Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: BODIFIT društvo za aerobiko in fitnes maribor
Sedež ali naslov: Nova ulica 24
Poštna številka: 2000
Kraj: Maribor
Matična številka: 1434969000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca osebnih podatkov na videoposnetkih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvo osebnih podatkov – 1 (Ur. l. RS, št. 86/04 ter 67/07);
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci, partnerji, delavci, izvajalci programov;
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zagotavljanje potrebne stopnje varnosti ljudi in premoženja;
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo 30 dni, vendar največ eno leto po nastanku.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Video zapis, datum in čas zadrževanja v prostoru, posnetek posameznika (slika), glasovni posnetek na recepciji;
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci ter v posebnih primerih Ministrstvo za notranje zadeve, sodišče;
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov;
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav;
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov;
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): 13. čl. ZEPDSV
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni pri upravljavcu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Kot določa ZEPDSV, za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za statistična raziskovanja, druge uradne namene…
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznikov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o delavcu: – osebno ime, – datum rojstva, če oseba nima EMŠO, – kraj rojstva, – država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, – enotna matična številka občana, – davčna številka, – državljanstvo, – naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), – naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), – izobrazba, – ali je delavec invalid, – kategorija invalidnosti, – ali je delavec delno upokojen, – ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, – ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, – naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj); b) podatki o delovnem dovoljenju delavca (tujci): – vrsta delovnega dovoljenja, – datum izdaje delovnega dovoljenja, – datum izteka delovnega dovoljenja, – številka delovnega dovoljenja, – organ, ki je izdal delovno dovoljenje; c) podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: – datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, – datum nastopa dela, – vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, – razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, – poklic, ki ga opravlja delavec, – strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, – naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, – število ur tedenskega rednega delovnega časa, – razporeditev delovnega časa, – kraj, kjer delavec opravlja delo, – ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo; č) podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: – datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, – način prenehanja pogodbe o zaposlitvi.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, policija, sodišča …
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki so hranjeni v ognjevarni omari, ki je zaprta s posebno ključavnico. Dostopa do ključa ima samo določeno število zaposlenih. Osebni podatki se hranijo v elektronski obliki, in sicer ima dostop do te zbirke le zaposleni v kadrovski službi. Dostop je omejen s posebno kode oziroma geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirke niso povezane.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o članih društva

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev strank
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Člani društva
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za vzdrževanje kontakta s člani, za obveščanje članov o novih dejavnostih, programih …
 • Rok hrambe (neobvezno): Do preklica.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime, naslov, telefonska številka, e-mail, rojstni podatki, slika.
 • Uporabniki zbirke: Policija, sodišča, drugi uporabniki, ki imajo za uporabo pravno podlago v zakonu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v zavarovanem prostoru in omari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirke niso povezane.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o študentskem delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študentje.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidenca študentskega dela.
 • Rok hrambe (neobvezno): Do preklica.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznikov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčna številka, številka transakcijskega računa, predmet dela, obseg dela, čas trajanja pogodbenega razmerja, pogodbena vrednost, datum nastopa dela, slika.
 • Uporabniki zbirke: Policija, sodišča, drugi uporabniki, ki jih določa zakon.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v zavarovanem prostoru in omari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirke niso povezane.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnik iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1 ni določen.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam