Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ERGO Življenska zavarovalnica d.d.
Sedež ali naslov: Šlandrova ulica 4
Poštna številka: 1231
Kraj: Ljubljana Črnuče
Matična številka: 3356493000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (Ur. l. SFRJ, št. 17/90, Ur. l. RS-stari, št. 10/91, RS/I št. 17/91, RS št. 13/93 in 66/93 ter 65/00-ZZPPZ), 7. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče - kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, oblika delovnega razmerja (za določen ali nedoločen čas), invalid, ime drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen, ukvarjanje z dopolnilnim delom, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, dejavnost delodajalca (šifra)
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci družbe - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v 3. nadstropju poslovne stavbe družbe, kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, sprejetem 18.6.2009.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o plači zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (Ur. l. SFRJ, št. 17/90, Ur. l. RS-stari, št. 10/91, RS/I št. 17/91, RS, št. 13/93 in 66/93 ter 65/00-ZZPPZ), 12. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo plač, nadomestil plač.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebni podatki: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, dejavnost delodajalca (šifra) - podatki o delovnem času: a) možno število ur (s polnim ali krajšim delovnim časom) b) skupaj opravljene ure: dejansko opravljene ure, ure čakanja na delo, ure ustavitve zaradi stavke c) skupaj neopravljene ure č) skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme organizacije: ure letnega dopusta, ure počitka ob praznikih, ure odsotnosti z nadomestilom plače, ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, ure začasne nezmožnosti za delo v breme organizacije, drugo d) neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih e) skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme zavoda za zdravstveno zavarovanje: ure začasne nezmožnosti za delo, ure porodniškega dopusta in skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom f) neopravljene ure brez nadomestila plače g) ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa - podatki o plačah: a) izplačane plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo b) plače iz dobička c) neto plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo č) nadomestilo neto plače v breme organizacije: za začasno nezmožnost za delo, druga nadomestila d) nadomestila neto plače v breme drugih e) neto plače iz dobička f) prejemki delavca: za solidarnostne pomoči, odpravnino, jubilejne nagrade, regres, drugo - delovna mesta s povečanjem zavarovalne dobe a) število ur dela, za katero se šteje zavarovalna doba s povečanjem b) število ur dela, za katero se šteje zavarovalna doba s povečanjem po posebnem statusu zavarovanca c) odstotek povečanja
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci družbe - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v 3. nadstropju poslovne stavbe družbe, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 18.6.2009.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca podatkov o skleniteljih zavarovanj

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 86/04), 154. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zavarovalci oz. sklenitelji zavarovanj, s katerimi je družba sklenila zavarovalno pogodbo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti zavarovalcev, ki izhajajo iz zavarovalne pogodbe.
 • Rok hrambe (neobvezno): Deset let po prenehanju zavarovalne pogodbe oz. deset let po koncu obdelave zavarovalnega primera. Po preteku roka za shranjevanje se podatki iz zbirk podatkov zbrišejo.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Podatki o zavarovalcu: a) ime in priimek b) spol c) datum rojstva d) stalno in začasno prebivališče e) davčna številka f) državljanstvo g) poklic oz. naziv in zaposlitev h) telefonska številka i) elektronski naslov j) številka osebnega računa k) način plačila premije l) identifikacijska številka zavarovalca - Podatki o zavarovalni polici zavarovalca: a) številka informativnega izračuna, zavarovalne ponudbe in police b) trajanje zavarovanja c) zavarovalni subjekt in zavarovalni riziko. Osebni podatki iz te točke se zbirajo praviloma neposredno od posameznika ali podjetja, na katerega se nanašajo ali od drugih oseb (npr. od zakonitega zastopnika).
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci družbe - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari prostorih družbe, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 18.6.2009.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca podatkov o zavarovancih in prijavljenih zavarovalnih primerih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 86/04), 154. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zavarovanci oz. zavarovane osebe in tiste zavarovane osebe, katerim se je zgodil zavarovalni primer
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje upravičenosti upravičencev iz zavarovalnega primera, ki se zgodi zavarovancu na podlagi sklenjene oz. veljavne zavarovalne pogodbe.
 • Rok hrambe (neobvezno): Deset let po koncu obdelave zavarovalnega primera. Po preteku roka za shranjevanje se podatki iz zbirk podatkov zbrišejo
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Podatki o zavarovancu: a) ime in priimek b) datum in kraj rojstva c) stalno in začasno prebivališče d) državljanstvo e) telefonska številka f) elektronski naslov - Ostali podatki o zavarovancu: a) spol b) davčna številka c) poklic oz. naziv in zaposlitev d) številka osebnega računa e) način plačila premije f) identifikacijska številka zavarovalca - Podatki o zavarovalni polici zavarovalnega primera: a) podatki o zavarovalcu (ime in priimek, identifikacijska številka, b) številka zavarovalne police c) številka zavarovalnega primera d) trajanje zavarovanja - vzrok in vrsta zavarovalnega primera - kraj, čas, nastanek in potek zavarovalnega primera - dokumentacija, vezana na zavarovalni primer (vloge odvetnikov, sodbe sodišč, policijski zapisniki, zdravniški izvidi, ipd.) - zdravstvena dokumentacija in podatki iz osebnih dokumentov opis škode v zavarovalnem primeru - vrednost točke enote premoženja zavarovalca po zavarovalni polici in število točk premoženja na zavarovalni polici - višina zavarovalnine Osebni podatki iz te točke se zbirajo praviloma neposredno od posameznika ali podjetja, na katerega se nanašajo ali od drugih oseb (npr. od zakonitega zastopnika, odvetnikov, zdravnikov,…).
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci družbe - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari prostorih družbe, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 18.6.2009
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam