Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: OBČINA ŠENTJERNEJ
Sedež ali naslov: PRVOMAJSKA CESTA 3 A
Poštna številka: 8310
Kraj: ŠENTJERNEJ
Matična številka: 5883334000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. I. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Evidenca delavcev se nanaša na vse zaposlene v Občini Šentjernej, ki imajo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen in določen delovni čas.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za statistična raziskovanja (identiteta ne sme biti raz
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Evidenca delavcev zajema naslednje podatke: a) podatki o delavcu: – osebno ime, – datum rojstva, če oseba nima EMŠO, – kraj rojstva, – država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, – enotna matična številka občana, – davčna številka, – državljanstvo, – naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), – naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), – izobrazba, – ali je delavec invalid, – kategorija invalidnosti, – ali je delavec delno upokojen, – ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, – ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, – naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj); b) podatki o delovnem dovoljenju delavca (tujci): – vrsta delovnega dovoljenja, – datum izdaje delovnega dovoljenja, – datum izteka delovnega dovoljenja, – številka delovnega dovoljenja, – organ, ki je izdal delovno dovoljenje; c) podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: – datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, – datum nastopa dela, – vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, – razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, – poklic, ki ga opravlja delavec, – strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, – naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, – število ur tedenskega rednega delovnega časa, – razporeditev delovnega časa, – kraj, kjer delavec opravlja delo, – ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo; č) podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: – datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, – način prenehanja pogodbe o zaposlitvi.
 • Uporabniki zbirke:  Župan in pooblaščene osebe Občine Šentjernej  Pooblaščena oseba pogodbenega obdelovalca  Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS)  Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZS)  Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve  na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, v osebni privolitvi posameznika ali v pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca se vodi v aplikaciji na računalniku pri pooblaščenem obdelovalcu. Dostop do računalniških aplikacij je zaščiten z geslom. Po vsakem novem vnosu podatkov v računalnik se opravi varnostna kopija na medij (zgoščenko, disketo ali ključ), ki se hrani v zaklenjeni pisalni mizi. Po uporabi se računalnik izključi in se s tem onemogoči nepooblaščen dostop do aplikacij. Za vsakega zaposlenega se en izvod potrdil, dokazil, delovne knjižice in drugih podatkov, ki se zbirajo v skladu z zakonom in to evidenco hranijo v kadrovskih mapah zaposlenih. Kadrovske mape se hranijo v zaklenjeni omari.Dostop do evidence ima direktor in pooblaščene osebe v Občini Šentjernej. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni, objekt pa je tehnično varovan s strani varnostne službe. Za zavarovanje osebnih podatkov ima Občina Šentjernej izdelan Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. II. EVIDENCA O STROŠKIH DELA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Evidenca o stroških dela in drugih osebnih prejemkih zaposlencev se nanaša na vse zaposlene v Občini Šentjernej, ki imajo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen in določen delovni čas.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se obdelujejo za urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestila plač, poročila in dohodnine.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Evidenca o stroški dela in drugih osebnih prejemkih zaposlenih vsebuje podatke, ki so predpisani v skladu s 16. členom Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti, oziroma njenimi spremembami in sicer: a) podatki o delavcu: – osebno ime – datum rojstva, če oseba nima EMŠO, – kraj rojstva, – država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, – enotna matična številka občana, – davčna številka, – državljanstvo, – naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), – naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), – izobrazba, – ali je delavec invalid, – kategorija invalidnosti, – ali je delavec delno upokojen, – ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, – ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, – naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj); – številko transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plače in ostali prejemki; b) podatke o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: – bruto plača za delo s polnim delovnim časom, – bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, – bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo), – bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca; zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: – bruto zaostala izplačila in nadomestila plač; izredno izplačilo (izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače): – bruto izplačila na podlagi osebne delovne uspešnosti, – dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja; neto plača (za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna izplačila): – plača, – zaostalo izplačilo, – nadomestilo plače, – izredno izplačilo; c) podatke o drugih stroških dela: – povračila stroškov v zvezi z delom, – regres za letni dopust, – jubilejna nagrada, – dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, – plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, – solidarnostna pomoč, – odpravnina, – stroški izobraževanja delavcev, – davki na izplačane plače, – ostali stroški dela; d) podatke o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: prispevki v breme delodajalca: – plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, – plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, – plačani prispevki za starševsko varstvo, – plačani prispevki za zaposlovanje; prispevki v breme zavarovanca: – plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, – plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, – plačani prispevki za starševsko varstvo, – plačani prispevki za zaposlovanje.
 • Uporabniki zbirke: - Župan in pooblaščene osebe v Občini Šentjernej - Pooblaščena oseba pogodbenega obdelovalca - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje - DURS - Zavod za zdravstveno zavarovanje - Zavod za zaposlovanje - Center za socialno delo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca se vodi v aplikaciji na računalniku pri pooblaščenem obdelovalcu. Dostop do računalniških aplikacij je zaščiten z geslom. Po vsakem novem vnosu podatkov v računalnik se opravi varnostna kopija na medij (zgoščenko, disketo ali ključ), ki se hrani v zaklenjeni pisalni mizi. Po uporabi se računalnik izključi in se s tem onemogoči nepooblaščen dostop do aplikacij. Za vsakega zaposlenega se en izvod podatkov, ki se zbirajo v skladu z zakonom in to evidenco hranijo v zaklenjeni omari. Dostop do evidence ima župan in pooblaščene osebe v Občini Šentjernej Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni, objekt pa je tehnično varovan s strani varnostne službe. Za zavarovanje osebnih podatkov ima Občina Šentjernej izdelan Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. III. EVIDENCA O IZRABI DELOVNEGA ČASA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Evidenca o izrabi delovnega časa se nanaša na vse zaposlene v Občini Šentjernej, ki imajo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen in določen delovni čas.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se obdelujejo za urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestila plač, poročila in dohodnine.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Evidenca o izrabi delovnega časa vsebuje podatke, ki so predpisani v skladu s 18. členom Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti, oziroma njenimi spremembami in sicer: – podatke o številu ur, – skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, – opravljene ure v času nadurnega dela, – neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila, – neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, – neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače, – število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem, oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa.
 • Uporabniki zbirke: - Župan in pooblaščene osebe v Občini Šentjernej, - Pooblaščena oseba pogodbenega obdelovalca - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje - DURS - Zavod za zdravstveno zavarovanje - Zavod za zaposlovanje
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca se vodi v aplikaciji na računalniku pri pooblaščenem obdelovalcu. Dostop do računalniških aplikacij je zaščiten z geslom. Po vsakem novem vnosu podatkov v računalnik se opravi varnostna kopija na medij (zgoščenko, disketo ali ključ)i, ki se hrani v zaklenjeni pisalni mizi. Po uporabi se računalnik izključi in se s tem onemogoči nepooblaščen dostop do aplikacij. Za vsakega zaposlenega se en izvod podatkov, ki se zbirajo v skladu z zakonom in to evidenco hranijo v zaklenjeni omari. Dostop do evidence ima župan in pooblaščene osebe v Občini Šentjernej. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni, objekt pa je tehnično varovan s strani varnostne službe. Za zavarovanje osebnih podatkov ima Občina Šentjernej izdelan Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. IV. EVIDENCA O OBLIKAH REŠEVANJA KOLEKTIVNIH DELOVNIH SPOROV.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Evidenca o oblikah reševanja kolektivnih delovnih sporih pri delodajalcu se nanaša na vse zaposlene v Občini Šentjernej, ki imajo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen in določen delovni čas.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se obdelujejo za urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz Zakona o delovnih razmerjih, kolektivnimi pogodbami in pogodbami o zaposlitvi.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Evidenca o oblikah reševanja kolektivnih delovnih sporih pri delodajalcu vsebuje podatke, ki so predpisani v skladu z 20. členom Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti, oziroma njenimi spremembami in sicer: (1) Evidenca o oblikah razreševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu vsebuje naslednje podatke o stavkah: a) podatke o delodajalcu: – ime delodajalca, – naslov delodajalca, – matična številka delodajalca iz PRS, – davčna številka delodajalca, – šifra dejavnosti delodajalca po SKD, – ime kolektivne pogodbe in šifra, – število zaposlenih, – šifra proračunskega porabnika; b) podatke o organizatorju stavke: – naziv organizatorja stavke; c) podatke o stavki: – število delodajalcev, pri katerih je stavka potekala sočasno, – število delavcev, ki so neposredno sodelovali v stavki, – število delavcev, ki so posredno sodelovali v stavki, – razlogi za stavko, – ali so bile pred začetkom stavke uporabljene druge oblike razreševanja delovnih sporov (pomirjanje, arbitraža), – trajanje stavke, – število izgubljenih delovnih dni, – ocena stroškov, ki jih je zaradi stavke utrpel delodajalec, – ocena rezultatov stavke. (2) Evidenca o oblikah razreševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu vsebuje naslednje podatke o arbitražah delovnih sporov a) podatke o delodajalcu: – ime delodajalca, – naslov delodajalca, – matična številka delodajalca iz PRS, – davčna številka delodajalca, – šifra dejavnosti delodajalca po SKD, – ime kolektivne pogodbe in šifra, – število zaposlenih, – šifra proračunskega porabnika; b) podatke o sindikalni organizaciji ali skupini delavcev ali delavcu, ki je stranka v delovnem sporu: – ime sindikalne organizacije, – naslov sindikalne organizacije, – število delavcev, ki so stranke v delovnem sporu; c) podatke o arbitražah delovnih sporov: – vrsta delovnega spora, – razlogi za delovni spor, – ali je bil delovni spor rešen s pomočjo arbitraže.
 • Uporabniki zbirke: - Župan in pooblaščene osebe v Občini Šentjernej - Statistični urad RS, - Inšpektorat za delo, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, - DURS, - Zavod za zdravstveno zavarovanje, - Zavod za zaposlovanje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: En izvod podatkov, ki se zbirajo v skladu z zakonom in to evidenco se hranijo v zaklenjeni omari. Dostop do teh imajo župan in pooblaščene osebe v Občini Šentjernej. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni, objekt pa je tehnično varovan s strani varnostne službe. Za zavarovanje osebnih podatkov ima Občina Šentjernej izdelan Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. V. EVIDENCA O SEZNANJENOSTI S POŽARNIM REDOM

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so v delovnem razmerju na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi, ali na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo za delodajalca in osebe, ki pri delodajalcu opravljajo delo zaradi usposabljanja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o zaposlitvi, izvajanje pogodb za opravljanje dela za delodajalca na kakršnikoli drugi pravni podlagi, izvajanje pogodb za delo zaradi usposabljanja, izvajanje ukrepov varstva pred požarom
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Evidenca o seznanjenosti s požarnim redom zajema naslednje podatke:  osebno ime,  datum rojstva,  delovno mesto  datum seznanitve
 • Uporabniki zbirke:  Župan in pooblaščene osebe Občine Šentjernej  upravni organi oziroma druge organizacije, ki so za uporabo osebnih podatkov pooblaščene z zakonom  na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, v osebni privolitvi posameznika ali v pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca se vodi v aplikaciji na računalniku pri pooblaščenem obdelovalcu. Dostop do računalniških aplikacij je zaščiten z geslom. Po vsakem novem vnosu podatkov v računalnik se opravi varnostna kopija na medij (zgoščenko, disketo ali ključ), ki se hrani v zaklenjeni pisalni mizi. Po uporabi se računalnik izključi in se s tem onemogoči nepooblaščen dostop do aplikacij. Dostop do evidence ima direktor občinske uprave Občine Šentjernej. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni, objekt pa je tehnično varovan s strani varnostne službe. Za zavarovanje osebnih podatkov ima Občina Šentjernej izdelan Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. VI. EVIDENCA O NAJEMNIKIH GROBOV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe – najemniki grobov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izdaja odločb za najem groba.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek najemnika, - naslov stalnega prebivališča, - velikost groba in - znesek najemnine
 • Uporabniki zbirke:  Župan in pooblaščene osebe Občine Šentjernej  na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, v osebni privolitvi posameznika
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca se vodi v aplikaciji na računalniku pri pooblaščenem obdelovalcu. Dostop do računalniških aplikacij je zaščiten z geslom. Po vsakem novem vnosu podatkov v računalnik se opravi varnostna kopija na medij (zgoščenko, disketo ali ključ), ki se hrani v zaklenjeni pisalni mizi. Po uporabi se računalnik izključi in se s tem onemogoči nepooblaščen dostop do aplikacij. Dostop do evidence ima direktor občinske uprave Občine Šentjernej. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni, objekt pa je tehnično varovan s strani varnostne službe. Za zavarovanje osebnih podatkov ima Občina Šentjernej izdelan Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. VII. EVIDENCA O KANDIDATIH ZA SKLENITEV DELOVNEGA RAZMERJA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki so se prijavili na razpise za sklenitev delovnega razmerja v občini.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje izbora za zaposlitev.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki:  ime in priimek kandidata,  EMŠO,  rojstni podatki,  naslov stalnega prebivališča,  naslov začasnega prebivališča,  izobrazba z dokazili,  druga pridobljena znanja in delovne izkušnje,  poklic,  delovno mesto in delo, ki ga opravlja,  podatki o kaznovanosti in predkazenskih postopkih,
 • Uporabniki zbirke:  Župan in pooblaščene osebe Občine Šentjernej  na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, v osebni privolitvi posameznika  osebni podatki se ne posredujejo uporabnikom
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca se vodi v aplikaciji na računalniku pri pooblaščenem obdelovalcu. Dostop do računalniških aplikacij je zaščiten z geslom. Po vsakem novem vnosu podatkov v računalnik se opravi varnostna kopija na medij (zgoščenko, disketo ali ključ), ki se hrani v zaklenjeni pisalni mizi. Po uporabi se računalnik izključi in se s tem onemogoči nepooblaščen dostop do aplikacij. Dostop do evidence ima direktor občinske uprave Občine Šentjernej. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni, objekt pa je tehnično varovan s strani varnostne službe. Za zavarovanje osebnih podatkov ima Občina Šentjernej izdelan Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. VIII. EVIDENCA O NOVOROJENČKIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: VIII. EVIDENCA O NOVOROJENČKIH
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izdaja sklepa za dodelitev enkratne denarne pomoči na podlagi pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v občini.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Novorojenec:  ime in priimek  datum rojstva  kraj rojstva  naslov Starši:  ime in priimek  EMŠO  naslov  davčna številka  številka osebnega računa  izpisek iz rojstne matične knjige novorojenca
 • Uporabniki zbirke:  Župan in pooblaščene osebe Občine Šentjernej  na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, v osebni privolitvi posameznika
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca se vodi v aplikaciji na računalniku pri pooblaščenem obdelovalcu. Dostop do računalniških aplikacij je zaščiten z geslom. Po vsakem novem vnosu podatkov v računalnik se opravi varnostna kopija na medij (zgoščenko, disketo ali ključ), ki se hrani v zaklenjeni pisalni mizi. Po uporabi se računalnik izključi in se s tem onemogoči nepooblaščen dostop do aplikacij. Dostop do evidence ima direktor občinske uprave Občine Šentjernej. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni, objekt pa je tehnično varovan s strani varnostne službe. Za zavarovanje osebnih podatkov ima Občina Šentjernej izdelan Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. IX. EVIDENCA ODLOČB O ZNIŽANJU PLAČILU VRTCA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: IX. EVIDENCA ODLOČB O ZNIŽANJU PLAČILU VRTCA
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izdaja odločbe o višini plačila vrtca oz. določitev oprostitve plačila na podlagi zakona o vrtcih in pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Otroci: - ime in priimek - EMŠO - naslov - podatki o vrtcu - datum vstopa v vrtec Vlagatelji - starši: - ime in priimek - EMŠO - davčna številka - naslov - dohodki - podatki o zaposlitvi - podatki o socialnih razmerah - podatki o premoženju
 • Uporabniki zbirke:  Župan in pooblaščene osebe Občine Šentjernej  na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, v osebni privolitvi posameznika
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca se vodi v aplikaciji na računalniku pri pooblaščenem obdelovalcu. Dostop do računalniških aplikacij je zaščiten z geslom. Po vsakem novem vnosu podatkov v računalnik se opravi varnostna kopija na medij (zgoščenko, disketo ali ključ), ki se hrani v zaklenjeni pisalni mizi. Po uporabi se računalnik izključi in se s tem onemogoči nepooblaščen dostop do aplikacij. Dostop do evidence ima direktor občinske uprave Občine Šentjernej. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni, objekt pa je tehnično varovan s strani varnostne službe. Za zavarovanje osebnih podatkov ima Občina Šentjernej izdelan Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. X. EVIDENCA O POMOČI NA DOMU

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe – vlagatelji.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izdaja odločbe o višini denarne pomoči.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki:  ime in priimek  EMŠO  naslov  davčna številka  podatki o socialnih razmerah  podatki o premoženju  dohodki
 • Uporabniki zbirke:  Župan in pooblaščene osebe Občine Šentjernej  na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, v osebni privolitvi posameznika
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca se vodi v aplikaciji na računalniku pri pooblaščenem obdelovalcu. Dostop do računalniških aplikacij je zaščiten z geslom. Po vsakem novem vnosu podatkov v računalnik se opravi varnostna kopija na medij (zgoščenko, disketo ali ključ), ki se hrani v zaklenjeni pisalni mizi. Po uporabi se računalnik izključi in se s tem onemogoči nepooblaščen dostop do aplikacij. Dostop do evidence ima direktor občinske uprave Občine Šentjernej. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni, objekt pa je tehnično varovan s strani varnostne službe. Za zavarovanje osebnih podatkov ima Občina Šentjernej izdelan Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. XI. EVIDENCA O PODJEMNIH, NAJEMNIH IN AVTORSKIH POGODBAH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pogodbene stranke.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodbenih obvez.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki:  ime in priimek  EMŠO  Ime pravne osebe  Matična številka pravne osebe  naslov  davčna številka  pogodbeni finančni znesek
 • Uporabniki zbirke:  Župan in pooblaščene osebe Občine Šentjernej  na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, v osebni privolitvi posameznika
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca se vodi v aplikaciji na računalniku pri pooblaščenem obdelovalcu. Dostop do računalniških aplikacij je zaščiten z geslom. Po vsakem novem vnosu podatkov v računalnik se opravi varnostna kopija na medij (zgoščenko, disketo ali ključ), ki se hrani v zaklenjeni pisalni mizi. Po uporabi se računalnik izključi in se s tem onemogoči nepooblaščen dostop do aplikacij. Dostop do evidence ima direktor občinske uprave Občine Šentjernej. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni, objekt pa je tehnično varovan s strani varnostne službe. Za zavarovanje osebnih podatkov ima Občina Šentjernej izdelan Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. XII. EVIDENCA S PODROČJA ZAŠČITE IN REŠEVANJA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe udeležene v civilni zaščiti in gasilstvo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje civilne zaščite in požarne varnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek - EMŠO - kraj in občina rojstva - prebivališče - naslov zaposlitve - davčna številka - izobrazba - poklic - telefonska številka doma in delovnega mesta - rojstni podatki otrok mlajših od 15 let
 • Uporabniki zbirke:  Župan in pooblaščene osebe Občine Šentjernej  na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, v osebni privolitvi posameznika
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca se vodi v aplikaciji na računalniku pri pooblaščenem obdelovalcu. Dostop do računalniških aplikacij je zaščiten z geslom. Po vsakem novem vnosu podatkov v računalnik se opravi varnostna kopija na medij (zgoščenko, disketo ali ključ), ki se hrani v zaklenjeni pisalni mizi. Po uporabi se računalnik izključi in se s tem onemogoči nepooblaščen dostop do aplikacij. Dostop do evidence ima direktor občinske uprave Občine Šentjernej. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni, objekt pa je tehnično varovan s strani varnostne službe. Za zavarovanje osebnih podatkov ima Občina Šentjernej izdelan Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. XIII. EVIDENCA O OSNOVNEM ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANJU BREZPOSELNIH OBČANOV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Brezposelni občani
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Plačilo zavarovanja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek - EMŠO - naslov - davčna številka - podatki o premoženjskem stanju - katastrski dohodek
 • Uporabniki zbirke:  Župan in pooblaščene osebe Občine Šentjernej  na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, v osebni privolitvi posameznika
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca se vodi v aplikaciji na računalniku pri pooblaščenem obdelovalcu. Dostop do računalniških aplikacij je zaščiten z geslom. Po vsakem novem vnosu podatkov v računalnik se opravi varnostna kopija na medij (zgoščenko, disketo ali ključ), ki se hrani v zaklenjeni pisalni mizi. Po uporabi se računalnik izključi in se s tem onemogoči nepooblaščen dostop do aplikacij. Dostop do evidence ima direktor občinske uprave Občine Šentjernej. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni, objekt pa je tehnično varovan s strani varnostne službe. Za zavarovanje osebnih podatkov ima Občina Šentjernej izdelan Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. XIV. EVIDENCA O ENKRATNI DENARNI SOCIALNI POMOČI

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Občani - vlagatelji
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izplačilo denarne enkratne socialne pomoči.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek - datum rojstva - prebivališče - EMŠO - številka osebnega računa - socialni status - dohodki - višina in namen odobrene pomoči
 • Uporabniki zbirke:  Župan in pooblaščene osebe Občine Šentjernej  na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, v osebni privolitvi posameznika
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca se vodi v aplikaciji na računalniku pri pooblaščenem obdelovalcu. Dostop do računalniških aplikacij je zaščiten z geslom. Po vsakem novem vnosu podatkov v računalnik se opravi varnostna kopija na medij (zgoščenko, disketo ali ključ), ki se hrani v zaklenjeni pisalni mizi. Po uporabi se računalnik izključi in se s tem onemogoči nepooblaščen dostop do aplikacij. Dostop do evidence ima direktor občinske uprave Občine Šentjernej. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni, objekt pa je tehnično varovan s strani varnostne službe. Za zavarovanje osebnih podatkov ima Občina Šentjernej izdelan
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. XV. EVIDENCA O OBRAMBNIH NAČRTIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni na občini
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Priprava in zagotavljanje izvajanja obrambnega načrta
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek - datum rojstva - EMŠO - prebivališče - funkcija - telefonska številka
 • Uporabniki zbirke:  Župan in pooblaščene osebe Občine Šentjernej  na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, v osebni privolitvi posameznika
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca se vodi v aplikaciji na računalniku pri pooblaščenem obdelovalcu. Dostop do računalniških aplikacij je zaščiten z geslom. Po vsakem novem vnosu podatkov v računalnik se opravi varnostna kopija na medij (zgoščenko, disketo ali ključ), ki se hrani v zaklenjeni pisalni mizi. Po uporabi se računalnik izključi in se s tem onemogoči nepooblaščen dostop do aplikacij. Dostop do evidence ima direktor občinske uprave Občine Šentjernej. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni, objekt pa je tehnično varovan s strani varnostne službe. Za zavarovanje osebnih podatkov ima Občina Šentjernej izdelan Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zstopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. XVI. EVIDENCA POSTOPKOV O PREKRŠKIH MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki so v postopku Medobčinskega inšpektorata ali redarstva.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zagotavljanje izvrševanja pravnih posledic plačilnih nalogov, odločb o prekršku, odložilnih predlogov in izpolnjevanja seznama zaseženih predmetov in evidence zapadle, neplačan
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki:  ime in priimek storilca prekrška  datum rojstva  EMŠO  stalno in začasno prebivališče  zaposlitev  kraj in čas storitve prekrška  pravna opredelitev prekrška  znesek izrečene globe, sodne takse, stroškov postopka, odvzete premoženjske koristi  izrečena stranska sankcija  številka vozniškega dovoljenja, organ, ki ga je izdal, datum izdaje, oznaka vrste voznika, kategorija vozila s katerim je bil storjen prekršek,  številka in datum izdaje plačilnega naloga, odločbe o prekršku ali vložitve obdolžilnega predloga  datum predloga za določitev in izvršitvi uklonilnega zapora  zaseg predmeta, opis in hramba ter datum odredbe o izročitvi  drugi podatki v skladu s predpisi
 • Uporabniki zbirke:  Župan in pooblaščene osebe Občine Šentjernej  na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, v osebni privolitvi posameznika
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca se vodi v aplikaciji na računalniku pri pooblaščenem obdelovalcu. Dostop do računalniških aplikacij je zaščiten z geslom. Po vsakem novem vnosu podatkov v računalnik se opravi varnostna kopija na medij (zgoščenko, disketo ali ključ), ki se hrani v zaklenjeni pisalni mizi. Po uporabi se računalnik izključi in se s tem onemogoči nepooblaščen dostop do aplikacij. Dostop do evidence ima direktor občinske uprave Občine Šentjernej. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni, objekt pa je tehnično varovan s strani varnostne službe. Za zavarovanje osebnih podatkov ima Občina Šentjernej izdelan Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam