Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: CALIFIT d.o.o.
Sedež ali naslov: Barjanska cesta 60
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 2054264000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca podatkov o plačah, potnih nalogih in drugih mesečnih izplačilih

 • Pravna podlaga (neobvezno): • vodenje evidence plač: 12. člen, 16. člen in 17.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • osebe, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi pri upravljavcu, • fizične osebe, ki so v delovnem razmerju pri upravljalcu in ki so napotene na službeno pot.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • obraču
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): • ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz računalniške evidence Pantheon (plače): priimek, ime, EMŠO, datum rojstva, davčna številka, šifra davčnega urada, spol, stan, državljanstvo), rojstni podatki (datum rojstva, pošta, kraj, država), podatki o bivališču (stalno / začasno, ulica, pošta, kraj), delovna doba (izven podjetja / v podjetju – začetek, konec, zavarovalna doba skupaj, vse skupaj, delovna doba za dopust, delovna doba za jubilejne nagrade, delovna doba v podjetju, status, opombe), zaposlitev (datum vstopa, datum izstopa, vzrok prenehanja, delovno razmerje za DČ ali NČ, delovno mesto, tarifni razred), podatki o družinskih članih (priimek, ime, emšo, datum rojstva, davčna številka, sorodstvo, spol, državljanstvo, zavarovan do, potrdilo o šolanju do, začasno bivališče do, vzdrževani družinski član, samohranilec, stalno / začasno bivališče (naslov, pošta/kraj, občina, država)), delovno mesto / plače: parametri za izračun plače (način prehrane, način izplačila, tarifni razred, formiranje virmana), poljubna polja (delovno mesto, osebna ocena, minulo delo, bruto plača), računi (številka TRR, banka), olajšava (od kdaj, vrsta, znesek), vrste obračunov (vrsta dokumenta, obdobje od, obdobje do), krediti (kreditodajalec, račun, model in sklic kreditodajalca, številka kreditne pogodbe, vrsta posla, tip kredita, obdobje od, obdobje do, število obrokov, valuta). • podatki iz plačilne liste: ime in priimek delavca, izplačevalec, str. mesto, datum izplačila, datum obračuna, obračun, individualna olajšava, splošna olajšava, dodatna olajšava, EMŠO, davčna številka, bančni račun, osebna ocena, minulo delo, vrsta plačila (faktor, ure, bruto, neto, skupaj), vrsta dodatka v znesku (prehrana, prevoz na delo), boniteta v bruto znesku (vrsta bonitete, skupaj), vrsta odbitka v znesku (naziv odbitka – npr. kredit, skupaj), PDPZ v bruto znesku (naziv, skupaj), vrsta prispevka iz plač s stopnjo v znesku (zdravstveno zavarovanje, pokojninsko zavarovanje, zaposlovanje, porodniško varstvo, dohodnina, skupaj, skupaj z dohodnino), vrsta prispevka na plače s stopnjo v znesku (zdravstveno zavarovanje, pokojninsko zavarovanje, zaposlovanje, porodniško varstvo, poškodbe pri delu, davek na izplačane plače, skupaj, skupaj z davkom), bruto, prispevki, dohodnina, neto, dodatki, odbitki, za plačilo SIT/ EUR • podatki z obračuna regresa: ime in priimek delavca, izplačevalec, str. mesto, datum izplačila, datum obračuna, obračun, individualna olajšava, splošna olajšava, dodatna olajšava, emšo, davčna številka, bančni račun, osebna ocena, minulo delo, vrsta plačila (faktor, ure, bruto, neto, skupaj), boniteta v bruto znesku (vrsta bonitete, skupaj), vrsta prispevka iz plač s stopnjo v znesku (dohodnina, skupaj, skupaj z dohodnino), bruto, prispevki, dohodnina, neto, dodatki, odbitki, za plačilo SIT/ EUR • podatki z obračuna dohodkov za rezidenta RS (dohodnina): posredovani delavcu: datum izpisa, naziv izplačevalca, naslov izplačevalca, obdobje, davčna številka, ime in priimek rezidenta, naslov, poštna številka in pošta, vrsta dohodka (oznaka in opis, dohodek, normirani stroški, prispevki za socialno varnost, akontacija dohodnine, odbitek davka plačanega v tujini), skupaj • podatki z obračuna dohodkov, posredovani na DURS: datum izpisa, naziv izplačevalca, naslov izplačevalca, davčna številka izplačevalca, matična številka izplačevalca, obdobje, zaporedna številka, davčna številka člana, ime (prvih 20 znakov), priimek (prvih 20 znakov), oznaka zavarovanja, vrsta dohodka (oznaka in opis, dohodek, normirani stroški, prispevki za socialno varnost, akontacija dohodnine) • podatki z obrazca »Nalog za službeno potovanje«: številka, datum, ime in priimek delavca (ki potuje na službeno pot), delovno mesto, stanujoč dne (datum), ob uri (čas odhoda), po nalogu (ime in priimek osebe, ki je odredila službeno pot), v/na (kraj), z nalogo (namen potovanja), trajanje potovanja do (datum), št. dni, uporaba prevoznega sredstva (avtomobil, letalo, itd.), plačnik potnih stroškov, višina dnevnice, posebni dodatki, izplačilo predujma v znesku, pečat, podpis odredodajalca, višina predujma (znesek), datum prejema, podpis prejemnika • podatki z obrazca »Obračun potnih stroškov«: ime in priimek predlagatelja, prebivališče, datum in ura odhoda, datum in ura vrnitve, odsotnost (dni, ur/minut), število dnevnic, višina dnevnice (po SIT/EUR), skupaj SIT/EUR, prevozni stroški, drugi stroški, skupaj, predujem prejet dne (datum), v znesku (znesek), ostane za izplačilo / vračilo, priloge, v (kraj), dne, predlagatelj računa, v breme (znesek), likvidator, pečat, odredbodajalec, izplačano SIT/EUR (znesek), prejel SIT/EUR (znesek), za blagajno, datum, podpis prejemnika • podatki iz računalniške evidence Pantheon (potni nalogi): datum, številka, datum obračuna, odobreno, delavec, delovno mesto, plačnik (naziv podjetja), prevozno sredstvo (prevozno sredstvo, službeno vozilo – označiti, registrska številka, števec pred (št. km), števec po (št. km), prevoženi km, odsotnost dni / ur, destinacija (potovanje v, kraj, država, str. nos.), čas potovanja (odhod (datum), ob (ura), prihod (datum), ob (ura), dni/ur,) namen potovanja, dnevnica (višina, posebni dodatki, število dnevnic, tečaj, cena dnevnice, števec pred (število km), števec po (število km), prevoženi km, cena km)
 • Uporabniki zbirke: • ZPIZ, ZZZS, • Davčna uprava RS, • poslovne banke (matična banka delodajalca in delavca), • Centri za socialno delo, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • pisni računovodski arhiv računovodske dokumentacije, povezane s plačami in drugimi izplačili se nahaja v prostorih računovodstva na lokaciji upravljavca. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani z alarmom vstopa v poslovne prostore, v delovnem času pa so varovani s prisotnostjo zaposlenih. Dostop do prostorov imajo vsi zaposleni. Dostop do podatkov imajo računovodja, pomočnik direktorja za kadrovske in splošne zadeve, direktor. • elektronska zbirka podatkov računovodskega programa Pantheon se nahaja v varovanih prostorih strežniške sobe podjetja. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani z alarmom, v delovnem času pa so prostori varovani s prisotnostjo zaposlenih. Dostop do prostorov imajo vsi zaposleni v podjetju. Dostop v aplikacijo je zavarovan s sistemom gesel, dostop do podatkov imajo računovodja, pomočnik direktorja za splošne in kadrovske zadeve, tajnica (potni nalogi), direktor. • zbirka spominskih medijev za varnostno kopiranje se nahaja v poslovnih prostorih podjetja v strežniški sobi. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani z alarmom, v delovnem času pa so prostori varovani s prisotnostjo zaposlenih. Dostop do prostorov imajo zaposleni v podjetju. Dostop do podatkov imajo računovodja, pomočnik direktorja za splošne in kadrovske zadeve, direktor. • zbirka potnih nalogov se nahaja v prostorih računovodstva v prostorih upravljavca. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani z alarmom vstopa v poslovne prostore, v delovnem času pa so varovani s prisotnostjo zaposlenih. Dostop do prostorov imajo vsi zaposleni. Dostop do podatkov imajo računovodja, tajnica, pomočnik direktorja za kadrovske in splošne zadeve, direktor. • zbirka podatkov z bančnih izpiskov (izpis izplačil zaposlenim in članom) se nahaja v pisni obliki v pisarni kadrovske službe v zaklenjenih omarah Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani z alarmom vstopa v poslovne prostore, v delovnem času pa so prostori varovani s prisotnostjo zaposlenih. Dostop do prostorov imajo vsi zaposleni. Dostop do podatkov imajo računovodja, pomočnik direktorja za splošne in kadrovske zadeve in direktor. • postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca podatkov o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno): • vzpostavitev in vodenje evidence
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fiz
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • nadzor delodajalca nad opravljanjem delovnih obveznosti v času, ki je za to določen, • obračun plač, • planiranje dopustov.
 • Rok hrambe (neobvezno): • trajna hramba na podlagi 19. člena Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV, Ur. l. RS, št. 40/2006).
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): • ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • evidenčna lista prisotnosti: ime in priimek delavca, datum, čas prihoda, čas odhoda, službena odsotnost, število ur, podpis delavca, opombe, mesečna prisotnost v urah (redno opravljene ure), nadurno delo (število odobrenih nadur, število koriščenih nadur, število nadur za izplačilo), letni dopust, izredni dopust, bolniška odsotnost, praznik. • vloga za koriščenje dopusta: ime, priimek delavca, rojstni datum, državljanstvo, delovno mesto, želeno obdobje rednega letnega dopusta (število delovnih dni, število delovnih ur), želeno obdobje izrednega dopusta (št. delovnih dni), vzrok izrednega dopusta, datum vloge, podpis delavca, podpis nadrejenega vodje, podpis direktorja. • vloga za koriščenje nadur: ime, priimek delavca, rojstni datum, državljanstvo, delovno mesto, želeno obdobje za koriščenje ur nadurnega dela (dan, čas od - do), datum vloge, podpis delavca, podpis nadrejenega vodje, podpis direktorja. • dovolilnica za službeni izhod: ime, priimek delavca, rojstni datum, državljanstvo, delovno mesto, dan službene odsotnosti, čas odsotnosti, namen/vzrok odsotnosti, vrsta prevoza, datum vloge, podpis delavca, podpis nadrejenega delavca, podpis direktorja. • razpored letnega dopusta: ime, priimek, želeno obdobje izrabe letnega dopusta • evidenca ur za tekoče leto: ime, priimek, datum rojstva, vrsta delovnega razmerja, prenos ur, mesečni obračun ur, stanje ur (+/-), izplačane ure, razlika ur. • evidenca bolniških odsotnosti: ime, priimek, število dni, skupaj nad 30 dni, vse skupaj. • podatki iz obvestila o letnem dopustu: ime in priimek delavca, rojstni datum, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, poštna številka in pošta, delovno mesto, skupno število dni letnega dopusta, kriteriji za določitev letnega dopusta (podatki o osnovnem številu dni LD, ali delavec sodi med starejše delavce, invalide, ima najmanj 60% telesno okvaro, neguje in varuje otroka s telesno ali duševno prizadetostjo, koliko ima otrok do 15 let starosti, opravlja nočno delo, podatke o delovni dobi, zahtevnosti dela, izobrazbi, težjih delovnih pogojih in delovni uspešnosti)
 • Uporabniki zbirke: • Zavodu za zdravstveno zavarovanje in ZPIZ, • Centrom za socialno delo, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • zbirka podatkov z evidenčne liste prisotnosti za tekoči mesec se nahaja v varovanih prostorih tajništva podjetja. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani z alarmom vstopa v poslovne prostore, v delovnem času pa so prostori varovani s prisotnostjo zaposlenih. Dostop do prostorov imajo vsi zaposleni. Dostop do podatkov imajo vsi zaposleni v podjetju. • elektronska zbirka podatkov (excelova tabela - obračun ur) se nahaja na računalniku pomočnika direktorja za splošne in kadrovske zadeve v prostorih kadrovske službe. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani z alarmom vstopa v poslovne prostore, v delovnem času pa so prostori varovani s prisotnostjo zaposlenih. Dostop do prostorov imajo vsi zaposleni. Dostop do podatkov imata pomočnik direktorja za kadrovske in splošne zadeve, direktor. Podatki so zaščiteni z geslom na ravni operacijskega sistema. • elektronska zbirka podatkov računovodskega programa Pantheon se nahaja v varovanih prostorih strežniške sobe podjetja. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani z alarmom, v delovnem času pa so prostori varovani s prisotnostjo zaposlenih. Dostop do prostorov imajo vsi zaposleni v podjetju. Dostop v aplikacijo je zavarovan s sistemom gesel, dostop do podatkov imajo računovodja, pomočnik direktorja za splošne in kadrovske zadeve in tajnica (do podatkov s potnih nalogov), direktor. • zbirka spominskih medijev za varnostno kopiranje se nahaja v poslovnih prostorih podjetja v strežniški sobi. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani z alarmom, v delovnem času pa so prostori varovani s prisotnostjo zaposlenih. Dostop do prostorov imajo zaposleni v podjetju. Dostop do podatkov imajo računovodja, pomočnik direktorja za splošne in kadrovske zadeve, direktor. • postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca podatkov o iskalcih zaposlitve

 • Pravna podlaga (neobvezno): • vzpostavitev in vodenje zbirke: 1. odst. 23. člena Zakona
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • osebe, ki se prijavijo na objavljeno prosto delovno mesto • osebe, ki samoiniciativno pošljejo ponudbo za delo
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • izbira kandidata na objavljeno prosto delovno mesto, • izbor primernega kandidata, ki je poslal ponudbo samoiniciativno.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): • ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • osebni podatki, ki so navedeni na pisni prošnji iskalca zaposlitve (ime in priimek, rojstni datum, naslov, telefonska številka, mobitel, e-mail, podatki o izobrazbi in dosedanjih zaposlitvah) • podatki s kadrovskega vprašalnika: ime in priimek, datum rojstva, telefon / gsm, končane šole, nedokončane šole, formalna izobrazba, dodatna strokovna izobrazba, dosedanje delovne izkušnje, cilji v prihodnjih 3 letih, šport in prosti čas, pričakovanja od nove službe, pričakovana plača (neto), vaše dobre lastnosti, vaše slabe lastnosti, zakaj bi zaposlili prav vas, podatek o delovnih izkušnjah. • potrdilo o izobrazbi (o dokončani izobrazbi): ime, priimek, rojstni datum, kraj, občina, država, šolsko leto, uspešnost, ocena, vrsta in naziv programa, smer, številka diplome, datum dokončanja študijskega programa, kraj izdaje potrdila.
 • Uporabniki zbirke: • Zavod RS za zaposlovanje, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • zbirka prošenj iskalcev zaposlitve v pisni obliki se hrani v prostorih kadrovske službe v zaklenjeni omari. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani z alarmom vstopa v poslovne prostore, v delovnem času pa so prostori varovani s prisotnostjo zaposlenih. Dostop do prostorov imajo vsi zaposleni. Dostop do podatkov imajo pomočnik direktorja za splošne in kadrovske zadeve, vodje posameznih služb, ki so izrazili potrebo po zaposlovanju, direktor. • elektronska zbirka podatkov o e-poštni korespondenci z iskalci zaposlitve (prejeti in poslani e-maili) se nahaja v varovanih prostorih strežniške sobe podjetja na poštnem strežniku. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani z alarmom, v delovnem času pa so prostori varovani s prisotnostjo zaposlenih. Dostop do prostorov imajo vsi zaposleni v podjetju. Dostop do podatkov imata pomočnik direktorja za splošne in kadrovske zadeve in direktor. Dostop do podatkov je zaščiten z geslom. • elektronska zbirka podatkov o iskalcih zaposlitve (excelova tabela in wordove datoteke) se nahaja v varovanih prostorih na računalniku pomočnika direktorja za splošne in kadrovske zadeve v pisarni kadrovske službe. Dostop do prostorov imajo vsi zaposleni, dostop do podatkov ima pomočnik direktorja za splošne in kadrovske zadeve, direktor. Podatki so zaščiteni z geslom na ravni operacijskega sistema. • zbirka odgovorov v pisni obliki se nahaja v prostorih kadrovske službe v zaklenjeni omari. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani z alarmom vstopa v poslovne prostore, v delovnem času pa so prostori varovani s prisotnostjo zaposlenih. Dostop do prostorov imajo vsi zaposleni. Dostop do podatkov imata pomočnik direktorja za splošne in kadrovske zadeve, direktor. • elektronska zbirka odgovorov iskalcem zaposlitve se nahaja na računalniku pomočnika direktorja za kadrovske in splošne zadeve v posebni mapi na trdem disku računalnika v prostorih kadrovske službe. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani z alarmom vstopa v poslovne prostore, v delovnem času pa so prostori varovani s prisotnostjo zaposlenih. Dostop do prostorov imajo vsi zaposleni. Dostop do podatkov imata pomočnik direktorja za splošne in kadrovske zadeve ter direktor. • postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca podatkov o opravljenem usposabljanju za varno delo in preizkusih praktičnega znanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): • vodenje evidenc o opravljenih usposabljanjih za varno delo in preizkusih praktičnega znanja: 4. točka 39. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD, Ur. l. RS, št. 56/99, 64/2001) ter 5. člen Pravilnika o evidencah in pr
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, zaposlene pri upravljavcu, • osebe, ki na katerikoli drugi podlagi delajo pri upravljalcu po 1. točki 3. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD, Ur. l. RS, št. 56/99).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • zagotavlj
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): • ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • spričevalo: ime, priimek, rojstni datum, št. potrdila, delodajalec, delovno mesto, veljavnost potrdila, datum izdaje potrdila, rezultati testa • potrdilo (izjava) o seznanjenosti z vsemi ukrepi za varno in zdravo opravljanje dela: naziv podjetja, ime, priimek delavca, datum rojstva, poklic, delovno mesto, vrsta in opis del, ki jih delavec opravlja na delovnem mestu, seznam delovne opreme, ki jo delavec uporablja pri delu, seznam osebne varovalne opreme, ki jo mora delavec uporabljati pri delu, izjava s podpisom in datumom, ime in priimek mentorja.
 • Uporabniki zbirke: • inšpektorat za varstvo pri delu, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • personalne mape in ostala dokumentacija, vezana na delovno razmerje se nahaja v poslovnih prostorih podjetja v zaklenjenih omarah kadrovske službe. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani z alarmom, v delovnem času pa so prostori varovani s prisotnostjo zaposlenih. Dostop do prostorov imajo vsi zaposleni v podjetju, dostop do podatkov imata pomočnik direktorja za splošne in kadrovske zadeve in direktor družbe. • elektronska zbirka podatkov o zaposlenih - opravljena usposabljanja za varno delo (excelova tabela in wordove datoteke) se nahaja v varovanih prostorih na računalniku pomočnika direktorja za splošne in kadrovske zadeve v pisarni kadrovske službe. Dostop do prostorov imajo vsi zaposleni, dostop do podatkov ima pomočnik direktorja za splošne in kadrovske zadeve, direktor. Podatki so zaščiteni z geslom na ravni operacijskega sistema. • postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca podatkov o zdravstvenih pregledih delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno): • vodenje splošnih evidenc o zdravstvenih pregledih in posredova
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, zaposlene pri upravljalcu, • kandidati, ki so v postopku sklenitve delovnega razmerja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • zagotavljanje preventivnih in obdobnih zdravstvenih pregledov delavcev v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu in podzakonskimi predpisi ter zagotavljanje varnega delovnega okolja za delavca, • plačilo zdravstvenega pregleda.
 • Rok hrambe (neobvezno): • podatki se hranijo dokler je veljavno posamezno zdravniško spričevalo.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): • ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • napotnica za predhodni preventivni zdravstveni pregled (ime in priimek, kraj rojstva, EMŠO, naslov, izobrazba, poklic, pregled pred prvo zaposlitvijo / po prenehanju opravljanja določenega dela na določenem delovnem mestu za več kot 12 mesecev, na katerem delovnem mestu se bo zaposlil imenovani, kdaj je bila sprejeta izjava o varnosti z oceno tveganja za navedeno delovno mesto, pomembni podatki iz ocene tveganja, delovna oprema, predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, kateri ukrepi so bili izvedeni na področju tehničnega varstva in humanizacije dela po zadnji oceni tveganja, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, zdravstvene omejitve delavca na posameznem delovnem mestu, pripombe delodajalca), • zdravniško spričevalo z oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev po opravljenem predhodnem preventivnem zdravstvenem pregledu (priimek, dekliški priimek in ime, datum rojstva, naziv delovnega mesta, na katerem bo oseba opravljala delo, datum pregleda, izpolnjuje posebne zdravstvene zahteve za navedeno delovno mesto / z naslednjimi omejitvami, začasno / trajno ne izpolnjuje posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto, predlagano drugo delo, ocene izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto ni mogoče podati, predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu), • napotnica za usmerjeni obdobni in drugi usmerjeni preventivni zdravstveni pregled (ime in priimek, EMŠO, naslov, izobrazba, poklic, od katerega dne je oseba zaposlena pri upravljavcu, od katerega dne je oseba zaposlena na sedanjem delovnem mestu, datum zadnjega preventivnega zdravstvenega pregleda, kdaj je bila opravljena izjava o varnosti z oceno tveganja za navedeno delovno mesto, pomembni podatki iz ocene tveganja, delovna oprema, predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, kateri ukrepi so bili izvedeni na področju tehničnega varstva in humanizacije dela po zadnji oceni tveganja, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, pripombe delodajalca), • zdravniško spričevalo z oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev po opravljenem usmerjenem obdobnem ali drugem usmerjenem preventivnem zdravstvenem pregledu (priimek, dekliški priimek in ime, datum rojstva, naziv delovnega mesta, na katerem oseba opravlja delo, datum pregleda, izpolnjuje posebne zdravstvene zahteve za navedeno delovno mesto / z naslednjimi omejitvami, začasno / trajno ne izpolnjuje posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto, predlagano drugo delo, ocene izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto ni mogoče podati, predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu), • datum in ura zadnjega zdravniškega pregleda, roki, v katerih mora biti oseba poslana na predhodni, specialni, občasni in drugi zdravstveni pregled, vsi zdravniški pregledi.
 • Uporabniki zbirke: • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • zbirka zdravniških spričeval se nahaja v poslovnih prostorih podjetja v zaklenjenih omarah kadrovske službe. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani z alarmom, v delovnem času pa so prostori varovani s prisotnostjo zaposlenih. Dostop do prostorov imajo vsi zaposleni v podjetju, dostop do podatkov imata pomočnik direktorja za splošne in kadrovske zadeve in direktor družbe. • elektronska zbirka podatkov o zdravniških pregledih (excelova tabela in wordove datoteke) se nahaja v varovanih prostorih na računalniku pomočnika direktorja za splošne in kadrovske zadeve v pisarni kadrovske službe. Dostop do prostorov imajo vsi zaposleni, dostop do podatkov imata pomočnik direktorja za splošne in kadrovske zadeve, direktor. Podatki so zaščiteni z geslom na ravni operacijskega sistema. • postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca podatkov o družinskih članih in o vzdrževanih družinskih članih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • otroci delavcev, zaposlenih pri upravljavcu in drugi vzdrževani družinski člani zaposlenih pri upravljavcu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • prijava družinskega člana v osnovno zdravstveno zavarovanje, • uveljavljanje olajšave za dohodnino zaposlenih zaradi vzdrževanih družinskih članov zaposlenih, • odmera letnega in očetovskega dopusta zaposlenih.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): • ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime, priimek, datum rojstva, spol, vrsta sorodstva. • podatki z obrazca M-DČ: - zavarovanec: ime in sedež zavezanca za prispevek, reg. št. zavezanca, datum pričetka zavarovanja (dan, mesec, leto), podlaga zavarovanja, EMŠO, priimek in ime. - družinski član: EMŠO, državljanstvo, priimek in ime, vrsta dogodka (prijava, odjava, sprememba), datum dogodka (dan, mesec, leto), podlaga zavarovanja, družinski član (ZZVZZ: člen 20), sorodstvo (za otroke: ali so zakonski, nezakonski, posvojenci), (stalno prebivališče): ulica s hišno številko, številka in kraj pošte, šifra in naziv občine, država, (začasno prebivališče): ulica s hišno št., št. in kraj pošte, šifra in naziv občine, država, iztek veljavnosti začasnega prebivališča v RS (dan, mesec, leto), potrdilo o šolanju do (dan, mesec, leto) (podatek za prijavo otrok do 18 leta ni potreben), - kraj in datum prijave ter vložnik. • podatki z obrazca MF_DURS obr. DOHZAP št. 7: - davčni zavezanec (zaposlen pri upravljavcu): ime in priimek davčnega zavezanca, podatki o bivališču, naselju, ulici, hišni št., poštni številki, - vzdrževani družinski član: ime in priimek, leto rojstva, stalno prebivališče (ulica, hišna št., pošta), davčna št., EMŠO, sorodstveno razmerje. • podatki z vloge za štipendije: priimek in ime, EMŠO, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča: kraj oziroma ulica in hišna številka, poštna številka, pošta, naslov začasnega prebivališča: kraj oziroma ulica in hišna številka, pošta, poštna številka; elektronski naslov, kontaktna tel. številka, osebni račun vlagatelja, naziv banke, pri kateri ima vlagatelj odprt osebni račun, številka osebnega računa, zakoniti zastopnik mladoletnega vlagatelja vloge za štipendijo: priimek in ime, EMŠO, naslov: kraj oziroma ulica in hišna številka, poštna številka, pošta; podatki o šolanju v šolskem/študijskem letu, za katerega se uveljavlja pravica: status- dijak, ki se redno izobražuje, dijak, udeleženec izobraževanja odraslih, redni študent, izredni študent, naziv in kraj šole oz. visokošolskega zavoda, izobraževalni program oziroma študijska smer, letnik, absolvent, uspeh v preteklem šolskem oz. študijskem letu; podatki o pogojih, na podlagi katerih kandidat izkazuje upravičenost za dodelitev štipendije; kraj šolanja v šolskem/ študijskem letu, za katerega se uveljavlja pravica, izobražuje se v kraju svojega stalnega prebivališča, izven kraja svojega stalnega prebivališča, vrsta prometa, ki ga uporablja; stanuje v dijaškem oz. študentskem domu: ime in naslov doma, stanuje drugje: naslov; vlagatelj s posebnimi potrebami: št. odločbe, sklepa; izjava vlagatelja z datumom in lastnoročnim podpisom ali podpisom zastopnika.
 • Uporabniki zbirke: • ZZZS, • DURS, • center za socialno delo, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • personalne mape in ostala dokumentacija, vezana na delovno razmerje se nahaja v poslovnih prostorih podjetja v zaklenjenih omarah kadrovske službe. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani z alarmom, v delovnem času pa so prostori varovani s prisotnostjo zaposlenih. Dostop do prostorov imajo vsi zaposleni v podjetju, dostop do podatkov imajo računovodja, pomočnik direktorja za splošne in kadrovske zadeve in direktor družbe. • elektronska zbirka podatkov računovodskega programa Pantheon se nahaja v varovanih prostorih strežniške sobe podjetja. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani z alarmom, v delovnem času pa so prostori varovani s prisotnostjo zaposlenih. Dostop do prostorov imajo vsi zaposleni v podjetju. Dostop v aplikacijo je zavarovan s sistemom gesel, dostop do podatkov imajo računovodja, pomočnik direktorja za splošne in kadrovske zadeve, direktor. • elektronska zbirka podatkov o zaposlenih - izraba delovnega časa, letni dopust, razporedi delovnega časa (excelova tabela in wordove datoteke) se nahaja v varovanih prostorih na računalniku pomočnika direktorja za splošne in kadrovske zadeve v pisarni kadrovske službe. Dostop do prostorov imajo vsi zaposleni, dostop do podatkov ima pomočnik direktorja za splošne in kadrovske zadeve, direktor. Podatki so zaščiteni z geslom na ravni operacijskega sistema. • postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca podatkov o izobraževanjih, izpopolnjevanjih in usposabljanjih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, zaposlene pri upravljavcu (ki so v delovnem razmerju z upravljavcem).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • hramba knjigovodskih listin za namene izved
 • Rok hrambe (neobvezno): • posamezni podatki o rezultatih izobraževanja se vpišejo v evidenco zaposlenih (trajna hramba)
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): • ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 86/04, 113/2005).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki o izvajalcu izobraževanja (naziv, naslov), naziv potrdila o izobraževanju, ime in priimek udeleženca izobraževanja, rojstni datum udeleženca izobraževanja, naziv delovnega mesta, datum opravljenega izobraževanja, program izobraževanja, predavatelj, št. potrdila, veljavnost potrdila o izobraževanju.
 • Uporabniki zbirke: • organizatorji izobraževanj, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • pisna dokumentacija, vezana na izobraževanje in usposabljanje zaposlenih se nahaja v poslovnih prostorih podjetja v zaklenjenih omarah kadrovske službe. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani z alarmom, v delovnem času pa so prostori varovani s prisotnostjo zaposlenih. Dostop do prostorov imajo vsi zaposleni v podjetju, dostop do podatkov imajo računovodja, pomočnik direktorja za splošne in kadrovske zadeve in direktor družbe. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca podatkov o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): • evidenca o zaposlenih delavcih – 1. odst. 46. člena (zbiranje podatkov), 224.-226. člen (delovna knjižica) Zakona o delovnih razmerjih (ZDR, Ur. l. RS, št. 42 / 02, 79/ 06) ter 1., 6. in 7
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, ki imajo sklenjeno delovno razmerje pri upravljavcu, • nekdanji zaposleni.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz delovnega razmerja po ZDR, • posredovanje podatkov ZPIZ-u, ZZZS-ju, in drugim pooblaščenim uporabnikom, • vodenje obvezne dokumentacije glede delavcev, • statistične analize.
 • Rok hrambe (neobvezno): • trajna hramba na podlagi 14. člena Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV, Ur.l. RS, št. 40/2006)
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): • ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz pogodbe o zaposlitvi: ime in priimek, datum rojstva, naslov stalnega ali začasnega bivališča, poštna številka in pošta, poklic, EMŠO, davčna številka, datum nastopa dela, trajanje delovnega razmerja, delovno mesto, št. osebnega računa, banka, pri kateri je osebni račun odprt, znesek bruto plače, • podatki z obrazcev M-1 in M-2: vrsta prijave - zaradi sklenitve delovnega razmerja ali zaradi spremembe RŠZ oz. delovnega časa, ime in sedež zavezanca za prispevek, matična števila PRS, registrska številka zavezanca (ZZZS jo določi ob prijavi), šifra dejavnosti, registrska št. prij. potrebe po delavcu, EMŠO, državljanstvo-slovensko (tujci se morajo za prijavo osebno zglasiti na ZZZS), priimek, ime, (stalno prebivališče - ulica s hišno številko, številka in kraj pošte, šifra in naziv občine, država), (začasno prebivališče - ulica s hišno številko, številka in kraj pošte, šifra in naziv občine, država), iztek veljavnosti začasnega prebivališča v RS (dan, mesec, leto), podlaga zavarovanja, datum pričetka (dan, mesec, leto), vzrok prenehanja, datum prenehanja (dan, mesec, leto), datum ter kraj prijave in odjave, delovni/ zavarovalni čas (ur na teden), delovno razmerje, št. delovnega dovoljenja, datum izteka zav. pogojev/ del. dovoljenja (dan, mesec, leto), izmensko delo, šolska izobrazba (končana šola), naziv poklicne / strokovne izobrazbe, stopnja šolske izobrazbe, stopnja strokovne usposobljenosti, stopnja strokovne izobrazbe, naziv delovnega mesta, opis dela, poklic, ki ga opravlja, poslan v državo, prostovoljno pokojninsko zavarovanje, vrsta invalidnosti, opomba, kraj in datum vložitve prijave, vložnik ter datum prejema obrazca in oseba ZZZS, ki je obrazec prejela, • podatki z obrazca M-3: ime in sedež zavezanca za prispevek, matična števila PRS, registrska številka zavezanca, šifra dejavnosti, registrska št. prij. potrebe po delavcu, vzrok spremembe, datum spremembe (dan, mesec, leto), EMŠO, državljanstvo, priimek, ime, (stalno prebivališče - ulica s hišno številko, številka in kraj pošte, šifra in naziv občine, država), (začasno prebivališče - ulica s hišno številko, številka in kraj pošte, šifra in naziv občine, država), iztek veljavnosti začasnega prebivališča v RS (dan, mesec, leto), podlaga zavarovanja, datum pričetka (dan, mesec, leto), delovni / zavarovalni čas (ur na teden), delovno razmerje, št. delovnega dovoljenja, datum izteka zav. pogojev / del. dovoljenja (dan, mesec, leto), izmensko delo, šolska izobrazba (končana šola), naziv poklicne / strokovne izobrazbe, stopnja šolske izobrazbe, stopnja strokovne usposobljenosti, stopnja strokovne izobrazbe, naziv delovnega mesta, opis dela, poklic, ki ga opravlja, poslan v državo, prostovoljno pokojninsko zavarovanje, vrsta invalidnosti, opomba, kraj in datum vložitve spremembe, vložnik, datum prejema in oseba ZZZS, ki je obrazec prejela, • podatki s kadrovskega vprašalnika: ime in priimek, datum rojstva, telefon / gsm, končane šole, nedokončane šole, formalna izobrazba, dodatna strokovna izobrazba, dosedanje delovne izkušnje, cilji v prihodnjih 3 letih, šport in prosti čas, pričakovanja od nove službe, pričakovana plača (neto), vaše dobre lastnosti, vaše slabe lastnosti, zakaj bi zaposlili prav vas, • podatki iz delovne knjižice: očetovo / materino ime, serijska in registrska številka delovne knjižice, kraj in datum izdaje delovne knjižice, EMŠO, ime, priimek, dan, mesec in leto rojstva, kraj, upravna enota in država rojstva, državljanstvo, podatki o izobraževanju, strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju, podatki o delovnem razmerju (ime in sedež organizacije oziroma delodajalca, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, trajanje zaposlitve (leto, meseci, dnevi), opombe, podpis in pečat), podatki o opravljanju samostojne dejavnosti z osebnim delom oziroma z osebnim delom in sredstvi, ki so lastnina občanov (dejavnost, od, do, podpis in pečat), podatki o času nezaposlenosti, ki se všteva v zavarovalno dobo (čas nezaposlenosti (od, do), trajanje (leta, meseci, dnevi), podpis in pečat), podatki o zavarovalni dobi in zavarovalni dobi s povečanjem, pridobljeni do izdaje nove delovne knjižice (temelj za vpis, zavarovalna doba in zavarovalna doba s povečanjem (leta, meseci, dnevi), podpis in pečat), podatki o priznani posebni dobi (temelj za vpis, vrsta posebne dobe, trajanje (leta, meseci, dnevi), podpis in pečat), naknadno priznana zavarovalna doba (temelj za vpis, trajanje (leta, meseci, dnevi), podpis in pečat), pravice pridobljene iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (osebna številka zavarovanca, temelj za vpis, vrsta pravice, podpis in pečat), opombe, • podatki z osebne izkaznice ali potnega lista (fotokopija): fotografija, št. osebne izkaznice / potnega lista, datum in kraj izdaje, veljavnost, ime, priimek, naslov, EMŠO, spol, državljanstvo, podpis, pri osebni pa tudi zadnjo stran, kjer je naslov - napisati podatke, • potrdilo o izobrazbi (o dokončani izobrazbi): ime, priimek, rojstni datum, kraj, občina, država, šolsko leto, uspešnost, ocena, vrsta in naziv programa, smer, številka diplome, datum dokončanja študijskega programa, kraj izdaje potrdila, • podatki iz matične knjige za otroke zaposlenih (rojstni listi): priimek in ime otroka, spol, dan, mesec, leto, ura rojstva, kraj rojstva, državljanstvo, EMŠO, ime in priimek staršev, za mater tudi dekliški priimek, datum in kraj rojstva staršev, državljanstvo staršev, stalno prebivališče, naslov staršev, • podatki o delovnem razmerju pri prejšnjem delodajalcu: podatki o dopustu in izplačanem regresu, • podatki z bančne kartice (fotokopija): št. TRR, banka, veljavnost, ime, priimek, • podatki z vozniškega dovoljenja (za tiste, katerih delo vključuje vožnjo): priimek, ime, datum rojstva, EMŠO, kraj rojstva, kraj stalnega prebivališča, dovoljenje izdal, datum izdaje, fotografija imetnika, serijska številka, podpis imetnika, kategorija vozil, datum veljavnosti, omejitve, • podatki z obrazca za oceno poskusnega dela: ime, priimek, rojstni datum, naslov, delovno mesto, datum od kdaj do kdaj je bilo spremljano poskusno delo, ocena (uspešno/ neuspešno), obrazložitev ocene.
 • Uporabniki zbirke: • ZPIZ, ZZZS, ZRSZ, Inšpektorat za delo, Centri za socialno delo, • Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, • Zavod za varstvo pri delu, • Zavod RS za zaposlovanje, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • personalne mape in ostala dokumentacija, vezana na delovno razmerje se nahaja v poslovnih prostorih podjetja v zaklenjenih omarah kadrovske službe. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani z alarmom, v delovnem času pa so prostori varovani s prisotnostjo zaposlenih. Dostop do prostorov imajo vsi zaposleni v podjetju, dostop do podatkov imajo računovodja, pomočnik direktorja za splošne in kadrovske zadeve in direktor družbe. • elektronska zbirka podatkov računovodskega programa Pantheon se nahaja v varovanih prostorih strežniške sobe podjetja. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani z alarmom, v delovnem času pa so prostori varovani s prisotnostjo zaposlenih. Dostop do prostorov imajo vsi zaposleni v podjetju. Dostop v aplikacijo je zavarovan s sistemom gesel, dostop do podatkov imajo računovodja, pomočnik direktorja za splošne in kadrovske zadeve, direktor. • zbirka spominskih medijev za varnostno kopiranje se nahaja v poslovnih prostorih podjetja v strežniški sobi. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani z alarmom, v delovnem času pa so prostori varovani s prisotnostjo zaposlenih. Dostop do prostorov imajo zaposleni v podjetju. Dostop do podatkov imajo računovodja, pomočnik direktorja za splošne in kadrovske zadeve, direktor. • elektronska zbirka podatkov o zaposlenih - izraba delovnega časa, pogodbe v elektronski obliki, opravljena usposabljanja za varno delo, podatki o zdravniških pregledih, avtorske pogodbe, kadrovska poročila, letni dopust, nadurno delo, obvestila neizbranim kandidatom, potni stroški, razporedi delovnega časa, študentsko delo (excelova tabela in wordove datoteke) se nahaja v varovanih prostorih na računalniku pomočnika direktorja za splošne in kadrovske zadeve v pisarni kadrovske službe. Dostop do prostorov imajo vsi zaposleni, dostop do podatkov ima pomočnik direktorja za splošne in kadrovske zadeve, direktor. Podatki so zaščiteni z geslom na ravni operacijskega sistema. • pisna zbirka podatkov o razporedu delovnega časa se nahaja v poslovnih prostorih podjetja v računovodski službi v arhivu poslovodje. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani z alarmom, v delovnem času pa so prostori varovani s prisotnostjo zaposlenih. Dostop do prostorov imajo vsi zaposleni, dostop do podatkov pa le poslovodja in direktor. • elektronska zbirka podatkov o razporedu delovnega časa se nahaja na računalniku v prostorih računovodstva in poslovodje. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani z alarmom, v delovnem času pa so prostori varovani s prisotnostjo zaposlenih. Dostop do prostorov imajo vsi zaposleni, dostop do podatkov na računalniku pa le poslovodja in direktor. Dostop do podatkov je zaščiten z geslom na ravni operacijskega sistema. • postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca podatkov o prejetih plačilih fizičnih oseb in o izdanih računih fizičnim osebam

 • Pravna podlaga (neobvezno): • hramba podatkov: 2. odstavek 10. člena (izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz pogodbenega razmerja
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, ki se jim izstavljajo računi za nakup blaga.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • obračunavanje storitev, • hramba podatkov skladno s knjigovodskimi predpisi in davčno zakonodajo, • izvajanje izplačil - izpolnjevanje obveznosti do članov mreže, • prejem plačil, • računovodska obdelava podatkov.
 • Rok hrambe (neobvezno): • 10 let po poteku leta, v katerem so bili uporab
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): • ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki z računa: št. računa, ime, priimek kupca, naslov kupca, članska številka, številka sponzorja, čas veljave članstva, članstvo v »elit« klubu, davčna številka kupca, davčni zavezanec, način plačila, rok plačila, način dostave, datum odpošiljanja blaga oz. opravljene storitve, šifra storitve, naziv, količina, EM, cena z DDV, R%, DDV%, vrednost z DDV, skupaj z DDV, popust z DDV, za plačilo EUR, davčne stopnje, osnova, vrednost, znesek upoštevanega popusta, točke, osebna TB, osebna TT, skupina BT, skupina TT, račun BT, račun TT, račun EBP, osebna EBP, • podatki z obrazca »naročilo«: datum naročila, ime, priimek, članska št., naslov pošiljanja, opis oz. vsebina naročila, telefonska številka, številka računa, znesek, bonus (da/ne), način plačila (po povzetju, Diners, bančno nakazilo, že plačano), način pošiljanja (PTT, GLS), naročilo prevzel, račun izdal, posebne želje / opombe, • podatki z obrazca »avtorizacijski zahtevek«: zap. št., prodajno mesto, številka kartice, ime in priimek, znesek, št. avtor., št. računa, datum računa, obroki, • izpis (Invoice list for period- full invoice data) iz programa »Global Sale«: vsi podatki z računa, navedeni zgoraj, • izpis (Invoices, grouped by suppliers) iz programa »Global Sale«: vrsta plačilne ali kreditne kartice, druga vrsta plačila, datum, ime, priimek, znesek računa.
 • Uporabniki zbirke: • DURS, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • elektronska zbirka podatkov programa »Global Sale« se nahaja v varovanih poslovnih prostorih strežniške sobe podjetja. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani z alarmom, v delovnem času pa so prostori varovani s prisotnostjo zaposlenih. Dostop do podatkov imajo vsi zaposleni v podjetju. Dostop v aplikacijo je zavarovan s sistemom gesel, dostop do podatkov pa imajo vsi zaposleni v podjetju. • elektronska zbirka podatkov o prejetih plačilih in izdanih računih računovodskega programa Pantheon, se nahaja v varovanih prostorih strežniške sobe podjetja. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani z alarmom, v delovnem času pa so varovani s prisotnostjo zaposlenih. Dostop do prostorov imajo vsi zaposleni v podjetju. Dostop v aplikacijo je zavarovan s sistemom gesel, dostop do podatkov imajo računovodja, pomočnik direktorja za splošne in kadrovske zadeve, direktor. • zbirka elektronskih mesečnih poročil o uspehu se hrani na računalniku v poslovnih prostorih podjetja v računovodski službi. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani z alarmom, v delovnem času pa so prostori varovani s prisotnostjo zaposlenih. Dostop do prostorov imajo vsi zaposleni. Dostop v računalnik je zavarovan s sistemom gesel. Dostop do podatkov imajo računovodja, pomočnik direktorja za splošne in kadrovske zadeve, tajnica ter direktor družbe, • pisna zbirka izdanih računov se hrani v varovanih prostorih arhiva računovodske službe, v arhivu poslovodje. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani z alarmom, v delovnem času pa so prostori varovani s prisotnostjo zaposlenih. Dostop do prostorov imajo vsi zaposleni. Dostop do podatkov imajo vsi zaposleni v trgovini, računovodja, direktor, poslovodja, • zbirka podatkov z bančnih izpiskov (izpis izplačil zaposlenim in članom) se nahaja v pisni obliki v pisarni kadrovske službe. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani z alarmom vstopa v poslovne prostore, v delovnem času pa so prostori varovani s prisotnostjo zaposlenih. Dostop do prostorov imajo vsi zaposleni. Dostop do podatkov imajo računovodja, pomočnik direktorja za splošne in kadrovske zadeve in direktor. • postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca podatkov o pogodbenih sodelavcih (o avtorskih in podjemnih pogodbah)

 • Pravna podlaga (neobvezno): • vzpostavitev in vodenje zbirke: 2. odst. 10. člena (obdelava osebnih podatkov posameznikov, ki so z zasebnim sektorjem sklenili pogodbo in je obdelava osebnih podatkov potrebna in primerna za sklenitev pogodbe ali z
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, ki za upravljavca opravljajo dela oziroma dobavljajo storitve na podlagi avtorskih, podjemnih in drugih pogodb (razen pogodbe o zaposlitvi).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz avtorskih, podjemnih in drugih pogodb, • vodenje evidence plačanih akontacij za dohodnino, • obveščanje fizičnih oseb o plačanih akontacijah za dohodnino.
 • Rok hrambe (neobvezno): • avtorske pogodbe: 70 let po s
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): • ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 86/04, 113/2005).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime, priimek avtorja, naslov, davčna številka, EMŠO, št. osebnega računa, naziv banke, predmet pogodbe oz. vrsta opravljenega dela, bruto in neto znesek (višina avtorskega honorarja, razlika (akontacija dohodnine, ki se nakaže na DURS), datum in kraj sklenitve pogodbe, podpisa obeh strank pogodbe.
 • Uporabniki zbirke: • Davčna uprava RS, • Zavod RS za zaposlovanje, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • zbirka originalov oz. izvodov pogodb se nahaja v poslovnih prostorih podjetja v računovodski službi. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani z alarmom, v delovnem času pa so prostori varovani s prisotnostjo zaposlenih. Dostop do prostorov imajo vsi zaposleni, dostop do podatkov pa le računovodja in direktor. • elektronska zbirka podatkov računovodskega programa Pantheon se nahaja v varovanih prostorih strežniške sobe podjetja. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani z alarmom, v delovnem času pa so prostori varovani s prisotnostjo zaposlenih. Dostop do prostorov imajo vsi zaposleni v podjetju. Dostop v aplikacijo je zavarovan s sistemom gesel, dostop do podatkov imajo računovodja, pomočnik direktorja za splošne in kadrovske zadeve, direktor. • zbirka spominskih medijev za varnostno kopiranje se nahaja v poslovnih prostorih podjetja v strežniški sobi. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani z alarmom, v delovnem času pa so prostori varovani s prisotnostjo zaposlenih. Dostop do prostorov imajo zaposleni v podjetju. Dostop do podatkov imajo računovodja, pomočnik direktorja za splošne in kadrovske zadeve, direktor. • zbirka najav potreb po delu in obvestila ZRSZ o sklenitvah pogodb ter poročila o opravljenem delu, se nahajajo v zaklenjeni omari v varovanih prostorih kadrovske službe. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani z alarmom, v delovnem času pa so prostori varovani s prisotnostjo zaposlenih. Dostop do prostorov imajo zaposleni v podjetju. Dostop do podatkov imata pomočnik direktorja za splošne in kadrovske zadeve in direktor. • zbirka podatkov o izplačilih (bančni izpiski) se nahaja v varovanih prostorih kadrovske službe in računovodske službe. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani z alarmom, v delovnem času pa so prostori varovani s prisotnostjo zaposlenih. Dostop do prostorov imajo zaposleni v podjetju. Dostop do podatkov imajo računovodja, pomočnik direktorja za splošne in kadrovske zadeve in direktor.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidenca podatkov o osebah, ki opravljajo delo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom

 • Pravna podlaga (neobvezno): • vodenje evidenc: začasna in občasna dela dijakov in študentov - 216. člen Zakona o delovnih razmerjih (ZDR, Ur. l. RS, št. 42/02, 79/06, 79/06), 5. in 6. člen Pravilnika o pogojih za opravlj
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • osebe, ki opravljajo delo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz naslova dela na podlagi napotnice, • zdravstveno zavarovanje dijaka oziroma študenta, • izdelava kadrovskega poročila, • spremljanje dela študentov.
 • Rok hrambe (neobvezno): • čas opravljanja dela na podlagi napotnice pooblaščene organizacije oz. še 5 let od
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): • ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki na napotnici: naziv oziroma ime agencije z navedbo podružnice oziroma organizacijske enote, kjer se izdaja napotnica, številka napotnice, naziv naročnika, ime, priimek, rojstni datum, številka osebnega dokumenta in naslov stalnega ali začasnega prebivališča napotene osebe, naziv izobraževalne organizacije, vrsta dela, ki ga bo opravljala napotena oseba, datum pričetka in končanja dela, rok plačila računa, št. opravljenih ur, urna postavka, rok nakazila prejemka, datum in kraj izdaje napotnice, leto vpisa, letnik, semester, status, redni/izredni. • dodatni kontaktni podatki študentov: telefonska številka, • dodatni podatki o delu študentov (za namene kadrovskega poročila): ime, priimek, vrsta dela, število ur, cena/ uro, izplačilo v EUR neto.
 • Uporabniki zbirke: • ZZZS, • Davčna uprava RS, • Študentski servisi, • poslovne banke, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • pisni arhiv računovodske dokumentacije v zvezi s študentskim delom se nahaja v službi računovodstva v poslovnih prostorih podjetja v zaklenjenih omarah. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani z alarmom, v delovnem času pa so prostori varovani s prisotnostjo zaposlenih. Dostop do prostorov imajo vsi zaposleni. Dostop do podatkov imajo računovodja, pomočnik direktorja za splošne in kadrovske zadeve in direktor družbe. • elektronska zbirka podatkov računovodskega programa Pantheon se nahaja v varovanih prostorih strežniške sobe podjetja. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani z alarmom, v delovnem času pa so prostori varovani s prisotnostjo zaposlenih. Dostop do prostorov imajo vsi zaposleni v podjetju. Dostop v aplikacijo je zavarovan s sistemom gesel, dostop do podatkov imajo računovodja, pomočnik direktorja za splošne in kadrovske zadeve, direktor. • zbirka spominskih medijev za varnostno kopiranje se nahaja v poslovnih prostorih podjetja v strežniški sobi. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani z alarmom, v delovnem času pa so prostori varovani s prisotnostjo zaposlenih. Dostop do prostorov imajo zaposleni v podjetju. Dostop do podatkov imajo računovodja, pomočnik direktorja za splošne in kadrovske zadeve, direktor. • elektronska zbirka podatkov o študentskem delu (excelova tabela) se nahaja v poslovnih prostorih podjetja, na računalniku pomočnika direktorja za splošne in kadrovske zadeve v kadrovski službi. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani z alarmom vstopa v poslovne prostore, v delovnem času pa so varovani s prisotnostjo zaposlenih. Dostop do prostorov imajo vsi zaposleni. Dostop do podatkov ima pomočnik direktorja za kadrovske in splošne zadeve, direktor. Dostop do podatkov je varovan z geslom na ravni operacijskega sistema. • zbirka podatkov o izplačilih (bančni izpiski) se nahaja v varovanih prostorih kadrovske službe in računovodske službe. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani z alarmom, v delovnem času pa so prostori varovani s prisotnostjo zaposlenih. Dostop do prostorov imajo zaposleni v podjetju. Dostop do podatkov imajo računovodja, pomočnik direktorja za splošne in kadrovske zadeve in direktor. • postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Evidenca podatkov o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): • evidenca o zaposlenih delavcih – 1. odst. 46. člena (zbiranje podatkov), 224.-226. člen (delovna knjižica) Zakona o delovnih razmerjih (ZDR, Ur. l. RS, št. 42 / 02, 79/ 06) ter 1., 6. in 7
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, ki imajo sklenjeno delovno razmerje pri upravljavcu, • nekdanji zaposleni.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz delovnega razmerja po ZDR, • posredovanje podatkov ZPIZ-u, ZZZS-ju, in drugim pooblaščenim uporabnikom, • vodenje obvezne dokumentacije glede delavcev, • statistične analize.
 • Rok hrambe (neobvezno): • trajna hramba na podlagi 14. člena Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV, Ur.l. RS, št. 40/2006).
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): • ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz pogodbe o zaposlitvi: ime in priimek, datum rojstva, naslov stalnega ali začasnega bivališča, poštna številka in pošta, poklic, EMŠO, davčna številka, datum nastopa dela, trajanje delovnega razmerja, delovno mesto, št. osebnega računa, banka, pri kateri je osebni račun odprt, znesek bruto plače, • podatki z obrazcev M-1 in M-2: vrsta prijave - zaradi sklenitve delovnega razmerja ali zaradi spremembe RŠZ oz. delovnega časa, ime in sedež zavezanca za prispevek, matična števila PRS, registrska številka zavezanca (ZZZS jo določi ob prijavi), šifra dejavnosti, registrska št. prij. potrebe po delavcu, EMŠO, državljanstvo-slovensko (tujci se morajo za prijavo osebno zglasiti na ZZZS), priimek, ime, (stalno prebivališče - ulica s hišno številko, številka in kraj pošte, šifra in naziv občine, država), (začasno prebivališče - ulica s hišno številko, številka in kraj pošte, šifra in naziv občine, država), iztek veljavnosti začasnega prebivališča v RS (dan, mesec, leto), podlaga zavarovanja, datum pričetka (dan, mesec, leto), vzrok prenehanja, datum prenehanja (dan, mesec, leto), datum ter kraj prijave in odjave, delovni/ zavarovalni čas (ur na teden), delovno razmerje, št. delovnega dovoljenja, datum izteka zav. pogojev/ del. dovoljenja (dan, mesec, leto), izmensko delo, šolska izobrazba (končana šola), naziv poklicne / strokovne izobrazbe, stopnja šolske izobrazbe, stopnja strokovne usposobljenosti, stopnja strokovne izobrazbe, naziv delovnega mesta, opis dela, poklic, ki ga opravlja, poslan v državo, prostovoljno pokojninsko zavarovanje, vrsta invalidnosti, opomba, kraj in datum vložitve prijave, vložnik ter datum prejema obrazca in oseba ZZZS, ki je obrazec prejela, • podatki z obrazca M-3: ime in sedež zavezanca za prispevek, matična števila PRS, registrska številka zavezanca, šifra dejavnosti, registrska št. prij. potrebe po delavcu, vzrok spremembe, datum spremembe (dan, mesec, leto), EMŠO, državljanstvo, priimek, ime, (stalno prebivališče - ulica s hišno številko, številka in kraj pošte, šifra in naziv občine, država), (začasno prebivališče - ulica s hišno številko, številka in kraj pošte, šifra in naziv občine, država), iztek veljavnosti začasnega prebivališča v RS (dan, mesec, leto), podlaga zavarovanja, datum pričetka (dan, mesec, leto), delovni / zavarovalni čas (ur na teden), delovno razmerje, št. delovnega dovoljenja, datum izteka zav. pogojev / del. dovoljenja (dan, mesec, leto), izmensko delo, šolska izobrazba (končana šola), naziv poklicne / strokovne izobrazbe, stopnja šolske izobrazbe, stopnja strokovne usposobljenosti, stopnja strokovne izobrazbe, naziv delovnega mesta, opis dela, poklic, ki ga opravlja, poslan v državo, prostovoljno pokojninsko zavarovanje, vrsta invalidnosti, opomba, kraj in datum vložitve spremembe, vložnik, datum prejema in oseba ZZZS, ki je obrazec prejela, • podatki s kadrovskega vprašalnika: ime in priimek, datum rojstva, telefon / gsm, končane šole, nedokončane šole, formalna izobrazba, dodatna strokovna izobrazba, dosedanje delovne izkušnje, cilji v prihodnjih 3 letih, šport in prosti čas, pričakovanja od nove službe, pričakovana plača (neto), vaše dobre lastnosti, vaše slabe lastnosti, zakaj bi zaposlili prav vas, • podatki iz delovne knjižice: očetovo / materino ime, serijska in registrska številka delovne knjižice, kraj in datum izdaje delovne knjižice, EMŠO, ime, priimek, dan, mesec in leto rojstva, kraj, upravna enota in država rojstva, državljanstvo, podatki o izobraževanju, strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju, podatki o delovnem razmerju (ime in sedež organizacije oziroma delodajalca, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, trajanje zaposlitve (leto, meseci, dnevi), opombe, podpis in pečat), podatki o opravljanju samostojne dejavnosti z osebnim delom oziroma z osebnim delom in sredstvi, ki so lastnina občanov (dejavnost, od, do, podpis in pečat), podatki o času nezaposlenosti, ki se všteva v zavarovalno dobo (čas nezaposlenosti (od, do), trajanje (leta, meseci, dnevi), podpis in pečat), podatki o zavarovalni dobi in zavarovalni dobi s povečanjem, pridobljeni do izdaje nove delovne knjižice (temelj za vpis, zavarovalna doba in zavarovalna doba s povečanjem (leta, meseci, dnevi), podpis in pečat), podatki o priznani posebni dobi (temelj za vpis, vrsta posebne dobe, trajanje (leta, meseci, dnevi), podpis in pečat), naknadno priznana zavarovalna doba (temelj za vpis, trajanje (leta, meseci, dnevi), podpis in pečat), pravice pridobljene iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (osebna številka zavarovanca, temelj za vpis, vrsta pravice, podpis in pečat), opombe, • podatki z osebne izkaznice ali potnega lista (fotokopija): fotografija, št. osebne izkaznice / potnega lista, datum in kraj izdaje, veljavnost, ime, priimek, naslov, EMŠO, spol, državljanstvo, podpis, pri osebni pa tudi zadnjo stran, kjer je naslov - napisati podatke, • potrdilo o izobrazbi (o dokončani izobrazbi): ime, priimek, rojstni datum, kraj, občina, država, šolsko leto, uspešnost, ocena, vrsta in naziv programa, smer, številka diplome, datum dokončanja študijskega programa, kraj izdaje potrdila, • podatki iz matične knjige za otroke zaposlenih (rojstni listi): priimek in ime otroka, spol, dan, mesec, leto, ura rojstva, kraj rojstva, državljanstvo, EMŠO, ime in priimek staršev, za mater tudi dekliški priimek, datum in kraj rojstva staršev, državljanstvo staršev, stalno prebivališče, naslov staršev, • podatki o delovnem razmerju pri prejšnjem delodajalcu: podatki o dopustu in izplačanem regresu, • podatki z bančne kartice (fotokopija): št. TRR, banka, veljavnost, ime, priimek, • podatki z vozniškega dovoljenja (za tiste, katerih delo vključuje vožnjo): priimek, ime, datum rojstva, EMŠO, kraj rojstva, kraj stalnega prebivališča, dovoljenje izdal, datum izdaje, fotografija imetnika, serijska številka, podpis imetnika, kategorija vozil, datum veljavnosti, omejitve, • podatki z obrazca za oceno poskusnega dela: ime, priimek, rojstni datum, naslov, delovno mesto, datum od kdaj do kdaj je bilo spremljano poskusno delo, ocena (uspešno/ neuspešno), obrazložitev ocene.
 • Uporabniki zbirke: • ZPIZ, ZZZS, ZRSZ, Inšpektorat za delo, Centri za socialno delo, • Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, • Zavod za varstvo pri delu, • Zavod RS za zaposlovanje, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • personalne mape in ostala dokumentacija, vezana na delovno razmerje se nahaja v poslovnih prostorih podjetja v zaklenjenih omarah kadrovske službe. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani z alarmom, v delovnem času pa so prostori varovani s prisotnostjo zaposlenih. Dostop do prostorov imajo vsi zaposleni v podjetju, dostop do podatkov imajo računovodja, pomočnik direktorja za splošne in kadrovske zadeve in direktor družbe. • elektronska zbirka podatkov računovodskega programa Pantheon se nahaja v varovanih prostorih strežniške sobe podjetja. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani z alarmom, v delovnem času pa so prostori varovani s prisotnostjo zaposlenih. Dostop do prostorov imajo vsi zaposleni v podjetju. Dostop v aplikacijo je zavarovan s sistemom gesel, dostop do podatkov imajo računovodja, pomočnik direktorja za splošne in kadrovske zadeve, direktor. • zbirka spominskih medijev za varnostno kopiranje se nahaja v poslovnih prostorih podjetja v strežniški sobi. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani z alarmom, v delovnem času pa so prostori varovani s prisotnostjo zaposlenih. Dostop do prostorov imajo zaposleni v podjetju. Dostop do podatkov imajo računovodja, pomočnik direktorja za splošne in kadrovske zadeve, direktor. • elektronska zbirka podatkov o zaposlenih - izraba delovnega časa, pogodbe v elektronski obliki, opravljena usposabljanja za varno delo, podatki o zdravniških pregledih, avtorske pogodbe, kadrovska poročila, letni dopust, nadurno delo, obvestila neizbranim kandidatom, potni stroški, razporedi delovnega časa, študentsko delo (excelova tabela in wordove datoteke) se nahaja v varovanih prostorih na računalniku pomočnika direktorja za splošne in kadrovske zadeve v pisarni kadrovske službe. Dostop do prostorov imajo vsi zaposleni, dostop do podatkov ima pomočnik direktorja za splošne in kadrovske zadeve, direktor. Podatki so zaščiteni z geslom na ravni operacijskega sistema. • pisna zbirka podatkov o razporedu delovnega časa se nahaja v poslovnih prostorih podjetja v računovodski službi v arhivu poslovodje. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani z alarmom, v delovnem času pa so prostori varovani s prisotnostjo zaposlenih. Dostop do prostorov imajo vsi zaposleni, dostop do podatkov pa le poslovodja in direktor. • elektronska zbirka podatkov o razporedu delovnega časa se nahaja na računalniku v prostorih računovodstva in poslovodje. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani z alarmom, v delovnem času pa so prostori varovani s prisotnostjo zaposlenih. Dostop do prostorov imajo vsi zaposleni, dostop do podatkov na računalniku pa le poslovodja in direktor. Dostop do podatkov je zaščiten z geslom na ravni operacijskega sistema. • postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Evidenca podatkov o uporabi telefona, mobitela, avtomobila oz. drugih sredstev danih v uporabo

 • Pravna podlaga (neobvezno): • vzpostavitev in vodenje zbirke: nadzor delodajalca nad izvajanjem delovnih o
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • zaposleni, katerim je bila dana pravica uporabljati sredstva dana v uporabo (tudi v zasebne namene).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • evidenca za interno uporabo, da se ve komu so bila sredstva predana in kdo jih mora (ob PDR) vrniti.
 • Rok hrambe (neobvezno): • podatki o prevzemu v uporabo: čas, ko je oprema dana v uporabo
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): • ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 86/04, 113/2005).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • Zapisnik o izročitvi sredstev v uporabo / vrnitvi sredstev iz uporabe: ime in priimek delavca, rojstni datum, naslov, delovno mesto delavca, seznam sredstev danih v uporabo, datum izročitve, podpis prejemnika, datum vrnitve, podpis prejemnika.
 • Uporabniki zbirke: • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • pisni zapisnik se hrani v kadrovskem arhivu kadrovske službe skupaj s pogodbami o zaposlitvi in ostalo dokumentacijo za posameznega delavca. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani z alarmom, v delovnem času pa so varovani s prisotnostjo zaposlenih. Dostop do prostorov imajo vsi zaposleni. Dostop do podatkov imata pomočnik direktorja za splošne in kadrovske zadeve in direktor. • Postopek varovanja je podrobneje opisan v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. Evidenca podatkov o izpolnjevanju zahtev prodajalcev po HACCP standardu

 • Pravna podlaga (neobvezno): • pridobivanje in druga obdelava podatkov: 2. člen Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (ZZUZIS, Ur. l
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • zaposleni v trgovini in skladišču, • študenti, ki so najeti za pomoč pri prodaji.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • izpolnjevanje zakonskih obveznosti, • izpolnjevanje higienskih zahtev.
 • Rok hrambe (neobvezno): • trajno (14. člen Pravilnika o zdravstvenih zahtevah za osebe, ki pri delu v proizvodnji in prometu z živili prihajajo v stik z živili (Ur. l. RS, št. 82/2003)).
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): • ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • individualna izjava o bolezenskih znakih: ime in priimek, naslov bivališča, delovno mesto, opis bolezenskih znakov - bolezenski znak (bruhanje, driska, zlatenica, gnojne spremembe na koži, ob nohtih, očesni ječmen, gnojne rane, izcedek iz oči, ušes, nosu, bivanje v tujini, driska in/ali bruhanje v družini, datum pojava), dodatna obrazložitev težave, podpis osebe in datum, napoten na zdravniški pregled (da, ne), podpis odgovorne osebe in datum. • soglasje osebe k obveznosti prijavljanja bolezni, ki se lahko prenašajo z delom: ime in priimek delavca, podpis osebe in datum.
 • Uporabniki zbirke: • zdravstveni inšpektor, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • pisni arhiv originalne dokumentacije v zvezi z HACCP standardom se nahaja v pisarni kadrovske službe v zaklenjeni omari. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani z alarmom, v delovnem času pa so prostori varovani s prisotnostjo zaposlenih. Dostop do prostorov imajo vsi zaposleni. Dostop do podatkov imata pomočnik direktorja za splošne in kadrovske zadeve ter direktor družbe. • postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. Evidenca podatkov o članih mreže Calivita International

 • Pravna podlaga (neobvezno): • pridobivanje osebnih podatkov: izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz pogodbenega ra
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • člani mreže CaliVita International
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • učinkovito izvajanje sklenjene pogodbe (izplačila, nakazila bonusov,
 • Rok hrambe (neobvezno): • podatki se lahko hranijo do preteka zastaralnih rokov v zvezi z zahtevki iz pogodbe (5 let po prenehanju veljavnosti pogodbe – splošni zastaralni rok po 346. členu Obligacijskega zakonika, OZ-UPB1, Ur. l. RS, št. 97/2007).
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): • ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • prosilec, soprosilec: proizvod včlanitve, naziv, ime, priimek, EMŠO, davčna številka, spol, rojstni datum, članska številka, datum prijavnice/pogodbe, lastnoročni podpis prosilca, soprosilca, sponzorja, • kontaktni podatki: naslov, poštna številka in kraj, država, telefonska številka, številka faksa, e-poštni naslov, • finančni podatki: naziv banke, zavezanec za DDV, številka računa in kartice, poštna številka in kraj banke, naslov banke • podatki o sponzorju: ime in priimek, članska številka
 • Uporabniki zbirke: • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • elektronska zbirka bonusnih poročil (poročil o uspehu za izplačilo bonusa) se nahaja na strežniku v varovanih prostorih strežniške sobe. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani z alarmom, v delovnem času pa so prostori varovani s prisotnostjo zaposlenih. Dostop do prostorov imajo vsi zaposleni v podjetju. Dostop v aplikacijo je zavarovan s sistemom gesel, dostop do podatkov imajo računovodja, pomočnik direktorja za splošne in kadrovske zadeve, direktor. • elektronska zbirka podatkov (excelova tabela) se nahaja na mrežnem disku strežnika v varovanih prostorih strežniške sobe. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani z alarmom, v delovnem času pa so prostori varovani s prisotnostjo zaposlenih. Dostop do prostorov imajo vsi zaposleni v podjetju. Dostop do podatkov imajo pomočnik direktorja za splošne in kadrovske zadeve, računovodja, direktor. • elektronska zbirka podatkov računovodskega programa Pantheon se nahaja v varovanih prostorih strežniške sobe podjetja. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani z alarmom, v delovnem času pa so prostori varovani s prisotnostjo zaposlenih. Dostop do prostorov imajo vsi zaposleni v podjetju. Dostop v aplikacijo je zavarovan s sistemom gesel, dostop do podatkov imajo računovodja, pomočnik direktorja za splošne in kadrovske zadeve, poslovodja, direktor. • zbirka spominskih medijev za varnostno kopiranje se nahaja v poslovnih prostorih podjetja v strežniški sobi. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani z alarmom, v delovnem času pa so prostori varovani s prisotnostjo zaposlenih. Dostop do prostorov imajo zaposleni v podjetju. Dostop do podatkov imajo računovodja, pomočnik direktorja za splošne in kadrovske zadeve, direktor. • zbirka podatkov o izplačilih (bančni izpiski) se nahaja v varovanih prostorih kadrovske službe in računovodske službe. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani z alarmom, v delovnem času pa so prostori varovani s prisotnostjo zaposlenih. Dostop do prostorov imajo zaposleni v podjetju. Dostop do podatkov imajo računovodja, pomočnik direktorja za splošne in kadrovske zadeve in direktor. • elektronska zbirka podatkov programa »Global Sale« se nahaja v varovanih poslovnih prostorih podjetja. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani z alarmom, v delovnem času pa so prostori varovani s prisotnostjo zaposlenih. Dostop do podatkov imajo vsi zaposleni v podjetju. Dostop v aplikacijo je zavarovan s sistemom gesel, dostop do podatkov pa imajo vsi zaposleni v podjetju. • postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. Evidenca podatkov o plačanih bonusih fizičnim osebam

 • Pravna podlaga (neobvezno): • pridobivanje podatkov: izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz pogodbenega razmerja na podlagi 2. odst. 10. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur. l. RS, št. 94/2007). Splošna pravila sodelovanja v mreži Cali
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • člani mreže Calivite International, ki so fizične osebe in se jim izplačujejo bonusi, glede na uspeh pri prodaji izdelkov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz pogodbe, • prijava dohodninske napovedi (fizične osebe).
 • Rok hrambe (neobvezno): • podatki se hranijo 10 let po poteku leta, v katerem so bili uporabljeni za davčne namene po 85. in 86. členu Zakona o DDV (ZDDV-1, Ur. l. RS, št. 117/2006).
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): • ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki s poročila o uspehu: ime, priimek, naslov, članska številka, številka sponzorja, bančni račun člana, davčna številka, neto vrednost osebnih nakupov, osebne trgovske točke, skupinske trgovske točke, mesečno doseženi nivo, osebne bonusne točke, skupinske bonusne točke, osebne elit točke, izplačilo na osnovi osebnih TT, elit popust, skupni popust, bonusno izplačilo, palm manager, stability bonus, skupno mesečno izplačilo, direktno sponzorirani člani (članska številka, ime, priimek, osebne BT, osebne TT, skupinske BT, skupinske TT, nivo), • podatki s sponzorkse liste (hierarhija včlanitev): članska številka člana, članska številka njegovega sponzorja, ime in priimek člana, naslov člana, poštna številka, pošta, telefonska številka stacionarnega telefona, datum včlanitve, osebne bonusne točke, skupinske bonusne točke, osebne trgovske točke, skupinske trgovske točke, št. izdanih faktur v tekočem mesecu, število vseh članov, število novih članov, datum veljavnosti članstva, kumulativne bonusne točke, elit bonusne točke, št. novih članov v mesecu, elektronski naslov člana, telefonska številka mobilnega telefona, • podatki z obračuna dohodkov za rezidenta RS (dohodnina) – posredovani članu: datum izpisa, naziv izplačevalca, naslov izplačevalca, obdobje, davčna številka, ime in priimek rezidenta, naslov, poštna številka in pošta, vrsta dohodka (oznaka in opis, dohodek, normirani stroški, prispevki za socialno varnost, akontacija dohodnine, odbitek davka plačanega v tujini), skupaj, • podatki z obračuna dohodkov – posredovani na DURS: datum izpisa, naziv izplačevalca, naslov izplačevalca, davčna številka izplačevalca, matična številka izplačevalca, obdobje, zaporedna številka, davčna številka člana, ime (prvih 20 znakov), priimek (prvih 20 znakov), oznaka zavarovanja, vrsta dohodka (oznaka in opis, dohodek, normirani stroški, prispevki za socialno varnost, akontacija dohodnine).
 • Uporabniki zbirke: • Davčna uprava RS, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • elektronska zbirka podatkov računovodskega programa Pantheon se nahaja v varovanih prostorih strežniške sobe podjetja. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani z alarmom, v delovnem času pa so prostori varovani s prisotnostjo zaposlenih. Dostop do prostorov imajo vsi zaposleni v podjetju. Dostop v aplikacijo je zavarovan s sistemom gesel, dostop do podatkov imajo računovodja, pomočnik direktorja za splošne in kadrovske zadeve, direktor. • zbirka spominskih medijev za varnostno kopiranje se nahaja v poslovnih prostorih podjetja v strežniški sobi. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani z alarmom, v delovnem času pa so prostori varovani s prisotnostjo zaposlenih. Dostop do prostorov imajo zaposleni v podjetju. Dostop do podatkov imajo računovodja, pomočnik direktorja za splošne in kadrovske zadeve, direktor. • pisni seznam prejemnikov bonusov se nahaja v pisnem arhivu računovodske dokumentacije, ki se nahaja v poslovnih prostorih podjetja v računovodski službi. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani z alarmom, v delovnem času pa so prostori varovani s prisotnostjo zaposlenih. Dostop do prostorov imajo vsi zaposleni. Dostop do podatkov imajo računovodja, pomočnik za splošne in kadrovske zadeve in direktor družbe. • elektronski seznam prejemnikov sponzorskih list se nahaja v računalniškem arhivu, v tajništvu podjetja, na računalniku tajništva. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani z alarmom, v delovnem času pa so prostori varovani s prisotnostjo zaposlenih. Dostop do prostorov imajo vsi zaposleni. Dostop do podatkov imajo pomočnik za splošne in kadrovske zadeve, direktor družbe ter informatiki Calivite International, ki pripravijo in operirajo z bazo. • postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

17. Evidenca podatkov o nagrajencih in sodelujočih v nagradnih igrah, drugih dogodkih in promocijskih akcijah

 • Pravna podlaga (neobvezno): • vzpostavitev in vodenje zbirke: soglasje oz. privolitev posameznikov, ki so vključeni v nagradne igre po 1. odstavku 10. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1,
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • sodelujoči in nagrajenci v nagradnih igrah in promocijskih akcijah ter drugih dogodkih, ki jih organizira upravljavec.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • organizacija in izvedba nagradnih iger in drugih promocijskih dogodkov upravljavca, • žrebanje nagraj
 • Rok hrambe (neobvezno): • sodelujoči: do zaključka nagradne igre oz. do preklica soglasja posameznega sodelujočega,
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): • ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime, priimek, naslov, kraj in poštna številka, telefonska številka, gsm številka, članska številka; za nagrajence dodatno še davčna številka, vrednost nagrade, vsebina nagrade.
 • Uporabniki zbirke: • Davčna uprava RS, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zbirka podatkov o sodelujočih (nagradni kuponi, letaki) se do žreba hranijo v žrebalnem bobnu, nato pa se vsi podatki, razen podatkov o nagrajencih ponavadi še isti dan uničijo. Žrebalni boben je vselej postavljen na nadzorovanem mestu, dostop do njegove vsebine pa je onemogočen s tehničnimi sredstvi zaščite. Dostop do podatkov imata pomočnik direktorja za mrežni marketing, direktor družbe. • zbirka podatkov o nagrajencih se hrani v varovanih prostorih službe za marketing. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani z alarmom, v delovnem času pa so prostori varovani s prisotnostjo zaposlenih. Dostop do prostorov imajo vsi zaposleni v podjetju. Dostop do podatkov imajo pomočnik direktorja za mrežni marketing, računovodja, direktor družbe. • postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

18. Evidenca podatkov uporabnikov spletne trgovine

 • Pravna podlaga (neobvezno): • vzpostavitev in vodenje
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • člani mreže Calivita International
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • uveljavljanje pravic in obveznosti iz pogodbe oz. iz splošnih pogojev poslovanja
 • Rok hrambe (neobvezno): • obvezni podatki, povezani s spletnim nakupom se hranijo do poteka splošnih zastaralnih rokov v zvezi s pravicami in obveznostmi podjetja Califit d.o.o. do kupcev v spletni trgovini (5 letni splošni zastaralni rok po 346. čl. OZ),
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): • ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur. l. RS, št. 94/2007)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime, priimek, uporabniško ime, geslo, članska številka, naslov, komu se pošilja (ime, priimek, naslov), izdelek, način plačila.
 • Uporabniki zbirke: • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • podatki o kupcih v spletni trgovini se hranijo v varovanih prostorih strežniške sobe na poštnem strežniku - opravljen nakup se zabeleži in se podatki o tem prek e-pošte posredujejo v trgovino. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani z alarmom, v delovnem času pa so prostori varovani s prisotnostjo zaposlenih. Dostop do prostorov imajo vsi zaposleni v podjetju. Dostop do podatkov imajo zaposleni v trgovini, direktor. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam