Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: GEO-ETIKA, geodetske storitve, d.o.o.
Sedež ali naslov: Slamnikarska cesta 1d
Poštna številka: 1230
Kraj: Domžale
Matična številka: 3283950000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih – ZDR (Uradni list RS, št. 42/2002).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci družbe Geo-etika, d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za uveljavljanje pravic posameznika iz delovnega razmerja ali v zvezi z delovnim razmerjem ter za ostale namene določene z Zakonom o delovnih razmerjih, kolektivno pogodbo dejavnosti ter s podzakonskimi akti.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Pravice posameznika glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov so omejene skladno s 36. členom ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, davčna številka, davčni urad, telefonska številka, državljanstvo, stalno in začasno prebivališče, šolska izobrazba, vrsta zaposlitve, zavarovalna doba, stopnja šolske izobrazbe, datum začetka delovnega razmerja, stopnja strokovne izobrazbe, stopnja strokovne usposobljenosti, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, zaposlitev za polni oziroma dopolnilni delovni čas, višina plače, številka transakcijskega računa, naziv matične banke, ukvarjanje z dopolnilnim delom, status delavca, datum in razlog prenehanja delovnega razmerja, potrdilo o prejemu plačilne liste, uveljavljanje olajšave, potrdila o izobraževanjih, zdravniško spričevalo z oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev po opravljenem predhodnem preventivnem zdravstvenem pregledu, potrdilo o opravljenem teoretičnem usposabljanju iz varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom.
 • Uporabniki zbirke: Direktor družbe Geo-etika, d.o.o., pooblaščeni računovodski servis, Zavod za zdravstveno zavarovanje RS, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje RS, Davčna Uprava RS, Zavod RS za zaposlovanje ter druge pravne in fizične osebe, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v Zakonu o varstvu osebnih podatkov in drugih ustreznih predpisih.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Osebni podatki v pisni obliki in na diskih se hranijo v zaklenjenih omarah, osebni podatki v elektronski obliki pa so varovani z gesli. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov se vodijo v skladu s Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 26.5.2009 izdala družba Geo-etika, d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena tega zakona.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o študentskem delu.

 • Pravna podlaga (neobvezno): 46. člen v zvezi z 216. členom Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS št. 42/02).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študenti, ki opravljajo začasno ali občasno delo v družbi Geo-etika, d.o.o. in sicer na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela študentom družbe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za uveljavljanje pravic posameznika ter za ostale namene določene z Zakonom o delovnih razmerjih, kolektivno pogodbo dejavnosti ter s podzakonskimi akti.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se shranjujejo toliko časa, dokler je to potrebno za doseganje namena zbiranja in obdelave.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Pravice posameznika glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov so omejene skladno s 36. členom ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, davčna številka, stalno in začasno prebivališče, smer študija, letnik študija, delovno mesto, stroškovno mesto, status študenta – redni ali izredni študent, število opravljenih ur, plačna višina urne postavke, višina izplačanega honorarja, številka transakcijskega računa.
 • Uporabniki zbirke: Direktor družbe Geo-etika, d.o.o., pooblaščeni računovodski servis, Davčna Uprava RS, pooblaščena organizacija, ki opravlja dejavnost posredovanja dela študentom, ter druge pravne in fizične osebe, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v Zakonu o varstvu osebnih podatkov in drugih ustreznih predpisih.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Osebni podatki v pisni obliki in na diskih se hranijo v zaklenjenih omarah, osebni podatki v elektronski obliki pa so varovani z gesli. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov se vodijo v skladu s Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 26.5.2009 izdala družba Geo-etika, d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena tega zakona.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o naročniku geodetskih storitev in o ostalih strankah postopka.

 • Pravna podlaga (neobvezno): 26. do 32. člen Zakona o evidentiranju nepremičnin (Ur. list RS št. 47/2006) v zvezi z 4. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS št. 24/2006).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Naročniki in stranke v postopku (prvi in drugi odstavek 28. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvedba postopkov po Zakonu o evidentiranju nepremičnin in Zakonu o geodetski dejavnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo 10 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naročnik: ime in priimek, naslov, elektronska pošta, kontaktna telefonska številka, gradbeno dovoljenje, gradbeni projekt, zemljiškoknjižni izpisek, pooblastilo, posestni list, odločba sodišča oziroma drugega državnega organa, smrtovnica, podatki v digitalni obliki – EMŠO, davčna številka v primeru pravnih oseb za potrebe izdaje računa. Stranke v postopku: ime in priimek, naslov, kontaktna telefonska številka, zemljiškoknjižni izpisek, smrtovnica, odločba sodišča oziroma drugega državnega organa, podatki v digitalni obliki – EMŠO.
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu ali osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Osebni podatki v pisni obliki in na diskih se hranijo v zaklenjenih omarah, osebni podatki v elektronski obliki pa so varovani z gesli. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov se vodijo v skladu s Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 26.5.2009 izdala družba Geo-etika, d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena tega zakona.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o podjemnih pogodbah.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Privolitev posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Sklenitelji podjemnih pogodb.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidenca skleniteljev podjemnih pogodb, za potrebe družbe Geo-etike, d.o.o. in za izpolnjevanje dolžnosti družbe Geo-etika, d.o.o., na podlagi predpisov. Pravna podlaga namena je privolitev posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo 10 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: osebni podatki: ime in priimek, EMŠO, davčna številka, datum rojstva, naslov stalnega prebivališča, občina, številka transakcijskega računa, zaposlitev, drugo: vrsta pogodbe, opravljeno delo, razlog za sklenitev pogodbe, datum izvršitve pogodbenega dela, višina honorarja, oseba ali komisija za pregled opravljenega dela, predlagatelj sklenitve pogodbe
 • Uporabniki zbirke: Geo-etika, d.o.o., pooblaščeni računovodski servis, Davčna uprava RS, Zavod za zaposlovanje RS, drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Osebni podatki v pisni obliki in na diskih se hranijo v zaklenjenih omarah, osebni podatki v elektronski obliki pa so varovani z gesli. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov se vodijo v skladu s Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 26.5.2009 izdala družba Geo-etika, d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena tega zakona.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam