Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Educell d.o.o.
Sedež ali naslov: Letališka 33
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 1198327000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca darovalcev in prejemnikov tkiv in celic

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o kakovosti in varnosti človeških tkiv in celic, namenjenih za zdravljenje (ZKVČTC), Ur.l. RS, št. 61/2007. Pravilnik o spr
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Darovalci in prejemniki tkiv in celic.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zagotavljanje sledljivosti darovalcev in prejemnikov tkiv in celic. Skladno s 17. členom ZKVČTC morajo ustanove za tkiva in celice vzpostaviti zbirke podatkov tkivne banke; 22. člen ZKVČTC opredeljuje evidence o darovalcih.
 • Rok hrambe (neobvezno): 30 let po zadnji uporabi tkiv in celic (rok hrambe predpisan v 10. členu ZKVČTC).
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, stalno prebivališče, podatki o zdravstvenem zavarovanju (izpis podatkov o zavarovancu kartice zdravstvenega zavarovanja).
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Educell d.o.o. Drugi uporabnik je imenovani zdravnik s strani družbe Educell za svetovanje in nadzor zdravstvenih delavnosti.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v mapi darovalca v zaklenjeni ognjevarni omari v pisarni odgovorne osebe ustanove za tkiva in celice, zaščiten pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetim dne 24.06.2009 ter organizacijskim predpisom OP-13-05-R1.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca zaposlenih delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št 40/06).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in/ali začasno prebivališče. Kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, oblika delovnega razmerja (za določen ali nedoločen čas), invalid, ime drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen, ukvarjanje z dopolnilnim delom, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, dejavnost delodajalca (šifra).
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Educell d.o.o. in računovodja. Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni ognjevarni omari v pisarni vodje splošne službe, kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 24.06.2009 ter organizacijskem predpisu OP-13-05-R1.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št. 40/06).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 1. Osebni podatki: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, dejavnost delodajalca (šifra). 2. Podatki o delovnem času: a) možno število ur (s polnim ali krajšim delovnim časom), b) skupaj opravljene ure: dejansko opravljene ure, ure čakanja na delo, ure ustavitve zaradi stavke, c) skupaj neopravljene ure, d) skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme organizacije: ure letnega dopusta, ure počitka ob praznikih, ure odsotnosti z nadomestilom plače, ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, ure začasne nezmožnosti za delo v breme organizacije, drugo, e) neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih, f) skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme zavoda za zdravstveno zavarovanje: ure začasne nezmožnosti za delo, ure porodniškega dopusta in skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom, g) neopravljene ure brez nadomestila plače, h) ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa, 3. podatki o plačah: a) izplačane plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo, b) plače iz dobička, c) neto plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo, d) nadomestilo neto plače v breme organizacije: za začasno nezmožnost za delo, druga nadomestila, e) nadomestila neto plače v breme drugih, f) neto plače iz dobička, g) prejemki delavca: za solidarnostne pomoči, odpravnino, jubilejne nagrade, regres, drugo, 4. delovna mesta s povečanjem zavarovalne dobe: a) število ur dela, za katero se šteje zavarovalna doba s povečanjem, b) število ur dela, za katero se šteje zavarovalna doba s povečanjem po posebnem statusu zavarovanca, c) odstotek povečanja.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Educell d.o.o. in računovodja. Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v registratorju v zaklenjeni ognjevarni omari v pisarni vodje splošne službe, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 24.06.2009 ter organizacijskem predpisu OP-13-05-R1.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št. 40/06).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so se poškodovali pri delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškodbe pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 1. Osebi podatki: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj rojstva, stalno prebivališče, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (v urah na teden), zavarovalna doba, dejavnost organizacije (šifra), 2. Podatki o poškodovanem delavcu: a) delo, ki ga je opravljal delavec ob nezgodi, b) koliko ur je delal tistega dne, c) ali se je že kdaj poškodoval in kolikokrat, d) narava poškodbe, e) poškodovani del telesa, f) ali je bila poškodba smrtna, g) podlaga zavarovanja, 3. Podatki o poškodbi pri delu: a) kdaj se je pripetila nesreča: datum, dan v tednu, doba dneva, b) kje se je pripetila nesreča: na delovnem mestu, na redni poti od stanovanja do kraja dela, na redni poti od kraja dela domov, na službenem potovanju, drugo, c) koliko oseb se je skupaj poškodovalo, d) koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveni zavod, e) ali se je podobna nesreča zgodila že prej na istem delovnem mestu, f) vir nesreče, g) vzrok nesreče, h) ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen, i) uporaba osebnih varstvenih ukrepov: je bila odrejena uporaba varnostnega sredstva in osebna varstvena oprema, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varnost in zdravje pri delu.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Educell d.o.o. in računovodja. Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni ognjevarni omari v pisarni vodje splošne službe, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 24.06.2009 ter organizacijskem predpisu OP-13-05-R1.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št. 40/06).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci invalidi dela, ki uveljavljajo pri organizaciji pravice iz preostale delovne zmožnosti. Delavci, katerih delovna zmožnost je spremenjena ali je pri njih neposredna nevarnost, da nastane invalidnost.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev iz invalidskega zavarovanja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 1. Podatki o zavarovancu: a) ime in priimek, b) enotna matična številka občana, c) spol, d) datum rojstva, e) stalno prebivališče in naslov (kraj, občina), f) poklic, g) šolska izobrazba, h) podlaga zavarovanja, i) sektor (družbeni, zadružni, mešani, zasebni), 2. Datum priznanja pravice 3. Datum začetka uveljavljanja pravice, 4. Vrsta pravice, ki se uveljavlja, 5. Datum prenehanja pravice.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Educell d.o.o. in računovodja. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni, ognjevarni omari v pisarni vodje splošne službe, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 24.06.2009 ter organizacijskem predpisu OP-13-05-R1.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o preventivnih in obdobnih zdravstvenih pregledih delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/06). Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99 in 64/01).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti s področja varnosti in zdravja pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, enotna matična številka delavca, naslov, izobrazba, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), datum zaposlitve, opis dela – opis delovnega procesa, delovne opreme in predmetov dela, izpostavljenost tveganjem, ukrepi na področju tehničnega varstva, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, zdravniško spričevalo o oceni delovne zmožnosti, predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja in podatki o roku naslednjega obdobnega zdravstvenega pregleda.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Educell d.o.o. Pooblaščena zdravstvena organizacija podjetja. Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v registratorju v zaklenjeni ognjevarni omari v pisarni vodje splošne službe, kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 24.06.2009 ter organizacijskem predpisu OP-13-05-R1.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca o družinskih članih zaposlenih delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 54/04, 56/04, 62/04 in 63/04). Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št 72/06).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Družinski člani zaposlenih delavcev.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o vzdrževanih družinskih članih, ki so zavarovani po delavcu: ime in priimek, datum rojstva, enotna matična številka občana, davčna številka, naslov, sorodstveno razmerje.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Educell d.o.o. in računovodja. Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni ognjevarni omari v pisarni vodje splošne službe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 24.06.2009 ter organizacijskem predpisu OP-13-05-R1.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca o iskalcih zaposlitve

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št 40/06).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki se prijavijo na razpis za prosto delovno mesto in osebe, ki pošljejo ponudbo za delo samoiniciativno.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Kadrovanje sodelavcev, izbira kandidata na objavljeno prosto delovno mesto.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, stalno in/ali začasno prebivališče, telefonska številka, e-poštni naslov, izobrazba, delovno mesto, za katerega kandidat kandidira, znanje jezikov, druga znanja, delovne izkušnje, prejšnje zaposlitve in izkušnje, hobiji, cilji, interesi v zvezi z delom, priporočila prejšnjih delodajalcev, dokazila o izobrazbi.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Educell d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v registratorju v zaklenjeni pisarni vodje splošne službe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 24.06.2009 ter organizacijskem predpisu OP-13-05-R1.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca o avtorskih pogodbah

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah (Ur. l. RS, št. 21/95, Ur. l. RS, št. 9/01, št. 43/04, 94/04, 17/06, 44/06, 139/06, 16/07 in 68/08).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, zunanji sodelavci, ki za podjetje opravljajo dela na podlagi avtorskih pogodb.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic zunanjih sodelavcev, ki prejemajo avtorski honorar.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let po preteku veljavnosti avtorske pogodbe.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, stalno prebivališče, transakcijski račun, podatki o višini avtorskega honorarja, dohodek, normirani stroški/odbitki, davčna osnova, neto izplačilo, čas trajanja pogodbe.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Educell d.o.o. Davčna uprava RS. Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v registratorjih v zaklenjeni, ognjevarni omari v pisarni vodje splošne službe, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 24.06.2009 ter organizacijskem predpisu OP-13-05-R1.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam