Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: LEDO d.o.o.
Sedež ali naslov: MOSTE 2F
Poštna številka: 1218
Kraj: KOMENDA
Matična številka: 1216350000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Kadrovska evidenca

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki, ki so zaposleni pri upravljavcu zbirke osebnih podatkov
 • Namen obdelave osebnih podatkov: evidenca upravljavca osebnih podatkov in statistično obdelovanje; obračun plač, bonitet in drugih prejemkov; prijava v zdravstveno zavarovanje; zagotavljanje pravic iz naslova delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: kadrovska številka zaposlenega; spol; ime; priimek; stalno prebivališče; začasno prebivališče; datum začetka dela pri Ledo d.o.o.; delovna doba pri Ledo d.o.o.; delovna doba pred zaposlitvijo pri Ledo d.o.o.; skupna delovna doba; delovno razmerje (določen/nedoločen čas); trajanje delovnega razmerja; delovni čas (polni/krajši); rojstni datum; starost; EMŠO; davčna številka; stopnja izobrazbe; strokovni naziv; delovno mesto; osnovna bruto plača za posamezna leta; začetek porodniškega dopusta; zaključek porodniškega dopusta; tarifni razred; odpovedni rok; številka osebnega računa; banka; opis delovnih nalog; lokacija delovnega mesta; službeni avto/denarno nadomestilo; prekinitev delovnega razmerja; pogodba o zaposlitvi; delovne izkušnje (CV-ji)
 • Uporabniki zbirke: upravljavec osebnih podatkov; na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov (vključno z elektronskimi nosilci podatkov) ter računalniška oprema, ki služi za shranjevanje in obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa oz. v času odsotnosti zaposlenih zaklepajo. Izven delovnega časa so omenjeni prostori varovani z alarmnim sistemom in s pomočjo podjetja, pooblaščenega za opravljanje storitev varovanja, vhod v zgradbo pa je mogoč le z originalnim ključem. Osebni podatki so shranjeni na posameznih računalnikih upravljavca osebnih podatkov, varovanih s požarnim zidom, dostop do katerih je varovan s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Nosilci osebnih podatkov, ki niso konstitutivni del računalniškega sistema oz. strežnikov, se shranjujejo na enak način kot ostala dokumentacija upravljavca, v zaklenjenih omarah. Dostop do njih imajo le pooblaščeni delavci upravljavca. Za brisanje podatkov iz računalniških medijev se uporabi takšna metoda brisanja, da je nemogoča restavracija vseh ali dela brisanih podatkov. Podatki na klasičnih medijih (listine, kartoteke, register, seznam, ...) se uničijo na način, ki onemogoča čitanje vseh ali dela uničenih podatkov. Na enak način se uničuje pomožno gradivo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Upravljavec je pravna oseba, ustanovljena in registrirana v Republiki Sloveniji, vsled česar nima določenega zastopnika iz 3. odstavka 5. čl. Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca sodelujočih v nagradni igri

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Sodelujoči v nagradni igri, ki z namenom sodelovanja v nagradni igri pošljejo upravljavcu kupon ali izpolnjen album
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvedba nagradne igre, vključno z vsemi aktivnostmi in obveznostmi, ki jih mora v skladu z veljavno zakonodajo za ta namen izpolniti upravljavec (obračun dohodnine ipd.)
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime; priimek; naslov stalnega oz. začasnega prebivališča; elektronski naslov; telefonska številka. Za nagrajence poleg zgoraj navedenih tudi: davčna številka; vrsta prejete nagrade; podatki o morebitnem zakonitem zastopniku;
 • Uporabniki zbirke: upravljavec osebnih podatkov; davčni organi oz. drugi oblastni organi v skladu s področno zakonodajo; na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu oziroma v internih pravilnikih družbe po osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov (vključno z elektronskimi nosilci podatkov) ter računalniška oprema, ki služi za shranjevanje in obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa oz. v času odsotnosti zaposlenih zaklepajo. Izven delovnega časa so omenjeni prostori varovani z alarmnim sistemom in s pomočjo podjetja, pooblaščenega za opravljanje storitev varovanja, vhod v zgradbo pa je mogoč le z originalnim ključem. Osebni podatki so shranjeni na posameznih računalnikih upravljavca osebnih podatkov, varovanih s požarnim zidom, dostop do katerih je varovan s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Nosilci osebnih podatkov, ki niso konstitutivni del računalniškega sistema oz. strežnikov, se shranjujejo na enak način kot ostala dokumentacija upravljavca, v zaklenjenih omarah. Dostop do njih imajo le pooblaščeni delavci upravljavca. Za brisanje podatkov iz računalniških medijev se uporabi takšna metoda brisanja, da je nemogoča restavracija vseh ali dela brisanih podatkov. Podatki na klasičnih medijih (listine, kartoteke, register, seznam, ...) se uničijo na način, ki onemogoča čitanje vseh ali dela uničenih podatkov. Na enak način se uničuje pomožno gradivo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Upravljavec je pravna oseba, ustanovljena in registrirana v Republiki Sloveniji, vsled česar nima določenega zastopnika iz 3. odstavka 5. čl. Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam