Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: AGENCIJA ZA JAVNI NADZOR NAD REVIDIRANJEM
Sedež ali naslov: GLINŠKA ULICA 3,
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 3476278000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o plačah

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: uslužbenci Agencije in nekdanji uslužbenci Agencije
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za zagotavljanje pravic iz delovnega razmerja, za statistična raziskovanja, za druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, za katerega veljajo podatki
 • Rok hrambe (neobvezno): podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): omejitev ni.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Splošni podatki: ime in priimek, EMŠO, davčna številka, datum in kraj rojstva, stalno oziroma začasno prebivališče (naslov), državljanstvo, poklic, strokovna izobrazba, delovno mesto, zavarovalna doba do zaposlitve v Agenciji in pri Agenciji kot delodajalcu, zaposlitev za določen oziroma nedoločen čas, invalid, ime drugega delodajalca, če je to dopolnilno delo kot postranska dejavnostjo, datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, razporeditveni plačilni razred uslužbenca, številka osebnega računa pri banki, identifikacijska številka člana Zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada za javne uslužbence, premijski razred in znesek premije člana. Podatki v zvezi s plačami in drugimi prejemki iz delovnega razmerja: Podatki o delovnem času uslužbenca in o izrabi delovnega časa: • možno število delovnih ur s polnim delovnim časom in z delovnim časom, krajšim od polnega; • opravljene delovne ure s polnim delovnim časom in z delovnim časom, krajšim od polnega, ločeno po razlogih; • neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, ločeno po namenih; • neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih izplačevalcev, ločeno po namenih; • neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače; • ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa. Podatki o plači uslužbenca: • plača uslužbenca, ločeno za poln delovni čas, za delovni čas, krajši od polnega, oziroma za delovni čas, daljši od polnega delovnega časa, in vsi elementi za obračun plače; • nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, ločeno za zadržanost, za začasno nezmožnost in za druge primere; • nadomestilo plače v breme drugih izplačevalcev; • prejemki uslužbenca za solidarnostno pomoč, jubilejne nagrade, regres za letni dopust ipd.; • odtegljaji od plače
 • Uporabniki zbirke: • Agencija; • računovodski servis, ki po pogodbi vodi računovodstvo za Agencijo; • Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije; • Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije; • Davčna uprava Republike Slovenije; • banke, pri katerih imajo uslužbenci odprte osebne račune; • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • poslovni prostori Agencije so varovani s sistemom tehničnega (protivlomnega in protipožarnega) varovanja, ob delavnikih je zagotovljeno fizično varovanje poslovnih prostorov za čas, ko so v njih uslužbenci Agencije oziroma osebe čistilnega servisa; • zbirka osebnih podatkov se vodi v elektronski obliki in v papirni obliki; dostop do dela zbirke v elektronski obliki imajo samo uslužbenci, ki imajo za ta namen dodeljeno uporabniško ime, podatki pa so jim dostopni ob prijavi v sistem z uporabniškim imenom in geslom, vsaka prijava v sistem se evidentira; del zbirke osebnih podatkov, zapisane na papirju, se hrani v ognjevarni omari, fizični dostop je dovoljen samo uslužbencem, ki delajo s podatki v okviru svojih delovnih nalog.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in z javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o uslužbencih Agencije za javni nadzor nad revidiranjem

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: uslužbenci Agencije in nekdanji uslužbenci Agencije
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za zagotavljanje pravic iz delovnega razmerja, za druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, za katerega veljajo podatki
 • Rok hrambe (neobvezno): podatki se hranijo trajno, razen podatkov o ugotavljanju disciplinske odgovornosti, ki se hranijo v skladu s posebnimi predpisi
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): omejitev ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek, EMŠO, davčna številka, datum in kraj rojstva, stalno oziroma začasno prebivališče (naslov), državljanstvo, poklic, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost za opravljanje določenih nalog, delovno mesto, zavarovalna doba do zaposlitve v Agenciji in pri Agenciji kot delodajalcu, zaposlitev za določen oziroma nedoločen čas, invalid ali upokojenec, ime drugega delodajalca, če je to dopolnilno delo kot postranska dejavnost, datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi in razlog prenehanja, razporeditveni plačilni razred uslužbenca, številka osebnega računa pri banki, identifikacijska številka člana Zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada za javne uslužbence, premijski razred in znesek premije člana; • podatki o izobraževanju in strokovnem izpopolnjevanju uslužbencev; • podatki o preventivnih zdravstvenih pregledih uslužbencev v skladu z izjavami o varnosti z oceno tveganja; • podatki o poškodbah pri delu, o delovnih nezgodah in o poklicnih boleznih ter o njihovih vzrokih; • podatki o disciplinski odgovornosti uslužbencev (vrsta kršitve delovne obveznosti in vrsta izrečene disciplinske sankcije).
 • Uporabniki zbirke: • Agencija; • Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije; • Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije; • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • poslovni prostori Agencije so varovani s sistemom tehničnega (protivlomnega in protipožarnega) varovanja, ob delavnikih je zagotovljeno fizično varovanje poslovnih prostorov za čas, ko so v njih uslužbenci Agencije oziroma osebe čistilnega servisa; • zbirka osebnih podatkov se vodi v elektronski obliki in v papirni obliki; dostop do dela zbirke v elektronski obliki imajo samo uslužbenci, ki imajo za ta namen dodeljeno uporabniško ime, podatki pa so jim dostopni ob prijavi v sistem z uporabniškim imenom in geslom, vsaka prijava v sistem se evidentira; del zbirke osebnih podatkov, zapisane na papirju, se hrani v ognjevarni omari, fizični dostop je dovoljen samo uslužbencem, ki delajo s podatki v okviru svojih delovnih nalog.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in z javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca družinskih članov uslužbencev Agencije za javni nadzor nad revidiranjem

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: družinski člani, ki so zdravstveno zavarovani po uslužbencih Agencije ali jih uslužbenci Agencije uveljavljajo kot olajšavo pri odmeri dohodnine.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za zagotavljanje pravic iz zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja ali iz uveljavljanja olajšave pri odmeri dohodnine.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): omejitev ni.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Vrste osebnih podatkov v zbirki podatkov: ime in priimek, EMŠO, davčna številka, datum in kraj rojstva, stalno oziroma začasno prebivališče (naslov), državljanstvo.
 • Uporabniki zbirke: • Agencija; • računovodski servis, ki po pogodbi vodi računovodstvo za Agencijo; • Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije; • Davčna uprava Republike Slovenije; • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • poslovni prostori Agencije so varovani s sistemom tehničnega (protivlomnega in protipožarnega) varovanja, ob delavnikih je zagotovljeno fizično varovanje poslovnih prostorov za čas, ko so v njih uslužbenci Agencije oziroma osebe čistilnega servisa; • zbirka osebnih podatkov se vodi v elektronski obliki in v papirni obliki; dostop do dela zbirke v elektronski obliki imajo samo uslužbenci, ki imajo za ta namen dodeljeno uporabniško ime, podatki pa so jim dostopni ob prijavi v sistem z uporabniškim imenom in geslom, vsaka prijava v sistem se evidentira; del zbirke osebnih podatkov, zapisane na papirju, se hrani v ognjevarni omari, fizični dostop je dovoljen samo uslužbencem, ki delajo s podatki v okviru svojih delovnih nalog.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in z javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca fizičnih oseb, ki opravljajo dela v Agencija za javni nadzor nad revidiranjem pogodbeno

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, ki opravljajo dela za Age
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti.
 • Rok hrambe (neobvezno): podatki se hranijo deset let od zadnjega izplačila
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): omejitev ni.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, EMŠO, davčna številka, stalno oziroma začasno prebivališče (naslov), številka osebnega računa pri banki, prejemki posameznikov po sklenjenih pogodbah
 • Uporabniki zbirke: • Agencija za javni nadzor nad revidiranjem; • računovodski servis, ki po pogodbi vodi računovodstvo za Agencijo; • organizacije, pooblaščene za opravljanje dejavnosti posredovanja dela dijakom in študentom; • Davčna uprava Republike Slovenije; •na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • poslovni prostori Agencije so varovani s sistemom tehničnega (protivlomnega in protipožarnega) varovanja, ob delavnikih je zagotovljeno fizično varovanje poslovnih prostorov za čas, ko so v njih uslužbenci Agencije oziroma osebe čistilnega servisa; • zbirka osebnih podatkov se vodi v elektronski obliki in v papirni obliki; dostop do dela zbirke v elektronski obliki imajo samo uslužbenci, ki imajo za ta namen dodeljeno uporabniško ime, podatki pa so jim dostopni ob prijavi v sistem z uporabniškim imenom in geslom, vsaka prijava v sistem se evidentira; del zbirke osebnih podatkov, zapisane na papirju, se hrani v ognjevarni omari, fizični dostop je dovoljen samo uslužbencem, ki delajo s podatki v okviru svojih delovnih nalog.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in z javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca članov Strokovnega sveta Agencije za javni nadzor nad revidiranjem

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: člani Strokovnega sveta Agencije
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za izplačevanje sejnin članom Strokovnega sveta Agencije
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): omejitev ni.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, EMŠO, davčna številka, datum rojstva, stalno ali začasno prebivališče (naslov), funkcija, številka osebnega računa pri banki, prejemki sejnin.
 • Uporabniki zbirke: • Agencija za javni nadzor nad revidiranjem; • računovodski servis, ki po pogodbi vodi računovodstvo za Agencijo; • Davčna uprava Republike Slovenije; • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • poslovni prostori Agencije so varovani s sistemom tehničnega (protivlomnega in protipožarnega) varovanja, ob delavnikih je zagotovljeno fizično varovanje poslovnih prostorov za čas, ko so v njih uslužbenci Agencije oziroma osebe čistilnega servisa; • zbirka osebnih podatkov se vodi v elektronski obliki in v papirni obliki; dostop do dela zbirke v elektronski obliki imajo samo uslužbenci, ki imajo za ta namen dodeljeno uporabniško ime, podatki pa so jim dostopni ob prijavi v sistem z uporabniškim imenom in geslom, vsaka prijava v sistem se evidentira; del zbirke osebnih podatkov, zapisane na papirju, se hrani v ognjevarni omari, fizični dostop je dovoljen samo uslužbencem, ki delajo s podatki v okviru svojih delovnih nalog.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in z javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Register revizijskih družb in revizijskih subjektov tretjih držav, Register pooblaščenih revizorjev, Register pooblaščenih ocenjevalcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • pooblaščeni revizorji; • lastniki ali delničarji revizijskih družb; • člani upravnega ali poslovodnega telesa revizijskih družb; • pooblaščeni ocenjevalci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: opravljanje nadzora nad revidiranjem posameznih pooblaščenih revizorjev, revizijskih družb in pooblaščenih ocenjevalcev.
 • Rok hrambe (neobvezno): podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): omejitev ni.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: imena in registracijske številke vseh pooblaščenih revizorjev, ki so zaposleni v posamezni revizijski družbi ali pa so z revizijsko družbo povezani kot partnerji ali kako drugače, imena, priimke in službene naslove vseh lastnikov ali delničarjev revizijskih družb, imena in službene naslove vseh članov upravnega ali poslovodnega telesa revizijskih družb, imena in priimke, naslove in registracijske številke pooblaščenih revizorjev, podatki o revizijski družbi oziroma organizacije, v kateri je posamezen pooblaščeni revizor zaposlen ali s katero je povezan kot partner ali kako drugače, vse ostale registracije pooblaščenega revizorja pri pristojnih organih drugih držav članic in kot revizorja v tretjih državah, vključno z imeni organov za registriranje ter registracijsko številko, če obstaja, datum izdaje dovoljenja za opravljanje nalog revidiranja, izrečene ukrepe nadzora, imena in priimke, naslov in registracijska številka pooblaščenih ocenjevalcev. podatki o organizaciji, v kateri je pooblaščeni ocenjevalec zaposlen ali s katero je kako drugače povezan, registracije oseb pri pristojnih organih drugih držav članic in tretjih držav, vključno z imenom organa za registriranje ter registracijsko številko, če obstaja, datum izdaje dovoljenja za opravljanje nalog ali podelitve strokovnega naziva, izrečene ukrepe nadzora.
 • Uporabniki zbirke: • Agencija za javni nadzor nad revidiranjem; • Slovenski inštitut za revizijo; • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • poslovni prostori Agencije so varovani s sistemom tehničnega (protivlomnega in protipožarnega) varovanja, ob delavnikih je zagotovljeno fizično varovanje poslovnih prostorov za čas, ko so v njih uslužbenci Agencije oziroma osebe čistilnega servisa; • registri so v elektronski; dostop do registrov imajo samo uslužbenci, ki imajo za ta namen dodeljeno uporabniško ime, podatki pa so jim dostopni ob prijavi v sistem z uporabniškim imenom in geslom, vsaka prijava v sistem se evidentira.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in z javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca podatkov o posameznikih, ki so bili obravnavani v postopkih, ki jih določa zakon, ki ureja revidiranje

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: fizične osebe, ki so bile obravnavane v postopkih, ki jih določa zakon, ki ureja revidiranje.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: opravljanje nadzora nad revidiranjem
 • Rok hrambe (neobvezno): podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): omejitev ni.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, EMŠO, davčna številka, prebivališče, registracijske številke pooblaščenih revizorjev, podatki o revizijski družbi oziroma organizacije, v kateri je posamezen pooblaščeni revizor zaposlen ali s katero je povezan kot partner ali kako drugače, vse ostale registracije pooblaščenega revizorja pri pristojnih organih drugih držav članic in kot revizorja v tretjih državah, vključno z imeni organov za registriranje ter registracijsko številko, če obstaja, datum izdaje dovoljenja za opravljanje nalog revidiranja fizične osebe, ki je bila obravnavana v postopkih, ki jih določa zakon, ki ureja revidiranje.
 • Uporabniki zbirke: • uslužbenci Agencije, ki vodijo postopke; • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • poslovni prostori Agencije so varovani s sistemom tehničnega (protivlomnega in protipožarnega) varovanja, ob delavnikih je zagotovljeno fizično varovanje poslovnih prostorov za čas, ko so v njih uslužbenci Agencije oziroma osebe čistilnega servisa; • zbirka osebnih podatkov se vodi v elektronski obliki in v papirni obliki; dostop do dela zbirke v elektronski obliki imajo samo uslužbenci, ki imajo za ta namen dodeljeno uporabniško ime, podatki pa so jim dostopni ob prijavi v sistem z uporabniškim imenom in geslom, vsaka prijava v sistem se evidentira; del zbirke osebnih podatkov, zapisane na papirju, se hrani v ognjevarni omari, fizični dostop je dovoljen samo uslužbencem, ki delajo s podatki v okviru svojih delovnih nalog.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se povezujejo z Registrom revizijskih družb in revizijskih subjektov tretjih držav in Registrom pooblaščenih revizorjev.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca o storilcih prekrškov, ki so v pristojnosti Agencije za javni nadzor nad revidiranjem

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: storilci prekrškov, ki so določeni z zakonom, ki ureja revidiranje
 • Namen obdelave osebnih podatkov: odločanje v postopku o prekršku in vodenje evidence o izdanih odločbah o prekrških
 • Rok hrambe (neobvezno): podatki se hranijo tri leta od dneva pravnomočnosti odločbe o prekršku
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): omejitev ni.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, EMŠO, rojstni podatki, državljanstvo, stalno in začasno prebivališče storilca, podatki o zaposlitvi odgovorne osebe, podatki o postopku
 • Uporabniki zbirke: • v Agenciji: pooblaščene uradne osebe, ki vodijo postopke o prekrških; • zunaj Agencije: Ministrstvo za pravosodje, pristojna sodišča in Davčna uprava Republike Slovenije.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • dostop do poslovnih prostorov oziroma poslovni prostori AJPES so varovani s sistemom tehničnega (protivlomnega in protipožarnega) varovanja, ob delavnikih je zagotovljeno fizično varovanje poslovnih prostorov centrale in nekaterih izpostav AJPES za čas, ko so v njih uslužbenci oziroma osebe čistilnega servisa; • zbirka osebnih podatkov se vodi v elektronski in v papirni obliki; dostop do zbirke v elektronski obliki imajo samo uslužbenci, ki imajo za ta namen dodeljeno uporabniško ime, podatki pa so jim dostopni ob prijavi v sistem z uporabniškim imenom in geslom, vsaka prijava v sistem se evidentira; del zbirke osebnih podatkov, zapisane na papirju, se hrani v ognjevarnih omarah, fizični dostop je dovoljen samo uslužbencem, ki delajo s podatki v okviru svojih delovnih nalog.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se bodo povezovali z evidenco pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških, ki jo vodi Ministrstvo za pravosodje.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam