Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: OBČINA APAČE
Sedež ali naslov: APAČE 42B
Poštna številka: 9253
Kraj: 9253 APAČE
Matična številka: 2215632000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA OBČINSKIH FUNKCIONARJEV, ČLANOV KOMISIJ IN ODBOROV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o lokalni samoupravi
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Člani občnskega sveta, komisij in odborov
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje izplačil članom občinskega sveta, komisij, odborov. Pošiljanje vabil, obvestil in drugih zadev za delovanje le-teh.
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posamzenikov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Ime in priimek, datum rojstva, naslov, davčna številka, naziv banke, transakcijski račun, datum imenovanja, višina sejnine.
 • Uporabniki zbirke: Naziv podatka: Pooblaščeni javni uslužbenci občinske uprave (računovodja) ter drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v zaklenjeni omari računovodje. Dostop do podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščene osebe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju podatkov, sprejetem dne 1.6. 2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo.Ni za
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O VARNOSTI IN ZDRAVJU PRI DELU

 • Pravna podlaga (neobvezno): 39. člen Zakona o varnosti in zdravju pri delu
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni javni uslužbenci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje preventivnih ukrepov na področju varstva pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Ime in priimek, naslov, datum rojstva, delo, ki ga opravlja, zdravniški pregled, naslednji zdravniški pregled, datum preizkusa iz VZPD in VPP, zapadlost preizkusa, seznanjen z navodili za varno delo, opombe.
 • Uporabniki zbirke: Naziv podatka: Pooblaščen javni uslužbenec občinske uprave (direktor občinske uprave), pogodbeni strokovni delavec s področja varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v zaklenjeni omari direktorja občinske uprave. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščene osebe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju podatkov, sprejetem dne 1.6. 2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA PODATKOV ZA ODMERO NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA

 • Pravna podlaga (neobvezno): 62. člen, v zvezi s 1. odstavkom 56. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS 18/84, 110/02 IN 8/03)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zavezanci za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Odmera nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Ime in priimek, naslov, EMŠO, površina stavb in/ali nezazidanih stavbnih zemljišč, katerega uporabnik/lastnik je zavezanec
 • Uporabniki zbirke: Naziv podatka: Pooblaščen javni uslužbenec občinske uprave(višji svetovalec za premoženjske zadeve) in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi obdelavi osebnih podatkov, se izven delovnega časa in v času, ko v njih ni zaposlenih zaklepajo. Računalniški sistem je varovan s sistemom gesel za avtorizacijo. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 1.6. 2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA O PRIPADNIKIH CIVILNE ZAŠČITE IN DRUGIH SIL ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE V OBČINI

 • Pravna podlaga (neobvezno): 33. člen Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, 3. in 4. člen Navodila o evidenci, razporejanju in pozivanju pripadnikov Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, Uredba o kriterijih za razporejanje državljanov
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pripadniki civilne zaščite, razporejeni v štabe, enote in službe civilne zaščite občine; razporejeni prostovoljci v gasilske enote v občini.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Pozivanje oziroma aktivir
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Ime in priimek, EMŠO, kraj in občina rojstva, naslov bivališča, telefon doma, telefon v službi, stopnja šolske izobrazbe, poklic, ime in naslov podjetja oziroma ustanove, kjer je državljan zaposlen.
 • Uporabniki zbirke: Naziv podatka: Pooblaščen javni uslužbenec občinske uprave (sodelavec za investicije), imenovani poveljnik in podpoveljnik civilne zaščite občine, računovodstvo občine, Uprava RS za zaščito in reševanje, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v zaklenjeni omari pooblaščenega javnega uslužbenca v pisni obliki. Dostop do podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščene osebe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju podatkov, sprejetem dne 1.6.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA DOKUMENTARNEGA GRADIVA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Uredba o upravnem poslovanju
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vzpostavitev evidence dokumentarnega gradiva.
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Priimek in ime fizične osebe, naslov stalnega prebivališča, opis zadeve.
 • Uporabniki zbirke: Naziv podatka: Pooblaščeni javni uslužbenci občinske uprave (administrator) ter drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in v skladu z Uredbo o upravnem poslovanju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki oziroma zadeve, ki vsebujejo osebne podatke, se v času reševanja hranijo pri strokovnih sodelavcih, ki zadeve rešujejo oziroma v rokovniku v glavni pisarni, v zaklenjenih omarah. Po rešitvi pa se hranijo zadeve v tekoči oziroma stalni zbirki dokumentarnega gradiva, v zaklenjenih prostorih. Dostop do podatkov, vodenih v računalniku, je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščene osebe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, sprejetem 1. 6. 2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. EVIDENCA NAJEMNIKOV OBČINSKIH STANOVANJ

 • Pravna podlaga (neobvezno): Stanovanjski zakon, Sklenjene najemne pogodbe.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Najemniki občinskih neprofitnih in službenih stanovanj.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Namen obdelave osebnih podatkov: Pregled nad najemniki občinskih stanovanj.
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Ime in priimek, naslov, velikost stanovanja.
 • Uporabniki zbirke: Naziv podatka: Pooblaščen javni uslužbenec občinske uprave (višji svetovalec za premoženjske zadeve) ter drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se v času reševanja zadev hranijo v zaklenjeni omari pri svetovalcu za stanovanjske in kadrovske zadeve. Dostop do podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščene osebe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju podatkov, sprejetem dne 1.6. 2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. EVIDENCA UPRAVIČENCEV DO SUBVENCIONIRANE NEPROFITNE NAJEMNINE

 • Pravna podlaga (neobvezno): Stanovanjski zakon
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Upravičenci do subvencionirane neprofitne najemnine v Občini Apače.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Namen obdelave osebnih podatkov: Pregled nad upravičenci do subvencionirane neprofitne najemnine in višino subvencije.
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Ime in priimek, naslov, datum veljavnosti izdane odločbe, upravičeni znesek subvencije.
 • Uporabniki zbirke: Naziv podatka: Pooblaščen delavec občinske uprave (višji svetovalec za premoženjske zadeve) ter drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se v času reševanja zadev hranijo v zaklenjeni omari pri svetovalcu za stanovanjske in kadrovske zadeve. Dostop do podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščene osebe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju podatkov, sprejetem dne 1. 6. 2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. EVIDENCA NAJEMNIKOV GROBNIH MEST NA POKOPALIŠČU V APAČAH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti in najemne pogodbe.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Podpisniki najemnih pogodb posameznih grobnih mest.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Namen obdelave osebnih podatkov: Evidenca grobov na pokopališču, navedba o letnem izpolnjevanju pogodbenih obveznosti določenih pravic in obveznosti pogodbenih partnerjev, obračunavanje najemnine.
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posamzenikov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Ime in priimek najemnika, naslov, številka grobnega mesta, datum veljavnosti pogodbe, vrsta in velikost grobnega polja, obveznosti ter pravice najemnika in najemodajalca.
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki zbirke: Naziv podatka: Pooblaščeni javni uslužbenci občinske uprave (sodelavec za investicije) ter drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se v času reševanja zadev hranijo v zaklenjeni omari v pisarni delavca in v računalniški bazi, kjer je možen le avtoriziran dostop. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščene osebe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju podatkov, sprejetem 1. 6. 2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. EVIDENCA GOSPODINJSTEV

 • Pravna podlaga (neobvezno): 21.a člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/2005-ZLS-UPB1)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: občani občine Apače
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Namen obdelave osebnih podatkov: • Za izvajanje gospodarske javne službe "odvajanje in čiščenje odpadne in padavinske vode " (izstavljanje računov za opravljene storitve-
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posamzenikov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: naselje, ulica, hišna številka, št. gospodinjstev na posameznem naslovu, priimek in ime, nosilec gospodinjstva oz. sorodstveno razmerje z nosilcem gospodinjstva
 • Uporabniki zbirke: Naziv podatka: Pooblaščeni javni uslužbenci občinske uprave (višji svetovalec za gospodarstvo ter računovodja) ter drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so shranjeni v računalniku, dostop je varovan z geslom uporabnika računalnika.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. EVIDENCA GLAVNA PISARNA

 • Pravna podlaga (neobvezno): 21.a člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/2005 – ZLS-UPB1
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Občani občine Apače
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Namen obdelave osebnih podatkov: Za vpis vlog občanov v glavno pisarno, izvajanje zavarovanj občanov in druge uradne namene
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posamzenikov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Priimek in ime, stalno in začasno prebivališče, EMŠO
 • Uporabniki zbirke: Naziv podatka: Zaposleni v Občini Apače
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, je v poslovnem času stalno pod kontrolo zaposlenega javnega uslužbenca, v preostalem času pa je prostor zaklenjen. Osebni podatki v pisni obliki so varovani v zaklenjenih omarah, poslovni prostor je varovan s fizičnim varovanjem ter tehničnim varovanjem. Dostop do računalniškega sistema je varovan s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Dostop do osebnih podatkov v zbirki »glavna pisarna« imajo samo osebe, ki so pooblaščene. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov v Občini .
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. EVIDENCA ZAPOSLENIH- kadrovska evidenca

 • Pravna podlaga (neobvezno): 20. člen Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/2006 – ZJU-UPB1)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni javni uslužbenci in funkcionarji Občine
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, statistična raziskovanja, druge uradne name
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posamzenikov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Priimek in ime, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, kraj dela, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovne izkušnje, delovni čas, zavarovalna doba, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, ali je oseba invalid, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, uradniški naziv,
 • Uporabniki zbirke: Naziv podatka: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije; drugi uporabniki na podlagi veljavne zakonodaje
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, je v poslovnem času stalno pod kontrolo zaposlenega javnega uslužbenca, v preostalem času pa je prostor zaklenjen. Osebni podatki v pisni obliki so varovani v zaklenjenih omarah, poslovni prostor je varovan s fizičnim varovanjem ter tehničnim varovanjem, vhodi v upravno stavbo pa z video-nadzornim sistemom. Dostop do računalniškega sistema je varovan s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Dostop do osebnih podatkov v zbirki »kadrovska evidenca« imajo samo osebe, ki so pooblaščene. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov v Občini.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. EVIDENCA UPORABNIKOV SLUŽBENIH MOBILNIH TELEFON

 • Pravna podlaga (neobvezno): ni podatka
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, ki uporabljajo službene mobilne telefone
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za urejanje medsebojnih razmerij, za potrebe Zakona o dohodnini
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posamzenikov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Ime/priimek, naslov, delovno mesto, telefon,
 • Uporabniki zbirke: Naziv podatka: - pooblaščeni javni uslužbenec (direktor občinske uprave), - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04) oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca se hrani v zaklenjeni omari v pisarni in v računalniku, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poleg tega pa so ti prostori izven delovnega časa kakor tudi vhod v prostore varovani z alarmom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 01.06.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam