Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: VETERINA ŠOŠTANJ D.O.O.
Sedež ali naslov: KAJUHOVA 13
Poštna številka: 3325
Kraj: ŠOŠTANJ
Matična številka: 5907233000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O ZAPOSLENIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1. in 7. člen Zakona o evidencah na področju dela, pisna privolitev posameznika, pogodbeno razmerje
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v podjetju
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za izvajanje pogodbe o zaposlitvi , za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, stopnja izobrazbe, delovno mesto, občina stalnega prebivališča, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, status invalidnosti, delovni čas, delovna doba pred vstopom, tekoča delovna doba, skupna delovna doba, datum zadnje prijave z M1, spol, številka TRR delavca in naziv banke, kjer je odprt, državljanstvo, številka pogodbe o zaposlitvi in datum sklenitve, šifra delovnega mesta, število dni dela na teden, delež, plačni razred delovnega mesta, zadnja izplačana plača pred ZSPJS, osnovna plača, osnovna plača za krajši delovni čas, delavčeva stopnja izobrazbe in smer dokončanega izobraževanja, opravljena usposobljenost za varno delo, zdravstveni pregled, opravljena dodatna izobraževanja, družinski člani - ime in priimek, EMŠO, naslov stalnega in začasnega bivališča
 • Uporabniki zbirke: ZZZS, ZPIZS, Zavarovalne družbe, DURS, Veterina Šoštanj d.o.o., pooblaščeni delavci Veterine Šoštanj d.o.o., na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v pisarni, v zaklenjenih omarah, dostop do zbirk osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop v bazo podatkov o plači zaposlenega delavca, ki se nahaja v računalniškem sistemu za obračun plač, je varovana s sistemom gesel za identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi iz računalniške zbirke podatkov ter CD-ji, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se zaklepajo v omaro. Trajni dokumenti se hranijo v zaklenjenih omarah.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O KUPCIH/DOBAVITELJIH (fizične osebe)

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodbeno razmerje, Zakon o davku na dodano vrednost, Obligacijski zakonik
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci in dobavitelji - fizične osebe, ki poslovno sodelujejo z družbo
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Poslovanje v skladu z zakonodajo
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, davčna številka (če je davčni zavezanec)
 • Uporabniki zbirke: Delavci družbe, ki poslovno sodelujejo s kupci oz. dobaviteljem, računovodstvo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov poteka po Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov z dne 01.10.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA DRUŽBENIKOV (fizične osebe)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: družbeniki - fizične osebe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti družbenikov
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, delež lastništva, datum vložka
 • Uporabniki zbirke: direktor družbe, računovodja, nadzorni svet, sodišče, ajpes, drus
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: prostori, v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo. zbirka podatkov se nahaja na računalniškem sistemu, ki je zavarovan z vstopnim geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): podatki se povezujejo z uradnimi evidencami AJPES-a.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA REJCEV ŽIVALI (goveda, prašiči, drobnica, konji)

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o Veterinarstvu, Zakon o veterinarskih merilih skladnosti
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: kmetovalci - rejci živali (goveda, prašiči, drobnica, konji...)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Registri rejcev živali se uporabljajo za opravljanje veterinarske dejavnosti
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, KMG-MID gospodarstva, davčna številka (pri davčnem zavezancu), podatki o živalih in zdravstvenem stanju živali, analitični podatki o osemenitvah plemenic, evidenca o opravljenih delih po koncesiji oz. pravilniku (preventivna cepljenja, uradni veterinarski pregledi posestev itd.)
 • Uporabniki zbirke: zaposleni na Veterini Šoštanj d.o.o., VURS, VOLOS, SIR, EPI
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: prostori, v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo. zbirka podatkov se nahaja na računalniškem sistemu, ki je zavarovan z vstopnim geslom
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): VOLOS, EPI
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnikov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA LASTNIKOV PSOV

 • Pravna podlaga (neobvezno): zakon o veterinarstvu
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: lastniki psov
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izpolnjevanje zakonskih in pogodbenih obve
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: podatki o lastniku psa: ime in priimek, naslov, e-mail, telefonska številka, mobilna številka, regija, davčna številka, EMŠO občina, kraj, register psov: ime in priimek ter šifra veterinarja, datum cepljenja, cepivo (vrsta/serija), znesek, datum ugriza (če je bil ugriz), podatek o poškodovancu (ime in priimek ter naslov), datumi vseh treh obveznih pregledov podatki o živali: ime, pasma, spol, velikost , dlaka (barva, dolžina), rodovnik, rojstvo (datum) , tetovirna številka, številka čipa ali značke, številka evropskega potnega lista ter posebni zaznamki ambulanta: podatki o zdravljenju, preventivnih cepljenjih,
 • Uporabniki zbirke: zaposleni v podjetju, VURS, CRPsi (centralni register psov), Antirabične ambulante
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: prostor, v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepa. zbirka podatkov se nahaja na računalniškem sistemu, ki je zavarovan z vstopnim geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): CRPsi (centralni register psov)
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnikov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam