka, podatek o davčnem zavezancu (da ali ne), enotna matična številka občana, transakcijski račun, naslov elektronske pošte, telefonska številka, uporabniško ime, geslo.
 • Uporabniki zbirke: MTB GARDNJE IN OPREMA d.o.o., Maribor ter drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/2004)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov, ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poleg tega so ti prostori izven delovnega časa varovani tudi z alarmno javljalno napravo, vhod v zgradbo ter hodniki, pa so ves čas varovani tudi z varnostnikom sistemom. Zbirke osebnih podatkov, ki se nahajajo na računalniških sistemih , so varovani s sistemi gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki vneseni ali spremenjeni v zbirki podatkov, in kdo je to storil, in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov (pogodbe, vloge in drugi dokumenti), izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter diskete, magnetni trakovi, optični diski in drugi nosilci podatkov, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo v posebnih prostorih. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): V primeru sodne izterjave neplačanih obveznosti: podatki o naslovu stalnega in začasnega bivališča, podatki o zaposlitvi, lastništvu osebnih vozil in vrednostnih papirjev, davčna številka, podatki o odprtih bančnih računih.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika po 5. čl. ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. III.Zbirka osebnih podatkov v zvezi s plačami in drugimi dohodki fizičnih oseb

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1. in 7. člen Zakona o evidencah na področju dela Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/2004), določbe 8.,9., in 10. člena
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni in bivši zaposleni delavci v družbi, druge fizične osebe, ki prejemajo dohodke ali druge dohodke, kjer je družba kot izplačevalec dolžna odvesti dajatve.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za uveljavljanje pravic za posameznika v zvezi z delom in iz dela; uradnestatistična raziskovanja in druge namene.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: ime, naslov, osebna številka delavca, EMŠO, davčna številka in izpostava davčnega urada, številka transakcijskega računa, vzdrževani družinski člani (v primeru, da je podal izjavo), delovno mesto, izobrazba, delovni čas, delovna doba, zaposlitev zanedoločen ali določen čas, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, posebni pogoji dela, število točk delovnega mesta ali znesek v primeru individualnepogodbe, odtegljaji.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.; Ministrstvo za delo, Zavod za zaposlovanje, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije; Ministrstvo za finance- Davčna uprava RS.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do osebnih podatkov iz evidenc imajo le pooblaščeni delavci družbe. Zbirka osebnih podatkov se vodi ročno in računalniško. Ročno zbrani podatki se fizično hranijo v osebnih mapah, ki se nahajajo v zaklenjenih, ognje varnih omarah, so v enem prostoru, ki se ga zaklepa, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Računalniško zbrani podatki se hranijo v računalniškem programu in so varovani s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programa. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so urejeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z javnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz 3. odst. 5. čl. ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. IV. Zbirka osebnih podatkov o uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št.: 86/04), določbe 8.,9.,10. člena.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni in bivši zaposleni delavci v družbi .
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za uveljavljanje pravic za posameznika v zvezi z delom in iz dela; uradnestatistična raziskovanja in druge namene.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: ime, osebna številka delavca, EMŠO, spol, dan, mesec, leto rojstva, stalno prebivališče, poklic, šolska izobrazba, podlaga zavarovanja, delovno mesto, datum priznanja pravice, datum začetka uveljavljanja pravice, vrstapravice, ki se uveljavlja, datum prenehanja pravice, kategorija invalidnosti,izvedenska mnenja.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci v družbi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokjninsko in invalid sko zavarovanje Slovenije uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št.: 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do osebnih podatkov iz evidenc imajo le pooblaščeni delavci družbe, Zbirka osebnih podatkov se vodi ročno in računalniško. Ročno zbrani podatki se fizično hranijo v osebnih mapah, ki se nahajajo v zaklenjenih, ognje varnih omarah, so v enem prostoru, ki se ga zaklepa, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Računalniško zbrani podatki se hranijo v računalniškem programu in so varovani s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programa. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so urejeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih.podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z javnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika v smislu 3.odstavka 5. čl ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. V. Zbirka osebnih podatkov o varnosti in zdravju pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št.: 56/99), določila 15., 20., 28., 38., 39., in 40. člena. Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS, št.: 86/04), določila 8.,9. in 10. čl. .
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni in bivši zaposleni delavci v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje predpisanih nalog iz
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: ime, EMŠO, datum rojstva, spol, stalno prebivališče; organizacijska enota, delovno mesto, datum sklenitve delovnegarazmerja; opis del oziroma nalog z vidika varstva pri delu, datum in vrstaopravljenih preventivnih zdravstvenih pregledov, cepljenja, zmožnost za opravljanje dela, datum in vrsta opravljenih izobraževanj s področja varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva, datum in vrsta zadolžitve osebnih varovalnih sredstev in delovne opreme in roke njihovega pregledovanja, obrazci ER-8 (prijava nesreč pri delu); razvid del oziroma nalog z večjo nevarnostjo za poškodbe inzdravstvene okvare, podatke o izvedenih varstvenih ukrepih in normativih pri takih delih oziroma nalogah (v primeru obvestila na podlagi 26. členu ZVZD); periodični preizkusi in pregledi delovne opreme; preizkusi in pregledi sredstev in opreme za osebno varnost pri delu; opravljanje usposabljanja za varno delo in preizkusi praktičnegaznanja; posebne zdravstvene zahteve iz 16. člena ZVZD;preventivni zdravstveni pregledi delavcev; poškodbe pri delu, kolektivne nezgode, nevarni pojavi, ugotovljene poklicne bolezni in bolezni v zvezi z delom ter njihovi vzroki; obvestila iz 26. člena ZVZD.
 • Uporabniki zbirke: delavci za področje varnosti in zdravja pri delu, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve – Inšpektorat RS za požarno varstvo, -pooblaščeni zdravnik družbv; Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ravna oseb, kia izvaja izobraževanje s področja varnosti in zdravja, in drugi uporabniki, v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št.: 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do osebnih podatkov iz evidenc imajo le pooblaščeni delavci družbe, Zbirka osebnih podatkov se vodi ročno in računalniško. Ročno zbrani podatki se fizično hranijo v osebnih mapah, ki se nahajajo v zaklenjenih, ognje varnih omarah, so v enem prostoru, ki se ga zaklepa, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Računalniško zbrani podatki se hranijo v računalniškem programu in so varovani s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programa. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so urejeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih.podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z javnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika v smislu 3. odstavka 5. člena.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. VI. Zbirka osebnih podatkov o kupcih stanovanj in stanovanjskih hiš

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakonom o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb (ZVKSES- Ur. l. 18/2004). Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS, št.: 86/04).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci stanovanj in stanovanjskih hiš pri družbi MTB GRADNJE IN OPREMA d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Sklepanje kupoprodajnih pogodb z kupci stanovanj in stanovanjskih hiš.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: priimek, naslov, občina, upravna enota, davčna številka, davčni urad, EMŠO, celotna številka bančnega računa, banka, predmet pogodbe, višina kupnine, način plačila, druge obveznosti strank, čas in način izročitve stanovanja ali stanovanjske hiše, posebni dogovori, zapisnik o prevzemu z navedbo napak in pomanjkljivosti, zapisnik o odpravi napak in pomanjkljivosti.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe MTB GRADNJE IN OPREMA d.o.o, Pooblaščeni uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb (ZVKSES- Ur. l. 18/2004).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do osebnih podatkov iz evidenc imajo le pooblaščeni delavci družbe, Zbirka osebnih podatkov se vodi ročno in računalniško. Ročno zbrani podatki se fizično hranijo v osebnih mapah, ki se nahajajo v zaklenjenih, ognje varnih omarah, so v enem prostoru, ki se ga zaklepa, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Računalniško zbrani podatki se hranijo v računalniškem programu in so varovani s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programa. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so urejeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih.podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z javnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika v smislu 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. VII. Zbirka osebnih podatkov o dolžnikih v postopku izterjave in o bivših dolžnikih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o izvršbi in zavarovanju. Obligacijski zakonik. Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1 Uradni list RS, št.: 86/04).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dolžniki, v postopku izterjave in bivši dolžniki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za sodno izterjavo dolga.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Ime in priimek, naslov bivališča, datum rojstva, EMŠO; za pravne osebe: matična številka, naslov firme; TRR, davčna številka, podatek o lastništvu motornih vozil, dolgovan znesek, podatek o zaposlitvi, podatki o opravljenem rubeži.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, ZZZS, DURS, Upravne enote, sodišča ter drugi državni organi v okviru svojih pooblastil, ki so na podlagi zakonov upravičeni pregledovati in prepisovati spis v posamezni zadevi ter ostali uporabniki, ki so za uporabo podatkov pooblaščeni z zakonom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do osebnih podatkov iz evidenc imajo le pooblaščeni delavci v družbi. Zbirka osebnih podatkov se vodi ročno in računalniško. Ročno zbrani podatki se fizično hranijo v osebnih mapah, ki se nahajajo v zaklenjenih, ognje varnih omarah, so v enem prostoru, ki se ga zaklepa, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Računalniško zbrani podatki se hranijo v računalniškem programu in so varovani s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programa. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so urejeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih.podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z javnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika v smislu 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam