Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: EXPORT CENTER, poizvedovanje, Simona Žaže, s.p.
Sedež ali naslov: Mesarska cesta 10
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 3127303000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA POGODB O OPRAVLJANJU DETEKTIVSKIH STORITEV

 • Pravna podlaga (neobvezno): 26. člen Zakona o detektivski dejavnosti (uradno prečiščeno besedilo) (ZDD-UPB3) Ur.l. RS, št. 96/2007
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Naročniki detektivskih storitev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodbe o detektivskih storitvah.
 • Rok hrambe (neobvezno): pet let po izpolnitvi pogodbe
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Posameznik ima pravico do vpogleda v svoje podatke v evidencah iz 26. člena ZDD takoj po vzpostavitvi teh evidenc.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: podatki o naročniku detektivske storitve (ime, priimek in naslov fizične osebe oziroma firma in sedež pravne osebe); podatki o pogodbi o opravljanju detektivske storitve (zaporedna številka pogodbe, datum sklenitve in datum izpolnitve pogodbe); podatki o področju zbiranja informacij (navedba področja zbiranja podatkov iz 9. člena tega zakona in opis vsebine detektivske storitve oziroma predmeta pogodbe); podatki o pooblastilu stranke (zaporedna številka pooblastila, datum, obseg pooblastila); datum izpolnitve pogodbe;
 • Uporabniki zbirke: Detektiv, inšpekcijski nadzor
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Detektiv je v zadevah, ki jih opravlja oziroma ki so mu bile zaupane, zavezan k molčečnosti. Informacije in podatki iz 9. in 10. člena ZDD, ki jih je detektiv zbral za stranko, se štejejo za poslovno tajnost in se ne smejo posredovati tretjim osebam. Detektiv jih je dolžan varovati kot poslovno tajnost tudi po opravljeni detektivski storitvi za stranko. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o ravnanju z osebnimi podatki in o načinu varovanja osebnih podatkov pri opravljanju detektivske dejavnosti, ki ga je dne 07.05.2003 izdal minister za notranje zadeve in določa splošne varnostne ukrepe, varovanje strojne opreme in programske opreme, varovanje pri prenosu podatkov ter ukrepe za označevanje in razmnoževanje podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA ZBRANIH INFORMACIJ

 • Pravna podlaga (neobvezno): 26. člen Zakona o detektivski dejavnosti (uradno prečiščeno besedilo) (ZDD-UPB3), Ur.l. RS, št. 96/2007.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pogrešane osebe, pisci anonimk, disciplinski kršitelji, kandidati za zaposlitev, itd..oz. osebe, ki so subjekt obravnave v detektivski pogodbi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o detektivskih storitvah.
 • Rok hrambe (neobvezno): Do izpolnitve pogodbe o opravljanju detektivske storitve oz. predaje poročila naročniku.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, rojstni podatki, zaposlitev, registrska številka registriranega motornega vozila, ladje ali zrakoplova.
 • Uporabniki zbirke: Detektiv, naročniki detektivskih storitev, inšpekcisjki nadzor.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Detektiv je v zadevah, ki jih opravlja oziroma ki so mu bile zaupane, zavezan k molčečnosti. Informacije in podatki iz 9. in 10. člena ZDD, ki jih je detektiv zbral za stranko, se štejejo za poslovno tajnost in se ne smejo posredovati tretjim osebam. Detektiv jih je dolžan varovati kot poslovno tajnost tudi po opravljeni detektivski storitvi za stranko. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o ravnanju z osebnimi podatki in o načinu varovanja osebnih podatkov pri opravljanju detektivske dejavnosti, ki ga je dne 07.05.2003 izdal minister za notranje zadeve in določa splošne varnostne ukrepe, varovanje strojne opreme in programske opreme, varovanje pri prenosu podatkov ter ukrepe za označevanje in razmnoževanje podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz evidence se povezujejo z: evidenco registriranih vozil, CRP, Evidenco zavarovancev ZZZS, Slovenskim ladisjkim registrom ter registrom zrakoplovov.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA NAZNANJENIH KAZNIVIH DEJANJ

 • Pravna podlaga (neobvezno): 26. člen Zakona o detektivski dejavnosti (uradno prečiščeno besedilo) (ZDD-UPB3), Ur.l. RS, št. 96/2007
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Storilci kaznivih dejanj, ki se preganjajo po uradni dolžnosti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zahteva ZDD, glede izvajanja pogodb o detektivskih storitvah.
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let po vnosu podatkov o naznanitvi kaznivega dejanja.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o naznanitvi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti (naslovnik sporočila, datum sporočila); znani podatki o kaznivem dejanju
 • Uporabniki zbirke: Detektiv, inšpekcijski nadzor, policija, državno tožilstvo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Detektiv je v zadevah, ki jih opravlja oziroma ki so mu bile zaupane, zavezan k molčečnosti. Informacije in podatki iz 9. in 10. člena ZDD, ki jih je detektiv zbral za stranko, se štejejo za poslovno tajnost in se ne smejo posredovati tretjim osebam. Detektiv jih je dolžan varovati kot poslovno tajnost tudi po opravljeni detektivski storitvi za stranko. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o ravnanju z osebnimi podatki in o načinu varovanja osebnih podatkov pri opravljanju detektivske dejavnosti, ki ga je dne 07.05.2003 izdal minister za notranje zadeve in določa splošne varnostne ukrepe, varovanje strojne opreme in programske opreme, varovanje pri prenosu podatkov ter ukrepe za označevanje in razmnoževanje podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA O VROČANJU PISANJ V PRAVDNEM POSTOPKU

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Naročnik, naslovnik pisanja in njegovi sorodniki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje storitve vročanja
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let po izpolnitvi naročila
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Identifikacijski osebni podatki - ime in priimek, naslov bivanja, EMŠO
 • Uporabniki zbirke: Detektiv, inšpekcijski nadzor
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Detektiv je v zadevah, ki jih opravlja oziroma ki so mu bile zaupane, zavezan k molčečnosti. Informacije in podatki iz 9. in 10. člena ZDD, ki jih je detektiv zbral za stranko, se štejejo za poslovno tajnost in se ne smejo posredovati tretjim osebam. Detektiv jih je dolžan varovati kot poslovno tajnost tudi po opravljeni detektivski storitvi za stranko. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o ravnanju z osebnimi podatki in o načinu varovanja osebnih podatkov pri opravljanju detektivske dejavnosti, ki ga je dne 07.05.2003 izdal minister za notranje zadeve in določa splošne varnostne ukrepe, varovanje strojne opreme in programske opreme, varovanje pri prenosu podatkov ter ukrepe za označevanje in razmnoževanje podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam