Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ZBORNICA FIZIOTERAPEVTOV SLOVENIJE
Sedež ali naslov: ŠMARTINSKA 152
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 5749492000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Register licenc izvajalcev fizioterapevtske dejavnosti

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: a) zdravstveni delavci izvajalci fizioterapevtske dejavnosti (v nadaljevanju: fizioterapevti), b) zdravstveni delavci, fizične ali pravne osebe, zasebni izvajalci fizioterapevtske dejavnosti (v nadaljevanju: izvajalci)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje registra licenc izvajalcev fizioterapevtske dejavnosti
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic iz 30. in 32. člena ZVOP
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 4. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov za obe kategoriji: a) zaporedna številka vpisa v register, b) označba, ali gre za fizioterapevta ali za zasebnega izvajalca, c) datum vložitve vloge, d) vrsta vpisa (redni ali začasni), e) ime in priimek, datum in kraj rojstva, f) državljanstvo, g) naslov stalnega bivališča, h) naslov začasnega bivališča, i) davčna številka za fizioterapevta, identifikacijska številka (ID za DDV) oziroma davčna številka za zasebnega izvajalca, j) podatki o zaključenem šolanju (diploma, strokovni izpit – kraj, številka, datum) k) strokovni naslov, l) naziv oziroma specializacija, m) pridobljena dodatna znanja (podiplomska izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja), n) pridobljeni znanstveni in pedagoški naslovi (področje in datum), o) ne-/kaznovanost s področja opravljanja fizioterapevtske dejavnosti, p) datum vpisa, izbrisa, sprememb v register licenc, q) ukrepi glede kršitve Kodeksa etike fizioterapevtov Slovenije, r) članstvo v domačih in tujih strokovnih združenjih, za zasebne izvajalce dodatno še: a) naziv in statusno obliko zasebnega izvajalca (firma), b) sedež in naslov sedeža, kjer se opravlja zasebna fizioterapevtska dejavnost, c) vrsta zdravstvene dejavnosti, ki jo bo posameznik opravljal kot zasebno dejavnost, d) datum sklenitve in trajanje pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije ter področje in obseg programa, za katerega je sklenjena pogodbe z Zavodom e) datum prenehanja opravljanja zasebne fizioterapevtske dejavnosti, f) čas začasne prekinitve opravljanja zasebne fizioterapevtske dejavnosti.
 • Uporabniki zbirke: a) pooblaščene osebe Ministrstva za zdravje in b) pooblaščene osebe ZFS,
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: a) vstop v računalniški program je z uporabniškimi imeni in osebnimi gesli dovoljen samo 3 (trem) pooblaščenim osebam ZFS in sicer predsednici ZFS kot odgovorni osebi, dvema sodelavkama ZFS, dovoljen je tudi dvema avtorjem računalniškega programa zaradi vzdrževanja programa, b) sodelavki ZFS imata omejen dostop do podatkov registra tako, da vsaka vpisuje samo polovico fizioterapevtov in izvajalcev, c) register licenc je v ločeni pisarni, ki je zaklenjena in v katero je dovoljen vstop le pooblaščenim osebam, d) v istem prostoru je tudi omara, v kateri so zaklenjene listine registra licenc, dostop imajo samo pooblaščene osebe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Take povezave niso potrebne in tudi ne vzpostavljene.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnik ne obstaja.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam