Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: C&A Moda d.o.o.
Sedež ali naslov: Leskoškova 9e
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 1593838000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca elektronskih naslovov uporabnikov spletne aplikacije CX

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki spletne aplikacije CX podjetja C&A Moda
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Pridobitev povratne informacijo o zadovoljstvu kupca in njegovi nakupovalni izkušnji.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno oziroma do preklica osebne privolitve posameznika.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov – ZVOP-1-UPB-1 (Ur.l. RS, št. 94/07)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Elektronski naslov uporabnika, ki ga uporabnik poljubno vnese v aplikacijo ali ne. Tudi brez vnosa tega podatka, je vprašalnik veljaven in upoštevan s strani upravljavca osebnih podatkov.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni zaposlenci upravljavca - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov – ZVOP-1-UPB-1 (Ur.l. RS, št. 94/07)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni zaposlenci upravljavca oz. njegovega pogodbenega izvajalca, podjetja Medallia UK. Osebni podatki ter ostala povezana dokumentacija se hranijo v nadzorovanih in varovanih prostorih. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pogodbi o medsebojnem sodelovanju upravljavca in pogodbenega izvajalca pod točko 10 ter v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: C&A Moda d.o.o.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

2. Kadrovska evidenca v SAP HR RH3

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1. in 7. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/2006)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposlene delavce v družbi C & A Moda d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32 člena Zakona o varovanju osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, kraj, občina in država rojstva, stalno in/ali začasno prebivališče, delovno mesto, delovni čas, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni zaposlenci upravljavca - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop v bazo podatkov, vodenih v računalniku je kodiran, tudi sam vstop v računalnik je možen le z geslom. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni zaposlenci, ki vodijo kadrovske evidence. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: C&A Moda d.o.o.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca osebnih podatkov zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1. in 7. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/2006)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposlene delavce v družbi C & A Moda d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32 člena Zakona o varovanju osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in/ali začasno prebivališče, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, delovno mesto, delovni čas, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, invalid, plača, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, dejavnost delodajalca.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni zaposlenci upravljavca - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki ter ostala dokumentacija se hranijo v registratorjih v zaklenjeni omari. Pisarna je izven delovnega časa zaklenjena. Dostop v bazo podatkov, vodenih v računalniku je kodiran, tudi sam vstop v računalnik je možen le z geslom. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni zaposlenci, ki vodijo kadrovske evidence. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: C&A Moda d.o.o.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o plači zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1. in 7. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/2006)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposlenci pri upravljavcu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32 člena Zakona o varovanju osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, občina bivanja, davčne olajšave, TRR, možno število ur (s polnim ali krajšim delovnim časom) skupaj opravljene ure: dejansko opravljene ure, ure čakanja na delo, skupaj neopravljene ure, neopravljene ure z nadomestilom plače v breme organizacije: letni dopust, prazniki, ure odsotnosti z nadomestilom plače, strokovno izobraževanje, začasna nezmožnost za delo v breme organizacije, neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih, skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme zavoda za zdravstveno zavarovanje: začasna nezmožnost za delo, porodniški dopust in skrajšan delovni čas staršev z otrokom, neopravljene ure brez nadomestila plače, nadure, izplačane plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, plače iz dobička, neto plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, nadurno delo, nadomestilo neto plače v breme organizacije: za začasno nezmožnost za delo, druga nadomestila, nadomestila neto plače v breme drugih, neto plače iz dobička, prejemki delavca: premije, odpravnine, jubilejne nagrade, regres, drugo.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni zaposlenci upravljavca - Davčna uprava Republike Slovenije - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop v bazo podatkov, vodenih v računalniku je kodiran, tudi sam vstop v računalnik je možen le z geslom. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni zaposlenci upravljavca. Osebni podatki ter ostala dokumentacija se hranijo v registratorjih v zaklenjeni omari. Pisarna je izven delovnega časa zaklenjena. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: C&A Moda d.o.o.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o študentih in pogodbenih sodelavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1. in 7. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/2006)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študenti in pogodbeni delavci pri upravljavcu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz pogodb.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32 člena Zakona o varovanju osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, stalno in/ali začasno prebivališče, EMŠO, davčna številka,vrsta zaposlitve oz. dela, opravljene ure, plačilo za opravljeno delo.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni zaposlenci upravljavca - študentski servisi - Davčna uprava Republike Slovenije - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni zaposlenci upravljavca. Osebni podatki ter ostala dokumentacija se hranijo v registratorjih v zaklenjeni omari. Pisarna je izven delovnega časa zaklenjena. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: C&A Moda d.o.o.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Uradni list RS 65/2000)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposlenci pri upravljavcu, ki so se poškodovali na delovnem mestu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic zaposlencev iz naziva invalidskega zavarovanja. Urejanje odškodninskih zahtevkov pri zavarovalnicah.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo 5 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32 člena Zakona o varovanju osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, spol, datum rojstva, stalno in/ali začasno prebivališče, poklic, oddelek, datum nastale nesreče, opis poškodbe, opis dogodka, kje se je poškodba oz. nezgoda zgodila, vzrok poškodbe, korektivni ukrepi, vodja oddelka oz. nadrejena oseba, drugo.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni zaposlenci upravljavca - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje - Zavarovalnice - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop v bazo podatkov, vodenih v računalniku je kodiran, tudi sam vstop v računalnik je možen le z geslom. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni zaposlenci upravljavca. Osebni podatki ter ostala dokumentacija se hranijo v registratorjih v zaklenjeni omari. Pisarna je izven delovnega časa zaklenjena. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: C&A Moda d.o.o.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca o opravljenih zdravstvenih pregledih (predhodni in obdobni)

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Uradni list RS 65/2000); Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS 42/2002)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposlene delavce pri upravljavcu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz pogodb.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno oziroma do izpolnitve pogodbenih obveznosti ali do preklica osebne privolitve posameznika.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32 člena Zakona o varovanju osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, EMŠO, izobrazba, poklic, opis delovnih nalog, morebitnih tveganj, zdravniško spričevalo, datum opravljenega zdravstvenega pregleda.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni zaposlenci upravljavca - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni zaposlenci upravljavca. Osebni podatki ter ostala dokumentacija se hranijo v registratorjih v zaklenjeni omari. Pisarna je izven delovnega časa zaklenjena. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: C&A Moda d.o.o.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca o opravljenih izpitih iz VPD in VPP

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS 56/1999).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposlene delavce pri upravljavcu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz pogodb.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno oziroma do izpolnitve pogodbenih obveznosti ali do preklica osebne privolitve posameznika.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32 člena Zakona o varovanju osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, EMŠO, izobrazba, poklic, opis delovnih nalog, morebitnih tveganj, zdravniško spričevalo, datum opravljenega zdravstvenega pregleda.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni zaposlenci upravljavca - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni zaposlenci upravljavca. Osebni podatki ter ostala dokumentacija se hranijo v registratorjih v zaklenjeni omari. Pisarna je izven delovnega časa zaklenjena. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: C&A Moda d.o.o.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Zbirka povratnih informacij strank C&A (Medallia Project)

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Stranke C&A, ki želijo preko spleta podati povratno informacijo o svoji nakupovalni izkušnji
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Pridobitev povratnih informacij strank C&A o njihovi nakupovalni izkušnji
 • Rok hrambe (neobvezno): Do vložitve zahteve za izbris oz. največ 3 leta
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev iz 30. ali 32 člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime in priimer, elektronski naslov, starostni razpon, telefonska številka, spol, zaposlitev (tipsko), družinsko stanje (tipsko)
 • Uporabniki zbirke: C&A Moda d.o.o. (pooblaščeni zaposleni)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni zaposleni upravljalca oz. pogodbenega obdelovalca (Medallia limited,1 Pemberton Row, City of London, London EC4A 3BG, Združeno kraljestvo) Varovanje osebnih podatkov je skladno s 24. in 25. členom ZVOP-1 ter tudi podrobneje določeno v pogodbi o obdelavi.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Zbirka osebnih podatkov za potrebe organiziranja nagradne igre (Medallia projekt)

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki, ki želijo sodelovati v nagradni igri v okviru Medallia projekta.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Organiziranje nagradne igre in kontaktiranje nagrajencev
 • Rok hrambe (neobvezno): Do vložitve zahteve za izbris s strani posameznika oz. največ 3 leta
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev iz 30. ali 32 člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime in priimer, elektronski naslov, starostni razpon, telefonska številka, spol, zaposlitev (tipsko), družinsko stanje (tipsko)
 • Uporabniki zbirke: C&A Moda d.o.o. (pooblaščeni zaposleni)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni zaposleni upravljalca oz. pogodbenega obdelovalca (Medallia limited,1 Pemberton Row, City of London, London EC4A 3BG, Združeno kraljestvo) Varovanje osebnih podatkov je skladno s 24. in 25. členom ZVOP-1 ter tudi podrobneje določeno v pogodbi o obdelavi.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Zbirka osebnih podatkov za potrebe organiziranja nagradne igre ("Look Good for Longer Bio Cotton T-Shirt")

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki (zaposleni), ki želijo sodelovati v nagradni igri v okviru "Look Good for Longer Bio Cotton T-Shirt" projekta
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Pridobitev povratne informacije o lastnostih majice "Look Good for Longer Bio Cotton T-Shirt", organiziranje nagradne igre in kontaktiranje nagrajenca
 • Rok hrambe (neobvezno): Do vložitve zahteve za ibris posameznika oz. največ 3 mesece po koncu nagradne igre.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, E-mail naslov, telefonska številka, starost
 • Uporabniki zbirke: C&A Moda d.o.o. (pooblaščeni zaposleni)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni zaposleni upravljalca. Varovanje osebnih podatkov je skladno z 24. in 25. členom ZVOP-1.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Orodje za oceno delovne uspešnosti in uspešnosti poslovanja (PPR orodje)

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vodilni delavci družbe C&A d.o.o. (vodje poslovalnic in višji management)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Ocena delovne uspešnosti zaposlenega za potrebe nagrajevanja in vzajemnega načrtovanja karierne poti za zaposlenega.
 • Rok hrambe (neobvezno): Do vložitve zahteve za izbris oz. največ 5 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime in priimek, naslov, službeni kontaktni podatki (email, delovno mesto, telefon), podaki o delovni uspešnosti, karierni načrt, ocena delovne uspešnosti na letni ravni in razvojnega potenciala, plača in podatki o nagrajevanju, podatki o mobilnosti delavca in njegove preference v tej zvezi.
 • Uporabniki zbirke: C&A Moda d.o.o. (pooblaščeni zaposleni); C&A Luxembourg SCS, 2 Place Guillaume II, 1648 Luxemburg (pooblaščeni zaposleni).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni zaposleni upravljalca oz. uporabnika. Varovanje osebnih podatkov je skladno s 24. in 25. členom ZVOP-1.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Evidenca osebnih podatkov zaposlenih za spletni performance sistem “iConnect“

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v družbi C & A Moda d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Informacije, ki so predmet upravljanja, bodo v uporabi za namene notranjih procesov HR, zlasti za upravljanje uspešnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki bodo v obdelavi za omejeno časovno obdobje, in sicer za čas trajanja delovnega razmerja zaposlenega pri delodajalcu.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov – ZVOP-1-UPB-1 (Ur.l. RS, št. 94/07)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov in kraj bivanja, starost, naziv delovnega mesta, cilji kariernega in osebnega razvoja, ocene učinkovitosti, individualna kompenzacija in klasifikacija talenta.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni zaposlenci upravljavca - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov – ZVOP-1-UPB-1 (Ur.l. RS, št. 94/07)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni zaposlenci upravljavca. Osebni podatki ter ostala povezana dokumentacija se hranijo v nadzorovanih in varovanih prostorih. Dostop v bazo podatkov, vodenih v računalniku je kodiran, tudi sam vstop v računalnik je možen le z geslom. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni zaposlenci, ki vodijo kadrovske evidence in upravljajo s podatki zaposlenih. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: C&A Moda d.o.o.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

14. Evidenca videonadzora

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni in stranke, ki obiščejo poslovalnice C&A.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaradi varnosti ljudi in premoženja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetki oseb, datum in čas.
 • Uporabniki zbirke: Zakonsko pooblaščeni uporabniki.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, kjer se nahaja videonadzor morajo biti vedno zaklenjeni, če v prostoru ni pooblaščene osebe, ki lahko razpolaga s temi posnetki.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: C&A moda d.o.o.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. Evidenca osebnih podatkov zaposlenih za spletni sistem "iConnect-Employee Central"

 • Pravna podlaga (neobvezno): 48. člen Zakona o delovnih razmerjih in pisna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi zaposleni delavci v družbi C & A MODA d.o.o. kot tudi bivši zaposleni.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Kadrovski podatki so zbrani z namenom uporabe za notranje kadrovske procese v kadrovskem in razvojnem oddelku, za sledenje kariernemu razvoju delavcev, za namen usposabljanja, za določitev posameznikovih ciljev in za njihovo uspešno doseganje kot tudi za ugotavljanje mobilnosti. Podatki o plači se še posebej obdelujejo z namenom priprave plačilnih list in obračuna plače.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki posameznikov (zaposlenih) se hranijo za čas trajanja njihovega delovnega razmerja pri družbi ter še 12 mesecev po prenehanju delovnega razmerja v družbi, z izjemo osebnih podatkov, ki jih mora delodajalec po zakonu hraniti trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, ime ob rojstvu, naziv, spol, državljanstvo, EMŠO številka, osebna št. in čas veljavnosti, naslov in kraj bivanja, datum in kraj rojstva, zakonski stan, družinski člani, število otrok, veroizpoved, dejavnost in poklic, naziv delovnega mesta in sprememba, naloge, opis dela, poslovalnica, prvi dan vstopa v družbo, datum vstopa v skupino, št. kadrovske mape, poskusna doba, poslovna vizitka, telefonska št., jezik komunikacije in korespondence, naslednje napredovanje in načrtovani karierni razvoj, posameznikovi cilji in njihovo uspešno doseganje, razvojni cilji in njihovo uspešno doseganje, načrtovana usposabljanja, promet, vrsta težkega fizičnega dela, razlog prekinitve dela, dolžina odpovednega roka, delež zaposlitve, podatki o delovnem času (pravica do razpolaganja z delovnim časom, urnik, dnevni in tedenski delovni čas, število delovnih ur na dan/teden, mesec/leto, odmori), vrsta in število dni odsotnosti/prisotnosti, število obračunanih ur/dni, število ur odsotnosti, vrsta in namen odsotnosti z dela, podatki o nosečnosti (datum obvestila, predviden in dejanski datum poroda), invalidnost (vrsta in skupina, % delovne zmožnosti, stopnja invalidnosti, stopnja delovne aktivnosti oz. zaposlenosti, datum hude invalidnosti), delna upokojitev (vrsta, % stopnje zaposlenosti, posebna plačila), podatki o osebnem bančnem računu (prejemnik, šifra prejemnika, številka računa, podatki o banki, namen nakazila, koda), podatki o plači (plačilna lestvica, tarifno področje/skupina/razred, višina osnovne bruto plače, letna plača, neto plača, akontacija plače, izravnava plače, 13. plača, dodatki), mesečna premija, drugi dohodki in prejemki, nadomestilo za primer bolezni, subvencija za stanovanje, davčna obveznost, podatki o plačilu socialnih prispevkov (št. socialnega zavarovanja, odjava), podatki o ostalih prispevkih (cerkveni, prispevek zbornici), vrsta poklicnega zavarovanja, stroški, podatki o nadomestilu za prevoz na in z dela (kraj, domača postaja, uporaba javnih prevoznih sredstev, vrsta vozila, št. registrske tablice), podatki o rubežu plače (vrsta, številka, označba blokade, glavna terjatev, celotni delež rubeža, opr. št. zadeve, podatki o sodišču/uradnem organu, vrsta, višina in popravek razpoložljivega zneska, višina in popravek prostega/osnovnega/povišanega zneska), podatki o internih nakupih (razred nakupov, vrsta nakupov, št. postavke), podatki o plačilu preživnine (število preživninskih upravičencev in zavezancev, višina preživnine, dohodek preživninskega upravičenca, oznaka sodnih stroškov).
 • Uporabniki zbirke: Osebne podatke zaposlenih bodo lahko uporabljale pooblaščene osebe v družbi (kolegi, delavcem nadrejene osebe in vodstveni kadri, ki so nadrejeni neposredno nadrejenim delavcem). Dostop do podatkov bo omogočen tudi pristojnim osebam znotraj lokalne kadrovske službe in osebam iz evropske kadrovske službe iz družbe C&A Buying Comm.V, ki je del C&A skupine, ter administratorju sistema iConnect-EC.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščene osebe, ki so zaposlene pri upravljavcu osebnih podatkov (lokalna kadrovska služba) ali v evropski kadrovski službi in vodijo kadrovske evidence ter upravljajo s podatki zaposlenih. Osebni podatki ter ostala povezana dokumentacija se hranijo v spletnem sistemu iConnect-EC, pri čemer so osebni podatki shranjeni v računalniškem oblaku lociranem v EU in upravljanem s strani družbe SAP Deutschland AG & Co. KG preko aplikacije SuccessFactors. Upravljavec osebnih podatkov zagotavlja, da so uporabljeni primerni tehnični in organizacijski ukrepi za zaščito osebnih podatkov pred slučajnim ali neodobrenim uničenjem, namerno izgubo podatkov, zamenjavo ali neodobrenim dostopom. V ta namen aplikacija SuccessFactors vsebuje obsežne varnostne ukrepe za zaščito pred izgubo, zlorabo in nepooblaščenimi spremembami podatkov. Posebna tehnologija ščiti podatke uporabljajoč strežnikovo potrdite verodostojnosti in šifriranje podatkov. Dostop v bazo podatkov je mogoč samo ob uporabi imena in gesla, prav tako je zagotovljena tudi varnost računalnika, saj je tudi sam vstop v računalnik možen le z geslom. Upravljavec osebnih podatkov poleg tega zagotavlja tudi dodatne varnostne ukrepe pri prijavi v bazo podatkov (vzpostavljen je nadzor vnosa podatkov, saj se preverja uporabnik in geslo), pri šifriranju podatkov (vsi osebni podatki se v primeru prenašanja iz ene naprave na drugo prenašajo po edinstvenem šifriranem komunikacijskem kanalu), pri šifriranju prometa elektronske pošte ter zagotavlja varnostno revizijo. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni tako v internih aktih upravljavca osebnih podatkov kot tudi v pogodbah s pogodbenimi obdelovalci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: C & A MODA d.o.o.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam